Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Lekarski
  Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.
  Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:
  • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
  • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
  • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym;
  • określać stopnie występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku;
  • zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar;
  • zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki;
  • posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku;
  • ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia;
  • współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu;
  • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków;
  • rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;
  • prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym;
  • objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu;
  • udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych;
  • pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu;
  • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych;
  • organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego;
  • popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach;
  • współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych jako nauczyciel wychowania fizycznego. Kwalifikacje te mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)