ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych sytuuje się w Obszarze kształcenia w zakresie sztuki i realizuje wszystkie efekty kształcenia w tym obszarze. Absolwent kierunku posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do podjęcia i realizacji różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych do celów artystycznych, edukacyjnych, poznawczych i użytkowych. Przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; massmediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i kształcenia w zakresie sztuki, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów odwołują się do dorobku naukowego i artystycznego dyscyplin wchodzących w zakres tych obszarów. Wiedza zdobywana na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzi do kształtowania profesjonalnych kompetencji oraz postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji artystycznej. Absolwent jest uczestnikiem i animatorem kultury współczesnej, dyrygentem zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; jest także przygotowany do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej oraz - po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej - w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z pedagogiką
  Filologia angielska z pedagogiką umieszczona w obszarze nauk humanistycznych wykazuje powiązania z innymi kierunkami i filologiami z tego obszaru, jak również w pewnych zakresach z innymi obszarami wiedzy. W obszarze nauk humanistycznych filologia angielska ma ścisłe powiązania z takimi kierunkami jak filologia, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, filozofia i pedagogika (mowa tu o humanistycznym segmencie pedagogiki, dotyczącym refleksji nad istotą wychowania, nauczania i uczenia się). Kierunek filologia angielska z pedagogiką posiada z nimi liczne punkty styczne, gdyż wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów związane z językiem angielskim, jego nauczaniem i uczeniem się odwołują się do dorobku naukowego wchodzącego w ich zakres. Filologia angielska rozpatruje język, literaturę i kulturę zarówno w sferze teoretycznej jak i aplikacyjnej w szerokim ujęciu nauk humanistycznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei, jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się, oraz społeczną, dotyczącą analizy i projektowania środowisk wychowawczych, oraz systemów i instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Kierunek filologia angielska z pedagogiką uwypukla perspektywę humanistyczną, która jest fundamentem pedagogiki (perspektywę społeczną traktuje się jako element dopełniający charakter pedagogiki). Pedagogika ma bowiem przede wszystkim charakter refleksyjny i normatywny. Nauka ta, na podstawie znajomości natury ludzkiej i czynników ją kształtujących, idei człowieczeństwa, charakteru podstawowych rozstrzygnięć ontologicznych, epistemologicznych i etycznych próbuje odpowiedzieć na pytania o sens i cel kształcenia. Pedagogika w ramach badań podstawowych opiera się – podobnie jak filozofia – na metodach humanistycznych. Zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych kontekstów. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki pozwala skutecznie wykorzystywać dorobek innych nauk humanistycznych (np. filozofii, etnologii, historii, politologii) wzbogacając tym samym język pedagogiki oraz refleksję na temat wychowania i edukacji o ciekawe konteksty i perspektywy. Połączenie filologii angielskiej z pedagogiką jest konsekwencją interdyscyplinarności obydwu nauk i daje ciekawe poznawczo możliwości analizy procesów wychowania i edukacji np. z perspektywy teorii lingwistycznych. Wiedza zdobywana na kierunku filologia angielska z pedagogiką prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych oraz postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej szczególnie w dziedzinie edukacji, ale także w mediach, gospodarce czy polityce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska z pedagogiką brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski ustny i pisemny

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska
  Filologia polska mieści się w obszarze nauk humanistycznych ze względu na swój przedmiot, metodologię oraz rolę, jaką odgrywa w krzewieniu kultury rodzimej i w ochronie narodowego dziedzictwa. Studia polonistyczne koncentrują się na literaturze, kulturze i języku polskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Ich profil praktyczny przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia modułów specjalistycznych, takich jak nauczycielski (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012 r.), artystyczno-literacki, dokumentalistycznobibliotekarski, dziennikarski, wydawniczy, europejska edukacja kulturowa, komunikacja kulturowa, komunikacja medialna i dziennikarstwo, reklama i kreowanie wizerunku. Oferta zajęć specjalistycznopraktycznych na pierwszym stopniu studiów jest modyfikowana i poszerzana w zależności od potrzeb rynku pracy. W połączeniu z dużym blokiem przedmiotów fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) stwarza możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki studiów i ich ewentualnego ukierunkowania na kontynuację na stopniu drugim w ramach tego samego bądź innego kierunku w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy i nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo wpisuje się w obszar nauk humanistycznych, ponieważ opiera się na metodologii badawczej typowych dziedzin humanistyki jak: bibliologia, historia, elementy psychologii i pedagogiki, kulturoznawstwo. Ponadto kierunek ten ma charakter usługowy w stosunku do wszystkich dyscyplin i dziedzin humanistycznych poprzez klasyfikowanie i katalogowanie dokumentów piśmiennych i niepiśmiennych, porządkując wiedzę bieżącą i retrospektywną. Zajmuje się także problematyką informatologiczną, a zakres tych badań poszerza się coraz bardziej, wykraczając często poza ramy zakreślone dla uprawianego kierunku. Kierunek korzysta z dotychczasowego dorobku  z zakresu bibliologii i zarazem tworzy nowe obszary wiedzy w obrębie tej dziedziny w społeczeństwie informacyjnym, w procesie medializacji i komputeryzacji życia społecznego i jednostkowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań  - kierunek Pedagogika
  Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry