• ETNOLINGWISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Etnolingwistyka
   Etnolingwistyka to kierunek studiów, który łączy w sobie dwie przydatne możliwości – naukę języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się tymi językami posługują. Co odróżnia etnolingwistykę od innych kierunków filologicznych? Odpowiedź jest prosta – my uczymy przynajmniej dwóch języków obcych – jednego standardowego, którego uczyłeś się na poziomie szkoły średniej i który chciałbyś kontynuować, oraz drugiego, który zwykle uznajemy za niestandardowy, a nawet egzotyczny, otwierający całkowicie nowe perspektywy. W ofercie studiów etnolingwistycznych, poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański,  znajdziesz języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE REKRUTACJA

   Uczelnie Pozań - kierunek Językoznawstwo komputerowe
   Być może nie jesteśmy świadomi faktu, że co krok stykamy się z nieprzebranymi zasobami językowymi: tekstami pisanymi przechowywanymi w różnych bibliotekach, na stronach internetowych, tysiącami godzin nagrań różnych wypowiedzi w różnych archiwach. Wraz z rozwojem technik pozwalających z nich korzystać rośnie ich wartość. Jakie własności języka naturalnego są najistotniejsze z punktu widzenia jego komputerowego przetwarzania? Jak wydobywać informację z wielkich repozytoriów danych? Jakimi środkami można automatycznie przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione? Jak działa syntezator mowy? Jak działa system, który ją „rozumie”? Jak technologia języka wzoruje się na funkcjonowaniu ludzkiego umysłu? Tego wszystkiego, i nie tylko, dowiesz się na naszych studiach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Językoznawstwo i nauka o informacji
   Język jest dla większości z nas podstawowym medium przekazu informacji. Aby zajmować się przetwarzaniem informacji, dobrze jest wiedzieć coś o języku. U nas poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, pracownikowi archiwum i w wielu innych profesjach. Prócz tego nauczysz się wielu języków obcych. Oswoisz się z wielokulturowością, która jest w naszym Instytucie rzeczą zarazem oczywistą i niezwykłą. Możesz uczestniczyć w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa i innymi dziedzinami, w których IJ wiedzie w kraju prym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA LITEWSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia litewska
   Filologia litewska to unikatowa specjalność. Oferta skierowana jest do ludzi ambitnych, otwartych na odmienność i ciekawych świata, którzy chcą zdobyć umiejętności biegłego posługiwania się językiem litewskim, poznać podstawy języka łotewskiego oraz kontynuować naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Poza kompetencjami językowymi celem studiów jest również umożliwienie zdobycia wiedzy o kulturze, mitologii i literaturze Litwy. Zarówno zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych jak i szerokiej, zróżnicowanej wiedzy o Litwie otwiera perspektywy znalezienia zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • LITERATURY ŚWIATA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Literatury świata
   Specjalność dla tych, którzy lubią podróże po świecie literatury, ale także innych, powiązanych z nią, dziedzinach sztuki i nauki. Oferujemy nowoczesny i zróżnicowany program studiów w zakresie literatur i kultur z wielu stron świata, wzbogacony o wyjątkowo szeroki zakres zajęć z języków obcych. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy, bo wszyscy na co dzień pracujemy na Wydziale Neofilologii i Wydziale Anglistyki. Językowo, kulturowo i narodowościowo to dwa najbardziej „kolorowe” wydziały na całym uniwersytecie! Chcemy przekraczać granice – a nie je zamykać; pielęgnować różnorodność – a nie ją ograniczać. Jednym słowem, wspólnie poznawać literaturę i mieć z tego ogromną przyjemność.  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością dwóch języków obcych nowożytnych (np.: j. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) na poziomie minimum B2. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca dziedziny zainteresowań kandydata oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • LINGWISTYKA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Lingwistyka stosowana
   W ramach Lingwistyki stosowanej oferujemy dwie specjalizacje na studiach I stopnia: glottodydaktyczną i translatoryczną oraz trzy specjalizacje na studiach II stopnia: glottodydaktyczną, translatoryczną i translatoryczno-biznesową.
   W ramach specjalizacji glottodydaktycznej (studia I stopnia) oferujemy przedmioty ogólne, takie jak psychologia, pedagogika, emisja głosu dla nauczyciela, prawo oświatowe oraz przedmioty szczegółowe dotyczące nauczania języka niemieckiego i angielskiego jako obcego. Dodatkowo studenci wybierają lektorat z trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski lub rosyjski). Perspektywy zawodowe absolwentów tej specjalizacji (studia I stopnia): nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej w klasach 4-6, lektorzy w szkołach prywatnych, doradcy metodyczni, konsultanci ds. programowych. Od kandydatów oczekujemy znajomości języków niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.
   W ramach specjalizacji glottodydaktycznej (studia II stopnia) przygotowujemy studentów do nauczania języka niemieckiego i angielskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych, a więc w gimnazjach, liceach i na uczelniach wyższych. Absolwenci mogą także podjąć pracę jako doradcy metodyczni oraz lektorzy w prywatnych szkołach językowych. Przedmioty, które oferujemy studentom tej specjalizacji to np. psychologia, pedagogika, psycholingwistyka, czy też przekład w dydaktyce. Oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego i angielskiego studenci mogą podjąć naukę trzeciego języka wybierając lektorat z języka hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B2.
   W ramach specjalizacji translatorycznej na studiach I stopnia przygotowujemy studentów do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie: tekstów pisanych, w tym specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa i tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe.  Oprócz przedmiotów teoretycznych, obejmujących np.: podstawy translatoryki, lingwistyczne podstawy przekładu czy technologie informacyjne  oferujemy także zajęcia z tłumaczenia pisemnego oraz zajęcia fakultatywne, np. warsztaty przekładu literackiego. Dodatkowo studenci wybierają lektorat z trzeciego języka obcego: hiszpański, francuski lub rosyjski. Od kandydatów oczekujemy znajomości języków niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.
   W ramach specjalizacji translatorycznej na studiach II stopnia przygotowujemy do zawodu tłumacza. Oferujemy przedmioty głównie dotyczące tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Oprócz tego studenci uczą się tłumaczeń tekstów specjalistycznych, przekładu audiowizualnego i literackiego. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej Sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego. Poza intensywnym treningiem niemieckiego  i angielskiego języka specjalistycznego studenci mogą także wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpański, francuski lub rosyjski). Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B2.
   W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej na studiach II stopnia oferujemy wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Ponadto będą mogli wybrać lektorat z języka trzeciego (rosyjski, francuski lub hiszpański). Przejdą trening interkulturowy w biznesie i odkryją tajniki języka perswazji i reklamy. Absolwenci mogą po ukończeniu studiów znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, biurach tłumaczeń, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, bankach w obsłudze klienta zagranicznego oraz jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWO-MEDIACYJNA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
   Absolwent dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających nienauczycielskich (II stopnia) na specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’ otrzymuje tytuł magistra filologii w zakresie specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’. Niektóre możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’:
   • praca w urzędach i agendach europejskich;
   • pracownik biura karier w szkole wyższej;
   • praca edytorska w wydawnictwach;
   • doradca zajmujący się reklamą i promocją;
   • pracownik public relations;
   • pracownik instytucji związanej z kulturą i oświatą, (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych miejskich, krajowych, kierownik placówki oświatowej, np. szkoły języków obcych);
   • doradca mediów w sprawie rozwoju świadomości ekologicznej współczesnych Polaków.
   Absolwent w zakresie specjalności: komunikacja wizerunkowo-mediacyjna:
   • posiada poszerzoną świadomość kulturowo- językowo-komunikacyjną pozwalającą na funkcjonowanie w charakterze nterviewnikatora w globalnym środowisku ludzkim,
   • jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego,
   • posiada przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady (nterview), praca w mass-mediach, administracji terenowej, etc., zob. niektóre możliwości zatrudnienia),
   • posiada odpowiednie kompetencje międzykulturowe i międzyjęzykowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią angielską
   Wydziałowe studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią romańską
   Studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego (profil: tłumacz pisemny) pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza pisemnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ŁOTEWSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia łotewska
   Jedyna w Polsce możliwość nabycia umiejętności biegłego posługiwania się językiem łotewskim w ramach odrębnej specjalności. Studenci, obok intensywnej, praktycznej nauki języka łotewskiego, zdobywają wiedzę o języku, literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze łotewskim, a w ramach odrębnych zajęć mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury litewskiej. Zdobycie unikatowych, zaawansowanych umiejętności językowych oraz kompleksowej, szerokiej i zróżnicowanej wiedzy o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie, ułatwia znalezienie zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA KOREAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek filologia koreańska

   W czasie studiów będziesz miał okazję uczyć się języka koreańskiego, zarówno od strony gramatyki, jak i od strony realnego użycia języka w danych sytuacjach komunikacyjnych. Służą temu zajęcia z lektorami z Korei. Oprócz tego będziesz miał możliwość nauki jednego języka dodatkowego (do wyboru, np. j. angielski, j. niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Specyfika Instytutu pozwoli Ci także na korzystanie z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.). Studia koreanistyczne to nie tylko praktyczna nauka języka koreańskiego. Jako student będziesz mógł zapoznać się z kulturą i językiem Korei również poprzez takie formy, jak udział w zespole tradycyjnych bębnów koreańskich, rozmowy z koreańskimi studentami oraz aktywne uczestnictwo w Dniu Koreańskim.

   Zasady rekrutacji

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA NOWOGRECKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek filologia nowogrecka

   Jeśli interesuje Cię współczesna kultura basenu Morza Śródziemnego i poszukujesz unikatowych kultur, to studia na specjalności filologia nowogrecka są miejscem, gdzie będziesz mógł realizować swoje pasje. Poznasz język grecki na bardzo wysokim poziomie: będziesz zdolny wykorzystywać go zarówno w życiu codziennym, jak i w sytuacjach związanych z życiem zawodowym, np. w handlu, turystyce, polityce czy literaturze. Różnorodne i ciekawe zajęcia z zakresu nauki języka przybliżą język grecki na poziomie komunikacyjnym oraz gramatycznym, ponieważ prowadzą je Grecy oraz doświadczeni wykładowcy z Polski. Nie musisz udawać Greka – zapraszamy, abyś poznał Greka naprawdę!

   Zasady rekrutacji

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ-FILOLOGIA WIETNAMSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologie azji południowowschodniej - filologia wietnamska
   Filologia wietnamska oferuje bogatą gamę zajęć. Oprócz nauki języka wietnamskiego od podstaw istnieje możliwość studiowania języka angielskiego lub niemieckiego. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu. Nie samą nauką żyje student. Studenci filologii wietnamsko-tajskiej bardzo aktywnie włączają się w przygotowanie dni kultury Wietnamu oraz Tajlandii. Podczas takiego dnia wygłaszają referaty naukowe, pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie i tajskie. Rozpocznij naukę w Instytucie Językoznawstwa UAM na unikatowym (jedynym w Polsce!) i dającym nowe możliwości kierunku.
   Zasady rekrutacji

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA FIŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia fińska
   Studia na naszym kierunku umożliwiają dogłębne zapoznanie się z językoznawstwem i szeroko rozumianą kulturą fińską. W programie studiów, obok zajęć z praktycznej nauki języka fińskiego oraz angielskiego lub niemieckiego, znajdują się także kursy, których celem jest zapoznanie studenta z kulturą i realiami Finlandii, takie jak historia literatury fińskiej czy kultura Skandynawii. Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje języka fińskiego. Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w polskich oddziałach fińskich firm.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ugrofinistyka - filologia węgierska
   Podejmując studia na filologii węgierskiej, nauczysz się (od podstaw!) języka państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. Poznasz niezwykle ciekawy fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego. W trakcie studiów będziesz miał wiele możliwości wyjazdów stypendialnych na Węgry i do innych krajów. Rzadko spotykana znajomość języka naszych bratanków zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci hungarystyki są nie tylko tłumaczami. Cały czas poszukuje się osób władających językiem węgierskim do pracy w administracji, handlu międzynarodowym, finansach, księgowości, logistyce, turystyce i wielu innych dziedzinach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska
   Studia germanistyczne łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej (w tym szczególnie literaturze), translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych w ramach jednego z profili (od II roku studiów): germanista w przestrzeni publicznej, komunikacja interkulturowa, translatoryka oraz języki specjalistyczne. Dodatkowo oferują zdobycie kompetencji dydaktycznych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę w instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. 
   Możliwe jest także studiowanie na kierunku Filologia germańska prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem Europejskim VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą. Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i doskonalenie kompetencji translatorycznych. Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia na UAM lub UE Viadrina.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD POZIOMU A1 REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1
   Studia germanistyczne łączą naukę języka niemieckiego (od poziomu A1) z nauką o kulturze niemieckiej (w tym szczególnie literaturze), translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych w ramach jednego z profili (od II roku studiów): germanista w przestrzeni publicznej, komunikacja interkulturowa, translatoryka oraz języki specjalistyczne. Dodatkowo oferują zdobycie kompetencji dydaktycznych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę w instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia na UAM.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią rosyjską
   Studia filologii germańskiej z filologią rosyjską łączą naukę języka niemieckiego i rosyjskiego z nauką o kulturze niemieckiej i rosyjskiej (w tym szczególnie literaturze), nauką o historii obydwu krajów, translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych. Dodatkowo oferują zdobycie kompetencji dydaktycznych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę w instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia /filologia germańska/ na UAM. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA HISZPAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia hiszpańska
   Studia na kierunku Filologia Hiszpańska łączą naukę języka hiszpańskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz obszarów hiszpańskojęzycznych (m.in. Ameryki Łacińskiej). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: katalońskiego, baskijskiego, portugalskiego lub angielskiego.  Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Hiszpańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA WŁOSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia włoska
   Studia na kierunku Filologia Włoska łączą naukę języka włoskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Włoch. Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka włoskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Włoska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Włoch oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych. 
    
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

    

  • FILOLOGIA ROMAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska
   Studia na kierunku Filologia Romańska łączą naukę języka francuskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Francji oraz krajów frankofońskich (m.in. Belgii, Kanady, krajów Maghrebu). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka francuskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Romańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów frankofońskich oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA RUMUŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rumuńska
   Studia na kierunku Filologia Rumuńska łączą naukę języka rumuńskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Rumunii. Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury i translatoryki. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Rumuńska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Rumunii oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO) REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
   Nazwa specjalności filologia ukraińska w pełni odzwierciedla zawartość treściową modułów realizowanych na tej specjalności. Filologia ukraińska to specjalność, którym głównym priorytetem pozostaje uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego. U podstaw koncepcji specjalności leży również znajomość realiów Ukrainy, jej kultury, literatury i historii, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Ukraińców.  W dzisiejszych czasach, pełnych burzliwych przemian, wydaje się, że jeszcze bardziej związki pomiędzy naszymi narodami będą stawać się coraz ciaśniejsze. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ROSYJSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska
   Nazwa specjalności filologia rosyjska w pełni odzwierciedla zawartość treściową modułów realizowanych na tej specjalności. Filologia rosyjska to specjalność, którym głównym priorytetem pozostaje uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjska. U podstaw koncepcji specjalności leży również znajomość realiów Rosji, jej kultury, literatury i historii, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Rosjan.  W dzisiejszych czasach, pełnych burzliwych przemian, wydaje się, że jeszcze bardziej związki pomiędzy naszymi narodami będą stawać się coraz ciaśniejsze.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA UKRAIŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia ukraińska
   Nazwa specjalności filologia ukraińska w pełni odzwierciedla zawartość treściową modułów realizowanych na tej specjalności. Filologia ukraińska to specjalność, którym głównym priorytetem pozostaje uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego. U podstaw koncepcji specjalności leży również znajomość realiów Ukrainy, jej kultury, literatury i historii, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Ukraińców. W dzisiejszych czasach, pełnych burzliwych przemian, wydaje się, że jeszcze bardziej związki pomiędzy naszymi narodami będą stawać się coraz ciaśniejsze.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska z filologią angielską
   Proponowana specjalność realizuje efekty kształcenia dla kierunku, co potwierdzają opisy efektów kształcenia dla poszczególnych modułów. Program studiów ma odniesienie do problematyki i zagadnień badań naukowych prowadzonych w Instytucie dotyczy badań z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa Nazwa specjalności w pełni odzwierciedla zawartość treściowa modułów realizowanych na tej specjalności. Filologia rosyjska z filologią angielską to specjalność, której głównym priorytetem pozostaje uzyskanie dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego. U podstaw koncepcji danej specjalności leży również znajomość realiów Rosji, Wielkiej Brytanii, USA, ich kultur, literatur i historii, a także związków kulturowych i historycznych krajów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kieurnek Filologia ukraińska z filologią angielską
   Proponowana specjalność realizuje efekty kształcenia dla kierunku, co potwierdzają opisy e fektów kształcenia dla poszczególnych modułów. Program studiów ma odniesienie do prob lematyki i zagadnień badań naukowych prowadzonych w Instytucie (Wydziale), które dotyczą badań z zakresu przekładoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Nazwa specjalności w pełni odzwierciedla zawartość treściowa modułów realizowanych na tej specjalności. Filologia ukraińska z filologią angielską to specjalność, której głównym priorytetem pozostaje uzyska nie dobrej znajomości języka ukraińskiego i angielskiego. U podstaw koncepcji danej specjalności leży również zna jomość realiów Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA, ich kultur, literatur i historii, a także związk ów kulturowych i historycznych krajów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska z filologią ukraińską
   Proponowana specjalność realizuje efekty kształcenia dla kierunku, co potwierdzają opisy efektów kształcenia dla poszczególnych modułów. Program studiów ma odniesienie do problematyki i zagadnień badań naukowych prowadzonych w Instytucie dotyczy badań z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Nazwa specjalności w pełni odzwierciedla zawartość treściowa modułów realizowanych na tej specjalności. Filologia rosyjska z filologią ukraińską to specjalność, której głównym priorytetem pozostaje uzyskanie dobrej znajomości języka ukraińskiego i rosyjskiego. U podstaw koncepcji danej specjalności leży również znajomość realiów Ukrainy, Rosji, ich kultur, literatur i historii, a także związków kulturowych i historycznych krajów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

    

  • LINGWISTYKA STOSOWANA: ASYSTENT JĘZYKOWY REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Lingwistyka stosowana: asystent językowy
   Absolwenci specjalizacji asystent językowy mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług oraz w szkolnictwie (po ukończeniu cyklu pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Od kandydatów oczkujemy znajomości języka angielskiego na poziomie B1.  Języka niemieckiego nauczamy od początku.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • INDIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Indiologia
   Program studiów zawiera zarówno zajęcia z hindi jak i z sanskrytu (w mniejszym wymiarze) oraz obszerny blok zajęć o różnych aspektach współczesnej i klasycznej kultury indyjskiej; do tego studenci mogą w ramach odpowiednich modułów bliżej poznać albo kulturę Indii południowych i j. tamilski albo kulturę tybetańską wraz z j. tybetańskim. Język hindi jest głównym urzędowym językiem republiki Indii. Ze względu na intensywny rozwój kontaktów polsko-indyjskich znajomość tego języka jest coraz bardziej przydatna. Sanskryt jest najstarszym przedstawicielem gałęzi indyjskiej języków indoirańskich. Jego rola jako języka przebogatej literatury, religii, filozofii i nauki dla kultury indyjskiej i światowej jest ogromna.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • JAPONISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Pozań - kierunek Japonistyka
   W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (nauka w wymiarze 390 godzin rocznie – 13 godzin tygodniowo podczas pierwszych dwóch lat studiów i 360 godzin rocznie na III roku studiów licencjackich oraz 330 godzin na I roku i 180 godzin na II roku studiów magisterskich). Ponadto przez cały czas trwania studiów prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego. Pozostałe przedmioty kierunkowe to, między innymi: gramatyka opisowa i historyczna języka japońskiego, historia Japonii, historia literatury i kultury japońskiej, lektura tekstów, translatoryka, seminaria magisterskie oraz wykłady monograficzne. Program studiów obejmuje także zajęcia z drugiego języka orientalnego (obecnie do wyboru języki: chiński, tamilski, hindi, mongolski), języka indoeuropejskiego (język angielski i inne).
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • SINOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Sinologia
   Dwustopniowe studia sinologiczne prowadzone są wspólnie przez dwie katedry: program studiów licencjackich realizuje Zakład Języków Chin w Katedrze Orientalistyki. W największym wymiarze godzin prowadzony jest przedmiot praktyczna nauka języka chińskiego. Studenci poznają kulturę chińską, uczestnicząc w zajęciach z historii, krajoznawstwa, historii literatury chińskiej, etc. Inne przedmioty, które znajdują się w programie studiów to m.in. lektura tekstów prasowych, literackich, specjalistycznych, chiński język biznesowy, klasyczny. Zakład Literatury i Kultury Chińskiej powstał w roku akademickim 2007-2008 w Katedrze Studiów Azjatyckich. Zakład prowadzi studia magisterskie. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z zakresu literatury i kultury chińskiej oraz nauczania języka chińskiego (głównie dla studentów IV i V roku/ program studiów magisterskich).
    
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA NORWESKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia norweska
   Plan studiów I stopnia na filologii norweskiej obejmuje 2310h zajęć obowiązkowych, w tym 840h praktycznej nauki języka norweskiego i 540h praktycznej nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Wśród przedmiotów oferowanych na studiach I stopnia – obok zajęć językowych – znajdują się m.in.: gramatyka opisowa języka norweskiego, historia Skandynawii, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o Norwegii i literatura norweska.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA SZWEDZKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia szwedzka
   Plan studiów I stopnia na filologii szwedzkiej obejmuje 2310h zajęć obowiązkowych, w tym 840h praktycznej nauki języka szwedzkiego i 540h praktycznej nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Wśród przedmiotów oferowanych na studiach I stopnia – obok zajęć językowych – znajdują się m.in.: gramatyka opisowa języka szwedzkiego, historia Skandynawii, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o Szwecji i literatura szwedzka.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • ARABISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Arabistyka
   Studia arabistyczne prowadzone są przez Zakład Arabistyki i Islamistyki. Od roku akademickiego 2007/2008 mają one charakter dwustopniowy - trzyletnie licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Program ukierunkowany jest na intensywne nauczanie języka arabskiego (w tym jednego z jego współczesnych dialektów) oraz literatury i kultury arabskiej, a także na pogłębianie wiedzy o islamie i historii współczesnego świata arabskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • HEBRAISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Hebraistyka
   Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Począwszy od roku akademickiego 2010/11 urchomiony został program dwuletnich studiów magisterskich. Celem programu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu studiów hebraistycznych i żydowskich. Szczególny nacisk położony został przy tym na nauczanie współczesnego języka hebrajskiego oraz historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów polskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • TURKOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Turkologia
   Studia turkologiczne są dwustopniowe. Pierwszy stopień trwa trzy lata i kończy się dyplomem licencjackim, drugi stopień trwa dwa lata i kończy się dyplomem magisterskim. Warunkiem uzyskania dyplomu licencjata i magistra jest spełnienie wymogów ogólnych, obowiązujących w naszej uczelni i Wydziale Neofilologii. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Uzbekistan). W miarę możliwości i potrzeb rozszerzamy naszą ofertę o Azerbejdżan oraz język i kulturę Ujgurów zamieszkujących Xinjiang (Chiny). Studenci turkologii kończą studia nie tylko z dobrą znajomością języka i literatury, ale także innych dziedzin, takich jak religia (islam i buddyzm) oraz polityki ludów turkijskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - INDONEZYJSKO MALAJSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologie azji południowo-wschodniej - infonezyjsko malajska
   Studia na kierunku filologia indonezyjsko-malajska umożliwią Ci gruntowne poznanie zarówno języka, jak i kultury Indonezji i Malezji. W trakcie trzyletnich studiów licencjackich będziesz uczyć się nie tylko języka indonezyjskiego i malajskiego, ale również języków angielskiego lub niemieckiego, a także przedmiotów obejmujących historię, realioznawstwo i językoznawstwo obszaru obszaru Indonezji i Malezji. Oprócz tego w programie znajdą się treści uzupełniające, takie jak wstęp do literaturoznawstwa, filozofia czy język klasyczny. Atutem absolwenta jest niewątpliwie fakt, że językiem indonezyjskim i malajskim włada obecnie niewiele osób, natomiast zapotrzebowanie na rynku pracy na tłumaczy z tych języków stale wzrasta. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • SKANDYNAWISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Skandynawistyka
   Studia na specjalności skandynawistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności - filologii norweskiej i szwedzkiej oraz absolwentów innych specjalności filologicznych ze znajomością języka duńskiego/ szwedzkiego na poziomie zbliżonym do C1 (na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy). Program studiów II stopnia obejmuje m.in. takie przedmioty jak: praktyczna nauka j. duńskiego/ szwedzkiego, wiedza o drugim języku skandynawskim, przekład i słownictwo specjalistyczne, translatoryka języka angielskiego/ niemieckiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z filologią germańską
   Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z filologią romańską
   Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romanska z filologią angielską
   Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

  • JĘZYKOZNAWSTWO I LITERATUROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kerunek Językoznawstwo i literaturoznawstwo
   Studia Doktoranckie na Wydziale Neofilologii są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Trwają cztery lata. Ich celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy nad dysertacją i przygotowaniem do egzaminów oraz obrony doktoratu, lecz potrzebne także w późniejszej karierze naukowej i dydaktycznej. Oferujemy zajęcia pozwalające doskonalić zarówno warsztat naukowca, jak i dydaktyka. Ważną częścią studiów jest indywidulana praca z opiekunem naukowym, lecz w program włączono również  zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w zespole badawczym. Fachową opiekę zapewniają pracownicy Wydziału, reprezentujący szerokie spektrum specjalności naukowych. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w ponadprogramowych kursach i szkoleniach. Wydział wspiera ich mobilność i ułatwia kontakty międzynarodowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    
   Szczegółowy program studiów, opis efektów kształcenia oraz bieżącą ofertę wykładową można znaleźć na stronie Wydziału Neofilologii w sekcji poświęconej doktorantom. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się na warunkach określonych na dany rok w Uchwale Senatu UAM w Poznaniu, której treść jest dostępna na stronie Uczelni.

  • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska z filologią germańską
   Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kliknij tutaj.

opinie (5)

 • absolventka
  ocena

  Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

 • Olgazm
  ocena

  Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

 • !!!
  ocena

  Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

 • goodin
  ocena

  Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!

 • kira
  ocena

  nie polecam. mnóstwo niepotrzebnej nauki. zero nastawienia na zajęcia praktyczne. zostały mi 2 miesiące do licencjatu i na tym moja przygoda z tym wydziałem i Poznaniem dobiega końca.

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ETNOLINGWISTYKA
JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE
BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA
FILOLOGIA KOREAŃSKA
FILOLOGIA NOWOGRECKA
FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ - FILOLOGIA WIETNAMSKA
UGROFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA
UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA / GRUPA Z J. NIEMIECKIM OD POZIOMU A1
FILOLOGIA GERMAŃSKA / STUDIA PROWADZONE Z UNIWERSYTETEM EUROPEJSKIM WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA RUMUŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA UKRAIŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ 
FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ 
LINGWISTYKA STOSOWANA
LINGWISTYKA STOSOWANA / ASYSTENT JĘZYKOWY
INDOLOGIA
JAPONISTYKA
SINOLOGIA
FILOLOGIA NORWESKA
FILOLOGIA SZWEDKA
ARABISTYKA
HEBRAISTYKA
TURKOLOGIA
 
Studia II stopnia:
ETNOLINGWISTYKA
JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI
BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA LITEEWSKA
FILOLOGIA KOREAŃSKA
FILOLOGIA NOWOGRECKA
FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ - FILOLOGIA WIETNAMSKA
FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ - FILOLOGIA INDONEZYJSKO - MALEJSKA
UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA
LINGUISTICS AND LANGUAGE DOCUMENTATION
FILOLOGIA GERMAŃSKA
LITERATURY ŚWIATA
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA RUMUŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA UKRAIŃSKA
LINGWISTYKA STOSOWANA
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWO - MEDIACYJNA
JAPONISTYKA
SKANDYNAWISTYKA
ARABISTYKA
HEBRAISTYKA
TURKOLOGIA
SINOLOGIA
FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ
FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ
FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ 
FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ETNOLINGWISTYKA
FILOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
JAPONISTYKA
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA RUMUŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
LINGWIKSTYKA STOSOWANA
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWO - MEDIACYJNA

Podyplomowe

STUDIA DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH
STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH
KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA WLOSKIEGO
KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO