• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
   Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożenia wewnętrznego oraz przeciwdziałaniem mu. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej. Umiejętności i wiedza, jakie będziesz mógł zdobyć:
   • podstawy nauk społecznych, organizacji i zarządzania,
   • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
   • konkretny i optymalny w danych warunkach sposób postępowania,
   • uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji,
   • kierowanie zespołami ludzkimi,
   • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
   • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
   • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
   • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
   • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
   • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Historia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Finanse i rachunkowość
   Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku finansowego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania finansami. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
   • rachunkowość przedsiębiorstw
   • zarządzanie finansami
   • rachunkowość finansowa i zarządcza
   • rachunek kosztów
   • obowiązujące przepisy i standardy sprawozdawczości finansowej
   • metody analizy finansowej i funkcjonowania rynków finansowych
   • controlling i audyt finansowy
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia

   Dowiedz się więcej

    

  • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Logistyka
   Po ukończeniu kierunku Logistyka będziesz posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształcisz umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
   • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
   • nowoczesne systemy logistyczne
   • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
   • projektowanie systemów i procesów logistycznych
   • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
   • logistyczna obsługa klientów
   • optymalizacja poziomu zapasów
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, geografia

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Zarządzanie
   Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będziesz mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
   • prowadzenie własnej firmy
   • kształtowanie strategii firm i instytucji
   • zarządzanie finansami
   • projektowanie strategii marketingowej firm
   • zarządzanie personelem
   • realizacja badań marketingowych
   • wykorzystanie technik sprzedaży
   • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
   • skuteczna autoprezentacja
   • negocjacje handlowe
   • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalności:
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja i transport
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i rynki finansowe
 • Rachunkowość i podatki
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie procesami logistycznym
 • Systemy transportowe
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie działalnością gospodarczą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
 • Zarządzanie finansami
 • Nowoczesny marketing
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie transportem w logistyce
 • Logistyka dystrybucji i handlu
 • Logistyka służb mundurowych
 • Logistyka lotnicza
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie firmą
 • Profesjonalny menedżer
 • Komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie zespołem projektowym

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalności:
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja i transport
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i rynki finansowe
 • Rachunkowość i podatki
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie procesami logistycznym
 • Systemy transportowe
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie działalnością gospodarczą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
 • Zarządzanie finansami
 • Nowoczesny marketing
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie transportem w logistyce
 • Logistyka dystrybucji i handlu
 • Logistyka służb mundurowych
 • Logistyka lotnicza
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie firmą
 • Profesjonalny menedżer
 • Komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie zespołem projektowym

Podyplomowe

STUDIA MENEDŻERSKIE
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI