• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada 37. letnią tradycję kształcenia artystycznego. Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie. Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Istotną cechą naszych absolwentów jest niezwykle ceniona na rynku pracy (Raport „Kompetencje przyszłości 2014”) - umiejętność pracy zespołowej i kreatywność nabywana m.in. podczas zajęć artystycznych lub przygotowujących do pracy edukatorskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski lub język ojczysty
   Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
   • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
   • sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
   • przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada:
   • wiedzę metodyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego, szkolnego (I i II etap edukacyjny) oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
   • znajomość podstawowego repertuaru muzyki chóralnej i instrumentalnej;
   • wiedzę w zakresie zasad muzyki, harmonii, polskiego folkloru muzycznego, instrumentoznawstwa oraz znajomości historii, literatury, form muzycznych i instrumentacji;
   • wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się aparatem głosowym;
   • znajomość głównych założeń metody Emila Jacquesa Dalcroze'a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya dotyczącej kształcenia muzycznego;
   • podstawową wiedzę z zakresu technik informatycznych;
   • wiedzę z zakresu prawidłowego konstruowania pracy naukowej;
   • ogólną wiedzę z zakresu prawno-finansowych zagadnień pracy edukatora kultury.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski lub język ojczysty
   Przeprowadzony zostanie sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata. Ocenie podlega prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Grafika
   Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, estetyki, etyki i filozofii. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Przygotowany będzie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych. W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski lub język ojczysty
   Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
   • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
   • sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
   • przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Malarstwo
   Program kierunku malarstwo – studia I stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia. Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego. Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy. Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów. Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski lub język ojczysty
   Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
   • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
   • sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
   • przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Malarstwo - ilustracja literatury dziecięcej lub malarstwo-techniki tradycyjne i na podłożach nietypowych
 • Grafika
 • Fotografia - techniki tradycyjne lub fotografia-obrazowanie cyfrowe
 • Rzeźba: mała forma rzeźbiarska lub rzeźba w relacjach przestrzennych
 • Komunikat wizualny - grafika wydawnicza i plakat lub komunikat wizualny w przestrzeni społecznej
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Muzyka rozrywkowa
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika użytkowa
MALARSTWO
Specjalności:
 • Malarstwo sztalugowe
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Komunikat wizualny - projektowanie graficzne
 • Fotografia
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Animacja i upowszechnianie kultury muzycznej
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika użytkowa
MALARSTWO
Specjalności:
 • Malarstwo sztalugowe
Specjalizacje:
Malarstwo i klasyczne techniki malarskie
Malarstwo i multimedia
 • Malarstwo w architekturze i urbanistyce
Specjalizacja:
Malarstwo i malarstwo w architekturze

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Malarstwo - ilustracja literatury dziecięcej lub malarstwo-techniki tradycyjne i na podłożach nietypowych
 • Grafika
 • Fotografia - techniki tradycyjne lub fotografia-obrazowanie cyfrowe
 • Rzeźba: mała forma rzeźbiarska lub rzeźba w relacjach przestrzennych
 • Komunikat wizualny - grafika wydawnicza i plakat lub komunikat wizualny w przestrzeni społecznej
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Muzyka rozrywkowa
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika użytkowa
MALARSTWO
Specjalności:
 • Malarstwo sztalugowe
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Komunikat wizualny - projektowanie graficzne
 • Fotografia
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Animacja i upowszechnianie kultury muzycznej
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika użytkowa
MALARSTWO
Specjalności:
 • Malarstwo sztalugowe
Specjalizacje:
Malarstwo i klasyczne techniki malarskie
Malarstwo i multimedia
 • Malarstwo w architekturze i urbanistyce
Specjalizacja:
Malarstwo i malarstwo w architekturze