• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek przygotowujący do samodzielnej działalności artystycznej oraz do pracy w ośrodkach i instytucjach kultury. Realizacja procesu dydaktycznego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach artystycznych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, filmu, multimediów, intermediów i struktur wizualnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę artystów w każdej z dziedzin sztuki: 13 profesorów i doktorów habilitowanych, 9 adiunktów i asystentów.  Aktywność artystyczna i naukowa nauczycieli akademickich wpływa na wysoki poziom przygotowania studentów.  Plany studiów obejmują również przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego m.in.: historię sztuki, filozofię, psychologię percepcji wizualnej, antropologię kultury, ikonosferę, przekaz audiowizualny, technologię informatyczną, promocję i reklamę kultury wizualnej, mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki, cyfrowe techniki przetwarzania obrazu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i pracowni artystycznych. Pracownie artystyczne (licencjackie realizowane na III roku studiów i magisterskie realizowane na I roku II stopnia i II roku II stopnia) w założeniu przewidują przygotowanie i realizację prac dyplomowych tzn.: przygotowanie zestawu prac z danej dziedziny artystycznej. Obrona dyplomu składa się z dwóch części, drugą część stanowi teoretyczna praca licencjacka lub magisterska realizowana na odpowiednim seminarium. Istotnymi elementami procesu dydaktycznego są: plener po I roku, praktyki po II roku. W planach studiów uwzględniono odpowiednią ilość godzin na samodzielną działalność naukową lub artystyczną studentów pod opieką nauczyciela akademickiego z udostępnieniem wszystkich sal i pracowni poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w tygodniowych rozkładach zajęć.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent może podjąć pracę:
   • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej
   • w mass-mediach
   • w strukturach promocyjnych i reklamowych
   • w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
   • jako animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

   Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Postępowanie dwuetapowe
    
    
    
    
    
    
   Egzamin
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Edukacja artystyczna
   w zakresie sztuk plastycznych
    
    
    
    
   Egzaminy praktyczne 1/ rysunek i malarstwo
   1. Biologia
   2. Historia
   3. Historia sztuki
   4. Geografia
   5. Język polski
   6. Język obcy nowożytny*
   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
   1/ do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
    
   EGZAMIN PRAKTYCZNY Z RYSUNKU I MALARSTWA
   wykonanie kompozycji rysunkowej i malarskiej „martwej natury” na dużych formatach. Oceniana jest umiejętność zestawienia prostych brył i przedmiotów codziennego użytku chrakteryzujących się interesującą kompozycją, linią, walorem, kolorystyką. Zwraca się uwagę na stosunki przestrzenne, proporcje, perspektywę, światłocień i fakturę. Na egzamin praktyczny należy przynieść przybory do rysowania i malowania (farby wodne, pędzle, ołówki, gumki).

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej student zdobywa umiejętności wykwalifikowanego muzyka. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, instrumentacja, pracownia artystyczna, animacja kultury muzycznej, psychologia z psychologią muzyki. W trakcie trwania studiów drugiego stopnia student zdobywa kwalifikacje zgodne z proponowanymi specjalnościami. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach drugiego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, ruch sceniczny, propedeutyka kompozycji i aranżacji, propedeutyka produkcji muzycznej, podstawy realizacji dźwięku, instrumenty elektroniczne, style muzyki rozrywkowej, historia kultury, psychologia twórczości, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentów szkolnych Orffa.
   Sylwetka absolwenta:
   Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły muzyczne I stopnia (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po uzyskaniu przez absolwenta uprawnień pedagogicznych), gimnazja, szkoły licealne i szkoły muzyczne II stopnia (po ukończeniu studiów drugiego stopnia, specjalność Edukacja  muzyczna szkolna).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   Kierunek studiów
   Postępowanie dwuetapowe
    
    
    
    
    
    
   Egzamin
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Edukacja artystyczna
   w zakresie sztuki muzycznej
   Egzaminy praktyczne 2/
   1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
   2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
   1. Biologia
   2. Historia
   3. Historia sztuki
   4. Język polski
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Matematyka
   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
   2/ do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.
    
   WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH
   Etap I - Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
   • wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie,
   • czytanie nut a vista (na fortepianie).
   Etap II - Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
   • wykonanie z pamięci bez akompaniamentu dowolnie wybranej pieśni (piosenki) 2 – 3 zwrotkowej w języku polskim,
   • odtwarzanie zadanych struktur melodycznych, harmonicznych i metro-rytmicznych.
   Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja muzyczna szkolna
 • Muzyka estradowa