Budynek Collegium Novum 

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 

24-100 Puławy

Budynek Collegium Novum 

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 

24-100 Puławy

 • CHEMIA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Chemia techniczna
  Od absolwentów kierunku chemia techniczna oczekuje się, by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Absolwent poszukujący pracy jest oceniany w rozmowach kwalifikacyjnych z punktu widzenia takich cech jak m.in. umiejętność pracy w zespole, zdolność do działania twórczego, umiejętność negocjacji, czy zdolność do podejmowania ryzyka. Jeśli chodzi zaś o umiejętności zawodowe najbardziej cenione są umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, systematyczność i dążenie do uzyskania określonych wyników produkcji przy zapewnionej ich jakości. Absolwenci zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia techniczna nabędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz chemicznych eksperymentalnych i technik obliczeniowych będzie potrafił zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizjoterapia
  Po ukończeniu studiów absolwent:
  • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia,
  • będzie posiadać niezbędne kompetencje w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) dla celów leczniczych oraz profilaktycznych,
  • posiadać będzie predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi,
  • będzie przygotowany merytorycznie do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych wśród osób chorych oraz z niepełnosprawnością,
  • będzie posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Będzie również przygotowany do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną z zakresu fizjoterapii oraz innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu m.in. dziedzin etyki i medyczno-prawnych,
  • będzie przygotowany do wykonywania wszystkich obowiązkowych zabiegów fizjoterapeutycznych, a także do sprawowania kontroli efektywności procesu fizjoterapii,
  • będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Public relations i doradztwo medialne
  Absolwenci Public relations i doradztwa medialnego zdobędą gruntowną wiedzę ogólnoakademicką oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Będą posiadać umiejętności ułatwiające im funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Absolwenci zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej. Będą znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów Public relations i doradztwo medialne. Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
  • mediach,
  • administracji publicznej,
  • przedsiębiorstwach usługowych,
  • firmach prywatnych,
  • organizacjach publicznych, i niepublicznych.
  Studenci mogą uczestniczyć w Projekcie unijnym „Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów” na podstawie Porozumienia o zainicjowaniu wzajemnej współpracy w ramach ekosystemu wspierania przedsiębiorczości działającego na rzecz platformy startowej dla nowych pomysłów, podpisanego z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Public relations i doradztwo medialne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty: Język urzędowy w administracji, Publiczne prawo bankowe, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Prawo międzynarodowe publiczne i stosunki międzynarodowe.

  Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

edyta Ocena

Studiując Fizjoterapię na UMCS wiem, że zdobywam najwyższe umiejętności, bo program kształcenia został opracowany we współpracy z doświadczonymi praktykami.

marta Ocena

Studia na UMCS to prestiż, powód do dumy, ale także wysiłek związany z obowiązkowością, nauką, poważnym podejściem do rozwijania umiejętności. To świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w Polsce.

polishwolf97 Ocena

Niestety, Wydział Zamiejscowy w Puławach nie oferuje życia studenckiego na odpowiednim poziomie. Biblioteka nie jest połączona z centralą w Lublinie (ewidencja papierowa), brak kół naukowych do tego konieczność czasochłonnych dojazdów do Lublina które zostały utrudnione przez zamknięcie linii kolejowej (tylko na zajęcia są bezpłatne busy) jeśli jest coś ważnego do zrealizowania. Wykładowców zwłaszcza z UMCS oceniam bardzo dobrze pod względem prowadzenia zajęć oraz przekazywanych treści. Bardzo wysoki poziom nauczania z wyjątkiem języków obcych (narzucony język angielski m.in). Jeśli ktoś chce tylko się uczyć to co jest mu potrzebne to polecam zwłaszcza chemię techniczną, ale jednak jeśli ktoś chce mieć lepsze życie studenckie to polecam inne uczelnie lub najlepiej Lublin.