• INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
   Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kształceniu na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka kładzie się nacisk zarówno na aspekty teoretyczne, jak i praktyczne i aplikacyjno inżynierskie. Dlatego studenci mogą wybierać pomiędzy studiowaniem wg programów licencjackich lub inżynierskich.
   Programy licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów realizowane są kierunkowe efekty kształcenia określone dla kierunku informatyka w obszarze kształcenia nauk ścisłych.
   Programy inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. W trakcie studiów realizowane są kierunkowe efekty kształcenia określone dla kierunku informatyka w obszarze kształcenia nauk ścisłych oraz osiągane są dodatkowo wszystkie inżynierskie efekty kształcenia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język obcy
   • Informatyka lub matematyka na poziomie rozszerzonym

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia I stopnia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Matematyka
   Matematyka jest nauką umiejscowioną w obszarze studiów ścisłych. Rozwijana jest nieprzerwanie od przynajmniej trzech tysiącleci, pozostając stale bliską realnemu życiu i praktyce. Zakres badań i oddziaływań tej nauki jest bardzo szeroki i powiększa się nieustannie. Matematykę od dawna inspirują pytania i problemy stawiane przez nauki przyrodnicze, zwłaszcza astronomię i fizykę, oraz technikę. Współcześnie lista ta wydłużyła się o informatykę, genetykę, meteorologię i wiele innych nauk eksperymentalnych. Postęp badań matematycznych i ich jakość stworzył wiele skutecznych metod przyspieszających rozwój wymienionych dyscyplin. Uniwersalność, skuteczność i niezawodność tych metod spowodowała, że coraz śmielej podejmuje się próby ich wykorzystania także w naukach społecznych, w tym ekonomii. Istotne znaczenie dla jakości osiąganych wyników mają związki matematyki z filozofią. Filozofia matematyki analizuje m.in. metodologię matematyki, jej ograniczenia i samą istotę tej dziedziny wiedzy. Mówiąc o najbardziej aktualnych i spektakularnych zastosowaniach matematyki w ostatnich latach wymienić należy zagadnienia analizy, kompresji, zarządzania i bezpieczeństwa danych, kryptologii, rozpoznawania i kodowania obrazów, tworzenia i badania efektywności algorytmów, planowania eksperymentu, optymalizacji działań, monitorowania rynków finansowych i obrotu instrumentami pochodnymi. Bez odrobiny przesady można powiedzieć, że obecny wysoki poziom cywilizacyjny zawdzięcza ludzkość, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, matematyce. Współczesna matematyka rozwija się szybko i wielokierunkowo. O jej sile niezmiennie decyduje zdolność do abstrakcyjnego ujmowania najważniejszych cech analizowanych zjawisk i obiektów oraz związków między nimi, formułowania bardzo ogólnych twierdzeń wyprowadzonych drogą dedukcyjnych, ścisłych rozumowań opartych o logiczne reguły wnioskowania. Charakterystyczną cechą nauk matematycznych jest bardzo intensywna współpraca międzynarodowa sprzyjająca nieustannemu podnoszeniu poziomu jakości oraz tempa prowadzonych badań. Ze względu na szerokie spektrum zastosowań matematyki i wpływ studiów matematycznych na wszechstronny rozwój sprawności intelektualnej, absolwenci studiów matematycznych mają w krajach rozwiniętych dobre perspektywy na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Nauczanie matematyki i informatyki
   Efekty kształcenia dla kierunku nauczanie matematyki i informatyki umiejscowione są w obszarze nauk ścisłych o profilu ogólnoakademickim. Wydział Matematyki i Informatyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinach matematyka oraz informatyka. Informatyka w obszarze nauk ścisłych wykorzystuje w dużym stopniu język i metody formalne matematyki oraz skupia się na szeroko rozumianych obliczeniach, a w mniejszym stopniu na urządzeniach, na których obliczenia są realizowane. Kształcenie nauczycieli matematyki i informatyki w obszarze nauk ścisłych na studiach pierwszego stopnia wykorzystuje w istotny sposób język i metody formalne matematyki do opisu zjawisk i procesów praktycznych, ich modelowania i analizowania, oraz dokumentowania wyników prac. Istotne znaczenie mają także zaawansowane narzędzia, metody i technologie informatyczne oraz ich praktyczne wykorzystanie w wybranych obszarach zastosowań. Kształcenie jest prowadzone w ramach programów trwających 6 semestrów. Po ukończeniu studiów student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz uprawnienia do nauczania matematyki jako pierwszego przedmiotu i informatyki jako drugiego przedmiotu w szkołach podstawowych. W trakcie studiów realizowane są kierunkowe efekty kształcenia określone dla kierunków matematyka oraz informatyka, a także wypełnione są wszystkie wymagane standardy kształcenia nauczycieli.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Gość
  ocena

  Dałbym 0 ale nie mogę

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
INFORMATYKA
NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA
INFORMATYKA
NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
INFORMATYKA
NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA
INFORMATYKA
NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI