• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Nauki o rodzinie
   Kształcenie na kierunku nauki o rodzinie pozwala uzyskać wiedzę z zakresu pomocy rodzinie i społeczności lokalnej. Student poznaje sposoby i metody w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych czy też edukacyjnych (mediacja rodzinna , mediacja rodzinna i wychowanie dziecka); udzielania pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle i nieuleczalnie chorym, a także członkom ich rodzin (asystent-opiekun osób starszych). Zdobywa pogłębioną wiedzę na temat głównych zasad leżących u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury (organizacja sfery kultury).
   Sylwetka absolwenta:
   Studia przygotowują do pracy w charakterze asystenta rodziny zatrudnianego przez gminy lub ośrodki pomocy społecznej, guwernantki/guwernera oraz edukatora domowego i doradcy, konsultanta w poradniach małżeńskich oraz rodzinnych. Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie pracy w instytucjach upowszechniania kultury (redakcje massmediów, muzea, teatry, kina), w samorządach lokalnych, w organizacjach pozarządowych i  w agendach pomocowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Nauki o rodzinie
   1. Filozofia
   2. Geografia
   3. Historia
   4. Język łaciński i kultura antyczna
   5. Język polski
   6. Język obcy nowożytny*
   7. Matematyka
   8. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO KANONICZNE Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Prawo kanoniczne
   Na kierunku prawo kanoniczne student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego oraz ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin prawa wyznaniowego, rodzinnego i prawa własności.
   Sylwetka absolwenta:
   Studia przygotowują do pracy w sądownictwie kościelnym w charakterze sędziego, adwokata, notariusza, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, audytora oraz w kościelnym poradnictwie prawnym, a także do pracy w charakterze prawnika ze specjalizacją prawa kanonicznego w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo kanoniczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Prawo kanoniczne
   1. Filozofia
   2. Geografia
   3. Historia
   4. Język łaciński i kultura antyczna
   5. Język polski
   6. Język obcy nowożytny*
   7. Matematyka
   8. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Teologia
   Studia na kierunku teologia kształcą zarówno w zakresie formacji kapłańskiej jak również przygotowują studenta do nauczania religii. Student zdobywa wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się. Uczy się wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności. Zdobywa praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
   Sylwetka absolwenta:
   Studia przygotowują do pracy w charakterze duszpasterza w placówkach parafialnych w Polsce i misji zagranicznej oraz nauczyciela religii w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej. Absolwent uzyska przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zdobędzie kompetencje do pracy w placówkach administracji kościelnej w Polsce oraz świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Zdobędzie umiejętność współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną i religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról społecznych: administracyjnych, organizacyjnych, wychowawczych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Teologia
   1. Filozofia
   2. Geografia
   3. Historia
   4. Język łaciński i kultura antyczna
   5. Język polski
   6. Język obcy nowożytny*
   7. Matematyka
   8. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO KANONICZNE
Specjalność:
 • Kanoniczno-cywilna
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Nauczycielska w zakresie religii
 • Formacja kapłańska
 
Studia I stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Mediacja rodzinna
 • Asystent – opiekun osób starszych
 
Studia II stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Organizacja sfery kultury
 • Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO KANONICZNE
Specjalność:
 • Kanoniczno-cywilna
 
Studia I stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Mediacja rodzinna
 • Asystent – opiekun osób starszych
 
Studia II stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Organizacja sfery kultury
 • Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka