• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Administracja
   Kierunek studiów administracja należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawno-administracyjnych, ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Historia lub matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Prawno-ekonomiczny
   Kierunek prawno-ekonomiczny, łącząc elementy prawa i ekonomii, należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych, uwzględniając jednocześnie dorobek innych wybranych nauk społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno-ekonomicznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia lub matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Prawo
   Kierunek studiów Prawo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot badań Prawa jest zasadniczo umiejscowiony w obszarze treści społecznych. Prawo, jako system określonych norm, jest bowiem nie tylko koniecznym elementem funkcjonowania społeczeństwa, lecz również elementem go identyfikującym. W ten sposób Prawo należy do kategorii nauk społecznych, których ogólnym przedmiotem badań są określone procesy społeczne. Jednocześnie jednak konieczne jest podkreślenie wyraźnej specyfiki, a nawet odrębności Prawa w ramach nauk społecznych. Związana jest ona ze szczególnym przedmiotem badań Prawa, którym zasadniczo jest fenomen normy prawnej, rozpatrywany przede wszystkim w kontekście obowiązującego prawa, a dodatkowo – w kontekście prawa historycznego. W szczególności przedmiot Prawa odnosi się do wielu dyscyplin prawniczych składających się na ogólna naukę o prawie. Jej przedmiotem jest głównie nauka prawa obejmująca prawo publiczne i prywatne, jak również nauki teoretyczno-prawne oraz historyczno-prawne. Wskazane szczególne obszary kształcenia obejmują główny nurt badań w zakresie Prawa. W konsekwencji więc Prawo stanowi w znacznej mierze odrębną i samodzielną dyscyplinę naukową, a przez to bardzo specyficzny obszar kształcenia, który tylko w podstawowym zakresie należy umiejscawiać w obszarze kształcenia nauk społecznych. Jednocześnie również należy wskazać na faktycznie wieloobszarowy charakter Prawa, a w szczególności jego ścisłe powiązanie również z obszarem kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Faktycznym autorem i adresatem przywołanej powyżej normy prawnej jest bowiem człowiek, a jej przedmiotem - odpowiednia co do formy i treści - reguła określonego zachowania się człowieka, z wszelkimi społeczno-humanistycznymi implikacjami wynikającymi z tego faktu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Historia lub matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO EUROPEJSKIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Prawo europejskie
   Kierunek studiów Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych, uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjnoprawnych i gospodarczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo europejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język francuski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie
   Kierunek studiów zarządzanie należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Geografia lub matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
PRAWO EUROPEJSKIE
ZARZĄDZANIE
 
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
ZARZĄDZANIE
 

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO EUROPEJSKIE
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
ZARZĄDZANIE