• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Studenci zostaną zapoznani między innymi z:
  • systemem politycznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierunkami narodowej polityki bezpieczeństwa zagranicznej i wewnętrznej,
  • zadaniami, strukturą organizacyjną, składem systemu reagowania kryzysowego innych państw,
  • teorią organizacji i zarządzania w rozwiązywaniu problemów kierowania zespołami ludzkimi, 
  • perspektywicznymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • specyfiką struktury i działania systemu reagowania kryzysowego w pasie nadmorskim, a szczególnie w miastach portowych,
  • zasadami współdziałania sfery militarnej i pozamilitarnej w zarządzaniu kryzysowym w ramach współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation),
  • zasadami współdziałania z systemami reagowania kryzysowego innych państw ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Bałtyckiego, a w tym Civil Emergency Planning,
  • podstawowymi problemami związanymi z ochrona środowiska w rejonie Bałtyku oraz w polskich obszarach morskich i pasie nadbrzeżnym.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia pownni opanować między innymi:
  • główne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • regulacje prawne w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • strukturę systemu reagowania kryzysowego kraju i lokalną,
  • zasady zespołowego działania,
  • zasady funkcjonowania systemów kierowania i dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym,
  • strukturę gospodarki i administracji rządowej oraz samorządowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów morskich w aspekcie sytuacji kryzysowych,
  • interpretację obowiązujących przepisów prawa gospodarczego oraz planowanie i organizowanie zamówień publicznych,
  • zagadnienia związane z procedurami i zasadami utrzymania bezpieczeństwa publicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Geografia
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Studenci zostaną zapoznani między innymi z:
  • sytuacją geostrategiczną świata,
  • podstawowymi pojęciami socjologii ogólnej, wojska i bezpieczeństwa oraz z zasadami analizy zjawisk społecznych w świetle poznanych teorii społecznych,
  • systemem politycznym Unii Europejskiej, głównymi politykami wspólnotowymi Unii Europejskiej oraz kierunkami wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  • metodami eksploatacji złóż bogactw naturalnych zalegających na i pod dnem morskim,
  • rola międzynarodowych instytucji finansowych, miedzynarodowymi organizacjami kredytowymi i walutowymi oraz miejscem i rolą Polski w gospodarce międzynarodowej, 
  • prawnomiędzynarodowymi uregulowaniami prowadzenia działań na morzu.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia pownni opanować między innymi:
  • główne problemy bezpieczeństwa europejskiego,
  • analizę procesów politycznych w Unii europejskiej oraz oceniać szanse i zagrożenia realizacji poszczególnych polityk,
  • zasady i warunki integracji Polski z Unią Europejską oraz zasady i wyniki negocjacji akcesyjnych,
  • aktualne tendencje rozwojowe sił morskich obowiązujące w ważniejszych państwach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem akwenu Morza Bałtyckiego,
  • ogólną charakterystykę państw regionu Bałtyckiego oraz znaczenie wybranych państw i regionów w polityce europejskiej,
  • podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami oraz zasady funkcjonowania aplikacji MS PROJEKT 2000,
  • analizę przyczyn konfliktów międzynarodowych i możliwych wariantów ich przebiegu oraz potencjalnych następstw dla bezpieczeństwa Polski,
  • strukturę gospodarki swiatowej, powiązania gospodarki światowej z regionalną, międzynarodowy podział pracy oraz przepływ towarów, czynników wytwórczych i usługi w skali międzynarodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Geografia
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
  Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa.
  Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Powinien znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Geografia
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Nauki o bezpieczeństwie
  Stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich są prowadzone w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Kształcenie na studiach trwa cztery lata. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, który trwa od 1 października do 30 września. Kształcenie zorganizowane odbywa się trzy dni w miesiącu i obejmuje łącznie 29 dni kształcenia. Doktoranci studiują pod kierunkiem opiekuna naukowego, powoływanego przez dziekana wydziału, a po wszczęciu przewodu pod kierunkiem promotora powoływanego przez radę wydziału. Rada Wydziału może powołać dodatkowo promotora pomocniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry