• ADMINISTRACJA PUBLICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Administracja publiczna
   Celem studiów na kierunku administracja publiczna będzie przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej (rządowej, samorządowej), jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent posiadać będzie podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w szczególności nauk o administracji w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa. Absolwent będzie posiadał wiedzę o takich strukturach jak państwo, organy władzy centralnej, terenowej, samorządzie terytorialnym, podmiotach występujących w obrocie prawnym. Dysponować będzie wiedzą na temat podstawowych zasad ustroju konstytucyjnego państwa, o kompetencjach poszczególnych organów konstytucyjnych; funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego oraz jako członka Unii Europejskiej, a także ogólnych zasad i prawnych formach działania podmiotów administrujących. Będzie znał i rozumiał prawa i obowiązki człowieka jako obywatela i urzędnika. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej pracy zawodowej, w tym dla rozwiązywania problemów zawodowych, z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów globalizacji i integracji. Pozna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności podejmowania decyzji przez jej organy. Będzie potrafił wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, a także organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz mikro i makroekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z procesami racjonalnego i efektywnego podejmowania decyzji w sferze publicznej. W prawidłowy sposób będzie potrafił określić problem prawny, z jakim ma do czynienia, odnaleźć dla niego podstawę prawną i wydać decyzję, a także przewidzieć jej skutki. Posiadać będzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • AGROCHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Agrochemia
   Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw chemii, matematyki, fizyki, biologii oraz nauk o ziemi. Będzie potrafił właściwie interpretować i oceniać zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni przyrodniczej i społeczno-ekonomicznej. Nabyte kwalifikacje pozwolą mu podjąć pracę w laboratoriach badawczych, biurach projektowych, przemyśle chemicznym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w uczelniach i sektorach administracji i zarządzania, ośrodkach doradztwa rolniczego czy punktach obrotem nawozami. Absolwenci kierunku Agrochemia będą znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów Agrochemia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

    

  • CHEMIA TECHNICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Chemia techniczna
   Od absolwentów kierunku chemia techniczna oczekuje się, by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Absolwent poszukujący pracy jest oceniany w rozmowach kwalifikacyjnych z punktu widzenia takich cech jak m.in. umiejętność pracy w zespole, zdolność do działania twórczego, umiejętność negocjacji, czy zdolność do podejmowania ryzyka. Jeśli chodzi zaś o umiejętności zawodowe najbardziej cenione są umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, systematyczność i dążenie do uzyskania określonych wyników produkcji przy zapewnionej ich jakości. Absolwenci zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia techniczna nabędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz chemicznych eksperymentalnych i technik obliczeniowych będzie potrafił zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Fizjoterapia
   Po ukończeniu studiów absolwent:
   • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia,
   • będzie posiadać niezbędne kompetencje w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) dla celów leczniczych oraz profilaktycznych,
   • posiadać będzie predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi,
   • będzie przygotowany merytorycznie do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych wśród osób chorych oraz z niepełnosprawnością,
   • będzie posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Będzie również przygotowany do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną z zakresu fizjoterapii oraz innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu m.in. dziedzin etyki i medyczno-prawnych,
   • będzie przygotowany do wykonywania wszystkich obowiązkowych zabiegów fizjoterapeutycznych, a także do sprawowania kontroli efektywności procesu fizjoterapii,
   • będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Public relations i doradztwo medialne
   Absolwenci Public relations i doradztwa medialnego zdobędą gruntowną wiedzę ogólnoakademicką oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Będą posiadać umiejętności ułatwiające im funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Absolwenci zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej. Będą znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów Public relations i doradztwo medialne. Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
   • mediach,
   • administracji publicznej,
   • przedsiębiorstwach usługowych,
   • firmach prywatnych,
   • organizacjach publicznych, i niepublicznych.
   Studenci mogą uczestniczyć w Projekcie unijnym „Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów” na podstawie Porozumienia o zainicjowaniu wzajemnej współpracy w ramach ekosystemu wspierania przedsiębiorczości działającego na rzecz platformy startowej dla nowych pomysłów, podpisanego z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Public relations i doradztwo medialne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - studia podyplomowe na kierunku Administracja
   Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości. Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej. Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:
   • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
   • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
   • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
   • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia podyplomowe

    

   Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe na kierunku Administracja jest jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.


   Dowiedz się więcej

    

  • ADMINISTROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - studia podyplomowe na kierunku Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
   Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków. Program studiów kierowany jest w szczególności do osób pełniących lub kandydujących do pełnienia różnych funkcji w instytucjach i jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przy czym wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się przydatne nie tylko dla osób pełniących funkcje w instytucjach publicznych, ale również dla tych osób, które odpowiedzialne są za funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w strukturach podmiotów prywatnych oraz wszystkich zainteresowanych współczesnymi metodami zarządzania bezpieczeństwem. Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administrowanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym jest:
   • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
   • Prezentowane zarówno teoretycznych, a także praktycznych aspektów funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w różnych strukturach i na różnych poziomach administracji publicznej.
   • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej dotyczącej współczesnych zagrożeń i problemów w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
   • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych ze sferą bezpieczeństwa wewnętrznego.
   • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w strukturach i jednostkach związanych ze sferą bezpieczeństwa wewnętrznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia podyplomowe

    

   Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe na kierunku Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym jest jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.


   Dowiedz się więcej

    

  • SAMORZĄDNOŚĆ I SAMORZĄD TERYTORIALNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - studia podyplomowe na kierunku Samorządność i samorząd terytorialny
   Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków. Studia skierowane są do pracowników ale także do kandydatów do pracy w strukturach administracji samorządowej, jak również do wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym pełniących funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych, radnych samorządowych i kandydatów dla radnych. Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Samorządności i Samorządu Terytorialnego jest:
   • Kształcenie nowoczesnej kadry urzędników oraz pracowników administracji szczebla lokalnego i regionalnego, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed organami lokalnych i regionalnych wspólnot samorządowych.
   • Prezentowane zarówno teoretycznych, a także praktycznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
   • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej, niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy samorządowych.
   • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.
   • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w strukturach i jednostkach samorządu terytorialnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia podyplomowe

    

   Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe na kierunku Samorządność i samorząd terytorialny jest jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.


   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
AGROCHEMIA
CHEMIA TECHNICZNA
FIZJOTERAPIA
PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
AGROCHEMIA
CHEMIA TECHNICZNA
FIZJOTERAPIA
PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE

Podyplomowe

ADMINISTRACJA
ADMINISTROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM
SAMORZĄDNOŚĆ I SAMORZĄD TERYTORIALNY