• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Studia I stopnia:
   Kierunek adresowany do osób intersujących się współczesnym światem oraz mechanizmami nim rządzącymi. Studenci w ramach kierunku stosunki międzynarodowe zdobędą wiedzę z zakresu procesu globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego, historii powszechnej, współczesnych systemów politycznych i podstaw ekonomii. Po ukończeniu studiów będą posiadać umiejętności analizowania zjawisk na arenie międzynarodowej i wskazywania czynników, które determinują decyzję podmiotów w sferze ponadnarodowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w stosunkach międzynarodowych, licznych konfliktów oraz intensyfikujących się procesów globalizacji, które stwarzają obszar działania dla organizacji międzynarodowych i podmiotów gospodarczych.
   Studia II stopnia:
   Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy w ramach kierunków studiów społecznych i humanistycznych jak stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, politologia, ekonomia oraz innych chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające rozumieć i prognozować zjawiska i procesy w środowisku międzynarodowym. Trzy unikatowe specjalności pozwalają na rozwinięcie swoich zainteresowań i zdobycie wykształcenia odpowiadającego na potrzeby instytucji publicznych i firm działających w wymiarze globalnym i regionalnym. W ramach innowacyjnego profilu praktycznego studenci będą mieli okazję nie tylko poznać zagadnienia od strony teoretycznej ale również praktycznie nauczyć się przygotowywać analizy i raporty, brać udział w debacie publicznej i realizować projekty właściwe dla kwestii międzynarodowych. W ramach specjalności dedykowanej służą specjalną studenci będą mieli możliwość poznania mechanizmów i uwarunkowań prawnych działania służb specjalnych, ich historii oraz zastosowania w polityce międzynarodowej. Ostatnia specjalność poświęcona bezpieczeństwu pozwala na zrozumienie przyczyn współczesnych konfliktów oraz źródeł zagrożeń, a także prognozowanie potencjalnych scenariuszy i rozwiązań.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • zyk obcy
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie lub geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

   Dowiedz się więcej

    

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika
   Opis specjalności: opiekuńczo-wychowawcza
   Studenci otrzymują wszechstronne przygotowanie do pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Będą przygotowani do dokonywania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych, kompensacyjnych oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskują przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli , posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, i innych placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bursy, internaty).
   Opis specjalności: Wychowanie obronne i resocjalizacja
   Studia kształtują kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie pedagoga- resocjalizatora, uzupełnione o umiejętności w zakresie realizacji zadań edukacji obronnej. Mają na celu kształtowanie umiejętności i wiedzy studenta w zakresie orientacji w wybranych obszarach prawa, umiejętności dokonywania diagnostyki środowiskowej, tworzenia programów wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalnych, projektowania indywidualnych programów resocjalizacji w środowiskach zamkniętym i otwartym, a także programów usamodzielniania. Ważną rolę w programie studiów zajmuje kształtowanie umiejętności społecznych, w tym mediacyjnych, przywódczych i motywacyjnych, a także kompetencji zarządzania w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Poza realizacją specjalistycznych przedmiotów teoretycznych, kładziony jest nacisk na zajęcia prowadzone z przedstawicielami instytucji i organizacji rządowych takich jak Wojsko Polskie, Policja, czy Służba Więzienna. Student może uzyskać przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r.
   Opis specjalności: Edukacja dla bezpieczeństwa
   Studia mają na celu wykształcenie umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji i kultury, prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych i kulturalnych. Studia przygotowują do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówek kultury. Studenci tej specjalności uzyskują przygotowanie merytoryczne do realizacji zadań edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne społeczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych) wśród dorosłych oraz podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia na tej specjalności przygotują absolwenta do podjęcia pracy także w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne, jak również w instytucjach   administracji   państwowej   i samorządowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

   Dowiedz się więcej

    

  • WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Wojsko w systemie służb publicznych
   Kierunek Wojsko w Systemie Służb Publicznych został stworzony z myślą o zagospodarowaniu obszaru współpracy środowiska cywilnego i wojskowego. Poprzez moduły kształcenia ogólnego chcemy studenta zaznajomić z elementami bezpieczeństwa państwa, wojskowości i działania systemu służb publicznych. Moduły specjalistyczne mają umożliwić poznanie specyfiki rodzajów sił zbrojnych. Natomiast moduły kształcenia kompetencji miękkich nauczyć pracy grupowej i poruszania się w podstawowych aktach prawnych. Nasi absolwenci mają być z jednej strony atrakcyjnymi kandydatami do pracy w charakterze ekspertów, pracowników logistycznych i administracyjnych dla jednostek wojskowych, z drugiej natomiast stanowić zaplecze kadrowe dla jednostek systemu służb publicznych, które wspierają system bezpieczeństwa państwa i współpracują z służbami mundurowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Historia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • STUDIA MARYNISTYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Studia marynistyczne
   Powodem, dla którego Katedra Marynistyki zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskanie uprawnień do prowadzenia wwym. studiów jest zmieniająca się na korzyść sytuacja w szeroko rozumianej gospodarce i usługach morskich. Istnieją zatem warunki, by podjęć kształcenie osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży morskiej. Mając powyższe na uwadze proponujemy absolwentom szkół średnich unikatowe w skali kraju studia, zwłaszcza tym, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z Pomorzem i gospodarką morską. Proponujemy studia praktyczne, co oznacza, że w ramach wielomiesięcznych praktyk student będzie miał okazję poznać różne branże w obszarze usług i gospodarki morskiej i zdecydować, w jakim kierunku powinien doskonalić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Katedra Marynistyki podpisała stosowne umowy z Interesariuszami zewnętrznymi po to, by studenci mogli z obopólną korzyścią odbyć nieodpłatnie stosowne praktyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia marynistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie lub geografia

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • lenka
  ocena

  pedagogika zdecydowanie odradzam,

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo państwa w XXI w.
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Samorząd w państwach Unii Europejskiej
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Wychowanie obronne i resocjalizacja
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH 
 
Studia II stopnia:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Analiza stosunków międzynarodowych
 • Bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • Służby specjalne i policyjne
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika dorosłych z gerontologią społeczną
 • Pedagogika społeczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo państwa w XXI w.
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Samorząd w państwach Unii Europejskiej
WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH 
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika dorosłych z gerontologią społeczną
 • Pedagogika społeczna z edukacją dla bezpieczeństwa