Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biogospodarka
  Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany, realizowany w ramach porozumienia o współpracy UT3, pomiędzy trzema uczelniami technicznymi, tj. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną. Każda z uczelni prowadzi rekrutację na ten kierunek indywidualnie, a studenci będą realizować wspólny program kształcenia: trzy pierwsze semestry w macierzystej uczelni, następne trzy semestry, tzw. rotacyjne, będą realizowane odpowiednio: w PŁ (sem. IV), PW (sem. V) i WAT (sem. VI). Ostatni semestr, dyplomowy (sem. VII), będzie realizowany w  macierzystej uczelni. Absolwenci kierunku biogospodarka otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni. Program kształcenia ukierunkowany jest na poznawanie nowych technologii w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program studiów kształtuje umiejętność innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Biogospodarka to pierwszy w Polsce kierunek inżynierski o tak zdefiniowanych celach kształcenia. W trakcie studiów nabywane są umiejętności związane problematyką projektowania i funkcjonowania urzadzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodatce. Są to, m.in.: umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych, jak również umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
  Studia  obejmują praktyczne i teoretyczne przygotowanie niezbędne do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii; projektowanie i wyposażanie techniczne linii produkcyjnych oraz ich właściwą eksploatację w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, farmaceutycznego i w ochronie środowiska. Ponadto studenci tego kierunku poznają elementy informatyki, ekonomii i jakości produkcji. Posiadają elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
  Specjalności: 
  • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
  • biotechnologia żywności
  • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku biotechnologia potrafią funkcjonować na styku technologii i najnowszych metod biologii eksperymentalnej oraz mogą współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Podobnie jak wszyscy absolwenci Politechniki Łódzkiej, również oni posiadają umiejętności języka obcego na poziomie minimum B-2. Absolwenci studiów pierwszego stopnia są  przygotowani do pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych (głównie przemyśle produkcji żywności); do wykorzystania urządzeń technologicznych i prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz do pracy w laboratoriach badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej. Mają opanowane techniki komputerowe oraz podstawy wiedzy ekonomicznej. Absolwenci mogą rozwijać swoje umiejętności zawodowe i bez problemów kontynuować studia drugiego stopnia, mogą również prowadzić własną działalność produkcyjno-handlową. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafią też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia środowiska
  Studia obejmują praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia prac o charakterze analitycznym, monitoringu środowiska, oceny stopnia zagrożenia różnego typu odpadami zawierającymi szkodliwe substancje oraz skutecznymi sposobami ich usuwania. Dają możliwość zapoznania się z najważniejszymi technologiami przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego, niezbędnymi do bycia cennym specjalistą w zakresie nowoczesnych systemów oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych, jak również w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystujących drobnoustroje przemysłowe.
  Absolwent:
  Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia środowiska absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką komunalną oraz w zakładach przemysłowych generujących ścieki, odpady i zanieczyszczenia gazowe. Potencjalnymi pracodawcami są oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, biogazownie rolnicze i komunalne oraz zakłady przemysłowe. Ponadto absolwent będzie miał potencjalne możliwości zatrudnienia w jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska (urzędy gmin, starostwa powiatowe, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i inne). Absolwent może rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów i kursów podyplomowych oraz kontynuować kształcenie poprzez studia II stopnia. Dzięki wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu może prowadzić własną działalność oraz potrafi dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek realizowany jest przy współpracy dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Taka współpraca pozwala na realizację w programie studiów założeń odnoszących się zarówno do specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności i żywienia jak i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w branży HoReCa. Menedżer żywności i żywienia człowieka to kierunek o profilu praktycznym. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Menedżer żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia kosmetyków
  Program studiów magisterskich drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku technologia kosmetyków jest unikatowy w Polsce. Kształcenie obejmuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji kosmetyków. Odbywana w czasie studiów 3-miesięczna praktyka zawodowa, połączona z wykonaniem pracy dyplomowej, podnosi kwalifikacje niezbędne do organizowania i efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu wytwarzania kosmetyków.
  Główne przedmioty:
  technologia preparatów kosmetycznych, analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, projektowanie produktu kosmetycznego, produkty zapachowe i podstawy perfumerii, jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, mikrobiologia kosmetyków.
  Absolwent:
  Gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, organizowania oraz nadzorowania produkcji kosmetyków, w tym innowacyjnych kosmetyków naturalnych. Nauczysz się projektować produkty kosmetyczne, kierować i zarządzać procesami badania i wprowadzania na rynek kosmetyków,. efektywnie je wykorzystywać w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA, nawiązywać współpracę z firmami dystrybuującymi surowce kosmetyczne. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia własnej firmy. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i wprowadzaniem na rynek kosmetyków, w gabinetach kosmetycznych. Dzięki szerokiej wiedzy będziesz przygotowany także do pracy w firmach z branży farmaceutycznej i chemicznej oraz w laboratoriach badawczo-rozwojowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia kosmetyków jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Studia inżynierskie obejmują technologię produkcji żywności, czyli: cukrownictwo, technologię skrobi i cukiernictwa, chłodnictwo żywności, technologię produktów zapachowych i surowców kosmetycznych; metody utrwalania, przechowywania oraz dystrybucji żywności i innych bioproduktów; zasady organizacji i zarządzania laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.
  Specjalności: 
  • analiza i ocena żywności
  • chemia żywności i surowców kosmetycznych
  • technologia żywności
  Absolwent:
  Absolwent jest praktycznie i teoretycznie przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego na stanowisku inżynieryjnym. Jest przygotowany również do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się obrotem żywności, jej kontrolą oraz żywieniem człowieka. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) z wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych. Absolwent jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Zdobyta wiedza ma służyć również projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zdobyte wiadomości z zakresu analizy żywności, biochemii, mikrobiologii i informatyki umożliwiają prowadzenie prac o charakterze analitycznym. Absolwent posiada ponadto wiedzę na temat zasad żywienia człowieka. Jest przygotowany również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją, włączając w to kalkulację ekonomiczną. W tych działaniach może wykorzystywać nabyte podczas studiów umiejętności językowe (na poziomie B2) i opanowane techniki komputerowe. Dzięki szerokiej wiedzy z przedmiotów chemicznych jest wartościowym kandydatem do pracy także w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Elastyczne przygotowanie pozwala mu też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach. Posiada  także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Może rozwijać swoje umiejętności zawodowe, a także kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na powyższym kierunku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywnienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Anonim Ocena

Bardzo ludzkie podejście do studentów.