• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Pedagogika
   Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Praca socjalna
   Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia. Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Wychowanie fizyczne
   Zadaniem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i  środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów. Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych form sportu, rekreacji i turystyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Turystyka i rekreacja
   Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja jest niedawno powołanym w Akademii im. Jana Długosza odmiennym od wielu dotychczas funkcjonujących i najbardziej zbieżnym z kierunkiem kształcenia Wychowanie Fizyczne. Studenci Turystyki i Rekreacji Przygotowywani są w zakresie trzech specjalności tj. Obsługi Ruchu Turystycznego, Odnowy Psychofizycznej i Instruktora Rekreacji. Specjalności te poza podstawowymi wymaganiami omawianego kierunku rozszerzają zakres zawodowy absolwenta tak by jego kompetencje były jak najszersze. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są wyzwaniem dla lokalnego rynku turystycznego wyżyny krakowsko-częstochowsko-wieluńskiej jak i przygotowują absolwentów z zakresu ruchu turystycznego dają im wiedzę umiejętności i kompetencje do pracy w biurach turystycznych i tworzenia własnych biur. Istotnymi dla prowadzonego kierunku Turystyka i Rekreacja są uprawiane na nim nauki związane z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk społecznych. Student podczas odbywania nauki zapoznaje się z podstawowymi zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego i środkami dobieranymi tak by funkcje te podtrzymywać na optymalnym poziomie w jak najdłuższym czasie ontogenezy. Ponadto wzorce z zakresu nauk społecznych sytuują studenta w obrębie danej społeczności i uczą go współdziałania w grupie. Odbywane praktyki w różnych ośrodkach mających na celu relaksacje, umacnianie zdrowia i działalność poznawczą  różnych obszarów turystycznych podsumowują praktycznie zakres zdobywanej wiedzy, prowadzą do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Możliwości odkrywania różnych walorów turystycznych dokonujące się podczas studiowania i praktyk rozszerzają horyzonty myślowe studenta kierunku turystyki i rekreacji , który przez to staje się równorzędnym partnerem dla studentów innych kierunków prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizjoterapia
   Kierunek studiów Fizjoterapia jest niedawno powołanym w Akademii im. Jana Długosza odmiennym od wielu dotychczas funkcjonujących. Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia. Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne 
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych
 • Praca z rodziną
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Odnowa psychosomatyczna
 • Instruktor reakcji ruchowej
 • Obsługa ruchu turystycznego
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Instruktorska
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Coaching kariery z doradztwem
 • Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Geragogika
 • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
PRACA SOCJALNA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Instruktorska
 • Trenerska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne 
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych
 • Praca z rodziną
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Odnowa psychosomatyczna
 • Instruktor reakcji ruchowej
 • Obsługa ruchu turystycznego
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Instruktorska
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Coaching kariery z doradztwem
 • Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Geragogika
 • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
PRACA SOCJALNA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Instruktorska
 • Trenerska