• ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Archeologia
   Absolwent posiada znajomość podstawowych technik badawczych i dokumentacyjnych oraz ogólną wiedzę z zakresu teorii, a w szczególności z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów. Dysponuje podstawową wiedzą źródłową, która umożliwia ocenę chronologii i przynależności kulturowej podstawowego zasobu źródłowego (np. przypadkowe znaleziska archeologiczne, materiały wykopaliskowe). Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw konserwacji i dokumentacji zabytków, w tym zasady muzealnego opracowania zbiorów. Jest w pełni przygotowany do pracy na stanowiskach pomocniczych w trakcie badań terenowych (np. rysownik, dokumentalista), jak i poza nimi (np. laborant, renowator, asystent w muzeach lub służbie konserwatorskiej). W ogólnym zakresie absolwent zna 2 języki obce (niemiecki i angielski), w tym co najmniej 1 na poziomie biegłości B2 oraz posiada znajomość metod statystycznych w opisie i analizie materiału archeologicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brana jest pod uwagę kolejność składania dokumentów.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest kolejność składania dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Filozofia
   Studia mają na celu wypracowanie umiejętności myślenia krytycznego i twórczego, ale też nabycie wiedzy w zakresie dyscyplin filozofii i działania praktycznego. Wiedza i uprawnienia uzyskane w trakcie studiów na tym kierunku uprawniają pod względem merytorycznym do podejmowania pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz w szkolnictwie średnim, a także do podejmowania działalności politycznej i pracy w środkach masowego przekazu. Winny zatem przygotować absolwenta do pełnienia prestiżowych ról społecznych i politycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Historia
   Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z obszaru nauk humanistycznych oraz – w zależności od wybranych specjalistycznych modułów kształcenia – wiedzę szczegółową z zakresu historii i WoS-u zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela bądź wiedzę z zakresu funkcjonowania archiwów, urzędów i kancelarii. Rozumie i umie analizować procesy historyczne i zjawiska w sferze polityki w skali globalnej i regionalnej. Jest to osoba efektywnie zarządzająca czasem, elastyczna i zdolna do adaptacji, otwarta na uczenie się, stały rozwój czy też etyczne postępowanie, posiadająca wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych oraz umiejętności komunikowania się w innych językach. Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje stwarzają absolwentom historii duże możliwości zatrudnienia, m.in. w placówkach oświatowych, archiwach państwowych, zakładowych i prywatnych, muzeach oraz instytucjach państwowych i samorządowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Kulturoznawstwo
   Absolwent kierunku kulturoznawstwo uzyskuje w trakcie studiów szerokie wykształcenie humanistyczne, a także praktyczne umiejętności związane z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej. Potrafi dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Rozumie i umie analizować zjawiska kultury w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzin, takich jak teatr, film, literatura, sztuka mediów i multimediów, historia sztuki pozwalającą na interpretację i rozumienie wszelkich zjawisk kulturowych. Umie dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury i definiuje ich specyfikę. Posiada również wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury, zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Ponadto dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na twórcze i niezależne rozwiązywanie problemów zawodowych.
   Studia na kierunku kulturoznawstwo przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, w działach kulturalnych gazet i czasopism, w telewizji i radiu, w wydawnictwach, redakcjach, w twórczych instytucjach filmowych, literackich, teatralnych, w muzeach, teatrach i kinach, a także w bibliotekach, w artystycznych stowarzyszeniach i związkach artystycznych, w agencjach reklamowych, agencjach public relations oraz w samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MUZEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Muzeologia
   Absolwent studiów I stopnia uzyskuje ogólną wiedzę w zakresie muzealnictwa, teorii i historii kolekcjonerstwa, organizacji i zarządzania muzeami oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiada również umiejętności praktyczne przydatne w pracy muzealnej, które dotyczą szczegółowych dyscyplin w ramach muzealnictwa archeologicznego, historycznego, etnograficznego i sztuki. Absolwent posiada także wiedzę o ochronie dóbr kultury, potrafi ją zastosować w praktyce (dokumentacja, konserwacja i ochrona muzealiów) oraz zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w strukturze muzeów o zróżnicowanych profilach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzeologia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzeologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Politologia
   Absolwent specjalności dziennikarstwo polityczne wyjaśnia znaczenie i rolę przekazów medialnych we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania mediów na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych. Charakteryzuje rynek medialny i opisuje reguły, które mają wpływ na funkcjonowanie mediów tradycyjnych i nowych. Analizuje funkcjonowanie różnych typów mediów i ich oddziaływanie na sferę polityki. Potrafi zastosować i wykorzystać szeroką paletę gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych. Dobiera odpowiednie formy dziennikarskie zarówno w odniesieniu do mediów tradycyjnych, jak i nowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją,prowadzeniem polityki informacyjnej i komunikowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i organizacjach politycznych.
   Absolwent specjalności realizacja projektów europejskich posiada wiedzę o absorpcji środków pomocowych w ramach poszczególnych funduszy dostępnych dla Polski. Potrafi rozróżnić poszczególne fundusze, ich cele, zasady i wymogi oraz wskazać ich potencjalnych beneficjentów, a także przedstawić i ocenić przedsięwzięcia zrealizowanew swoim miejscu zamieszkania oraz regionie przy pomocy takich środków. Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie pozyskiwania środków wypracowane podczas specjalistycznych zajęć warsztatowych. Umiejętność opracowania różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie z użyciem specjalistycznych aplikacji gwarantuje, że będzie cennym pracownikiem instytucji i organizacji aplikujących o dofinansowanie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć z funduszy UE i innych. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z europejskich funduszy unijnych i innych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest kolejność zgłoszeń.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Praca socjalna
   Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia m.in. w następujących instytucjach:
   • Ośrodkach pomocy społecznej (miejskich, gminnych i miejsko-gminnych),
   • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
   • Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
   • Wydziałach Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,
   • Domach Pomocy Społecznej,
   • Ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
   • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka itp.,
   • Powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz Klubach Aktywnego Poszukiwania Pracy,
   • Centrach Integracji społecznej i Klubach Integracji Społecznej,
   • Organizacjach pozarządowych o charakterze pomocowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest kolejność zgłoszeń.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Socjologia
   Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia m.in. w następujących zawodach:
   • Badacza – prowadzącego samodzielnie naukowe badania Analityka – wykonującego analizy społeczne, rynkowe czy też ewaluacyjne
   • Eksperta – wskazującego na różne aspekty problemów, możliwości ich rozwiązania i skutki wynikające z przyjęcia tych rozwiązań,
   • Nauczyciela — kształcącego studentów w szkole wyższej.
   Absolwenci, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą pracować w różnego typu organizacjach i instytucjach samorządowych, firmach badawczych, organizacjachwymagających od swoich członków dużej kreatywności (np. w branży reklamowej), wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji społecznej (w tym praw rządzących komunikowaniem masowym oraz socjotechnik), co jest podstawą działania w sektorze Public Relations (PR) czy Human Relations (HR). Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów socjologicznych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach konsultingowych i doradczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest kolejność zgłoszeń.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka historyczna i kulturowa
   Cały świat podróżuje, turyści docierają wszędzie, w nawet najbardziej niedostępne i niegościnne kontynenty, kraje, miasta i regiony. Branża turystyczna generuje co roku ponad 900 miliardów dolarów zysku i jest to w istocie bardzo zróżnicowany sektor, który obejmuje zarówno hotele, biura podróży, restauracje, transport pasażerski, obiekty rekreacyjno-sportowe, e-commerce turystyczny, pobyty w Spa, czy wyjazdy biznesowe, jak również usługi przewodnictwa, punkty informacji turystycznej, muzea, galerie, zabytki, organizację eventów (w tym historycznych i militarnych), czyli zagadnienia, w których historycy mogą i powinni służyć swą profesjonalną wiedzą teoretyczną, wizjami biznesowymi osadzonymi w lokalnej tradycji i kulturze. Turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych. Wiedza humanistyczna i krajoznawcza stanowi bazę merytoryczną dla turystyki muzealnej,turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki literackiej i sentymentalnej, turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki militarnej oraz turystyki żywej historii.
   Istotne miejsce zajmuje w tym kontekście także znajomość funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania instytucjami kultury. Studia te dadzą przede wszystkim kwalifikacje przydatne na rynku pracy, w branży turystycznej, dzięki uzyskaniu niezbędnych umiejętności praktycznych i rozległej wiedzy teoretycznej. W zależności od wyboru proponowanej specjalności, absolwent uzyska umiejętności w organizowaniu widowisk historycznych, rekonstrukcji militarnych, uprawnienia przewodnika i pilota oraz jako animator wypoczynku, organizator tzw. eventów, wyjazdów integracyjnych,konferencji i sympozjów (tzw. event manager).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna i kulturowa brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHEOLOGIA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia teoretyczna
 • Kognitywistyka
 • Filozofia społeczno-polityczna
HISTORIA
Specjalności:
 • Nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu: historia i społeczeństwo
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Integracja europejska
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Animator kultury w regionie
 • Historia kultury z elementami religioznawstwa
MUZEOLOGIA
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Dziennikarstwo polityczne
 • Realizacja projektów europejskich
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Administracja publiczna i rozwój regionalny
 • Badanie rynku i opinii publicznej
TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTURALNA
Specjalności:
 • Animator turystyki kulturowej euroregionu karpackiego
 • Przewodnik i organizator turystyki w europie wschodniej
 • Organizator i administrator turystyki kulturowej w przestrzeni medialnej/wirtualnej Podkarpacia
 
Studia II stopnia:
ARCHEOLOGIA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia teoretyczna
 • Kognitywistyka
 • Filozofia społeczno-polityczna
HISTORIA
Specjalności:
 • Europa środkowo-wschodnia
 • Historia wojskowości
 • Pedagogiczny
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Pracownik instytucji kultury
 • Turystyka kulturowa
 • Wiedza o kulturze
 • Europa i Orient
MUZEOLOGIA
Specjalność:
 • Edukator muzealny i popularyzator nauki
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Komunikowanie i nowe media
 • Polityka bezpieczeństwa
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Media cyfrowe i badania marketingowe w Internecie
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
 • Mediacje rodzinne
 • Doradztwo zawodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia teoretyczna
 • Kognitywistyka
 • Filozofia społeczno-polityczna
HISTORIA
Specjalności:
 • Nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu: historia i społeczeństwo
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Integracja europejska
KULTUROZNASTWO
Specjalności:
 • Animator kultury w regionie
 • Historia kultury z elementami religioznawstwa
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Dziennikarstwo polityczne
 • Realizacja projektów europejskich
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Administracja publiczna i rozwój regionalny
 • Badanie rynku i opinii publicznej
TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTURALNA
Specjalności:
 • Animator turystyki kulturowej euroregionu karpackiego
 • Przewodnik i organizator turystyki w europie wschodniej
 • Organizator i administrator turystyki kulturowej w przestrzeni medialnej/wirtualnej Podkarpacia
 
Studia II stopnia:
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia teoretyczna
 • Kognitywistyka
 • Filozofia społeczno-polityczna
HISTORIA
Specjalności:
 • Europa środkowo-wschodnia
 • Historia wojskowości
 • Pedagogiczny
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Pracownik instytucji kultury
 • Turystyka kulturowa
 • Wiedza o kulturze
 • Europa i Orient
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Komunikowanie i nowe media
 • Polityka bezpieczeństwa
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Media cyfrowe i badania marketingowe w Internecie
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
 • Mediacje rodzinne
 • Doradztwo zawodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi