• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Biotechnologia
   Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego poruszania się w obszarze biologii eksperymentalnej oraz technologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
   • analiz i prace badawczych z użyciem materiału biologicznego,
   • stosowania technik biotechnologicznych,
   • kierowania przemysłowymi procesami biotechnologicznymi, w tym projektowanie bioprocesów i bioproduktów,
   • oceny zagrożenia dla środowiska związanego ze stosowaną technologią i skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
   • analizy rynku w zakresie produktów biotechnologicznych.
   Możliwości pracy dla absolwenta:
   • przemysł farmaceutyczny,
   • przemysł spożywczy,
   • diagnostyka medyczna,
   • ochrona środowiska,
   • hodowla oraz produkcja roślinna i zwierzęca,
   • produkcja materiałów nowej generacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EKOENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ekoenergetyka
   Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą z obszaru pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
   • technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa,
   • pozyskiwania biogazu oraz projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni,
   • technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych,
   • projektowania i eksploatacji farm wiatrowych,
   • projektowania i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
   Możliwości pracy dla absolwenta:
   • projektowanie instalacji OZE,
   • zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii,
   • doradztwo ekoenergetyczne,
   • uprawa roślin energetycznych,
   • produkcja paliw z biomasy,
   • prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE,
   • administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekoenergetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka i agroinżynieria
   Celem kształcenia jest nabycie przez absolwentów wiedzy z zakresu twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w inżynierii rolniczej, a także w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
   • nowoczesnych języków programowania aplikacji komputerowych,
   • projektowania i administracji baz danych,
   • kształcenie w zakresie administracji sieci komputerowych,
   • znajomości programów graficznych oraz zasad nowoczesnego projektowania maszyn i urządzeń,
   • tworzenie i zarządzanie witrynami internetowymi,
   • eksploatacji i zarządzania rolniczymi systemami informatycznymi.
   Możliwości pracy dla absolwenta:
   • administrator sieci komputerowych,
   • architekt i administrator baz danych,
   • programista,
   • projektant witryn internetowych,
   • doradca klienta firma zajmujących się sprzedażą oprogramowania maszyn i urządzeń,
   • inżynier serwisu technicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i agroinżynieria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i agroinżynieria jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ROLNICZA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria rolnicza
   Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, komunalnej oraz w przetwórstwie płodów rolnych. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
   • projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych,
   • organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi w branży rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
   • użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej,
   • znajomość technik i technologii projektowania oraz produkcji maszyn rolniczych.
   Możliwości pracy dla absolwentów:
   • doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych,
   • inżynier serwisu technicznego,
   • zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
   • administracja państwowa i samorządowa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ochrona środowiska
   Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do ochrony i kształtowania biocenoz, zapobiegania skutkom niewłaściwej eksploatacji środowiska rolniczo-leśnego oraz jego zagrożeniom ze strony przemysłu, jak i do prowadzenia działalności organizacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
   • ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami, techniki ochrony i odnowy gleb, techniki odnowy jezior, rzek i krajobrazu, technologii wody i ścieków,
   • identyfikacji i monitorowania zagrożeń dla środowiska,
   • biogeochemii ekosystemów,
   • organizacji ochrony środowiska,
   • podejmowania działań zmierzających do przywrócenia równowagi przyrodniczej.
   Możliwość pracy dla absolwenta:
   • administracja państwowa i samorządowa,
   • zakłady gospodarki komunalnej,
   • ekspert/doradca środowiskowy,
   • Inspekcja Ochrony Środowiska,
   • jednostki naukowo-badawcze,
   • działy ds. ochrony środowiska przedsiębiorstw produkcyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Rolnictwo
   Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnej agrotechniki i zrównoważonego rozwoju. Można się specjalizować w agronomii, hodowli roślin i nasiennictwie lub ochronie roślin. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
   • uprawy roli i roślin, nasiennictwa, ochrony roślin, łąkarstwa, mikrobiologii, gleboznawstwa, genetyki i hodowli roślin, chemii rolnej i in.
   • technologii produkcji rolniczej i eksploatacji środków technicznych,
   • ekonomii, finansów, handlu i informatyki,
   • zarządzania przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i kompleksu gospodarki żywnościowej,
   • zarządzania przedsiębiorstwami zajmujących się skupem i obrotem produktami rolniczymi.
   Możliwość pracy dla absolwenta:
   • prowadzenie gospodarstwa rolnego,
   • zarządzanie przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej,
   • administracja rolna,
   • doradztwo rolnicze,
   • stacje hodowli roślin i oceny odmian roślin uprawnych,
   • instytucje naukowo-badawcze.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • M.
  ocena

  Zły nacisk na przedmioty i problem z niektórymi wykładowcami (i to spory...). Zajęcia w większości są prowadzone dobrze, niektóre gorzej ze względu na niskie finansowanie zajęć.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
EKOENERGETYKA
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
INŻYNIERIA ROLNICZA
OCHRONA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
INFORMATYKA i AGROINŻYNIERIA
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKOENERGETYKA
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
INŻYNIERIA ROLNICZA
ROLNICTWO
 
Studia II stopnia:
OCHRONA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO