Wydział Prawa i Administracji

uczelnia łazarskiego studia w warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Wydział Prawa i Administracji

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w kraju, której historia stanowi przykład rozwoju i przemian w sferze kształcenia wyższego. Założona w 1993 roku szkoła wyższa zapisuje się na kartach rodzimego kształcenia realizując misję łączenia innowacyjnych standardów nauczania z tradycyjnymi celami, budując owocną przyszłość na poszanowaniu przeszłości i szlachetnych zasad. Najjaśniejszym punktem warszawskiej uczelni jest Wydział Prawa i Administracji, który od wielu lat wytycza nowe ścieżki i brany jest za wzór w przestrzeni wyższego kształcenia.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie powstał w 1997 roku, jako kolejny krok w rozwoju po tym, jak Minister Edukacji Narodowej nadał uprawnienia realizacji studiów magisterskich na sztandarowym kierunku Prawo. Od samego początku wydział stawał się wizytówką uczelni, a jego prestiż wzrastał z każdym rokiem akademickim. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie jest najlepszym wydziałem prawa w gronie niepublicznych szkół wyższych. Doceniany jest nie tylko w prestiżowych rankingach, ale świadczą o tym także inne przykłady, wskazywane przede wszystkim przez rzeszę studentów.

W strukturach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego funkcjonuje sześć instytutów. Są to:

 • Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością,
 • Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej,
 • Instytut Prawa Ochrony Zdrowia,
 • Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego,
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne,
 • Instytut Kryminalistyki i Kryminologii.

Jakość kształcenia wyrażona Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia to katalog zasad i procedur, który doskonalony jest w oparciu o dobre doświadczenia w zapewnieniu jakości kształcenia, w przekonaniu, że podnoszeniu jakości służą ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz uwzględnianie opinii wszystkich zainteresowanych. Prowadzony system podlega ciągłym modyfikacjom tak, aby jak najlepiej dostosowywał się do zmieniającego się otoczenia.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, co oczywiste, prowadzi kształcenie na wyznaczonych kierunkach, ale wspiera rozwój studentów również poprzez działalność kół naukowych. Wśród nich wymienić można:

 • Koło naukowe „Aplikacja”,
 • Koło naukowe nauki o administracji,
 • Koło naukowe postępowania karnego „Ubi Lex Ibi Poenta”,
 • Koło naukowe prawa gospodarczego,
 • Koło naukowe prawa karnego „Eunomia”,
 • Koło naukowe prawa kobiet,
 • Koło naukowe prawa konstytucyjnego „Time for Constitution”,
 • Koło naukowe prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • Koło naukowe prawa podatkowego,
 • Koło naukowe prawa rzymskiego „Romulus”,
 • Koło naukowe prawa sądowego,
 • Koło naukowe prawa własności intelektualnej,
 • Koło naukowe prawa handlowego,
 • Międzywydziałowe koło prawa lotniczego i kosmicznego „Avion”,
 • Studia lucunda.

Spoglądając szeroko na funkcjonowanie Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie można dostrzec, że oprócz działalności naukowej i edukacyjnej, prowadzi także aktywność w sferze poszerzania zasad etycznych. Kilka lat temu pracownicy naukowi uczelni, we współpracy z prawnikami praktykami, sędziami, adwokatami oraz prawnikami zagranicznymi stworzyli tzw. Zbiór dobrych praktyk, czyli zestaw zasad i wskazówek, mający na celu wprowadzenie ładu w relacjach między sędziami i zawodowymi pełnomocnikami w postępowaniu cywilnym. Konsultowany z sędziami z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych dokument ma za zadanie przyczynić się do pełniejszej realizacji zasady rzetelnego procesu i rządów prawa.

Podkreślenia wymaga fakt uznania Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie najlepszym wydziałem prawa uczelni niepublicznych. Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek Prawo uzyskał ocenę wyróżniającą, czyli najwyższą z możliwych, otrzymując najlepsze noty we wszystkich przyjętych przez komisję kryteriach jakościowych. W 2016 roku wydział otrzymał nagrodę specjalną uczelni niepublicznych z okazji dziesięciolecia rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną”, w którym to obecnie zajmuje I miejsce. Ponadto, prowadzona na wydziale Studencka Poradnia Prawna znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w III rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

Wysokie pozycje w rankingach to nie tylko konsekwentnie realizowana strategia, lecz przede wszystkim kadra naukowa, złożona z doświadczonych, wybitnych specjalistów, jak również działalność naukowa wydziału, w ramach którego przez ostatnie pięć lat przeprowadzono 1079 projektów badawczych, opublikowano 870 opracowań naukowych oraz zorganizowano 123 konferencje; na przykład: „Sytuacja prawna dziecka w rodzinie”, „Biegły w wymiarze sprawiedliwości”, „Związki zawodowe- stan obecny i perspektywy na przyszłość”, czy też „Kongres sędziów sądów gospodarczych w Polsce.”

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, od 2006 roku, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa. Co istotne, Uczelnia Łazarskiego była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą, której te uprawnienia zostały nadane. Od 2016 roku wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa.

dowiedz się więcej

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)