Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Katolicki Uniwersytet Lubelski rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na KUL 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA 778/11/7 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWLA II z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2018/2019

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie 26 ust. I pkt 5 Statutu KUL w zw. z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, określa następujące zasady postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2018/2019:

 

§1

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach planowanej liczby miejsc, określonej uchwałą przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek rad wydziałów.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zgłosili się na dany kierunek studiów jest mniejsza niż planowana liczba miejsc, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru albo zawieszeniu lub zamknięciu naboru rozpoczętego.
 3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię kierunków, wskazując, na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej i dalszej kolejności (kierunek I rzędu, II rzędu, III rzędu).
 5. Przyjęcie kandydata na kierunek I rzędu jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia na kierunek II i III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.
 6. Przyjęcie kandydata na kierunek II rzędu, któremu odmówiono przyjęcia na kierunek I rzędu, jest równoznaczne z odmową przyjęcia na kierunek III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.
 7. Warunkiem przyjęcia na kierunek studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów na danym kierunku, wskazanej w uchwale, o której mowa w ust. 1.

 

§2

1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna uchwała Senatu.

2. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.

 

§3

 1. Obywatel polski, który ukończył szkołę lub studia I stopnia za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na zasadach określonych w 3 i 4 załącznika nr 1 do uchwały.
 2. Dla cudzoziemców podejmujących studia — zgodnie z art. 43 ustawy — na zasadach obowiązujących obywateli polskich, kryteria kwalifikacji określone są w 3 i 4 załącznika nr I do uchwały.
 3. Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagany jest język polski, wobec kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.
 4. Dla cudzoziemców podejmujących studia — zgodnie z art. 43 ustawy — na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich kryteria kwalifikacji określa odrębna uchwała Senatu.
 5. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwom polskich szkół średnich i dyplomom polskich szkół wyższych, wydanych za granicą kandydatom na studia, określa odrębna uchwała Senatu.

 

§4

1 . Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL. Termin i formę rejestracji oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego określa Rektor w formie zarządzenia.

 1. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 3. Kandydat ponosi odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji nieprawdziwych lub niepełnych danych. Konsekwencją podania nieprawdziwych wyników egzaminu maturalnego jest skreślenie z listy przyj ętych na studia.
 4. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

§5

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
 2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, którego elementami składowymi są: egzamin pisemny, egzamin ustny, sprawdzian dodatkowych umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw. Wymienione rodzaje postępowania kwalifikacyjnego mogą być łączone w zależności od typu egzaminu maturalnego.
 3. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, jest zaliczenie przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym co najmniej 30% punktów na wymaganym poziomie.
 4. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postepowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego określa się według następujących zasad:

1) wyniki całości postępowania kwalifikacyjnego oraz elementów składowych określane są w skali 100-punktowej ;

2) wyniki elementów składowych postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się w następujący sposób:

otrzymaną przez kandydata liczbę punktów (ocenę) przelicza się liniowo na skalę 100-punktową z wykorzystaniem formuły:

(P - Min)

------------- x 100

(Max - Min) , gdzie:

P — otrzymana przez kandydata liczba punktów (ocena);

Min — możliwa do uzyskania minimalna liczba punktów (ocena);

Max — możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów (ocena).

Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu składowego wynosi 100 punktów.

 1. wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:
  1. jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;
  2. jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45;
  3. jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego, przeliczonych zgodnie z zasadą określoną w ppkt. b) jest vwższa•,
  4. wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym poprzez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego;
 2. jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest średnią ważoną ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100—punktową zgodnie z formułą przedstawioną w pkt 2). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw dojrzałości punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu;
 3. jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych;
 4. wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych);
 5. wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania teoo elementu za zaliczony. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego, otrzymuje za ten element 0 punktów;
 6. wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać, by z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie uzyskał minimalnej liczby punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje 0 punktów.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia, z zastrzeżeniem 5 ust. 7 może także odbywać się w trybie wolnym na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w 13.
 2. Jeśli liczba zakwalifikowanych kandydatów nie przekracza limitu miejsc więcej niż 0 10%, Rektor na wniosek dziekana - może w trakcie postępowania rekrutacyjnego podjąć decyzję o zmianie trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia z konkursowego na wolny.
 3. Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.
 4. Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§6

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. W przypadku znacznej liczby kandydatów mogą być powołane podkomisje dla poszczególnych kierunków studiów (jedna podkomisja na każdym kierunku studiów). W ramach komisji rekrutacyjnych i podkomisji można powołać kilka komisji egzaminacyjnych — przewodniczącego i dwóch członków lub egzaminatorów. W przypadku powołania podkomisji, członkami wydziałowej komisji rekrutacyjnej są przewodniczący podkomisji.
 2. Przewodniczących i członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przewodniczących i członków podkomisji oraz komisji egzaminacyjnych, egzaminatorów i sekretarza powołuje rada wydziału.
 3. Przewodniczących komisji i podkomisji oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych powołuje się z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopnień naukowy doktora, zatrudnionych na wydziale. Egzaminatorami mogą być również osoby spoza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powołane przez dziekana. Sekretarzem komisji wydziałowej może być pracownik niebędący nauczycielem akademickim.
 4. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się, gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku dziekan.

 

§7

 1. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora. Pisemną pracę egzaminacyjną ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu. W przypadku niezgodności ich opinii, ostateczny wynik ustala przewodniczący komisji lub podkomisji.
 2. Jeżeli praca pisemna zawiera elementy opisowe, ocena negatywna takiej pracy jest pisemnie uzasadniana przez egzaminatora.
 3. Praca pisemna może być udostępniona do wglądu wyłącznie jej autorowi.

 

§8

l . Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. W toku postępowania rekrutacyjnego wyniki są ogłaszane po zakończeniu każdej jego części; obejmują one także tych kandydatów, którzy zgodnie ze szczegółowymi zasadami postępowania kwalifikacyjnego, nie mogą być dopuszczeni do jego dalszego etapu.

 

§9

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

 

§10

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.
 2. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku studiów z każdego elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego (egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna lub konkurs świadectw).
 3. Protokół indywidualny składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera wykaz punktów z egzaminu pisemnego lub liczbę punktów z konkursu świadectw. Druga część zawiera wykaz zadanych pytań z punktami z egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Trzecia część określa końcową liczbę punktów.
 4. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji wydziałowej. Protokół indywidualny podpisują: w części pierwszej — przewodniczący lub członek komisji wydziałowej; w części drugiej przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ustny lub rozmowę kwalifikacyjną; w części trzeciej — przewodniczący komisji wydziałowej lub podkomisji.
 5. W przypadku kwalifikacji kandydatów tylko na podstawie konkursu świadectw, protokół indywidualny podpisują przewodniczący komisji wydziałowej lub podkomisji oraz członkowie komisji kwalifikacyjnej.
 6. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

 

§11

 1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym wydziałowa komisja rekrutacyjna:
  1. tworzy listę rankingową kandydatów w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego;
  2. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na studia w ramach planowanej liczby miejsc, z uwzględnieniem priorytetu kierunków, o którym mowa w 1 ust. 4-6.
 2. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów, informacje o liczbie punktów ostatecznie uzyskanych przez kandydata oraz minimalnej liczbie punktów potrzebnych do przyjęcia na dany kierunek podawane są do jego wiadomości.
 3. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu, o którym mowa w 4 ust. 1, potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w 13. W przypadku braku takiego potwierdzenia uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku.
 4. Miejsce, które zwolniło się w związku z rezygnacją przez kandydata z podjęcia studiów zajmuje kandydat, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów.
 5. Do kandydata, który uzupełnia limit miejsc w trybie ust. 4, stosuje się zasady określone w ust. 2-4.
 6. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, po zweryfikowaniu zgodności danych zawartych w internetowym serwisie rekrutacyjnym z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów zakwalifikowanych, podejmuje decyzje o przyjęciu na I rok studiów.

 

§12

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów alfabetyczne listy:

l) kandydatów przyjętych na określony kierunek studiów:

 1. poza konkursem;
 2. na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego;
 3. kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc lub przyjęcia na kierunek wyższego rzędu oraz kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 4. kandydatów skreślonych z listy zakwalifikowanych na studia z powodu rezygnacji z ich podjęcia.

 

§13

Kandydat zakwalifikowany na studia na KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu);
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 3. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) — dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą, zakwalifikowanych na studia na podstawie konkursu świadectw;
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) dotyczy zakwalifikowanych na studia II stopnia;
 5. kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązuj ącymi przy wydawaniu dowodów osobistych):
  1. 2 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm;
  2. wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25mm w rozdzielczości 300 DPI) powinna być zamieszczona na internetowym koncie rekrutacyjnym;
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy) — dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia;
 7. odpis metryki Chrztu św. — dotyczy chrześcijan świeckich;
 8. opinię księdza proboszcza — dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia;
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów — dotyczy osób duchownych;
 10. formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów; - w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w 4 ust. 1, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

 

§14

 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wnoszone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§15

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Rektor w formie zarządzenia.

 

§16

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów, w tym określenie zasad obliczania średniej ważonej, o której mowa w SS 5, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do wiadomości publicznej przez Rektora.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)