• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Lekarski
   Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Pielęgniarstwo
   Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.
   Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:
   • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
   • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
   • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
   • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
   • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
   • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
   • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
   • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

    

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Wychowanie fizyczne
   Absolwent studiów zawodowych na kierunku Wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych jako nauczyciel wychowania fizycznego. Kwalifikacje te mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty dowolnie wybrane przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia II stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia II stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE