• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

      Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria środowiska
      Absolwenci kierunku inżynieria środowiska uzyskują dyplom inżyniera lub magistra inżyniera w określonej specjalności. Są przygotowani do projektowania, planowania, programowania i realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie inżynierii środowiska, prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz kierowania montażem i eksploatacją systemów i urządzeń zapewniających zdrowe warunki życia człowieka w miejscu zamieszkania, pracy i odpoczynku. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty podstawowe i ogólne, typowe dla studiów technicznych oraz przedmioty kierunkowe kształtujące sylwetkę absolwenta i przygotowujące go do zawodu. Student, zgodnie z planem nauczania, odbywa niezbędną ilość praktyk. Program obejmuje w szczególności zagadnienia podstaw inżynierii i ochrony środowiska, techniki cieplnej, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, ogrzewnictwa i wentylacji, zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej, technologii wody i ścieków, technologii mało- i bezodpadowych oraz gospodarki ściekowej, ochrony atmosfery, wytwarzania i konwersji energii.
      Wymagania rekrutacyjne

       


      Studia II stopnia

       

      Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak rozmowa kwalifikacyjna.

       

       

      Dowiedz się więcej

    • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

      Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia
      Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analizy i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
      Wymagania rekrutacyjne

       


      Studia II stopnia

       

      Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak rozmowa kwalifikacyjna.

       

       

      Dowiedz się więcej

    • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

      Uczelnie Częstochowa - kierunek Energetyka
      Program studiów na tym kierunku oferuje studentom do wyboru dwa moduły obieralne: odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną i został przygotowany oraz jest realizowany z udziałem interesariuszy zewnętrznych. W trakcie trwania studiów jeden cały semestr jest poświęcony na odbycie praktyki zawodowej realizowanej w zakładach przemysłowych regionu związanych z branżą energetyczną. Program kształcenia pozwala osiągnąć absolwentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii. Absolwenci mogą być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach realizujących jak również finansujących tego typu inwestycje.
      Wymagania rekrutacyjne

       


      Studia II stopnia

       

      Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak rozmowa kwalifikacyjna.

       

       

      Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
  • Biotechnologia środowiska
  • Biotechnologia produkcji
ENERGETYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
  • Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
  • Innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem
  • Inżynieria energii
  • Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

Doktoranckie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA