regulamin

regulamin

18.06.2021

Regulamin strony internetowej otouczelnie.pl

 

Spis treści

 • § 1 Postanowienia ogólne 
 • § 2 Definicje
 • § 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis 
 • § 4 Rejestracja. Konto Użytkownika 
 • § 5 Publikacja Komentarzy 
 • § 6 Postępowanie reklamacyjne 
 • § 7 Odpowiedzialność Administratora 
 • § 10 Wymagania techniczne 
 • § 11 Prawa własności intelektualnej 
 • § 12 Postanowienia końcowe 7

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zwany dalej „Regulaminem”.

 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.otouczelnie.pl prowadzony jest przez Firmę EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66.

 3. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.otouczelnie.pl gromadzi i udostępnia informacje na temat uczelni wyższych i innych placówek edukacyjnych w Polsce (w szczególności zasady rekrutacji, kierunki studiów, ofertę kształcenia), a także o ofertach pracy, praktyk i staży. Serwis umożliwia też publikowanie przez Użytkowników osobistych opinii o placówkach edukacyjnych.

 4. Niniejszy Regulamin określa:

  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.otouczelnie.pl, zwany dalej Serwisem;

  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;

  3. tryb postępowania reklamacyjnego;

  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 6. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.

 7. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.

 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
   

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca – EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66.

 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;

 3. Konto Pracodawcy / Konto Uczelni / Konto Użytkownika – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora;

 4. Komentarz – krótka opinia na temat treści dostępnych w Serwisie, publikowana przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem Administratora;

 5. Regulamin – niniejszy dokument;

 6. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi;

 7. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;

 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

 

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

  1. Udostępnianiu informacji gromadzonych w Serwisie;

  2. Umożliwianiu wyszukiwania ofert pracy, praktyk i staży;

  3. Umożliwianiu Użytkownikom publikacji Komentarzy;

  4. Prowadzeniu Konta Pracodawcy lub Konta Uczelni.

 4. Umowa o świadczenie Usług polegających na udostępnianiu informacji gromadzonych w Serwisie oraz umożliwianiu wyszukiwania ofert pracy, praktyk i staży zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do czasu zakończenia korzystania z Serwisu.

 5. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom publikacji Komentarzy zostaje zawarta z chwilą opublikowania Komentarza na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu poprzez usunięcie Komentarza przez Użytkownika lub Administratora.

 6. Umowa o świadczenie Usług polegających na prowadzeniu Konta Użytkownika, Konta Uczelni lub Konta Pracodawcy zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą dokonania Rejestracji i ulega rozwiązaniu poprzez usunięcie Konta przez Użytkownika lub Administratora.

 7. Usługi są świadczone przez Administratora nieodpłatnie.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i wprowadzania zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.

 9. Treści zawarte w Serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem jakichkolwiek działań przez użytkowników na podstawie uzyskanych z Serwisu informacji należy je dodatkowo zweryfikować w jednostce wyszukanej za pomocą Serwisu.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika w związku z korzystaniem ze świadczonej usługi.

 

§ 4 Rejestracja. Konto.

 1. Użytkownik zawiera umowę o prowadzenie Konta Użytkownika, Konta Pracodawcy lub Konta Uczelni poprzez dokonanie Rejestracji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

 2. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.otouczelnie.pl

 3. Do Rejestracji niezbędne jest:

  1. Podanie wymaganych w formularzu danych,

  2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane, jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Serwis. Powyższe nie dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, której brak nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

 4. Rejestracja Użytkownika jest dokonywana w następstwie podania następujących danych:

 5. Adres e-mail,

 6. Hasło użytkownika.

 7. Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które jest przypisywane do jego adresu e-mail.

 8. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta.

 9. Po prawidłowym dokonaniu procedury Rejestracji, Użytkownik otrzymuje możliwość zalogowania się do Serwisu poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z Konta.

 10. W razie utraty hasła do Konta Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy linku dostępnego w zakładce logowania.

 11. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 12. Umowa o prowadzenie Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu – wysłanie go na adres e-mail: kontakt@otouczelnie.pl

 

§ 5 Publikacja Komentarzy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom publikację w Serwisie Komentarzy zawierających ich osobiste opinie na temat udostępnianych treści.

 2. Komentarze mogą w szczególności dotyczyć placówek edukacyjnych, ich jednostek i wydziałów, utrzymywanych kierunków studiów i kursów.

 3. Komentarze mogą być publikowane:

  1. Przez Użytkowników posiadających Konto Pracodawcy lub Konto Uczelni – po zalogowaniu, bez ograniczeń ilościowych;

  2. Przez Użytkowników nieposiadających Konta Pracodawcy lub Konta Uczelni – pod warunkiem wyrażenia zgody na treść Regulaminu, w ilości nieprzekraczającej 2 Komentarzy dziennie.

 4. Użytkownik nieposiadający Konta może podać swoją nazwę - Nick, który służy jego indywidualizacji w Serwisie, jednak nie może zawierać danych osobowych takich jak imię i nazwisko. Podanie Nicku nie jest obowiązkowe. Niepodanie Nicku powoduje opublikowanie opinii pod domyślną nazwą „Gość”. Użytkownik jest świadomy, że podanie w Nicku danych osobowych wbrew postanowieniom Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu opublikowania Komentarza.

 5. Użytkownicy są zobowiązani do zamieszczania w Serwisie wyłącznie komentarzy, które:

 6. Nie zawierają informacji niezgodnych z prawdą;

 7. Nie mają na celu wprowadzenia odbiorców w błąd;

 8. Nie posługują się wyrażeniami obraźliwymi, wulgarnymi, wyzwiskami, zniewagami;

 9. Nie propagują faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nie nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 10. Nie naruszają przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego;

 11. Nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dobrego imienia czy renomy;

 12. Nie zawierają treści reklamowych;

 13. Nie zawierają danych osobowych w tym imienia i nazwiska

 14. Nie zawierają odnośników do treści niedozwolonych;

 15. Nie zawierają szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, takich jak wirusy.

 16. Administrator ma prawo do odmowy opublikowania Komentarza lub jego usunięcia w wypadku, gdy jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.

 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Użytkownik lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@otouczelnie.pl.

 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

  1. Imię i nazwisko;

  2. Nazwę firmy;

  3. Adres e-mail;

  4. Numer telefonu;

  5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;

  6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

 

§ 7 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie gwarantuje zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek niezapewnienia Użytkownikom takiego dostępu, w szczególności na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.

 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z potrzeby przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 4. Podmioty niezależne od Administratora mogą umieścić w Serwisie reklamy. Reklamy przybierają formę linków lub banerów kierujących do zewnętrznych od Serwisu stron internetowych. Administrator nie jest odpowiedzialny za treści reklam, jak również nie jest odpowiedzialny za następstwa czynności do podjęcia których zachęcają reklamy.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z uzyskania hasła do Konta przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyny uzyskania tego hasła.

 6. Komentarze umieszczane przez Użytkowników w Serwisie stanowią oświadczenia Użytkowników i nie mogą być utożsamiane z poglądami lub oświadczeniami Administratora. Administrator nie jest odpowiedzialny za naruszenia praw osób trzecich dokonane przez publikację Komentarzy.

 

§ 8 Uprawnienia Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika w granicach własnego uznania lub na podstawie przepisów prawa.

 2. Administrator uprawniony jest do:

  1. Zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, w razie naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;

  2. czasowego zawieszenia dostępu Użytkowników do Serwisu ze względów bezpieczeństwa lub innych ważnych powodów niezależnych od niego, na czas konieczny do usunięcia skutków takich okoliczności. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikłą z zawieszenia Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym punkcie, zgodnie z postanowieniami §7.

 

§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw (w szczególności naruszenia dóbr osobistych takich jak cześć, dobre imię) osób trzecich związanych z publikacją Komentarzy.

 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Komentarze opublikowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

§ 10 Wymagania techniczne

 1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:

  1. komputer z dostępem do Internetu;

  2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;

  3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;

  4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

 

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.

 2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W szczególności Użytkownik nie ma prawa do:

  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;

  2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;

  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika jest podstawą odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

 

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji lub składania reklamacji są przetwarzane przez EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66. adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66, która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia reklamacji jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola na formularzu.

 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 

 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z firmą EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66

 6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66., w sposób wskazany w punkcie 5 powyżej.

 7. EMERSSON z siedzibą w Łodzi, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 28 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 8. EMERSSON z siedzibą w Łodzi, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.

 2. W odniesieniu do Użytkowników, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy w wyniku założenia Konta, Administrator wystosuje powiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.

 3. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, a zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do umów o świadczenie Usług zawartych przed tym dniem pod warunkiem, że Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

 5. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://www.otouczelnie.pl/artykul/979/regulamin.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.

 

Komentarze (56)

CharlesErorY odpowiedz

https://scrapbookgirls.ru/

Brendapab odpowiedz

Привет со свем согласен и даже более Вот что я хочу добавить Parimatch зеркало сайта работающее всегда зеркало Parimatch - http://bit.ly/2vYi9s4 https://www.youtube.com/watch?v=t9cKRIAE3Lk https://www.youtube.com/watch?v=KfaPhR7MTrU https://www.youtube.com/watch?v=ysWQS-zwhkQ https://www.youtube.com/watch?v=fPNSj0ckYnk https://www.youtube.com/watch?v=5x8dzT0BQHA https://www.youtube.com/watch?v=tjoUGu5rGfY https://www.youtube.com/watch?v=WiPPQPfdqZ8 https://www.youtube.com/watch?v=uAgxzu33ZIk Париматч промокод при регистрации бонус без депозита 2022 promo bonus Parimatch за верификацию Париматч промокод при регистрации бонус без депозита 2022 promo bonus Parimatch за верификацию Париматч промокод при регистрации бонус без депозита 2022 promo bonus Parimatch за верификацию Париматч промокод при регистрации бонус без депозита 2022 promo bonus Parimatch за верификацию Париматч промокод при регистрации без бонус депозита 2022 promo bonus Parimatch за верификацию https://www.youtube.com/playlist?list=PLlOP0S2i0zJRMv9A_8exWBE26U0pOetyM https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oOWrKcXD00DmJbVd5SbliXo3sJR0mPn https://www.youtube.com/playlist?list=PLlprnaVTmuxLRGNtRWW8UInuNku6eMT6j https://www.youtube.com/playlist?list=PLD8Bx5tfu2pB8o1G2GsdrgTsq8OGxtAEd https://www.youtube.com/playlist?list=PLx1-Xp1bcravZrD9iaeb5St48x5Bv5uhe https://www.youtube.com/playlist?list=PL8XebQPlV77AXeikiiql_fIyBE234KH-B https://www.youtube.com/playlist?list=PLCOaM6CLKyZ861-RCfEX5MTkE4u4R0Wnc https://www.youtube.com/playlist?list=PLP14Wt7nBIGNY-5hikQzMdhg4vBi5Pr8- https://www.youtube.com/playlist?list=PLw09JdsboSXeVRhQhElN9Rs19lrlwpEIr Париматч промокод при регистрации без депозита 2022 promo bonus Parimatch за верификацию ПРОМОКОД Париматч фриспины Parimatch на бесплатные фриспины за регистрацию Пари Матч 2022 ПРОМО КОД ПАРИ МАТЧ 2022 Украина бездепозитный бонус - Париматч - честный обзор и промокоды KIKBET ПРОМО КОД ПАРИ МАТЧ фриспины - Бонусы париматч при регистрации. ПРОМОКОД PARIMATCH 2022 ГОДА https://vk.com/pari_match_zerkalo БК Пари Матч зеркало входа на сайт работающее 2022

Shannongeoge odpowiedz

это все, что нужно!!! --- Бесконечно обсуждать невозможно , и https://aforen.com/el-salvador-ministry/san-1/

Georgedob odpowiedz

Иногда товар в результате ответственного хранения не только сохраняет свои характеристики, но и улучшает их. Хороший пример – хранение зерна. До загрузки в элеватор, зерно тщательно очищается и сушится, в результате чего получается продукция более высокого качества. ответственное хранение товара москва Смотрите по ссылке - https://images.google.tk/url?q=https://comfort-logistic.ru/ Еще один плюс временного хранения – возможность доставить продукцию клиенту. За погрузку и разгрузку товара не придется волноваться. Специалисты выполнят погрузочно-разгрузочную работу качественно, сохранив целостность товара. Услуга по ответственному хранению товара 57e99d1

Jamesgeand odpowiedz

Элегантные красивые одно и двухместные качели для дачи сегодня востребованы как никогда. Плетеная садовая мебель качель изготавливается из натурального ротанга или полиротанга высочайшего качества. http://travel-siberia.ru/list/index.php?sovety_po_uhodu_za_detskoy_odeghdoy.html Это удобнейшее качающееся дачное кресло украсит сад, балкон или благоустроенный участок во дворе. Садовая плетенная качель 0c3c106

Georgedob odpowiedz

Иногда товар в результате ответственного хранения не только сохраняет свои характеристики, но и улучшает их. Хороший пример – хранение зерна. До загрузки в элеватор, зерно тщательно очищается и сушится, в результате чего получается продукция более высокого качества. стоимость хранения товаров Смотрите по ссылке - https://www.google.com.uy/url?q=https://comfort-logistic.ru/ Еще один плюс временного хранения – возможность доставить продукцию клиенту. За погрузку и разгрузку товара не придется волноваться. Специалисты выполнят погрузочно-разгрузочную работу качественно, сохранив целостность товара. Услуга по ответственному хранению товара 40c3c10

Ajdsirikeanono odpowiedz

https://www.dogtrainingtoronto.online https://www.dogtrainingtoronto.online/shaping-dog-training-definition rikeanono mognine sitanono

WideRange odpowiedz

The at worst small EV charger with built-in ground failure detection. We only propose EV plug types based on recommended electrical code. No more inconvenient breakers tripping. Our EV charger power settings do not transcend the plug’s capacity. their explanation http://ev-chargers.com/kia/niro/ get redirected here updated blog post

Thevocabbruri odpowiedz

Какие нужные слова... супер, великолепная фраза |here is|for} more information in regards to Interior Dude Look into the

cymmevy odpowiedz

In fact, work out to 70% of the men with ED in the assess said they felt that they are letting their alter ego down, and more than 40% said their partners pet they can no longer drill sex. Those feelings of self-consciousness and excess frequently supervise men to blot out their qualification from their partners. Source: maxim peptide tadalafil

Shella odpowiedz

Лечение алкоголизма в Уфе

DebraGenty odpowiedz

Это вы правильно сказали :) http://www.synthedit.com/qa/user/iccwinbetapp of vacancy rates between language services like of тридцати june 2001.

FrankPails odpowiedz

This review book is a valuable addition to the study tools of any FRM exam candidate. It offers concise coverage of exam topics to enhance your retention of the FRM curriculum. Cracking the coding interview PDF Thanks, I've found this post really helpful. I suggest to see some details here as well. Read also 657e99d

WideRange odpowiedz

The only portable EV charger with built-in found failure detection. We just proposal EV chew types based on recommended electrical code. No more inopportune breakers tripping. Our EV charger power settings do not pass the publicize’s capacity. cool training https://ev-chargers.com/hyundai/kona/ use this link funny post ev-chargers.com

FrankPails odpowiedz

This review book is a valuable addition to the study tools of any FRM exam candidate. It offers concise coverage of exam topics to enhance your retention of the FRM curriculum. ITIL book Thanks, I've found this post really helpful. I suggest to see some details here as well. 7e99d1b

ReginaIdelm odpowiedz

Салют согласен со всем Вот что я хочу добавить РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa - смотрите вкладку АКЦИИ https://www.youtube.com/shorts/5Gmus2mjrVg https://www.youtube.com/watch?v=zXdEF-l1uS4 https://www.youtube.com/watch?v=apGB0wiCnEc https://www.youtube.com/watch?v=GXPDVU4uXg4 https://www.youtube.com/watch?v=eDpG1G9bGko https://www.youtube.com/watch?v=g_mHm8WGEl4 https://www.youtube.com/shorts/_bUDfPk9iUY https://www.youtube.com/watch?v=WMY5x8uds3Y https://www.youtube.com/watch?v=tqrBVSmvglM https://www.youtube.com/watch?v=wxyLpD-Qfu8 1xbet promo code biggest bonus in 2022 for registration account 1xbet promo code biggest bonus in 2022 for registration account 1xbet me promo code kaise dale - comment creer son code promo 1xbet 1xbet me promo code kaise dale - comment creer son code promo 1xbet Как скачать 1хбет зеркало на айфон бесплатно 1xbet на андроид на русском зеркало 2022 https://www.youtube.com/playlist?list=PLPPJ1hx14qAhlmppprSGnjJhe3krNF9SK https://www.youtube.com/playlist?list=PLQI1Vc8W_P6jtSr0s_tZqhheg9RAHA8X9 https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Fg7H0B2VyQ3ENndJNKz-SoYaJXi5UPO https://www.youtube.com/playlist?list=PLqX6jWtLeZXPd8q7xD3i3q2dt9t5JrQkt https://www.youtube.com/playlist?list=PL7-zQT8YROb-eD46AlzexYfi-IKLk0bkf https://www.youtube.com/playlist?list=PLiB1WY8HrjYOecPrNyYJNRoffoa63YxI8 https://www.youtube.com/playlist?list=PLAjutnTgtqg0BudmWmkM5h7h7EYHDkDe4 https://www.youtube.com/playlist?list=PL-l1a-GqnPc5FjksiKcldxZ1AZsh7O7EP Бесплатный ПРОМОКОД 1xbet при регистрации на деньги на бесплатную ставку 2022 Казахстан 1хбет казино КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 6500 КАК ПОЛУЧИТЬ БОНУС 1xbet ru актуальное зеркало рабочее на сегодня сейчас stavka2021 ru мобильная версия скачать на андроид 1хбет букмекерская контора russian ru 2022 ПРОМОКОД - 1x_1323 Где взять промокод на 1xbet бесплатная ставка 2022 1xpromo 1xbet регистрация 1бет что это promo code бездепозитный бонус зеркало 1x_1323 Промокод для ставки 1xbet тото Узбекистан 2022 kz экспресс Действующий 1хбет на сегодня рабочие промокоды 2022 для бесплатной ставки Казино Где в 1xbet ввести промокод - 1x_1323 при регистрации sport rock 1хбет murodov online 2022 Промокод азербайджан зеркало ко дню рождения что дает Смотреть полный обзор конторы 1XBET Узбекистан 2022 Использовать промокод 1хбет на бонус при регистрации 1x Bet Куда и как вводить промокод 1х Бет ОТЫГРАЛ БОНУС НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ 1XBET ПРОМОКОД 1ХБЕТ КАК ОТЫГРАТЬ БОНУСЫ НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ 1 XBET Промокод бездепозитный бонус Украина 2022 Доступ сайту 1xbet зеркало рабочее сегодня https://vk.com/zerkalo_rabochee_1x

ShailaKic odpowiedz

По-моему это очевидно. Рекомендую поискать ответ на Ваш вопрос в google.com gamer over 20 holds a gentle spot for 2d http://www.trackroad.com/conn/garminimport.aspx?returnurl=https://crackingx.com/ Gaming. Capcom has chosen inti creates, the builders of the nicely-acquired mega man zero

Xiuaaaageaby odpowiedz

Ликвидация футбольной формы и атрибутики с символикой любимых футбольных клубов. Примерка перед покупкой, купить форму Барселона 2022 2023 в Москве. Бесплатная доставка по всей России. форма Barcelona 2019 в Москве форма Барса 2022 2023 в Москве - http://footballnaya-forma-barselona.ru http://cse.google.kg/url?q=http://footballnaya-forma-barselona.ru Недорогая футбольная форма с примеркой перед покупкой и быстрой доставкой в любой город РФ. 7f44fc8

Quaderigeaby odpowiedz

Продажа футбольной одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Много товаров, купить форму Манчестер Сити 2019 2020 в Москве. Быстрая и бесплатная доставка по всем городам России. купить форму Манчестер Сити 2018 2019 в Москве форма клуба Манчестер Сити в Москве - http://footballnaya-forma-mancity.ru/ http://whois.chinaz.com/footballnaya-forma-mancity.ru Недорогая футбольная форма с быстрой доставкой в любой город РФ! 0_4ac1a

RussellMap odpowiedz

https://blogintimlife.ru/

Bingeaby odpowiedz

Продажа футбольной одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Примерка перед покупкой, купить форму Тоттенхэм 2021 2022 в Москве. Быстрая доставка по РФ. купить форму Тоттенхэм 2021 2022 купить форму Тоттенхэм 2021 2022 - https://www.footballnaya-forma-tottenxam.ru/ http://www.google.ws/url?q=http://footballnaya-forma-tottenxam.ru Футбольная форма с бесплатной доставкой в любой город РФ. c88ace7

Oangeaby odpowiedz

Продажа формы всех клубов и атрибутики с символикой любимых футбольных клубов. Бесплатная консультация, форма Барселона в Москве. Быстрая и бесплатная доставка по всем городам России. форма Барселона 2019 2020 форма Барселона купить в Москве - https://www.footballnaya-forma-barselona.ru http://www.naboovalley.com/?URL=footballnaya-forma-barselona.ru Футбольная форма и атрибутика с примеркой перед покупкой и быстрой доставкой в любой город РФ. 40c3c10

ShailaKic odpowiedz

Абсолютно с Вами согласен. Мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен. of neighborhood and financial growth, https://www.skk-pravo.ru/user/ofeithkcyt Spoke to the group of the opportunity of development for cracker plants in

Katiecoazy odpowiedz

Салют со свем согласен и даже более Вот что я хочу добавить РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa - смотрите вкладку АКЦИИ https://www.youtube.com/watch?v=kscXIwyW4go https://www.youtube.com/watch?v=q2jTlxSQops https://www.youtube.com/watch?v=hEeTU0TMaw8 Mr funny 1xbet promo code 2022 - 2023 South Africa Macaroni 1xbet promo code Bangladesh 2022 - 2023 bonus Best 1xbet promo code 2022 - 2023 azerbaijan for taking part in the race free spins Casino Get 1xbet promo code 2022 - 2023 azerbaijan how to use 1x bet promocode Casino Code promo 1xbet 2022 - 2023 paris gratuit how to create 1x bet promocode queen officiel lasisi Code promo 1xbet 2022 - 2023 pour l'inscription how to generate 1x bet official promocode Casino 1xbet promo code 1xbet promo code for Registration 1xbet promo code In Hindi 2023 1xbet promo Promo code 1xbet for registration. How to use 1XBET bonus code 1xBet promo code for registration https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVFexeRlWHXk4tURcen_SeAeaAY0tugT https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVrj--ybQeUEsM6hF-JdAU_OABRThmDy https://www.youtube.com/playlist?list=PLojeCFKRqJyFKJ6njPle72OukCWnZclDZ https://www.youtube.com/playlist?list=PLywaCQJeA-Eb9kMvO0Q4UQ7nXZTI-_i1n https://www.youtube.com/playlist?list=PLTM-1R8j3i-2dTcdHcPibZS26LMVqBMTt https://www.youtube.com/playlist?list=PLtqGdTJkei8zfTxY6gvRUd03lPvXqKNQ- https://www.youtube.com/playlist?list=PLpiky9T0SbB79twvIqXx4joQYjnlU6NE8 https://www.youtube.com/playlist?list=PLow2PSDWI6VbRbVNpDPLLUeVJlW9ClIKL 1xbet зеркало рабочее сегодня прямо сейчас Доступ сайту 1xbet зеркало рабочее сегодня https://vk.com/zerkalo__vhod_alternativniy_sait https://vk.com/zerkalo_registraciya_1x https://vk.com/1x_zerkalo_rabotayuschee

PeggyMor odpowiedz

--- автосервис на деловой, бесплатный автосервис и здесь сто карт

Stacyhuh odpowiedz

Поздравляю, эта замечательная мысль придется как раз кстати --- Классс... конь в противогазеееееееееееее пнв или тепловизор что лучше выбрать, как выбрать недорогой тепловизор и тут пнв или тепловизор что лучше выбрать

Kaylaoresk odpowiedz

Согласен, это замечательный ответ порядок определения изъятий изо государственного режима принимается правительством республики https://otkazniki.ru/cron/pages/kak_zayti_na_oficialnuy_sayt_1win_cherez_zerkalo_1vin.html казахстан.

CarltonMed odpowiedz

Количество производителей счетчиков горячей и холодной воды и модельный ряд водосчетчиков постоянно растут. 2022 год не стал исключением и на рынке появилось много новинок. Иногда из-за огромного количества предложений покупатель просто теряется и не может правильно выбрать лучшее устройство. https://rosschetchik.ru/ Follow the link - https://www.google.hr/url?q=https://rosschetchik.ru/ Мы занимаемся официальной установкой счётчиков по Москве и Московской области более 5-ти лет, предоставляем выбор счётчиков, подходящих под любой бюджет, и сотрудничаем с Мосводоканалом. Установка, замена и поверка счетчиков воды в день обращения 4fc88ac

KateEsomi odpowiedz

--- r2 online фарм серебра, r2 online призыватель а также здесь пве r2 online

BrendaMib odpowiedz

Извините за то, что вмешиваюсь… Я здесь недавно. Но мне очень близка эта тема. Готов помочь. --- Ох спасибо)) пригодятся)) постільна білизна бязь купити, білизна постільна и https://ssgnb26.ru/index.php/item/7-phasellus-eget-est-magna-donec-in-nunc-sapien-sit-amet постільна білизна для готелю

Bridgetmuh odpowiedz

--- гдз в п, otbet ru gdz а также http://helpf.pro/index.php?name=account&op=info&uname=isican домашняя работа от путина

Michaelvok odpowiedz

По моему мнению Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим. --- Извините, что не могу сейчас поучаствовать в дискуссии - очень занят. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу. asos petite это, asos petite size или click asos petite size

Adwokat Sprawy Karne Sanok odpowiedz

Adwokat Sprawy Karne Sanok My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated! https://sites.google.com/view/adwokat-prawo-karne-sanok/

JenVog odpowiedz

нормально мени понравилось --- Выбор у Вас непростой business update, sm business или click business building

Michaelamuro odpowiedz

Прошу прощения, что вмешался... У меня похожая ситуация. Давайте обсудим. Пишите здесь или в PM. --- Мудрые слова! РЕСПЕКТ!!! iwild casino, huge casino а также click lotoru casino

DavidMat odpowiedz

There are several different options for companies that want to create a website for online gambling. The first is to purchase casino software specially designed from scratch (a turnkey solution). slot game software Follow the link - http://hr.bjx.com.cn/go.aspx?u=https://whitelabelcasino.online/ White label casino solution is a special type of partnership solution. At its core, a casino of this kind is a turnkey software product. White label online casino: features and useful tips for creating 0c3c106

KendraTub odpowiedz

Здравствуйте согласен и даже более Так же по теме РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa - смотрите вкладку АКЦИИ https://www.youtube.com/shorts/5Gmus2mjrVg https://www.youtube.com/watch?v=zXdEF-l1uS4 https://www.youtube.com/watch?v=apGB0wiCnEc https://www.youtube.com/watch?v=GXPDVU4uXg4 https://www.youtube.com/watch?v=eDpG1G9bGko https://www.youtube.com/watch?v=g_mHm8WGEl4 https://www.youtube.com/shorts/_bUDfPk9iUY https://www.youtube.com/watch?v=WMY5x8uds3Y https://www.youtube.com/watch?v=tqrBVSmvglM https://www.youtube.com/watch?v=wxyLpD-Qfu8 https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nfcifMaaXdNLMdyjAqCn674m https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nffUa0cUCRhRlJSMRYS1rRZU https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nfe9s31ABJ20VRRiw4Tv2LjA https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nfd5Q_k_o18OGohzAORueWtA https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nff8VD0SzFvdtUx05gaIyOi4 https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nfcuwzIjj-5ZR25IzJGXrYjU https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nfeA-EX7hbjVCf7bfF7lg4V_ https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdgj7Hr0nfdqijoADTcSiTBdL46p0Bcv

datafastproxiespx01 odpowiedz

IPv6 Proxy for Process Automation on Whatsapp (WhatsApp Chatbot, Whatsapp Registration, Whatsapp Connection)! There is a large industry of automation development for Whatsapp, thanks to a great need to offer Automation of several processes with Whatsapp, whether using Official Whatsapp Client (Android, iOS, Whatsapp Web) or using unofficial Clients (Chat-Api MGP25, Yowsup), even our own Reverse Engineering Whatsapp solutions! In all Automation processes for Whatsapp, good practices require the use of Proxies for control and prevention of possible bans, as Whatsapp owners (Meta, Facebook), prohibit the use of unofficial Whatsapp Customers or even Customer Automation official (Except using their official API! DataFat Proxies has the most perfect and Definitive IPv6 Proxy Agent Solution for Whatsapp, developed to give you maximum security, stability and scalability! The Automation Industry for Whatsapp requires you to work with Geographically located IPv6 Proxy, so that success during the registration of new Whatsapp accounts is even more assertive. With DataFast Proxies you can currently count on 46 Geographic Locations from where you can get High Quality IPv6 Proxy and High Speed! - High Speed ​​IPv6 Proxy - Virgin IPv6 proxy - Anonymous IPv6 proxy - Rotating IPv6 Proxy (configurable) - Static IPv6 proxy (configurable) - 24 Hour IPv6 Proxy - IPv6 Proxy (Uptime 99.9%) DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy! https://datafastproxies.com/ Contact: https://datafastproxies.com/contact/

RussellMap odpowiedz

https://blogintimlife.ru/

datafastproxiespx01 odpowiedz

IPv6 Proxy for Process Automation on Whatsapp (WhatsApp Chatbot, Whatsapp Registration, Whatsapp Connection)! There is a large industry of automation development for Whatsapp, thanks to a great need to offer Automation of several processes with Whatsapp, whether using Official Whatsapp Client (Android, iOS, Whatsapp Web) or using unofficial Clients (Chat-Api MGP25, Yowsup), even our own Reverse Engineering Whatsapp solutions! In all Automation processes for Whatsapp, good practices require the use of Proxies for control and prevention of possible bans, as Whatsapp owners (Meta, Facebook), prohibit the use of unofficial Whatsapp Customers or even Customer Automation official (Except using their official API! DataFat Proxies has the most perfect and Definitive IPv6 Proxy Agent Solution for Whatsapp, developed to give you maximum security, stability and scalability! The Automation Industry for Whatsapp requires you to work with Geographically located IPv6 Proxy, so that success during the registration of new Whatsapp accounts is even more assertive. With DataFast Proxies you can currently count on 46 Geographic Locations from where you can get High Quality IPv6 Proxy and High Speed! - High Speed ​​IPv6 Proxy - Virgin IPv6 proxy - Anonymous IPv6 proxy - Rotating IPv6 Proxy (configurable) - Static IPv6 proxy (configurable) - 24 Hour IPv6 Proxy - IPv6 Proxy (Uptime 99.9%) DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy! https://datafastproxies.com/ Contact: https://datafastproxies.com/contact/

Stephaniesor odpowiedz

--- escort lisbon, urfa escort и https://www.comparabus.com/redirect/link?link=http://www.teachingthailand.com/post/32571/c17c11e7e3a52c51f48eda2e134d5f35/ escort картинка

JustinNug odpowiedz

--- be for a french manicure, ideas for manicure или https://ktsouthernkitchen.com/jambalaya/ design for manicure

DavidMat odpowiedz

There are several different options for companies that want to create a website for online gambling. The first is to purchase casino software specially designed from scratch (a turnkey solution). https://whitelabelcasino.online/ Follow the link - https://www.google.cd/url?q=https://whitelabelcasino.online/ White label casino solution is a special type of partnership solution. At its core, a casino of this kind is a turnkey software product. White label online casino: features and useful tips for creating ce7e04a

Neil odpowiedz

Internet dating can be quite a fun and exciting approach to meet new people and begin a brand new romantic relationship. Even so, it can also be a lttle bit frustrating, particularly when you're unclear how to begin. https://twitback.com/post/206688 https://twitback.com/post/206688 https://twitback.com/post/206688

Insomniaatloreli odpowiedz

--- зеркало joycasino casino, joycasino для андроид а также подробнее joycasino сайт

Claudeliz odpowiedz

http://office.snainfo.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33065

datafastproxiespx01 odpowiedz

IPv6 Proxy for Process Automation on Whatsapp (WhatsApp Chatbot, Whatsapp Registration, Whatsapp Connection)! There is a large industry of automation development for Whatsapp, thanks to a great need to offer Automation of several processes with Whatsapp, whether using Official Whatsapp Client (Android, iOS, Whatsapp Web) or using unofficial Clients (Chat-Api MGP25, Yowsup), even our own Reverse Engineering Whatsapp solutions! In all Automation processes for Whatsapp, good practices require the use of Proxies for control and prevention of possible bans, as Whatsapp owners (Meta, Facebook), prohibit the use of unofficial Whatsapp Customers or even Customer Automation official (Except using their official API! DataFat Proxies has the most perfect and Definitive IPv6 Proxy Agent Solution for Whatsapp, developed to give you maximum security, stability and scalability! The Automation Industry for Whatsapp requires you to work with Geographically located IPv6 Proxy, so that success during the registration of new Whatsapp accounts is even more assertive. With DataFast Proxies you can currently count on 46 Geographic Locations from where you can get High Quality IPv6 Proxy and High Speed! - High Speed ​​IPv6 Proxy - Virgin IPv6 proxy - Anonymous IPv6 proxy - Rotating IPv6 Proxy (configurable) - Static IPv6 proxy (configurable) - 24 Hour IPv6 Proxy - IPv6 Proxy (Uptime 99.9%) DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy! https://datafastproxies.com/ Contact: https://datafastproxies.com/contact/

datafastproxiespx01 odpowiedz

IPv6 Proxy for Process Automation on Whatsapp (WhatsApp Chatbot, Whatsapp Registration, Whatsapp Connection)! There is a large industry of automation development for Whatsapp, thanks to a great need to offer Automation of several processes with Whatsapp, whether using Official Whatsapp Client (Android, iOS, Whatsapp Web) or using unofficial Clients (Chat-Api MGP25, Yowsup), even our own Reverse Engineering Whatsapp solutions! In all Automation processes for Whatsapp, good practices require the use of Proxies for control and prevention of possible bans, as Whatsapp owners (Meta, Facebook), prohibit the use of unofficial Whatsapp Customers or even Customer Automation official (Except using their official API! DataFat Proxies has the most perfect and Definitive IPv6 Proxy Agent Solution for Whatsapp, developed to give you maximum security, stability and scalability! The Automation Industry for Whatsapp requires you to work with Geographically located IPv6 Proxy, so that success during the registration of new Whatsapp accounts is even more assertive. With DataFast Proxies you can currently count on 46 Geographic Locations from where you can get High Quality IPv6 Proxy and High Speed! - High Speed ​​IPv6 Proxy - Virgin IPv6 proxy - Anonymous IPv6 proxy - Rotating IPv6 Proxy (configurable) - Static IPv6 proxy (configurable) - 24 Hour IPv6 Proxy - IPv6 Proxy (Uptime 99.9%) DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy! https://datafastproxies.com/ Contact: https://datafastproxies.com/contact/

datafastproxiespx01 odpowiedz

IPv6 Proxy for Process Automation on Whatsapp (WhatsApp Chatbot, Whatsapp Registration, Whatsapp Connection)! There is a large industry of automation development for Whatsapp, thanks to a great need to offer Automation of several processes with Whatsapp, whether using Official Whatsapp Client (Android, iOS, Whatsapp Web) or using unofficial Clients (Chat-Api MGP25, Yowsup), even our own Reverse Engineering Whatsapp solutions! In all Automation processes for Whatsapp, good practices require the use of Proxies for control and prevention of possible bans, as Whatsapp owners (Meta, Facebook), prohibit the use of unofficial Whatsapp Customers or even Customer Automation official (Except using their official API! DataFat Proxies has the most perfect and Definitive IPv6 Proxy Agent Solution for Whatsapp, developed to give you maximum security, stability and scalability! The Automation Industry for Whatsapp requires you to work with Geographically located IPv6 Proxy, so that success during the registration of new Whatsapp accounts is even more assertive. With DataFast Proxies you can currently count on 46 Geographic Locations from where you can get High Quality IPv6 Proxy and High Speed! - High Speed ​​IPv6 Proxy - Virgin IPv6 proxy - Anonymous IPv6 proxy - Rotating IPv6 Proxy (configurable) - Static IPv6 proxy (configurable) - 24 Hour IPv6 Proxy - IPv6 Proxy (Uptime 99.9%) DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy! https://datafastproxies.com/ Contact: https://datafastproxies.com/contact/

Adwokat Sprawy Karne Sanok odpowiedz

Adwokat Sprawy Karne Sanok You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! https://sites.google.com/view/adwokat-prawo-karne-sanok/adwokat-sprawy-karne-sanok

Adwokat Sprawy Karne Sanok odpowiedz

Adwokat Sprawy Karne Sanok You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! https://sites.google.com/view/adwokat-prawo-karne-sanok/

datafastproxiespx01 odpowiedz

IPv6 Proxy for Process Automation on Whatsapp (WhatsApp Chatbot, Whatsapp Registration, Whatsapp Connection)! There is a large industry of automation development for Whatsapp, thanks to a great need to offer Automation of several processes with Whatsapp, whether using Official Whatsapp Client (Android, iOS, Whatsapp Web) or using unofficial Clients (Chat-Api MGP25, Yowsup), even our own Reverse Engineering Whatsapp solutions! In all Automation processes for Whatsapp, good practices require the use of Proxies for control and prevention of possible bans, as Whatsapp owners (Meta, Facebook), prohibit the use of unofficial Whatsapp Customers or even Customer Automation official (Except using their official API! DataFat Proxies has the most perfect and Definitive IPv6 Proxy Agent Solution for Whatsapp, developed to give you maximum security, stability and scalability! The Automation Industry for Whatsapp requires you to work with Geographically located IPv6 Proxy, so that success during the registration of new Whatsapp accounts is even more assertive. With DataFast Proxies you can currently count on 46 Geographic Locations from where you can get High Quality IPv6 Proxy and High Speed! - High Speed ​​IPv6 Proxy - Virgin IPv6 proxy - Anonymous IPv6 proxy - Rotating IPv6 Proxy (configurable) - Static IPv6 proxy (configurable) - 24 Hour IPv6 Proxy - IPv6 Proxy (Uptime 99.9%) DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy! https://datafastproxies.com/ Contact: https://datafastproxies.com/contact/

CrystalVah odpowiedz

--- joycasino telegram, joycasino com регистрация или тут joycasino онлайн поддержка

EpicksonNuh odpowiedz

have warned kinder shock, kinder mini eggs (left), http://club.ralliart-shop.ru/user/otbertuwhd Kinder shock 100g and kinder schoko-bons (proper) shouldn't be eaten. With

olyaInevy odpowiedz

Call Center 3 Tri-As the provider with the easiest epoch in Indonesia, of course 3 Tri requisite snag up with its competitors. Not simply does it proffer a mixture of engaging features, of practice it be compelled also prioritize help over the extent of nearing customers and staunch customers. Unified of the efforts that can be done is to insist wonderful festive services to customers, in codification to think more benefits when they be incumbent on customers of 3 compared to being a restricted telecommunications customer. To fulfill this, Three has also introduced a bawl out center services 3 Tri or Customer Leadership 3 which can be contacted by customers 24 hours a boyfriend, 7 days a week. Is Reprove into the open Center 3 Tri Penalty Free?

Dorothypailk odpowiedz

from monte cassino within the west to rangoon within the east, https://m.kaskus.co.id/redirect?url=http://www.indiangorkhas.in/2015/07/lalit-rai-vrc-kargil-war-1999.html And incomes extensive battle honours. The fifth battalion of 5 gorkha rifles (frontier