Rekrutacja na PW 2018/2019

Artykuł archiwalny

Politechnika Warszawska rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na PW 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 98/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia. profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2018/2019. Na podstawie art. 169 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, uchwala się, co następuje:

 

§1

1. W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja studentów będzie przeprowadzana na:

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym studia w języku angielskim;
 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet);
 3. studia stacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym studia w języku angielskim;
 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet).

Wykaz kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia oraz form studiów, na które będzie prowadzona rekrutacja przez poszczególne jednostki, zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rekrutacja będzie przeprowadzana przez wydziały i kolegium, oddzielnie na poszczególne programy kształcenia prowadzone na różnych kierunkach studiów i formach studiów, o różnych profilach oraz poziomach kształcenia.

3. Decyzje w procesie rekrutacji na studia podejmuje właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna albo Komisja Rekrutacyjna Kolegium. Od decyzji tych komisji przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Liczbę miejsc, na które mogą zostać przyjęci kandydaci na studia o określonym kierunku i formie oraz poziomie i profilu kształcenia prowadzone przez poszczególne jednostki, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, określi Senat w oddzielnej uchwale ustalającej liczby tych miejsc.

5. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który jest studentem studiów pierwszego stopnia określonego wydziału, kierunku, formy i profilu studiów Politechniki Warszawskiej nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, formę i profil studiów.

6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz, zależnie od sytuacji i uprawnień kandydata:

 

 1. zgoda na przekazanie ocen ze świadectwa dojrzałości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Matur (KReM), albo
 2. terminowe przekazanie przez kandydata ocen z egzaminu maturalnego poprzez system REKRUTACJA, albo
 3. terminowe bezpośrednie przekazanie, do Biura ds. Przyjęć na Studia, ocen z egzaminu dojrzałości czy z egzaminu IB lub EB, albo
 4. terminowe spełnienie wymagań niezbędnych dla przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się albo,
 5. przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia wymienione w ust. 1 pkt I podane są w załączniku nr 2 do uchwały. Osoby zakwalifikowane na studia są obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów i wydziale, na które kandydat został zakwalifikowany.

7. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata, w wyznaczonym terminie, w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów. Przy przyjęciach obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:

 1. dla kandydatów na studia na kierunku Architektura zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 2; uwzględni ona oceny przedmiotowe i wyniki sprawdzianu oceniającego predyspozycje do studiów architektonicznych.                                       
 2. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona wspólnie dla kandydatów na studia niestacjonarne i stacjonarne;
 3. na pozostałych kierunkach studiów, jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc — przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci, natomiast jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów zgodnie z zasadami dla studiów stacjonarnych podanymi w załączniku nr 2 pkt 2 i następne. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może jednak ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych.

 

8. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA w wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie opiaty rekrutacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia ocenia stopień przygotowania i predyspozycje kandydatów do podjęcia tych studiów. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne wydziały i prowadzone przez te wydziały kierunki studiów opisuje załącznik nr 3. Zasady te określają kierunki studiów pierwszego stopnia, których ukończenie umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia na danym kierunku oraz określają formę sprawdzania przygotowania do tych studiów. Kandydatowi, którego kompetencje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub potwierdzonych efektów uczenia się, różnią się od kompetencji oczekiwanych od kandydata podejmującego rozpatrywane studia drugiego stopnia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w decyzji o przyjęciu wskazać konieczność uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych przez dziekana dodatkowych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadąjących dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS.

9. O przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 mogą także ubiegać się kandydaci, którzy spełnili warunki wymienione w uchwale Senatu w sprawie potwierdzania efektów uczenia się i którym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w wyżej wymienionej uchwale uznano, że efekty uczenia się uzupełniają kompetencje formalne w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na danym kierunku.

10. Zasady wymienione w ust, 1-9 dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mających uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Przyjęcia na studia pozostałych cudzoziemców, odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi odbywania studiów przez cudzoziemców.

11. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podane są w załączniku nr 4,

12. Szczegóły organizacyjne przeprowadzenia działań rekrutacyjnych ustali Rektor w dokumencie: „Zasady i organizacja przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 201812019".

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r.

Wykaz kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia oraz form studiów, na które będzie prowadzona rekrutacja w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

 

 

Lp.

 

Wydział/Kolegium

 

Kierunek studiów

 

Profil kształcenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I

stopnia

II

stopnia

I

stopnia

II

stopnia

1.

W. Administracji i Nauk Społecznych

Administracja

 

A

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

TAK

2.

W. Architektury

Architektura

A

TAK

TAK

TAK

NIE

 

 

3.

 

 

W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)

Budownictwo

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Inżynieria Środowiska

A

TAK

NIE

TAK

NIE

Mechanika i Budowa

Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Technologia Chemiczna

A

TAK

TAK

TAK

TAK

4.

W. Chemiczny

Biotechnologia

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Technologia Chemiczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

5.

 

 

 

W. Elektroniki i Technik Informacyjnych

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Elektronika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Elektronika i

Telekomunikacja

A

NIE

NIE

TAK

NIE

Informatyka

A

TAK

TAK

NIE

TAK

Inżynieria Biomedyczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Telekomunikacja

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

6.

 

W. Elektryczny

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Elektrotechnika

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Informatyka

A

TAK

TAK

TAK

TAK

7.

W. Fizyki

Fizyka Techniczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Fotonika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

8.

 

W. Geodezji i Kartografii

Geodezja i Kartografia

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Gospodarka Przestrzenna

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Geoinformatyka

P

TAK

NIE

NIE

NIE

9.

W. Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Inżynieria Chemiczna i

Procesowa

A

TAK

TAK

NIE

NIE

10.

W. Inż. Lądowej

Budownictwo

A

TAK

TAK

TAK

TAK

11.

W. Inżynierii Materiałowej

Inżynieria Materiałowa

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

12.

 

 

 

W. Inżynierii Produkcji

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Mechanika i Budowa

Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Papiernictwo i Poligrafia

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

A

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

 

13.

 

W. Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Biogospodarka

A

TAK

NIE

NIE

NIE

Inżynieria Środowiska

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Ochrona Środowiska

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

14.

 

W. Matematyki i Nauk Informacyjnych

Matematyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Informatyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Inżynieria i Analiza Danych

A

TAK

NIE

NIE

NIE

 

 

15.

 

 

W. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Energetyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Lotnictwo i

Kosmonautyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Mechanika i Budowa

Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

16.

 

W. Mechatroniki

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Inżynieria Biomedyczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Mechatronika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

W. Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechanika i Budowa

Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Mechatronika

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Inżynieria Pojazdów

Elektrycznych i Hybrydowych

 

A

 

TAK

 

NIE

 

NIE

 

NIE

Systemy Mechatroniczne

w Rolnictwie Precyzyjnym

 

A

 

NIE

 

TAK

 

NIE

 

NIE

18.

W. Transportu

Transport

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

19.

 

W. Zarządzania

Zarządzanie

A

TAK

TAK

TAK

TAK

Zarządzanie i Inżynieria

Produkcji

A

TAK

TAK

TAK

TAK

20.

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Ekonomia

P

TAK

TAK

TAK

TAK

A – profil ogólnoakademicki P – profil praktyczny

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Dla kandydatów na kierunek studiów Architektura przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja. Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:
  1. trzech zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;
  2. dwóch przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem 1 oraz języka obcego ze współczynnikiem 0,25. Punkty podstawowe z tych przedmiotów w skali od 0 do 100 punktów zostaną ustalone zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5. Łącznie za oceny z przedmiotów maturalnych można uzyskać do 125 punktów.
 2. Na pozostałe kierunki studiów obowiązywać będzie jednolita procedura kwalifikacyjna realizowana   odrębnie    dla    kierunków    studiów    prowadzonych    w    Warszawie   i dla kierunków prowadzonych w PW Filia w Płocku. Zakwalifikowanie na studia nastąpi w zależności od liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych i wskazanych preferencji kandydata, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3-10.
 3. Kandydat w zgłoszeniu na studia wskazuje ośrodek kształcenia (Warszawa  lub Płock)    i może wskazać do 5 opcji (programów studiowania). Program kształcenia dotyczy wydziału, kierunku studiów, języka studiowania oraz ewentualnie semestru rozpoczęcia studiów (październik 2018 r. albo luty 2019 r.). Każdy z ośrodków ma własny zestaw programów  kształcenia.  Kandydat   w   zgłoszeniu   szereguje   wybrane   programy,   na których chciałby podjąć studia, według stopnia swoich preferencji. Możliwe jest zgłoszenie się na studia w obu ośrodkach, jednak w każdym tylko jeden raz.
 4. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb × W + Pjo × Wjo

w której:

Pmat – punkty z matematyki,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, Pjo – punkty z języka obcego,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu,

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego. Punkty za przedmiot P będą ustalane zgodnie z ust. 5.

Przedmioty do wyboru i wartości współczynników W podano w tabelach nr 2.1 i 2.2.

 

 1. Punkty P z każdego z przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:
  1. osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007- 2018: P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,

jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego;

 1. osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

+ 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wartość równą zero;

 1. osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych: punkty z języka obcego przyjmuje się  jako  1,25  oceny z  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym;
 2. w przypadku uwzględniania ocen z  egzaminu  maturalnego  z  języka  polskiego  lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;
 3. osobom, które zdały egzamin dojrzałości w starej formule a nie egzamin maturalny, przelicza się  na  punkty  oceny  ze  świadectwa  dojrzałości,  a  o  ile  nie  ma  ocen z określonych przedmiotów na  świadectwie  dojrzałości,  to  przelicza  się  oceny  ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły;

 

 

Ocena w skali 6 stopniowej

punkty P

Ocena w skali 4 stopniowej

punkty P

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

mierny lub dopuszczający

30

-

-

 

jeśli na świadectwie dojrzałości są umieszczone osobno oceny z  części  pisemnej i ustnej,    to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych,

 1. osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie – zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) ´ ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) ´ ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie średnim

Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby,   które    zdały   „European   Baccalaureate”    (EB)    i    uzyskają    świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli

 

P = 10 ´ ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej

Pjo = 100 za język obcy;

 

 1. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty:

P  =  wynik  egzaminu  przeprowadzonego   w   Uczelni   z   matematyki   i   z   przedmiotu do wyboru

Pjo = 100 za język obcy;

 

 1. osobom, mającym uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadającym świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, które w szkole uczyły się języka polskiego i jest to udokumentowane, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK; w takim przypadku osoba kandydująca nie ma obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego  w  Uczelni,  o  którym  mowa w pkt 8.
 1. Z pominięciem procedury kwalifikacyjnej zostaną przyjęci na studia kandydaci, spełniający warunki określone w uchwale nr …../XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w latach 2018-2020 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów.

Laureatom i finalistom niektórych turniejów i konkursów zostanie przyznana w procedurze kwalifikacyjnej  liczba  punktów  P  z   odpowiednich  przedmiotów   równa  100,   zgodnie   z warunkami określonymi w uchwale nr …./XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej     z dnia 24 maja 2017 r.

 1. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim, posiadający świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia angielskojęzycznej szkoły średniej lub posiadający dyplom IB lub EB, lub posiadający świadectwo dojrzałości albo jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym oraz dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na  poziomie  co  najmniej  B2,  -  zostaną  zakwalifikowani  na  te  studia  z pominięciem opisanej procedury kwalifikacyjnej.
 2. Liczby osób zakwalifikowanych na studia na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej ustalają komisje rekrutacyjne odpowiednich jednostek, uwzględniając ustalone przez Senat liczby miejsc; liczby osób zakwalifikowanych podlegają zatwierdzeniu przez Rektora.
 3. Komisja rekrutacyjna jednostki może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.
 4. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad:
  1. dla każdego kandydata i każdej zgłoszonej przez niego opcji ustalana jest liczba punktów kwalifikacyjnych PK;
  2. dla każdego programu (opcji) komisja rekrutacyjna może ustalić najmniejszą wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych PKmin poniżej której kandydatura nie będzie rozpatrywana;
  3. kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia tylko na jeden program (opcję), najwyższy według jego preferencji i na który uzyskał liczbę punktów PK nie mniejszą niż wartość progowa PKprog. Wartość PKprog ustala się w wyniku

 

procesu kwalifikacji i jest to najniższy spośród wyników punktowych osób zakwalifikowanych  na  dany   program   w   ramach   dostępnej   liczby   miejsc.   Po  zakwalifikowaniu  kandydat   zostaje   wezwany   do   złożenia   dokumentów   w określonym terminie;

 1. na opcjach wymienionych w zgłoszeniu na pozycjach wyższych niż opcja, na którą kandydat został zakwalifikowany, pozostaje on w grupie kandydatów rezerwowych, o ile jego wynik punktowy jest wyższy od minimum punktów ustalonego dla tego programu zgodnie z pkt 2; na listach rezerwowych umieszczani są także kandydaci niezakwalifikowani na żadną z wybranych opcji, a spełniający warunki minimum punktów określone dla wybranych programów, zgodnie z pkt 2;
 2. jeżeli kandydat zakwalifikowany  do  przyjęcia  na  studia  nie  złoży  dokumentów w  wymaganym  terminie,  zostaje  wykreślony  z  listy  osób  zakwalifikowanych  na dany program, pozostaje jednak nadal na listach rezerwowych;
 3. powstałe, po wykreśleniach opisanych w pkt 5, wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, kandydatami z list rezerwowych, którzy zadeklarowali wolę dalszego uczestnictwa w konkursie, po czym osoby nowo zakwalifikowane będą wezwane do złożenia dokumentów w określonym terminie;
 4. uzupełnianie list kwalifikacyjnych i wzywanie nowych osób do złożenia dokumentów może zostać dokonane co najwyżej 2 razy;
 5. dokumenty osób, które już je złożyły, a zadeklarowały chęć dalszego uczestnictwa  w konkursie i w kolejnej turze zostaną zakwalifikowane na program o wyższej preferencji, zostaną przeniesione do zbioru dokumentów tego programu;
 6. w przypadku, gdy w wyniku odwołania się kandydata do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej od wyników egzaminu maturalnego, wyniki te zostaną podwyższone, a po uwzględnieniu skorygowanych wyników w obliczeniach punktacji PK, decyzja kwalifikacyjna Komisji Rekrutacyjnej byłaby inna niż podjęta pierwotnie, zmiana tej decyzji  zostanie  podjęta  w  trybie  odwołania  kandydata  do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 7. jeżeli na liście przyjęć  pozostaną  wolne  miejsca,  Komisja  Rekrutacyjna  może,  za zgodą Rektora, ogłosić dodatkowy nabór kandydatów; na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Warszawskiej.

 

Tabela nr 2.1. Współczynniki wagowe W stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na kierunki studiów pro wadzone przez wydziały Politechniki Warszawskiej w Warszawie

 

Przedmioty

 

Kierunki

 

 

Mate- matyka

Przedmiot do wyboru

 

 

Język obcy

Fizy- ka

 

Che- mia

Infor- ma-

tyka

Bio- logia

Geo- grafia

Wiedza o spo- łeczeń-

stwie

Język polski

His- toria

Lp.

Kierunki

inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Architektura

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

2.

Automatyka i Robotyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

3.

Biogospodarka

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

4.

Biotechnologia

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

5.

Budownictwo

1

1

0,5

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

6.

Elektronika

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

7.

Elektrotechnika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

8.

Energetyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

9.

Fizyka Techniczna

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

10.

Fotonika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

11.

Geodezja i Kartografia

1

1

0,5

0,75

0,5

0,75

-

-

-

0,25

12.

Geoinformatyka

1

1

0,5

1

0,5

0,75

-

-

-

0,25

13.

Gospodarka Przestrzenna

1

1

0,75

0,75

0,75

1

1

-

-

0,25

14.

Informatyka

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

15.

Inżynieria Biomedyczna

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

-

0,25

 

16.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

1

 

1

 

1

 

0,5

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

17.

Inżynieria i Analiza Danych

1,25

0,75

0,5

0,75

0,5

0,5

 

 

 

0,25

18.

Inżynieria Materiałowa

1

1

1

0,5

0,5

-

-

-

-

0,25

 

19.

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych

i Hybrydowych

 

1

 

1

 

0,5

 

0,75

 

0,5

 

 

 

 

 

0,25

20.

Inżynieria Środowiska

1

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,25

21.

Lotnictwo i Kosmonautyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

22.

Mechanika i Budowa Maszyn

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

23.

Mechatronika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

24.

Ochrona Środowiska

1

1

1

1

1

1

-

-

-

0,25

 

25.

Papiernictwo i Poligrafia

1

1

1

1

0.5

0,5

-

0,75

-

0,25

26.

Technologia Chemiczna

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

27.

Telekomunikacja

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

28.

Transport

1

1

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

29.

Zarządzanie i

Inżynieria Produkcji

1

1

0,75

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

 

Kierunki licencjackie

 

Mate- matyka

Fizy- ka

 

Che- mia

Infor- ma- tyka

 

Bio- logia

 

Geo- grafia

Wiedza o spo- łeczeń- stwie

 

Język polski

 

His- toria

 

Język obcy

30.

Administracja

0,75

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

31.

Matematyka

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

32.

Zarządzanie

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,5

 

Podane współczynniki dotyczą również  odpowiednich  kierunków  studiów  prowadzonych w języku angielskim.

Tabela nr 2.2. Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku

 

 

Przedmioty

 

 

Kierunki

 

Mate- matyka

Przedmiot do wyboru

 

Język obcy

 

Fizy- ka

 

Che- mia

Infor- ma-

tyka

 

Bio- logia

 

Geo- grafia

Wiedza o spo- łeczeń- stwie

 

Język polski

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Budownictwo

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

0,25

2.

Inżynieria Środowiska

1

1

1

0,75

1

0,75

-

0,25

0,25

3.

Mechanika i Budowa Maszyn

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

0,25

4.

Technologia Chemiczna

1

1

1

0,75

1

0,5

-

0,25

0,25

Kierunek licencjacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ekonomia

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:
  1. ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz;
  2. posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.
 2. Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów, działające według podanych dalej zasad.
 3. W pierwszym etapie Komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikujący na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów posiada kwalifikacje i kompetencje konieczne do przyjęcia      go na postulowane studia.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 1. kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite, na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia na które aplikują;
 2. kandydaci,   którzy   ukończyli    studia    na    kierunkach    o    zakresie    programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów;
 3. kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS;
 4. inni   kandydaci,   których   kompetencje,   uzyskane    w    sposób    formalny,    pozaformalny    lub  nieformalny,  Komisja,  oceni,  jako  umożliwiające  uzyskanie  kompetencji  wymaganych   dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

Na      tym       etapie       Komisja       analizuje       złożone       dokumenty      pod      względem           formalnym i merytorycznym, i może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub egzamin.

 1. Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy kandydaci zostaną przyjęci na studia.
 2. Komisja może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów będzie zbyt mała.
 3. Jeżeli liczba wstępnie zakwalifikowanych osób przekroczy liczbę miejsc, uruchamia się drugi etap kwalifikacji.

Może on przebiegać według jednego ze sposobów:

 1. według jednolitej procedury;
 2. ze zróżnicowaniem procedur dla różnych grup kandydatów.
 1. Zróżnicowanie   procedur   polega   na   tym,    że   pewna   liczba   miejsc,   nie   większa   niż    określona    w procentach część liczby miejsc możliwych  do  obsadzenia,  jest  przeznaczona  w  pierwszej  kolejności  dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem studiów równym co najmniej wynikowi określonemu dla danego kierunku studiów  na  danym  wydziale.  Jeżeli  liczba  kandydatów  spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje wynik studiów określony zgodnie z zasadą podaną w regulaminie studiów PW.
 2. Następnie odbywają się przyjęcia na pozostałe wolne miejsca. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani, lecz dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone, dla których zabrakło tych miejsc.

 

 1. Sposoby klasyfikacji kandydatów w procedurze  jednolitej  i  w  końcowej  części  procedury zróżnicowanej są podobne i mogą obejmować:
  1. analizę dokumentów, w tym analizę dotychczasowych formalnych i nieformalnych osiągnięć kandydata;
  2. rozmowę kwalifikacyjną;
  3. egzamin pisemny.
 2. Szczegółowy   sposób   klasyfikacji    kandydatów    podano    w    tabeli    3.1,    będącej    integralną  częścią   niniejszego   załącznika.   Kolumny   tej   tabeli   oznaczone   cyframi   1-5    zawierają odpowiednio:
  1. Wykaz  kierunków o zbliżonym profilu programowym, których absolwenci będą mogli podjąć studia     z ewentualnym warunkiem uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty;  oznaczenie X informuje   o możliwości przyjęcia wyłącznie absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku;
  2. Wskazanie, czy będzie stosowana jednolita czy zróżnicowana procedura kwalifikacyjna;
  3. Wymagany minimalny wynik studiów pierwszego stopnia (dobry lub bardzo dobry), upoważniający absolwentów  podejmujących  studia  bez   zmiany  wydziału   i   kierunku   studiów,   do   kwalifikacji w pierwszej kolejności;
  4. Procentowy udział miejsc przeznaczonych w pierwszej kolejności dla absolwentów podejmujących studia bez zmiany wydziału i kierunku studiów;
  5. Wskazanie sposobu kwalifikacji kandydatów; ukośnik wskazuje na możliwość stosowania różnych sposobów.
 3. Fakt  uznania   przez   komisję   konieczności   uzupełnienia   programu   o   dodatkowe   przedmioty   będzie zaznaczony w decyzji o przyjęciu na studia.
 4. Wykaz   wymaganych    dodatkowych    przedmiotów    uzupełniających    dziekan    przekaże    każdemu studentowi przed początkiem zajęć.
 5. Dodatkowe    informacje    dotyczące    elementów    uwzględnianych     przy     analizie     dokumentów  oraz   zakresy   ewentualnych   egzaminów   zostaną   podane    przez    Wydziałowe    Komisje  Rekrutacyjne   na    ich    stronach    internetowych    z    wyprzedzeniem,    co    najmniej    dwumiesięcznym, w stosunku do początku zapisów internetowych na dane studia.

 

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia

 

Programy kształcenia w języku polskim

Numer parametru procedury

1

2

3

4

5

 

 

Lp

 

 

Kierunek

 

 

Wydział/ Kolegium

 

 

Kierunki o zbliżonym profilu programowym

 

 

Procedura kwalifikacyjna

Min. wynik stud. dla uzyskani a

preferen cji

%

miejsc prefere n-  cyjnyc h

 

Sposób kwalifikacji kandydatów

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Administracja

 

 

 

 

Administracji i Nauk Społecznych

Budownictwo, Ekonomia, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inż.

Środowiska, Ochrona Dóbr Kultury, Ochrona Środowiska, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

Politologia, Prawo

 

 

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

 

80

 

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

2.

 

Architektura

 

Architektury

 

Architektura i Urbanistyka

 

zróżnicowana

bardzo dobry

 

60

analiza dokumentów oraz egzamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka i Robotyka

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjnyc h

Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Fizyka Techniczna, Fizyka,

Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria

Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

Elektryczny

Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

Inżynierii Produkcji

 

Mechanika i Budowa Maszyn

 

zróżnicowana

 

dobry

 

60

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka,

Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo

i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn,

Mechatronika, Transport

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

 

Mechatroniki

Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn,

Mechatronika

 

zróżnicowana

 

dobry

 

60

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

4.

 

Biotechno- logia

 

Chemiczny

Inż. Chemiczna i Procesowa, Inż. Materiałowa,

Inż. Środowiska, Technologia Chemiczna

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

Inżynierii Lądowej

 

 

X

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

Budownictwa,

Mechaniki

i Petrochemii (PW Filia w Płocku)

 

Architektura, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria środowiska

 

 

jednolita

 

 

 

 

analiza dokumentów

 

 

6.

 

 

Ekonomia

Nauk Ekonomicz- nych i Społecznych (PW Filia w

Płocku)

Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Elektronika

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjnyc h

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka,

Informatyka, Informatyka Stosowana, Inż.

Biomedyczna, Matematyka,

Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

8.

 

Elektrotechni

-ka

 

 

Elektryczny

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Energetyka, Informatyka,

Mechatronika

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

Energetyka

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniczny Energetyki

i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika

, Informatyka,

Inż. Chemiczna i Procesowa,

Inż. Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo

i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn,

Mechatronika, Transport

 

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

80

 

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

 

 

 

 

10.

 

 

Energetyka

–specjalność Energetyka Jądrowa

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika

, Fizyka Techniczna,

Informatyka, Inż. Chemiczna i Procesowa, Inż.

Materiałowa, Inż.

Środowiska, Lotnictwo

i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn,

Mechatronika, Transport

 

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

80

 

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

 

 

 

 

11.

 

 

 

Fizyka Techniczna

 

 

 

 

Fizyki

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Fotonika,

Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Nanostruktur, Lotnictwo i Kosmonautyka,

Matematyka, Mechatronika,

 

 

 

 

jednolita

 

 

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia, Podstawy Nauk Technicznych, Teleinformatyka.

 

 

 

 

 

12.

 

Geodezja i Kartografia

 

Geodezji

i Kartografii

 

Geoinformatyka – kierunek inżynierski

 

zróżnicowana

 

dobry

 

80

analiza dokumentów

/egzamin

 

 

13.

 

Gospodarka Przestrzenna

 

Geodezji

i Kartografii

Administracja, Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Geodezja i

Kartografia, Geoinformatyka,

Zarządzanie

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjnyc h

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka,

Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Elektryczny

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Mechatronika

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Matematyki i Nauk

Informacyjnyc h

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna,

Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna,

Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka, Telekomunikacja

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

 

 

egzamin

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Biomedyczna

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjnyc h

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka,

Informatyka, Informatyka Stosowana, Matematyka,

Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

Mechatroniki

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka,

Informatyka, Informatyka Stosowana, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

60

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

16.

 

 

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Biotechnologia, Inż. Materiałowa, Inżynieria

Biomedyczna, Technologia Chemiczna, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

17.

 

 

Inżynieria Materiałowa

 

 

Inżynierii Materiałowej

Energetyka, Fizyka Techniczna, Inżynieria Biomedyczna, Inż.

Chemiczna

i Procesowa, Mechanika

i Budowa Maszyn, Technologia Chemiczna

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

18.

 

Inżynieria Środowiska

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii

Środowiska

 

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Środowiska

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

19.

 

 

Lotnictwo i Kosmo- nautyka

 

 

Mechaniczny Energetyki

i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika

, Energetyka, Informatyka, Inż. Materiałowa, Inż.

Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

 

20.

 

Matematyka

Matematyki i Nauk

Informacyjnyc h

 

Fizyka, Informatyka

 

zróżnicowana

 

dobry

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

 

Inżynierii Produkcji

Automatyka i Robotyka, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie i Inżynieria

Produkcji

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Mechaniczny Energetyki

i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika

, Energetyka, Informatyka, Inż. Biomedyczna, Inż.

Materiałowa, Inż. Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka,

Mechatronika, Transport

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

60

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

Samochodów i Maszyn Roboczych

 

Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Transport

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

Budownictwa,

Mechaniki

i Petrochemii ( PW Filia w Płocku)

 

 

Mechatronika, Automatyka i Robotyka

 

 

jednolita

 

 

 

 

analiza dokumentów

 

 

 

22.

 

 

 

Mechatronika

 

Mechatroniki

Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn

 

zróżnicowana

 

dobry

 

60

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

Samochodów i Maszyn Roboczych

 

Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

23.

 

Ochrona Środowiska

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii

Środowiska

 

Biotechnologia, Inżynieria Środowiska

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

24.

 

Papiernictwo i Poligrafia

 

Inżynierii Produkcji

 

X

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

25.

Systemy Mechatronicz

-ne w Rolnictwie Precyzyjnym

 

 

 

 

Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria

Materiałowa, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Rolnicza, Inżynieria

Systemów Biotechnicznych, Technika Rolnicza i Leśna.

 

 

 

 

 

jednolita

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentów/roz mowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

Technologia Chemiczna

 

Chemiczny

Biotechnologia, Chemia,

Inż. Chemiczna

i Procesowa, Inżynieria Materiałowa

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

Budownictwa,

Mechaniki

i Petrochemii ( PW Filia

w Płocku)

 

 

 

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

 

 

jednolita

 

 

 

 

 

analiza dokumentów

 

 

 

27.

 

 

 

Telekomunik- acja

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjnyc h

Automatyka i Robotyka,  Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inż.

Biomedyczna, Matematyka,

Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

28.

 

Transport

 

Transportu

 

Wszystkie kierunki techniczne

 

zróżnicowana

 

dobry

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

29.

 

 

Zarządzanie

 

 

Zarządzania

Administracja, Bezpieczeństwo Publiczne Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

30.

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Inżynierii Produkcji

Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie

 

zróżnicowana

 

dobry

 

60

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

Zarządzania

 

Wszystkie kierunki

techniczne, Zarządzanie

 

zróżnicowana

 

dobry

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

Programy kształcenia w języku angielskim

 

Kierunek: nazwa anglojęzyczna

/nazwa polska

 

 

Wydział

 

 

Kierunki o zbliżonym profilu programowym

 

 

Procedura kwalifikacyjna

Min. wynik stud. dla

uzyskani a

preferen cji

 

 

% miejsc preferen

-cyjnych

 

 

Sposób kwalifikacji kandydatów

 

 

31.

 

 

Architecture

/Architektura

 

 

Architektury

 

 

Architecture and Urban Planning

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjn

a

 

 

32.

Aerospace Engineering

/Lotnictwo i Kosmonauty ka

 

Mechaniczny Energetyki

i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka,

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn,

Mechatronika, Transport

 

 

jednolita

 

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

 

 

33.

Biotechnolo- gy

/Biotechnolo

-gia

 

 

Chemiczny

Inż. Chemiczna i Procesowa, Inż. Materiałowa, Inż.

Środowiska, Technologia Chemiczna

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjn a

 

 

34.

Civil Engineering

/Budownict- wo/

 

Inżynierii Lądowej

 

 

X

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

Computer Science

/Informatyka

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjny ch

Automatyka i Robotyka,

Elektronika i Telekomunikacja, Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

80

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

Matematyki i Nauk

Informacyjny ch

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna,

Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna,

Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka,

Telekomunikacja

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

 

 

egzamin

36.

Electrical Engineering

/Elektrotech- nika

 

 

Elektryczny

Automatyka i Robotyka,

Elektronika i Telekomunikacja, Energetyka, Informatyka, Mechatronika

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

37.

Environmen

-tal Engineering

/Inżynieria Środowiska/

Instalacji Budowlanych

,

Hydrotechnik i i Inżynierii Środowiska

 

 

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Środowiska

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

 

 

 

38.

Managemen t

/Zarządzani e

 

 

Zarządzania

 

Administracja, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

 

39.

Managemen t and Production Engineering

/Zarządzani e I

Inżynieria Produkcji

 

 

 

Inżynierii Produkcji

 

 

Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie

 

 

 

jednolita

 

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

40.

Mechanics and Machine Design

/Mechanika i

Budowa Maszyn

 

 

Samochodó w i Maszyn Roboczych

 

 

Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Transport

 

 

jednolita

 

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

41.

Mechatronic s

/Mechatroni- ka

 

 

Mechatroniki

 

Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn

 

 

jednolita

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn

a

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

Photonics

/Fotonika

 

 

 

 

Fizyki

 

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja,

Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria

Materiałowa, Mechatronika, Teleinformatyka, Telekomunikacja

 

 

 

 

jednolita

 

 

 

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

 

 

43.

 

 

 

Power Engineering

/Energetyka

 

 

 

Mechaniczny Energetyki

i Lotnictwa

Automatyka

i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa,

Inżynieria Środowiska,

Lotnictwo

i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn,

Mechatronika, Transport

 

 

 

 

jednolita

 

 

 

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

 

 

 

44.

 

 

Telecommu ni-cations

/Telekomuni

-kacja

 

 

Elektroniki i Technik

Informacyjny ch

Automatyka i

Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechni ka, Fizyka, Informatyka,

Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

 

 

 

zróżnicowana

 

 

 

dobry

 

 

 

80

 

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

 

45.

 

Transport/ Transport

 

 

Transportu

 

 

Wszystkie kierunki techniczne

 

 

zróżnicowana

 

 

dobry

 

 

80

analiza dokumentów

/rozmowa kwalifikacyjn a

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 

Terminy podane w poniższych tabelach są terminami podstawowymi. W szczególnych przypadkach, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przedłużyć okres rejestracji kandydatów i okres rekrutacji dla danego kierunku, stopnia, formy i profilu studiów.

 

Tabela 4.1 Studia stacjonarne, rekrutacja letnia na semestr zimowy 2018/2019

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Architektura

7.05.2018

23.07.2018

2.08.2018

28.09.2018

Pozostałe kierunki

prowadzące rekrutację letnią

 

18.05.2018

 

30.07.2018

 

2.08.2018

 

28.09.2018

Tabela 4.2 Studia stacjonarne, rekrutacja zimowa na semestr letni 2018/2019

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek rejestracji

kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Początek rejestracji

kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Wszystkie kierunki, prowadzące rekrutację zimową

 

6.12.2018

 

25.01.2019

 

9.01.2019

 

19.02.2019

 

Tabela 4.3 Studia niestacjonarne, rekrutacja letnia na semestr zimowy 2018/2019

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Architektura

7.05.2018

30.07.2018

2.08.2018

28.09.2018

Pozostałe kierunki prowadzące

rekrutację letnią

 

2.08.2018

 

28.09.2018

 

2.08.2018

 

28.09.2018

Tabela 4.4 Studia niestacjonarne, rekrutacja zimowa na semestr letni 2018/2019

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie procesu rekrutacji Zakończenie rejestracji kandydatów

Wszystkie kierunki,

prowadzące rekrutację zimową

 

9.01.2019

 

19.02.2019

 

9.01.2019

 

19.02.2019

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)