• AKUSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Akustyka
  Absolwent:
  • ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii w zakresie akustyki, matematyki, informatyki, fizyki, elektroniki, budowy, działania i sposobu badania narządu słuchu oraz ochrony narządu słuchu przed hałasem
  • ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnych dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
  • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych oraz akustycznych wykorzystujące język matematyki, potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa z zakresu podstaw akustyki
  • zna podstawowe metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i akustycznych. Zna podstawowe (obliczeniowe) metody dopasowania aparatów słuchowych
  • zna podstawy budowy aparatów słuchowych
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu wkładki usznej (pobieranie wycisku ucha, obróbka mechaniczna wycisku, wykonywanie negatywu)
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z wykonywaniem badań słuchu, wyborem i dopasowaniem aparatów słuchowych
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (prowadzenie własnego punktu protetycznego)
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Akustyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Akustyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Astronomia
  Absolwent:
  • potrafi analizować proste problemy astronomiczne oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody 
  • potrafi wykonywać analizy ilościowe prostych zagadnień astronomicznych i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe 
  • potrafi planować i wykonywać proste obserwacje astronomiczne oraz analizować i przedstawiać ich wyniki 
  • potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania prostych problemów matematycznych z zakresu astronomii; posiada umiejętność stosowania w tym celu wybranych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
  • potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu astronomii i sposoby jego rozwiązania 
  • potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty z dziedziny astronomii
  • potrafi uczyć się samodzielnie
  • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje, dane astronomiczne i literaturę z określonej tematyki 
  • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  • ma umiejętności językowe w zakresie astronomii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biofizyka
  Kierunek biofizyka umiejscowiony jest w obszarze kształcenia nauk ścisłych. Biofizyka jest dyscypliną naukową łączącą dwie dziedziny: fizykę z obszaru nauk ścisłych i biologię z obszaru nauk przyrodniczych. Biofizyka zajmuje się badaniem fizycznych podstaw procesów życiowych na różnych poziomach organizacji od pojedynczych cząsteczek biologicznych przez organelle i komórki aż do organizmów i całych ekosystemów. Celem biofizyki jest wyjaśnienie i ilościowy opis procesów biochemicznych oraz zjawisk fizycznych zachodzących w żywych organizmach z wykorzystaniem stosowanych w fizyce aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania. Obiektem badań dla biofizyki są zarówno pojedyncze cząsteczki np.: białka i kwasy nukleinowe, ich budowa i oddziaływanie; centra reakcji, organelle komórkowe i zachodzące w nich procesy, a także całe tkanki i narządy odpowiedzialne za ruch, wzrok, słuch i przetwarzanie informacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka
  Absolwent:
  • ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk, koncepcji, zasad i teorii właściwych dla fizyki 
  • ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności
  • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych wykorzystujące języki matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
  • zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
  • zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu fizyki
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka medyczna
  Absolwent:
  • ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk, koncepcji, zasad i teorii właściwych dla fizyki i biofizyki
  • zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię nauk ścisłych
  • ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych problemów biologii, biochemii, anatomii i fizjologii dotyczącą organizmów żywych na różnych poziomach złożoności
  • zna wybrane zagadnienia matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i medycznych o średnim poziomie złożoności
  • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć prawidłowości, zjawiska oraz procesy z obszaru fizyki i medycyny wykorzystując język matematyki; w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
  • zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i medycznych oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych
  • zna podstawy programowania w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych aplikacji
  • zna podstawy budowy i działania wybranej aparatury pomiarowej i diagnostycznej stosowanej w badaniach fizycznych oraz diagnostyce i terapii medycznej
  • ma wiedzę w zakresie wykorzystania podstawowych technik i narzędzi badawczych fizyki w medycynie
  • zna podstawowe zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zasady postępowania z substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla środowiska oraz ich utylizacji. Rozumie potrzebę i umie korzystać ze środków ochrony osobistej w czasie pracy w laboratoriach lub pracowniach diagnostycznych
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną a także związane z pracą w laboratoriach diagnostycznych
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej zdobytą wiedzę
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • REŻYSERIA DŹWIĘKU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Reżyseria dźwięku
  Na zajęciach prowadzonych na tym kierunku studiów kształcimy akustyka o wrażliwości muzycznej. Wykształcony akustyk to student, który posiada wiedzę z matematyki, informatyki, wybranych działów fizyki (miedzy innymi elektryczność i magnetyzm, elektronika) oraz szeroko rozumianej akustyki (miedzy innymi teoria drgań, analiza sygnałów, akustyka architektoniczna, akustyka mowy, akustyka muzyczna, elektroakustyka, psychoakustyka). Student musi nauczyć się rozumieć język muzyków i tłumaczyć go na praktyczny język realizatora dźwięku. Z tego powodu poza przedmiotami wymienionymi powyżej student uczestniczy w zajęciach (prowadzonych przez zawodowych muzyków) takich jak wiadomości o muzyce czy współczesne formy muzyczne, pracownia MIDI). Swoje finalne umiejętności studenci na kierunku Reżyseria Dźwięku doskonalą pod kierunkiem zawodowych realizatorów dźwięku na przedmiotach między innymi: technologia realizacji dźwięku, techniki przetwarzania dźwięku, pracownia montażu dźwięku, produkcja radiowa. Ukończenie trzyletnich studiów na kierunku Reżyserii dźwięku oznacza, że student zdobył:
  • umiejętności kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej,
  • umiejętności realizacji dźwięku przy nagraniach małych form muzycznych i słownych,
  • umiejętności adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
  Obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych wydaje się naturalnym miejscem gdzie może być realizowany taki interdyscyplinarny program studiów jakim jest program realizowany na kierunku Reżyseria dźwięku
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria dźwięku brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologie komputerowe
  Studia na kierunku Technologie Komputerowe oferować będą kształcenie I. stopnia w obszarze nauk ścisłych będące odpowiedzią na takie właśnie zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie na tym kierunku prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, stąd poza efektami kształcenia w obszarze nauk ścisłych zdefiniowano efekty powiązane z kompetencjami inżynierskimi. Absolwent, mając pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki, w sposób twórczy będzie stosował i rozwijał technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Nasz absolwent oprócz znajomości fizyki będzie dysponował podstawową wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi cyfrowego przetwarzania danych oraz elementów informatyki, elektroniki, telekomunikacji i automatyki. Ponadto absolwent Technologii Komputerowych będzie przygotowany do pracy zespołowej oraz posiadał podstawowe umiejętności inżynierskie w obszarze najnowocześniejszych technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Planowany profil kształcenia na kierunku Technologie Komputerowe powinien dać mu zdolność dostosowywania się do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, a także w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy, szczególnie w dziedzinach wiążących się z technologiami informatycznymi. Absolwent tego kierunku zdobędzie dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne — techniczne oraz pozatechniczne przygotowujące go do pracy we własnym przedsiębiorstwie, jak i w korporacji. Uzyskując tytuł inżyniera posiądzie on wszechstronną wiedzę w zakresie nauk ścisłych związanych technologiami IT. Ponieważ popyt na rynku pracy na kadrę techniczną w obszarze technologii informatycznych jest niemalejący od wielu lat, studiowanie Technologii Komputerowych otwiera przed absolwentem szerokie możliwości wyboru dalszego kształcenia się na studiach II. stopnia, a także pracy w kraju i zagranicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie komputerowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • OPTOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Optometria
  Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (biofizyka, fizyka i medycyna), której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza to wszystko co służy jego ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi tego procesu. Optometria jest więc dziedziną wiedzy, która może rozwiązywać powszechnie występujące problemy wzrokowe. Nauka o widzeniu (Vision Science) to interdyscyplinarna dyscyplina naukowa obejmująca badania poznawcze nad procesem widzenia, procedury optometryczne pozwalające diagnozować i oceniać stan układu wzrokowego oraz metody terapii widzenia. Optometrysta to zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji (wad wzroku) i zaopatrzenia pacjentów w pomoce wzrokowe. Optometrysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; określa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub innych pomocy wzrokowych, a także prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego w celu przywrócenia właściwej sprawności widzenia. Optometrysta bazując na wiedzy z zakresu biofizyki i fizyki (w szczególności optyki) oraz wybranych działów medycyny (anatomia, fizjologia), a także posiadając umiejętności prowadzenia pomiarów oraz analizy wyników pomiarów posiada szeroką wiedzę na temat procesu widzenia, metod diagnostycznych narządu wzroku oraz możliwych do zastosowania rozwiązań i pomocy wzrokowych. Z tych też względów optometria jako kierunek kształcenia mieści się w pełni w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Optometria jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)