ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

 • INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
  INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) przeznaczone są dla osób zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką. Ten interdyscyplinarny kierunek, który powstał z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień wybranych ze studiów matematycznych i informatycznych, jest przeznaczony dla osób lubiących wyzwania i potrafiących im sprostać.
  Program ISIM-u zakłada możliwość samodzielnego dostosowania toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań – każdy student będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspomagał jego rozwój naukowy na naszej uczelni. Wykłady uzupełnione będą bogatą ofertą ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Oprócz zajęć typowo akademickich, w ofercie programowej studiów znaleźć można również tzw. kursy narzędzi informatyki oraz kursy zawodowe – dzięki nim każdy student pozna narzędzia aktualnie stosowane w działalności informatycznej i sferze ekonomiczno-finansowej. Przygotowaniu do pracy zawodowej służą też przedmioty zwane projektami (programistycznymi, dydaktycznymi lub z zakresu statystyki i matematyki ubezpieczeniowej).
  Absolwenci ISIM-u będą specjalistami dysponującymi szeroką wiedzą z zakresu nowoczesnej informatyki i posiadającymi umiejętność stosowania narzędzi informatycznych, a wszystko to będzie oparte na solidnym fundamencie matematycznym. Wszechstronne wykształcenie w połączeniu z elitarnością kierunku sprawi, że absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w np. przemyśle czy różnych instytucjach finansowo-informatycznych m.in. jako projektanci i analitycy nowoczesnych systemów informatycznych, administratorzy baz danych, administratorzy sieci i systemów itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka
  W czasach prężnie rozwijającej się światowej i krajowej gospodarki silnie wspieranej przez nowoczesne technologie, podjęcie studiów informatycznych to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy z tytułem inżyniera są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki. Tytuł inżyniera-informatyka możesz uzyskać na tych studiach już po 3,5 roku nauki. Możesz też wybrać studia 3-letnie licencjackie. W obu przypadkach będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia. Studia informatyczne na Uniwersytecie Wrocławskim nie są kursem obsługi komputera ani przeglądem dostępnych aplikacji – uczą tego, co jest znacznie cenniejsze – zrozumienia idei i struktury problemów oraz aplikacji informatycznych.
  Informatyka jest dziedziną niezwykle szeroką, dlatego nie proponujemy Ci jednego ustalonego programu studiów, ale dajemy możliwość swobodnego kształtowania jego większej części – sam możesz wybrać przedmioty zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Oferta obejmuje szeroką gamę przedmiotów związanych z językami programowania, algorytmiką (te dwie dziedziny to nasze najmocniejsze strony), ale też z sieciami komputerowymi, grafiką komputerową i metodami numerycznymi. Do przedmiotów głównych na studiach informatycznych należą: analiza matematyczna, logika dla informatyków, algebra, programowanie, matematyka dyskretna, analiza numeryczna, elementy rachunku prawdopodobieństwa, algorytmy i struktury danych, języka formalne i złożoność obliczeniowa. W ramach realizowanych przedmiotów będziesz mieć możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych; dotyczy to np. zajęć związanych z technologiami firmy Microsoft. Jako absolwent będziesz posiadał wszechstronną wiedzę dotyczącą systemów informatycznych i będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą jako projektant, analityk i twórca nowoczesnych systemów informatycznych, konstruktor i administrator baz danych, administrator sieci i systemów komputerowych, specjalista zastosowań metod numerycznych lub też jako teoretyk czy nauczyciel informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: III REKRUTACJA

  Studia Doktoranckie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyki. Kształcenie na studiach stwarza m.in. warunki  do prowadzenia samodzielnych badań naukowych; współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych; przygotowania rozprawy doktorskiej oraz  uczestniczenia w życiu środowiska naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także za granicą.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Matematyka
  W dobie powszechnej informatyzacji świata matematyka jest niekwestionowaną królową nauk, znajdującą zastosowanie w różnych działach techniki, ekonomii, przemysłu, informatyki i telekomunikacji. To nauka rozwiązywania problemów. Studia na tym kierunku będą szkołą ścisłego i praktycznego myślenia – nauczysz się twórczego rozwiązywania problemów, a nie tylko schematycznej, podręcznikowej wiedzy. Będziesz mógł samodzielne ułożyć swój plan studiów i zdecydować, czy chcesz studiować na mniej czy bardziej zaawansowanym poziomie. Do przedmiotów podstawowych na matematyce należą: wstęp do matematyki, analiza matematyczna, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe, programowanie obiektowe. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz podczas studiów, będziesz mógł zapoznać się z mikroekonomią, podstawami rachunkowości, bazami danych, statystyką, topologią czy metodyką nauczania matematyki.
  Studenci specjalności matematyka stosowana zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań matematyki w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia czy ekonomia. Trzon programu tej specjalności stanowią przedmioty dotyczące modelowania zjawisk przyrodniczych i społecznych przy pomocy równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wybierając specjalność analiza danych dostajesz możliwość zapoznania się z metodami rozwiązywania rzeczywistych problemów praktycznych związanych z dużymi zbiorami danych, a także nauczenia się podstaw konstrukcji odpowiednich metod statystycznych. Specjalność matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach to studia kształcące kadry dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji finansowych. Czekają tu na Ciebie tu wykłady z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej, metod i modeli matematycznych w ekonomii, a także przedmiotów niematematycznych, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej: z podstaw ekonomii, rachunkowości czy prawa dla ekonomistów. Specjalność matematyka aktuarialno-finansowa przygotowuje do pracy wymagającej stosowania zaawansowanych metod rachunku prawdopodobieństwa, np. nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem. W szczególności można zdobyć tu dobre przygotowanie do egzaminów aktuarialnych. Matematykę teoretyczną wybierają osoby zainteresowane pracą naukową. Czeka tu na nich szeroka oferta wykładów nawiązujących do badań prowadzonych w czołowych ośrodkach na świecie, a także możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami. Osoby pragnące zostać nauczycielami wybierają matematykę nauczycielską, która przygotowuje i daje uprawnienia do nauczania matematyki bądź matematyki i informatyki w szkole.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: III REKRUTACJA

  W Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie z matematyki pod kierunkiem specjalistów z następujących dziedzin: algebra, analiza funkcjonalna, analiza harmoniczna, geometria, równania różniczkowe, statystyka matematyczna, teoria prawdopodobieństwa, teoria mnogości, teoria modeli, topologia. Najaktywniejszym naukowo doktorantom oferujemy dodatkowe atrakcyjne stypendia i staże w wielu ośrodkach matematycznych na świecie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)