Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze? Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze? Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze? Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

27.11.2022

Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze - podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

W 2022 roku uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, którym w większości szkół był język angielski.

Ostatnio Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. W tym dokumencie zostały podane dane na temat średnich wyników uczniów z danego przedmiotu, ale także informacje, co ósmoklasistom sprawiło najwięcej trudności.

Takie informacje mogą być przydatne dla nauczycieli. Dzięki temu wiadomo, z czym część uczniów ma problemy, a w konsekwencji – jakie zagadnienia należy bardziej szczegółowo omówić z kolejnymi rocznikami.

Na podstawie sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku wyjaśniamy, co było najtrudniejsze dla uczniów klasy ósmej, a z czym poradzili sobie doskonale.

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku

Na wstępie należy zaznaczyć, że egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań. Uczniowie, którzy poprawnie rozwiązali wszystkie zadania, mogli uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań i pojawiły się w niej dwa teksty: tekst literacki – fragment "Zemsty" Aleksandra Fredry oraz tekst nieliteracki – "Pochwała przyjaźni" Andrzeja Kojdera.

Zobacz także

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 - oficjalne rezultaty

 

Zadania otwarte sprawdzały znajomość treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych, a także umiejętność interpretacji tekstu kultury – grafiki Pawła Kuczyńskiego. Uczeń musiał zmierzyć się również z napisaniem zaproszenia. W kolejnej części egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczeń musiał wybrać jeden z dwóch tematów wypracowania: rozprawkę albo opowiadanie.

Zobacz Arkusz egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku rozwiązywało 478 110 uczniów (w arkuszu standardowym). Z egzaminu zwolniono 765 uczniów − laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku sprawdzał, na ile skutecznie uczniowie opanowali umiejętność czytania tekstów literackich, a także odbioru tekstów kultury, jak dobrze przyswoili wiedzę wyniesioną z lekcji języka polskiego w szkole podstawowej oraz, czy potrafią wykorzystywać środki retoryczne, wyrażać swoje stanowisko, umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu kultury i języka.

 

Co było najłatwiejsze

Ósmoklasiści na egzaminie z języka polskiego w 2022 roku, podobnie jak w roku ubiegłym najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego (poziom wykonania – 69%). Ósmoklasiści wykazali się również umiejętnością wyszukiwania potrzebnych informacji wyrażonych wprost i pośrednio, odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych, wyciągania wniosków z przesłanek zawartych w tekście, a także znajomością lektur obowiązkowych.

Łatwe dla uczniów było także posługiwania się stylem adekwatnym do wybranej formy i tworzenia logicznej kompozycyjnie wypowiedzi (83% uczniów otrzymało punkty w tym kryterium)

 

Co było najtrudniejsze

Co z kolei było trudne dla uczniów podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty? Były to zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia językowego (poziom wykonania – 44%). Mieli oni trudności z określeniem funkcji składniowych wyrazów, poprawnym stosowaniem znaków interpunkcyjnych.

Kłopot uczniom sprawiło też zadanie wymagające umiejętności tworzenia rodziny wyrazów. Z informacji zawartych w haśle słownikowym przytoczonym ze słownika języka polskiego nie potrafiło skorzystać ok. 32% uczniów. Uczniom problemy przysporzyło także umiejętne stosowanie interpunkcji w wypowiedziach pisemnych oraz posługiwanie się poprawną polszczyzną.

Umiarkowanie trudne z kolei były dla uczniów zadania z zakresu tworzenia dłuższych form wypowiedzi (poziom wykonania – 56%).

Zobacz

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku przystąpiło 484 174 uczniów (w arkuszu standardowym). Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Na egzaminie z matematyki pojawił się szeroki zakres zagadnień – uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami na liczbach wymiernych, naturalnych, musieli także wykonywać działania na potęgach oraz szacować wielkość danego pierwiastka.

Ósmoklasiści musieli także interpretować dane przedstawione w różnej postaci, dokonywać przekształceń wyrażeń algebraicznych oraz obliczać ich wartości. Uczniowie podczas egzaminu z matematyki musieli także wykazać się znajomością własności figur geometrycznych, poprawnością rachunkową oraz zastosowaniem wzorów na pola i obwody figur.

Zobacz Arkusz egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022

 

Co było najtrudniejsze

Jak czytamy w sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku: analiza wyników uzyskanych na egzaminie pokazuje, że w pracy dydaktycznej nad rozwiązywaniem problemów matematycznych należy doskonalić:

 • umiejętność analizy treści zadań i poleceń
 • sprawność obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych
 • biegłość w operowaniu wyrażeniami algebraicznymi
 • umiejętność przetwarzania informacji przedstawionych w różnej formie i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków
 • umiejętność dostrzegania zależności, analogii, regularności
 • umiejętność budowania strategii rozwiązania problemu, w szczególności na przykładach zadań, które można rozwiązać różnymi metodami
 • umiejętność analizy stosowanych form graficznych w celu wizualizacji problemu (np. rysunek pomocniczy, tabela, graf, wykres itp.)
 • umiejętność trafnego dobierania stosowanych metod.

 

Co było najłatwiejsze

Co jednak poszło uczniom dobrze? Przytoczone poprawne rozwiązania zadań niejednokrotnie były różnorodne i nieszablonowe, co świadczy o dużej wiedzy i umiejętnościach uczniów, co z pewnością zaprocentuje w szkole średniej.

Zobacz

egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku

Ten egzamin również odbył się na podstawie wymagań egzaminacyjnych (podobnie jak egzamin ósmoklasisty z innych języków obcych nowożytnych). Do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku przystąpiło 471 063 uczniów (w arkuszu standardowym). Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uzyskali średnio 67% punktów możliwych do zdobycia.

Zobacz Arkusz egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022

 

Co było najłatwiejsze

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych (73 procent), a także z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych (średni wynik – odpowiednio 71% oraz 70%).

Najłatwiejsze dla ósmoklasistów było z kolei zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych, w którym uczniowie musieli wybrać właściwą reakcję do sytuacji opisanych w języku polskim (średni wynik – 80% punktów).

 

Co było najtrudniejsze

Ósmoklasistom gorzej poszło z zadaniami sprawdzającymi umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz znajomość środków językowych (średni wynik – odpowiednio 59% oraz 57% punktów możliwych do uzyskania).

Również zadania otwarte stanowiły dla uczniów dość spore wyzwanie. Uczniowie uzyskali średnio 53% punktów możliwych do zdobycia za zadania otwarte. Najtrudniejsze okazało się jednak zadanie sprawdzające znajomość środków językowych, które wymagało przekształcenia zdania wyjściowego na zdanie o jak najbardziej zbliżonym sensie.

W sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawiła się także analiza egzaminu ósmoklasisty z 2022 roku z innych języków obcych nowożytnych: języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Zobacz

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 23 maja 2023 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 24 maja 2023 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język francuski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język hiszpański, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język niemiecki, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Zobacz harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Komentarze (0)