• LEŚNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Leśnictwo
   STUDIA I STOPNIA
   I stopień studiów umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera leśnictwa
   Forma:
   • Studia stacjonarne – 7 semestrów
   • Studia niestacjonarne – 8 semestrów
   Na początkowych latach studiów wykłada się przedmioty ogólne i podstawowe (na przykład botanika leśna z dendrologią i fitosocjologią; zoologia leśna, gleboznawstwo leśne). Na wyższych latach pojawiają się przedmioty kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne, dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.
   Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach oraz w firmach związanych z leśnictwem, w tym w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.
   I stopień studiów umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera leśnictwa
   STUDIA II STOPNIA
   II stopień studiów - umożliwia uzyskanie tytułu magistra leśnictwa
   Forma:
   • Studia stacjonarne – 3 semestry
   • Studia niestacjonarne – 4 semestry
   Specjalności:
   • Gospodarka Leśna
   • Gospodarka Leśna z Łowiectwem
   • Gospodarka Leśna z rynkiem drzewnym
   Specjalność: Gospodarka leśna
   Wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne, absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej; pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.
   Specjalność: Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
   Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i stosowanych zabiegów gospodarczych. Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, zrywki i wywozu drewna.
   Specjalność: Gospodarka leśna z łowiectwem
   Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Ma zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej . Ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji Kandydatów na  stacjonarne i niestacjonarne  studia pierwszego stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów(ocena na dyplomie), przy czym:
   75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku leśnictwo
   uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku leśnictwo lub innych.
   Test kwalifikacyjny
   Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Leśnictwo, nie będący absolwentami leśnictwa, oraz kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się w limicie 75% przystępują do testu kwalifikacyjnego. Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Hodowla Lasu, Urządzanie Lasu, Użytkowanie Lasu, Ochrona Lasu.
   Literatura podstawowa: „Propedeutyka leśnictwa” Władysław Kusiak , Roman Jaszczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA PRZYRODY REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ochrona Przyrody
   Poziom studiów drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim. Umożliwia uzyskanie tytułu mgr ochrony przyrody
   Forma:
   • Studia stacjonarne 4 semestry
   • Studia niestacjonarne 4 semestry
   Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.
   Absolwenci otrzymają stopień zawodowy magistra ochrony przyrody i będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy promocyjne), parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych, jednostki zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:
   75 % limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona środowiska,
   uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunków wyżej wymienionych i innych.
   Test kwalifikacyjny
   Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Ochrona szaty roślinnej,Ochrona fauny, Systemy i organizacja ochrony przyrody, Monitoring przyrodniczy, Natura 2000.
   Literatura podstawowa: „Ochrona Przyrody” Jerzy Wiśniewski, Dariusz Gwiazdowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

opinie (2)

 • Klara
  ocena

  świetny wydział, polecam każdemu studiowanie na UP. dużo wiedzy podanej w przystępny sposób

 • grzegorz
  ocena

  bardzo fajne studia, dużo zajęć terenowych oraz zaangażowani wykładowcy

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
Specjalności:
 • Gospodarka leśna
 • Gospodarka leśna z łowiectwem
 • Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym

OCHRONA PRZYRODY

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
Specjalności:
 • Gospodarka leśna
 • Gospodarka leśna z łowiectwem
 • Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym

OCHRONA PRZYRODY

 

Podyplomowe

ZARZĄDZANIE PRZEDSIBIORSTWEM W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY
TECHNIKA, INŻYNIERIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LEŚNICTWIE
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SIEDLISKOZNAWSTWA LEŚNEGO
PODSTAWY GOSPODARKI LEŚNEJ
GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY
GOSPODARKA FINANSOWA W LASACH PAŃSTWOWYCH
HODOWLA LASU
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LEŚNICTWIE
EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA

Doktoranckie

LEŚNICTWO