• ANTIQUITY AND ARCHEOLOGY REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Antiquity and archeology
   The Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław is a leading history and archaeology center in Poland involved in a vast array of exchange programs and in the EU-funded International Doctoral Program "The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity" conducted jointly with the University of Liverpool, UK. Building upon its research and teaching experience it offers now a new all-English BA program "Antiquity and Archaeology". It is a six-semester program, in principal based in Wrocław but students are encouraged to take part in archaeological excavations in Poland and in the Mediterranean and to take advantage of one-semester mobility within LLP Erasmus at one of the Partner Universities abroad (list of Partner Universities here). "Antiquity and Archaeolgy" is an interdisciplinary program balanced between studying the classical world, ancient Egypt, Mesopotamia, Central Asia, India and European archaeology. It offers a choice of ancient languages, research skills classes and hands-on experience in archaeology. The foremost principle of this program is the freedom of choice as the great majority of classes are elective.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Antiquity and archeology brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ARCHEOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Archeologia
   Jeśli interesujesz się historią i chcesz samodzielnie odkrywać jej ślady i pozostałości – wybierz archeologię. Te studia dadzą Ci obszerną wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in.: gatunku ludzkiego od czasu pojawienia się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne; metod analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej; znaczenia dziedzictwa kultury materialnej człowieka, także dla współczesnych. Poznasz także w podstawowym zakresie dziedziny współpracujące z archeologią (m.in. naukę o Ziemi, antropologię, socjologię i informatykę). Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią Ci poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia) jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS). Nauczysz się także, jak naukowo opracowywać artefakty (źródła archeologiczne). Na studiach drugiego stopnia możesz wybierać spośród specjalności: archeologia Barbaricum, archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza, archeologia epoki brązu, archeologia epoki kamienia, archeologia Nowego Świata, archeologia prowincji rzymskich, archeologia średniowiecza, numizmatyka (nowa specjalność od 2014/2015). Po studiach będziesz mógł podjąć pracę na stanowiskach technicznych podczas prac wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych w muzeach, służbach konserwatorskich i firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Historia
   • Geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz rozmowa kwalifikacyjna.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CULTURAL COMMUNICATION REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Cultural communication
   The core of the MA program Cultural Communication is defined by one of the most obvious and - in the same moment - elusive barrier in human communication: diversity of communication codes rooted in different forms of one or many cultures. An ignorance of a meaning of a particular sign or gesture as well as their information content can lead at first to a misunderstanding, than to an open conflict between persons or social groups involved into relationship. General knowledge of a respective culture(s) will not prevent that. Each culture and each local variation of it function thanks to establishing information codes hidden from outsiders and vital for gaining acceptance as a community member. Studying Cultural Communication will prepare graduates to deal with the problem of building and maintaining a trust and an understanding in each kind of social group consisted of members having a different cultural background. Student of Cultural Communication finishes the education with the theoretical knowledge about forms and means of social communication specific for European and US cultures.  Transfer of values inside social groups is a subject of special interest for the program. The student will get to know basic trends in American pop-culture and their impact on European cultural landscapes. Participating in the study course the student will learn the difference between communication acts aiming at transfer of information and those created for emotional response.  Basing on the knowledge about the past the student will be able to detect and analyse mechanisms of political propaganda in contemporary communication.  The graduate will possess an ability to mediate in resolving potentially conflictual situation in multicultural societies through implementing solutions enabling instant translation of specific for each culture gestures, reactions or statements. She/he will be able to formulate verbal and nonverbal messages understandable and acceptable for members of different social groups thanks to adaptation of the informative content to the specific cultural background of the audience. The student, who will master cooperation and communication preparing research projects during specific courses, will be able after graduation to organize and lead international research teams.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Cultural communication jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
   Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę, że historia decyduje o naszej teraźniejszości i tożsamości. Wszelkie ślady działalności człowieka są cennymi, ale nieodnawialnymi zasobami kulturowymi i gospodarowanie nimi wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Poznasz także historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci znajdą pracę w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwem kulturowym, biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych, ośrodkach kultury oraz różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną zabytków.
   Absolwent specjalności zawodowej gospodarowanie dziedzictwem kulturowym zdobędzie niezbędną wiedzę dotycząca zarządzania dziedzictwem kultury materialnej. Pozna elementy składające się na krajobraz kulturowy, zdobędzie umiejętność jego analizy, będzie umiał przeprowadzić jego inwentaryzację i ocenić wartość. Zapozna się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Zdobędzie umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi liderami. Zapozna się teoretycznie i praktycznie z metodami inwentaryzacji zabytków przemysłu i techniki. Ponadto zdobędzie fachową wiedzę z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a dzięki temu będzie mógł być kompetentnym pracownikiem w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa cywilizacyjnego.
   Absolwent specjalności zawodowej turystyka historyczna zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu historii turystyki, która umożliwi mu lepsze rozumienie potrzeb człowieka również w aspekcie historycznym. Przede wszystkim jednak pozna rodzaje turystyki i zostanie wprowadzony w zagadnienia jej wykorzystania jako formy przedsiębiorczości. W tym zakresie pozna istotne elementy pracy organizatora turystyki, a więc zdobędzie umiejętność wyboru środka transportu i obliczenia jego kosztów. Absolwent tej specjalności nabędzie też praktyczne umiejętności pozyskiwania środków UE z puli przeznaczonej na promocję regionu. Podczas zajęć warsztatowych nabędzie umiejętność wypełniania wniosków o przydział środków unijnych. Pozna także metody promocji regionu. Zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych. Absolwent zostanie także wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki czasu wolnego ułatwiającą mu planowanie imprez z zakresu promocji i gospodarowania dziedzictwem kulturowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
   Etnologia to studia o człowieku i jego kulturze. Podczas nich dowiesz się, jak działa kultura, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i poznasz ich źródła. Odkryjesz także bogactwo kultur całego świata. Na tym kierunku zgłębisz wybrane zagadnienia z filozofii powszechnej, socjologii ogólnej, logiki i językoznawstwa. Wiedzę ogólną uzupełnią przedmioty z zakresu nauk pokrewnych (m.in. kultura w pradziejach) oraz specjalistyczne, m.in.: historia etnologii, historia etnografii Polski i Europy, sztuka ludowa, folklorystyka i antropologia współczesności, muzealnictwo etnograficzne, antropologia rodziny. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień. Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych i w mediach. Pracować możesz także w instytucjach i firmach, w których prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EUROPEAN CULTURES REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek European cultures
   The undergraduate program aims at equipping students with both theoretical knowledge about the past and origins of European cultures and conceptual tools to analyse cultural phenomena of nowadays societies. Flexibly organized set of courses (only few are obligatory, most of them elective by students) may present in synthetic picture of cultural diversity of the Continent. Students will learn consequences caused by cultural phenomena for past and contemporary social life in Europe. Consequences, which were and are visible in various sphere of life: starting with everyday life, through economy, psychological background of social movements, up to political and administrative systems. Lectures focus on universal laws and manifestations of cultural life of human societies but with a clear emphasis on specific elements of European past and present day situation. Students will be invited to make a common journey through European cultural heritage to learn how to analyse and understand not only the meaning of fine arts' objects, but mostly social phenomena based upon cultural relations. Therefore the proposed curriculum of study is focused on analysis of communication systems, values' transfer mechanisms, meaning of symbolic structures used in both everyday life and politics, cultural and political history seen as an impulse for change in social life etc. Participation in the program should strengthen students' knowledge of European culture and civilisations in context of social life and social needs. Our students will have an unique opportunity to attend the interdisciplinary course, consisted of lectures and seminars of ancient archaeology, cultural studies, history of art, history of Poland and Europe, social psychology, cultural and classical pedagogy and others. After completing studies students can be able to translate different cultural codes of communications, organize cooperation between members of societies of different European cultures and promote understanding of cultural differentiation in social life as the only way to peaceful development in nowadays world.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European cultures brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

    

   Dowiedz się więcej

    

  • HISTORIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Historia
   Jeśli chcesz poznać przeszłość i zrozumieć, jaki ma wpływ na teraźniejszość, wybierz studia historyczne. Podczas studiów gruntownie poznasz historię Polski i historię powszechną oraz warsztat pracy historyka. By pełniej zrozumieć kontekst wydarzeń historycznych, ale także sprawniej analizować współczesne zjawiska, wiedzę z zakresu polityki uzupełnią wiadomości z dziedziny gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności. Specjaliści prowadzący zajęcia nauczą Cię nie tylko prowadzenia pracy badawczej, ale pomogą także kształtować postawę otwartości i samodzielności w rozwiązywaniu problemów badawczych. Szeroki wybór specjalności umożliwi Ci odnalezienie przyszłej drogi zawodowej i określenie własnych predyspozycji. Dostępne na kierunku specjalności: amerykanistyka; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, regionalistyka; dokumentalistyka konserwatorska; dokumentalistyka konserwatorska, regionalistyka oraz specjalizacje nauczycielskie. Jako absolwent pracę znajdziesz w muzealnictwie, mediach, wydawnictwach, archiwach oraz szeroko pojętej administracji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Historia
   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • HISTORIA SZTUKI REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Historia sztuki
   Studia na historii sztuki dadzą Ci pełną wiedzę o historii sztuki oraz wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Wiedzę teoretyczną uzupełnisz praktyką podczas objazdów zabytkoznawczych i letnich obozów inwentaryzacyjnych, gdzie nauczysz się opisu i  dokumentacji dzieła sztuki. Program studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, a część zajęć odbywa się m.in. w galeriach i muzeach.  Zatrudnienie znajdziesz w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Historia w przestrzeni publicznej
   Historia w przestrzeni publicznej (public history) zajmuje się wszelkimi przejawami funkcjonowania historii poza edukacją formalną, w tym poza historią akademicką. Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych, gdzie ostatnio cieszy się zwiększonym zainteresowaniem, tymczasem w Polsce jest to kierunek unikatowy i pionierski. Historię w przestrzeni publicznej (public history) cechuje interdyscyplinarność. Łączy ona historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami, jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo, oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki i in. Absolwent studiów w zakresie historii w przestrzeni publicznej (public history) będzie posiadał wiedzę nie tyle na temat samej przeszłości (co jest domeną historyków), ile na temat funkcjonowania wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej oraz metod wpływania na owo funkcjonowanie. Będzie potrafił w sposób świadomy i kompetentny pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i upowszechniać dziedzictwo przeszłości oraz badać, w jaki sposób czynią to inni. Pozwoli mu to szukać zatrudnienia u osób i instytucji zaangażowanych w zachowywanie, kształtowanie i upowszechnianie pamięci o przeszłości, a związanych z działalnością w obszarze: polityki historycznej (potencjalne grupy pracodawców: partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe), pozaszkolnej edukacji historycznej (domy kultury, biblioteki, instytucje samorządowe takie jak Ośrodek Pamięć i Przyszłość, instytucje państwowe takie jak IPN), styku historii i sztuki (muzea, skanseny, zespoły twórców, np. eksperci dla filmów, gier czy imprez o tematyce historycznej), styku historii i mediów (wydawnictwa, prasa, szczególnie tzw. nowe media, portale internetowe, kanały tematyczne), archiwistyki i oral history (prywatni zleceniodawcy, instytucje samorządowe) oraz współpracy międzynarodowej (instytucje europejskie).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KULTUROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Kulturoznawstwo
   Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów humanistycznych skoncentrowanym na poznawaniu kultury oraz na krytycznej refleksji nad jej zjawiskami. Wyniesiona ze studiów wiedza o przejawach i wytworach kultury, jak też nabyte zdolności intelektualne dają absolwentom możliwość wyboru różnych ścieżek zawodowych. Kompetencje pomocne w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów, jakie napotykamy dziś w sferach życia artystycznego, społecznego, ekonomicznego czy politycznego predysponują studentów do podejmowania pracy nie tylko w instytucjach kulturalnych i w szeroko pojętym przemyśle kreatywnym, ale też w administracji państwowej oraz organizacjach pożytku publicznego Po studiach znajdziesz pracę w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MILITARIOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Militarioznawstwo
   Kształcenie na kierunku militarioznawstwo ma służyć przekazaniu studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dających możliwość orientacji w pełnym spectrum zagadnień związanych z przeszłością militarną. Jest to założenie wyraźnie odróżniające ten kierunek studiów od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa. Kształcenie na kierunku militarioznawstwo koncetrować się będzie na przekazywaniu wszechstronnej wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa militarnego, połączonej z umiejętnościami jej promocji i popularyzacji. Program studiów zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp. Program uwzględnia także obszary wiedzy związane z zachowaniem dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie. Kształcenie łączyć będzie kompetencje uzyskiwane przez historyka z nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości.  Militarioznawstwo stanowi reakcję na możliwości, jakie stwarza na rynku pracy ogromne zainteresowanie różnymi aspektami wiedzy o wojskowości w tym o historii wojskowości oraz wynikające stąd możliwość zawodowego jej upowszechniania. Absolwenci swoje kwalifikacje będą mogli wykorzystywać we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym (organizacja cyklicznych imprez odwołujących się do dziedzictwa związanego historią wojskowości np. festiwali historycznych z udziałem grup rekonstrukcyjnych). Swoje kompetencje będą mogli spożytkować we współpracy z wydawcami czasopism (wysokonakładowych czasopism specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących np. techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia), a także gier o tematyce militarnej, które zwykle wymagają konsultacji fachowej i wsparcia w opracowaniu merytorycznym. Wreszcie przy produkcjach związanych z mediami masowymi, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości. Miejscem pracy absolwentów mogą być także organizacje samorządowe (szczególnie działy promocji i organizacji widowisk) i instytucje kultury (muzea, domy kultury, galerie) zajmujące się promocją i dokumentowaniem przeszłości oraz dziedzictwa regionu z zakresu historii wojskowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Militarioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Historia
   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MUZYKOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Muzykologia
   Jeśli interesuje Cię muzyka, chcesz poznać jej historię, teorię, relacje z innymi dziedzinami wiedzy i rolę w kulturze, wybierz muzykologię. Muzykologię będziesz studiować w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznasz jej interdyscyplinarny charakter, zyskasz szerszą perspektywę oraz zdobędziesz ogólną wiedzę z dziedziny humanistyki. Absolwent stacjonarnych, zawodowych studiów licencjackich w zakresie muzykologii otrzyma ogólną orientację w trzech głównych działach współczesnej muzykologii: systematycznym, kulturologicznym i historycznym. Te trzy główne działy dyscypliny uznaje się za konstytutywne we współczesnych systematyzacjach wiedzy o muzyce. Otrzymana formacja intelektualna ma umożliwić licencjatowi poznanie całokształtu problematyki nowoczesnej muzykologii, dające podstawy ewentualnego wybrania jednej ze specjalizacji na poziomie magisterskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest ocena na dyplomie ukończena studiów.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Pedagogika
   Pedagogika to nauka o wychowaniu, jeśli więc chcesz pomagać dzieciom w osiągnięciu optymalnego rozwoju, kształtować ich wiedzę o rzeczywistości i przygotowywać je do funkcjonowania w życiu społecznym – wybierz ten kierunek. Podczas studiów poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie. Nauczysz się także, jak pracować z młodzieżą i dorosłymi i poznasz wiele zagadnień z innych dziedzin humanistycznych (m.in. psychologii, historii i socjologii). Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. Po studiach, w zależności od ukończonej specjalizacji, znajdziesz zatrudnienie w szkołach, przedszkolach, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury. Pracy możesz szukać także w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach szkoleniowych, działach personalnych i ds. rozwoju kadry.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest kolejność nadsyłania dokumentów.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PSYCHOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Psychologia
   Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka i jego psychiką. Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mógł więc skupić się m.in. na psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, psychopatologii zachowań społecznych lub psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki licznym projektom badawczym oraz Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin i nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć. Pracę znajdziesz jako diagnosta, terapeuta i ekspert zajmujący się problemami osób z grup ryzyka. Dzięki znajomości problemów społecznych w organizacjach i instytucjach użyteczności publicznej miejsca pracy czekają na Ciebie także w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • studentka edims
  ocena

  Super

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
 
Studia I stopnia:
ANTIQUITY AND ARCHEOLOGY
ARCHEOLOGIA
CULTURAL COMMUNICATION
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE
Specjalności:
 • Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
 • Turystyka historyczna
ETNOLOGIA I ARCHEOLOGIA KULTUROWA
EUROPEAN CULTURES
HISTORIA
Specjalności:
 • Amerykanistyka
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Dokumentalistyka konserwatorska
 • Regionalistyka
 • Specjalność nauczycielska
HISTORIA SZTUKI
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Kultura filmowa
 • Kultura i wizerunek regionu
 • Performance – sztuka rozwoju
MILITARIOZNAWSTWO
Specjalności:
 • Popularyzacja wiedzy o militariach
 • Animacja odtwórstwa historycznego
MUZYKOLOGIA
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Organizacja edukacji i edukacja regionalna
 • Pedagogika opiekuńcza z terapią
 • Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja
 
Studia II stopnia:
ANTIQUITY AND ARCHEOLOGY
ARCHEOLOGIA
CULTURAL COMMUNICATION
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE
ETNOLOGIA I ARCHEOLOGIA KULTUROWA
EUROPEAN CULTURES
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Dokumentalistyka konserwatorska
 • Regionalistyka
 • Specjalność nauczycielska
HISTORIA SZTUKI
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Krytyka artystyczna
 • Kultura i media
 • Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
MUZYKOLOGIA
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
 • Pedagogika opiekuńcza z terapią
 • Pedagogika kultury i mediów
 • Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
 
Studia I stopnia:
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE
Specjalności:
 • Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
 • Turystyka historyczna
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwistyka i zarządzanie komunikacją
 • Specjalności nauczycielska
HISTORIA SZTUKI
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Kultura filmowa
 • Kultura i wizerunek regionu
 • Performance – sztuka rozwoju
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Organizacja edukacji i edukacja regionalna
 • Pedagogika opiekuńcza z terapią
 • Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja
 
Studia II stopnia:
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Dokumentalistyka konserwatorska
 • Specjalność nauczycielska
HISTORIA SZTUKI
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Krytyka artystyczna
 • Kultura i media
 • Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
 • Pedagogika opiekuńcza z terapią
 • Pedagogika kultury i mediów
 • Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Terapia pedagogiczna

Doktoranckie

PEDAGOGIKA