• NAUKI O RODZINIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Nauki o rodzinie
   Studia na kierunku Nauki o rodzinie kierowane są do osób, których zainteresowania i aspiracje zawodowe obejmują obszary rzeczywistości istotne dla precyzyjnego rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych i społecznych trudności związanych z życiem rodzinnym. Mają one na celu dostarczenie absolwentowi interdyscyplinarnej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z uwzględnieniem nauk filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych, socjologicznych, społeczno-prawnych oraz biologicznych. Wiedza ta traktowana jest jako podstawa kształtowania różnorodnych kompetencji w obszarze:
   • Asystowania w rodzinie w realizacji wypełnianych przez nią zadań.
   • Sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.
   • Funkcjonowania instytucji pomocy społecznej,
   • Projektowania działań opiekuńczych, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz integracyjnych w środowisku lokalnym.
   Absolwent specjalności asystent rodziny zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie wspierania rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi zmagają się współczesne rodziny. Zgodnie z Ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą być zatrudnieni w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo-wychowaczych różnego typu. Ponadto mogą pracować w charakterze specjalistów pracy z rodziną w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodziny.
   Absolwent specjalności asystent osoby niepełnosprawnej zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie pomocy i wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych i aktywnym ich uczestnictwie w życiu społecznym. 
   Absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i centrach integracji społecznej, a także w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
   Absolwenci kierunku Nauki o rodzinie mogą stanowić profesjonalną kadrę instytucji funkcjonujących w systemie społecznego wspierania rodziny, m.in. rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest średnia arytmetyczna oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Pedagogika
   Absolwent specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.
   Prezentuje wiedzę dotyczącą autonomicznego charakteru pedagogiki, jako nauki o edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi scharakteryzować dzieciństwo, jako szczególny etap w rozwoju człowieka, powołując się na współczesne koncepcje dzieciństwa, wyjaśnia specyfikę edukacji małego dziecka, wskazując na zależności interstadialne i uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada wiedzę dotyczącą organizacji środowiska wychowującego dziecko, jako struktury intencjonalnej, celowej, realizującej określone funkcje społeczne, indywidualne z zakresu opieki, wychowania i nauczania. Dysponuje wiedzą dotyczącą organizacji procesu edukacji w przedszkolu i szkole, potrafi wskazać zależności określające efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i szkole. Rozumie potrzebę respektowania praw rozwojowych, określonych zasad i reguł leżących u podstaw konstruowania metod pracy opiekuńczej i wychowawczej. Wie, na czym polega specyfika pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole, docenia znaczenie współpracy z domem rodzinnym dziecka. Metodykę wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego traktuje jako źródło wiedzy o sposobach realizacji celów i treści zawartych w Podstawie programowej, którą traktuje jako plan rozwoju dziecka w szkole i przedszkolu. Zna podstawową terminologię stosowaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi opracować w oparciu o założenia metodologiczne koncepcję badań o charakterze diagnostycznym oraz opracować w ramach metody badawczej podstawowe techniki badawcze. Ma świadomość powinności, które powinien zrealizować nauczyciel. Posiada motywację do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia arytmetyczna oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Asystent rodziny
 • Asystent rodziny niepełnosprawnej
PEDAGOGIKA
Specjaności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika medialna (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjaności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
 • Ppedagogika medialna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy
 • Pedagogika resocjalizacyjna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjaności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjaności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy
 • Pedagogika resocjalizacyjna