15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

 • EKONOMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Celem kształcenia studiów pierwszego stopnia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych (socjologia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo). Zdobytą w trakcie studiów wiedzę absolwent może wykorzystać w analizie i interpretacji różnorodnych problemów ekonomicznych, a także przy formułowaniu praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów. Posiada wiedzę na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, właściwych dla nauk społecznych oraz umiejętność prowadzenia analizy dostępnych informacji w celu podejmowania racjonalnych decyzji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w procesie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwala mu na swobodne poruszanie się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) głównie na stanowiskach operacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności na rynku pracy.

  Absolwent po zakończeniu studiów posiada pogłębioną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego zarówno w kraju jak i za granicą. Potrafi trafnie formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej, posiada znajomość, co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia jej samodzielnie, w instytucjach publicznych i samorządowych lub podjęcia pracy w jednostkach badawczych. Jest przygotowany do pracy zawodowej zarówno w Polsce jak  i w innych krajach, zwłaszcza państwach Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra. Ponadto spełnia wymogi ważne przy podejmowani studiów trzeciego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych koniecznych na dynamicznym rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

 • KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Ekonomiczno-Prawny to kierunek łączący dwie odrębne dziedziny nauki, a mianowicie: dziedzinę nauk ekonomicznych oraz dziedzinę nauk prawnych. Przesłanką do utworzenia niniejszego kierunku studiów jest zaproponowanie studentom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/kierunków kształcenia, takich jak prawo oraz ekonomia, ale również finanse, nauki o zarządzaniu czy nauki o administracji. Istniejące możliwości kształcenia (studiowanie odrębnie na kierunku prawo, ekonomia czy zarządzanie) nie umożliwiają jednoczesnego uwzględnienia szeregu procesów, zjawisk i zależności z pogranicza ekonomii i prawa, właściwych dla współczesnego, dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Umożliwienie studiowania powyższego kierunku studiów w sposób istotny wpisuje się w sygnalizowane problemy, gdyż kształtują absolwenta, jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i społecznych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomiczno - prawnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych i politycznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. Studia przygotowują do pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 835; liczba punktów ECTS 120. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister. Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych, rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych ze współpracą zagraniczną, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent po zakończeniu studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w gospodarowaniu zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym lub administracyjnym. Ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika średniego szczebla zarządzania. Może również prowadzić własną działalność. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w celu utrzymania swojej konkurencyjności na rynku pracy.

  Studia II stopnia

  Absolwent po zakończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu tytułu magistra posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce do krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i międzynarodowym. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Uwzględnia aspekty prawne i etyczne przy podejmowaniu decyzji. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Student Ocena

Niestety musze stwierdzić słaby poziom ekonomii na uwb. Kadra nie potrafi nawet rzutnika obsługiwać i prostych programów. Potrafią jednym egz uwalic po 150 osob. A wykladowcy mają bardzo dużo humorów :/