• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach.  Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy umożliwia studentom, zdobycie pogłębionej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami w ramach specjalności Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Finanse i rachunkowość
   Kształcenie studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość ma na celu przybliżenie mechanizmów finansowych działających w przedsiębiorstwach każdej wielkości, sprzyjając podnoszeniu efektywności ekonomicznej poszczególnych podmiotów bez względu na ich wielkość i strukturę własnościową. Studenci uczą się analizowania danych, kwantyfikowania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. Cechą charakterystyczną kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent kierunku „Finanse i Rachunkowość”  jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, informatyka), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów kompetencji pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk kierowniczych, w tym także - po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia - stanowisk najwyższych szczebli kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego i życiu społecznym. Absolwent tego kierunku posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia
   Absolwenci filologii ze specjalizacją angielski/niemiecki język biznesu posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie obranego języka, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Wiedza taka zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. Kompetencje językowe mogą oni poszerzyć na licznych kursach specjalistycznych, organizowanych przez organizacje tłumaczy w kraju i za granicą. Mogą także podjąć uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologicznym ze specjalizacją tłumaczeniową zarówno w uczelniach polskich jak i zagranicznych. Absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w dużych przedsiębiorstwach i koncernach albo też specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy też referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią "modalnością" czy też "fleksybilnością" przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Zgodnie z założonym profilem kierunku Gospodarka przestrzenna zagadnienia realizowane w ramach przedmiotów kierunkowych w sposób szczególny oscylują wokół tematyki rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego, która to tematyka odnosi się do celów, kierunków i sposobów działania w warunkach permanentnych zmian o rozmaitym charakterze, sile i zasięgu. Uwarunkowania planowania rozwoju wynikają z diagnozy istniejącego stanu w ujęciu posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych analizowanego obszaru, która pozwala ujawnić podstawowe problemy dotychczasowego rozwoju oraz szanse i zagrożenia wpływające na przyszły rozwój. Budowanie strategii działania w wymiarze lokalnym bądź też regionalnym następuje również w oparciu o proces planowania przyszłego rozwoju określany przez różnorodne podmioty szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podmioty te, przy wsparciu lokalnych, regionalnych i centralnych organów politycznych, społecznych i zawodowych, winny współdziałać ze sobą na wszystkich poziomach w celu kreowania spójnych  planów rozwoju. Celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest dostarczenie studentom zintegrowanej wiedzy ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej z zakresu uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni oraz gospodarowania przestrzenią a także wykształcenie umiejętności w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego, w szczególności zaś:
   • konstruowania strategii rozwoju, planowania rozwoju, sporządzania programów rewitalizacji dotyczących obszarów miast, gmin i regionów oraz ewaluacji wdrażanych projektów, w tym strategii krajowych oraz międzynarodowych;
   • kształtowania środowiska przestrzennego według zasad sztuki planistycznej w zgodzie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi oraz możliwościami technicznymi (z uwzględnieniem konieczności zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego);
   • opracowywania dokumentów planistycznych oraz przygotowywania analiz przestrzennych wykorzystywanych dla celów gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym;
   • znajomości przepisów unijnych i polskich związanych z problematyką gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a także umiejętnością ich zastosowania w praktyce;
   • podejmowania inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i planowania rozwoju w oparciu o posiadane zasoby i potencjał;
   • kompleksowego (zintegrowanego) podejścia do problematyki związanej z zachowaniem i odbudową (programy rewitalizacji) walorów danego obszaru podwyższających jego konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i kulturowego;
   • doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, gruntami oraz lokalizacji inwestycji;
   • analizy uwarunkowań planowania i gospodarowania infrastrukturą techniczną, logistyczno-transportową oraz planowania rozwoju usług publicznych;
   • projektowania działań mających na celu ochronę środowiska, z uwzględnieniem opracowywania dokumentacji dotyczącej szacowania zasobów i diagnozy stanu środowiska przyrodniczego a także wpływu podejmowanych inwestycji na jego postać;
   • kooperowania ze specjalistami dziedzin komplementarnych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym także euroregionów) i ponadregionalnym (współpraca na poziomie krajów UE).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

    

   Dowiedz się więcej

    

  • LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Logistyka
   Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.
   Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:
   • organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
   • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
   • usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
   • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
   • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
   • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
   • doboru personelu oraz jego szkolenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Management and production engineering
   A graduate of level I obtains knowledge in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities. At the same time the graduate has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company and to solve basic problem in term of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, including: designing in technical engineering, supervision of production processes and production system, supervision of production devices, selection and training of staff, management of costs in the industry, management of transport, commodities, marketing, logistics, innovations, technology transfer and quality control. The graduate can be employed in small, medium and large-size manufacturing/service companies, designing and consulting units, transport and commodities companies, institutions where technical, production, economic, computer knowledge and management skills are needed. The graduate obtains Engineer degree. After the level I, he can continue to study Management and Production Engineering (II level, full-time and part-time, in Polish and English), or change the field of study for the Management (II level, full-time and part-time, in Polish and English) or Logistic (II level, full-time and part-time).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and production engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Management and production engineering jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Zdrowie publiczne
   Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie:
   • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
   • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
   • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
   • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
   • realizowania programów epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
   • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
   • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
   • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
   • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
   Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, technologia informacyjna (informatyka), wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Zarządzanie
   Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty,  prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi. Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Turystyka i rekreacja
   Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej posiadają ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
   W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji:
   • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
   • zarządzania obsługą ruchu turystycznego,
   • opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
   • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
   • działań promocyjnych i marketingowych,
   • organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,
   • nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.
   Absolwenci będą mieć kwalifikacje przygotowujące do pracy w:
   • biurach podróży,
   • hotelarstwie,
   • centrach rekreacji,ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
   • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
   • administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich 
   • działalności w zakresie turystyki i rekreacji,
   • branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji,
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Specjalności:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FILOLOGIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych
 • Równowaga przestrzenna i ekoturystyka
 • Zarządzanie energią i środowiskiem
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Systemy logistyczne
 • Zarządzanie transportem
 • Inżynieria procesów logistycznych
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGENEERING
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia 
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
 • Zarządzanie kadrami
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Rekreacja prozdrowotna
 • Organizacja turystyki pielgrzymkowej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość
 • Analityk finansowy
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
 • Zarządzanie informacją logistyczną
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGENEERING
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie kadrami
 • Rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami i bankowość
 • Zarządzanie nieruchomościami

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Specjalności: 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FILOLOGIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych
 • Równowaga przestrzenna i ekoturystyka
 • Zarządzanie energią i środowiskiem
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Systemy logistyczne
 • Zarządzanie transportem
 • Inżynieria procesów logistycznych
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGENEERING
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia 
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
 • Zarządzanie kadrami
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Rekreacja prozdrowotna
 • Organizacja turystyki pielgrzymkowej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość
 • Analityk finansowy
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
 • Zarządzanie informacją logistyczną
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGENEERING
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie kadrami
 • Rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami i bankowość
 • Zarządzanie nieruchomościami
 •