ul. Szamarzewskiego 89,

60-568 Poznań,

tel. +48 61 829 21 00, tel. +48 61 829 22 55,

fax +48 61 829 21 02

e-mail: wns@amu.edu.pl

http://wns.amu.edu.pl/

ul. Szamarzewskiego 89,

60-568 Poznań,

tel. +48 61 829 21 00, tel. +48 61 829 22 55,

fax +48 61 829 21 02

e-mail: wns@amu.edu.pl

http://wns.amu.edu.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filozofia
  Kierunek studiów filozofia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Jednak ze względu na swą specyfikę filozofia nie musi być kierunkiem jednoobszarowym. W poniższym opisie efektów kształcenia wskazano szczególne zależności łączące filozofię z obszarem kształcenia w zakresie nauk społecznych. Filozofia, zgodnie ze swą grecką tradycją, analizuje w szczególności procesy społeczne w wymiarze diachronicznym i synchronicznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuk, filozofia, wiedza o społeczeństwe, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Kognitywistyka
  Studia na kierunku kognitywistyka, jako studia z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, mieszczą się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej). Kierunek prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych UAM, w Instytucie Psychologii. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Kulturoznawstwo
  Kierunek kulturoznawstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Specyfika kierunku na poziomie studiów pierwszego stopnia polega na uwzględnieniu w programie studiów głównych tradycji, szkół i kierunków w humanistyce, skoncentrowanych na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą. Program obejmuje także historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia, teatr i performans), komunikacji międzykulturowej, komunikacji medialnej, kultury gospodarczej i kultur miejskich. Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z organizacją, zarządzaniem i animacją kultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Praca socjalna
  Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest interdyscyplinarnie zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Na liście kierunków tworzących nauki społeczne, praca socjalna wymieniana jest jako jeden z 22 kierunków w tym szerokim obszarze studiów. Praca socjalna jako kierunek kształcenia korzysta z teorii socjologicznych, teorii wychowania, teorii zmian społecznych, teorii nierówności społecznych oraz z teorii pedagogicznych, głównie pedagogiki społecznej. Istotną część podstaw teoretycznych pracy socjalnej stanowią teorie psychologiczne z zakresów: psychologii rozwoju człowieka, psychologii społecznej, psychopatologii i terapii. Podstawę rozumienia społecznej natury człowieka i jego związków ze środowiskiem czerpie praca socjalna z socjologii ogólnej, makrosocjologii, mikrosocjologii, socjologii rodziny, socjologii problemów społecznych oraz teorii dewiacji i patologii społecznej. Praca socjalna jako kierunek kształcenia obejmuje również wiedzę z zakresu teorii, metod i technik pomagania jednostkom i grupom w różnych sytuacjach życiowych wymagających pomocy instytucjonalnej oraz wiedzę z zakresu metod i technik badań socjologicznych pozwalającą na diagnozowanie sytuacji jednostki, grup społecznych oraz diagnozę problemów społecznych w środowisku. Istotnym filarem wiedzy, na którym opiera się kształcenie na kierunku praca socjalna jest polityka społeczna i polityka socjalna, ich zasady funkcjonowania i współtworzenia obszarów pracy socjalnej. Praca socjalna wykorzystuje wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną o możliwościach dokonywania zmian w życiu jednostki, grupy, zbiorowości. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Praca socjalna w swoich podstawach teoretycznych korzysta również z szeroko rozumianej myśli filozoficznej. Od początku istnienia pracy socjalnej i towarzyszącemu jej procesowi kształtowania się zasad pomagania drugiemu człowiekowi, obecna była refleksja, która nawiązywała do myśli czołowych przedstawicieli filozofii społecznej począwszy od Platona i Arystotelesa. Zawsze filozofia wyjaśniała sens działania prospołecznego oraz zasadę powinności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Wprawdzie zdecydowana większość przedmiotów w programie pracy socjalnej opiera się na założeniach i wiedzy kierunków uważanych za wiodące w obszarze nauk społecznych, to jednak nie można pominąć obecności podstawowych wartości humanistycznych. Przedmioty ujęte w programie pracy socjalnej a mieszczące się w obszarze nauk społecznych stanowią 98,7%, przedmioty z obszaru nauk humanistycznych stanowią zaledwie 1,3% całości programu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Psychologia
  Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Specyfika tego kierunku polega na tym, że w programie kształcenia znajdują się głównie treści z dziedziny nauk społecznych, a ponadto treści z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej odpowiadające dyscyplinie naukowej „biologia medyczna” oraz z obszaru nauk humanistycznych, w zakresie dyscyplin naukowych takich jak: filozofia oraz nauki o rodzinie. Wiedzę z tych dziedzin absolwent wykorzystuje w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Socjologia
  Socjologia zrodziła się z potrzeby zrozumienia zmian zachodzących w świecie społecznym (czemu służyć ma od jej zarania zarówno dążenie do nieustannego rozwijania teorii socjologicznej jak i dążenie do uchwycenia istoty, kierunków, przyczyn oraz konsekwencji owych zmian za pomocą badań empirycznych). Drugim najważniejszym zadaniem socjologii było i pozostaje w dalszym ciągu dostarczanie wiedzy, dzięki której możliwe i łatwiejsze staje się pozytywne przekształcanie rzeczywistości społecznej. Sformułowane dla kierunku socjologia efekty kształcenia podporządkowane są obu wspomnianym wyżej zadaniom socjologii. Naszym celem jest zatem zarówno  przygotowanie studentów do refleksji teoretycznej,  wszechstronne przygotowanie ich do roli rzetelnych, obiektywnych badaczy rzeczywistości społecznej umiejących zaplanować, zrealizować oraz zinterpretować wszelkie projekty badawcze jak i przygotowanie ich do roli animatorów działań, które mają zmieniać porządek społeczny na bardziej sprawiedliwy i przyjazny. 
  Zgodnie ze strategią i misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kształcenie na kierunku socjologia jest podporządkowane kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, respektuje swobodę dyskusji naukowej i opiera się na zasadzie jedności prowadzonych badań naukowych i dydaktyki. Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów kierunku socjologia mają przygotować ich do wejścia na coraz bardziej konkurencyjny i globalizujący się rynek pracy, na którym najbardziej premiuje się kreatywność, przedsiębiorczość, odwagę nonkonformistycznego myślenia i profesjonalną konsekwencję w realizowaniu przyjętych zamierzeń. Równocześnie - kształcenie na kierunku socjologia podporządkowane jest wytwarzaniu u studentów umiejętności dostosowywania się do wymogów twórczej, efektywnej pracy w zespołach interdyscyplinarnych, w których wyobraźnia socjologiczna oraz wiedza z zakresu nauk społecznych stanowi istotną wartość wnoszoną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

nika Ocena

przyjazny wydział, w większości mili wykładowcy, na pracy socjalnej miła atmosfera

:) Ocena

Bardzo przyjazny wydział; jeżeli chodzi o kierunki to zdecydowanie mogę polecić kognitywistykę!