Bezpieczeństwo narodowe - Zielona Góra

Bezpieczeństwo narodowe - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia Zielona Góra 2021 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia wojskowe w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe to bardzo interesująca dziedzina nauki, która przykuwa uwagę bardzo wielu kandydatów. Interdyscyplinarny kierunek tego rodzaju nie jest jednak dla każdego. Pamiętaj o tym, że ilość miejsc jest ograniczona, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów, to znaczy języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, warto zdawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym geografię, historię bądź wiedzę o społeczeństwie lub dodatkowy język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze pragną zapewnić swoim studentom komfortową edukację, dlatego kierunek bezpieczeństwo narodowe możesz realizować zarówno w ramach studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jeśli myślałeś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto wybrać spotkania weekendowe w ramach studiów zaocznych. Pamiętaj również, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia obfituje w najważniejsze przedmioty z zakresu bezpieczeństwa, ekonomii, historii czy polityki. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • zarządzanie komunikowaniem się w organizacji,
 • inżynierię systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • analizę ryzyka,
 • planowanie strategiczne w systemie bezpieczeństwa państw,
 • międzynarodowe rynki siły roboczej,
 • siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • zagrożenia katastrofami ekologicznymi,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • i wiele innych.

Przedmioty funkcjonują zarówno na zasadzie obowiązkowej, jak i wybieralnej.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze gwarantuje absolwentom wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i globalnej.  Studenci poznają zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w sytuacjach kryzysowych lub w stanach nadzwyczajnych. Interpretują i analizują zjawiska zachodzące w różnych obszarach bezpieczeństwa narodowego. Zdobywają także niezbędne umiejętności analityczne i komunikacyjne, które ułatwiają im współpracę w większych zespołach. Studia te wymagają także sprawności fizycznej, która w pracy w służbach mundurowych jest niezwykle ważna. Przede wszystkim studia wojskowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze skupiają się na sferze ekonomicznej i politycznej państwa.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Bezpieczeństwo narodowe to najstarsza formuła bezpieczeństwa, która dzieli się na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Zajmuje się kwestiami odnoszącymi się do militarnych i niemilitarnych zagrożeń państwa i próbuje im zaradzić w każdym obszarze, przy użyciu siły lub środków dyplomatycznych państwa. Bezpieczeństwo narodowe stara się chronić autonomiczność państwa w sferze ekonomicznej i politycznej, skupia się także na życiu i zdrowiu społecznym.

Studia wojskowe w Zielonej Górze w zakresie bezpieczeństwa narodowego będą idealne dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w służbach mundurowych. Warto, by kandydaci odznaczali się nienaganną sprawnością fizyczną, mieli chłonny umysł zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych, a w przyszłości chcieli zaradzać sytuacjom kryzysowym i dbać o bezpieczeństwo obywateli.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak bezpieczeństwo narodowe możesz realizować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia łączy w sobie kierunki zarówno z dziedzin humanistycznych, jak i technicznych czy ścisłych, dzięki czemu zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie i wiele możliwości rozwoju.

 

4. Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku bezpieczeństwo narodowe zapewniają absolwentom zdobycie szczegółowej wiedzy odnoszącej się do struktur obronnych organizacji samorządowych i administracji państwowej. Studenci są przygotowywani do rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń oraz konstruują programy bezpieczeństwa regionalnego. Zadaniem absolwentów jest reagowanie w sytuacjach kryzysowych i dbanie o bezpieczeństwo kraju.

Absolwenci są przygotowywani do pracy w służbach mundurowych, takich jak policja, służba więzienna, straż graniczna, straż pożarna, siły zbrojne, straż miejska. Pracują zarówno w administracji rządowej, jak na przykład Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jak i w administracji samorządowej. Wiele osób znajduje zatrudnienie w ośrodkach doradczych, agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, organizacjach pozarządowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia przewiduje szereg przedmiotów odnoszących się do kwestii polityki i bezpieczeństwa. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: zarządzanie globalne, strategie bezpieczeństwa narodowego, historia bezpieczeństwa, negocjacje, organizacja i zarządzanie, ryzyko w zapewnieniu bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, innowacje technologiczne, polityka gospodarcza, zarządzanie komunikowaniem się w organizacji, analiza ryzyka, zarządzanie strategiczne i wiele innych.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak bezpieczeństwo narodowe podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie. Po sześciu semestrach kończą się egzaminem, który nadaje tytuł licencjata i upoważnia absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie, które mają za zadanie uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Po czterech semestrach absolwenci uzyskują tytuł magistra. Co ważne studia magisterskie może podjąć absolwent pierwszego stopnia bezpieczeństwa narodowego lub pierwszego bądź drugiego stopnia pokrewnego tematycznie kierunku jak na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, inżynieria bezpieczeństwa czy politologia.

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze zapewniają absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie, które daje wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zyskują przydatną wiedzę, która praktycznie wykorzystywana jest w sytuacjach kryzysowych, a zdobywane umiejętności pozwalają kierować działaniami antykryzysowymi. Studenci zapoznają się z polityką bezpieczeństwa, militarnymi i pozamilitarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, metodami stosowanymi w sytuacji zagrożenia lub sposobami na ograniczenie negatywnych skutków w sferze ekonomicznej, politycznej, społecznej. Zapoznają się także ze sposobami, które stosują media w sytuacji kryzysami i możliwościami wykorzystania tych mediów. 

Absolwenci reagują szybko i poprawnie na sytuacje kryzysowe i potrafią im zaradzić, to znaczy dbają o bezpieczeństwo gmin i kraju. Studenci uczą się rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz potrafią koordynować programy związane z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem kraju.

Absolwenci pracują w administracji rządowej, na przykład w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jak i w administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa). Wielu studentów wybiera pracę w służbach mundurowych, to znaczy w policji, służbie więziennej, straży miejskiej, siłach zbrojnych, straży pożarnej, straży granicznej, w różnego rodzaju służbach i inspekcjach. Studenci są przygotowywani do pracy w ośrodkach doradczych, organizacjach pozarządowych, komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, w agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, w instytucjach jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa.

Studia w Zielonej Górze na kierunku bezpieczeństwo narodowe kształcą specjalistów do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zajmują się oni ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem oprogramowania, systemami teleinformatycznymi, monitorują zagrożenia, zarządzają infrastrukturą, pracują w sztabach kryzysowych, agencjach postępowania karnego, służbach specjalnych, biurach dochodzeniowo-śledczych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

Bezpieczeństwo narodowe studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 • Uniwersytet Zielonogórski

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze to jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów ostatnich lat. Jest to z pewnością powiązane z sytuacją ekonomiczno-polityczną, która rozgrywa się na arenie międzynarodowej, a także z zainteresowaniem pracą w służbach mundurowych. Tego typu kierunek nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się bezpieczeństwem kraju i jego obywateli?
 • Czy interesują Cię sprawy polityczno-społeczne?
 • Czy nie masz problemu z przedmiotami wiążącymi się z historią, zarządzaniem czy ekonomią?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o świetne wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów, takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, warto zdawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym przedmioty dodatkowe, na przykład wiedzę o społeczeństwie, geografię czy historię lub dodatkowy język obcy nowożytny. Najwyższą ilość punktów zapewnić Ci może także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i mają pewne miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Historycznej bądź Olimpiadzie Informatycznej.

Uczelnie w Zielonej Górze mogą oczekiwać także zaświadczeń lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu, zwłaszcza że studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują studentów do podjęcia pracy między innymi w służbach mundurowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, świadectwa o ukończeniu szkoły do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze?

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Zielonej Górze nieustannie wzbudza zainteresowanie wielu kandydatów na studia.

Mateusz, student drugiego roku studiów magisterskich, uznał:

Bezpieczeństwo narodowe przygotowuje nas do pełnienia służby na rzecz kraju i jego mieszkańców. Moim celem jest straż pożarna, a wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa narodowego pozwoli mi wspiąć się na kolejne stopnie w wymarzonej karierze. Jesteśmy potrzebni, dlatego, jeśli rozważasz ten kierunek, nie wahaj się dłużej.

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Zielonej Górze

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)