Rekrutacja na PW 2020/2021

Artykuł archiwalny

Politechnika Warszawska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 370/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili ksztatcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 69, art. 70 ust. 1-4, art. 72 ust. l i art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Rekrutacja kandydatów będzie przeprowadzana na:
  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym na studia w języku angielskim;
  2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym na studia zaoczne na odległość (przez Internet);
  3. studia stacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym na studia w języku angielskim;
  4. studia niestacjoname drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym na studia zaoczne  na  odległość (przez Internet);
  5.  jednolite studia magisterskie na Wydziale Architektury umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta; przewidziane do uruchomienia po publikacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia na studiach jednolitych.
 2. Wykaz kierunków studiów i poziomów kształcenia, profili oraz form studiów prowadzonych przez poszczególne  wydziały  orax kolegium zawiera załącznik  nr l do uchwały.
 3. Procedury rekrutacji kandydatów na studia będą przeprowadzane przez komisje rekrutaeyjne, powołane przez Rektora na wniosek dziekanów wydziałów i dyrektora kolegium.
 4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia wymienione w ust. 1 pkt 1, prowadzą odpOwiednio:
  1. Komisja     rekrutacyjna       ds.     studiów     stacjonarnych      pierwszego                    stopnia na Wydziale Architektury;
  2. Komisja rekrutacyjna ds. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla pozostałych kierunków studiów prowadzonych w Warszawie;
  3. Komisja rekrutacyjna ds. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kieninkach studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku.
 5. Postępowania rekrutacyjne w sprawie przyjąć na studia wymienione w ust. 1 pkt 2,3,4 prowadzą komisje rekrutacyjne poszczególnych wydziałów oraz kolegium.
 6. Liczbę miejsc, na które mogą zostać przyjęci kandydaci na studia o określonym kierunku oraz poziomie, profilu i formie kształcenia, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, określi Rektor.
 7. Proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego REKRUTACJA opracowanego przez Centrum Informatyzacji PW. System ten zakłada każdemu zarejestrowanemu kandydatowi Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR).
 1. Kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu  i  formy  studiów  Politechniki   Warszawskiej,   które   wskazał   w  podaniu o przyjęcie na studia nie może zostać przyjęty na te studia. Kandydat kt6ry jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.
 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1, jest intemetowe zarejestrowanie się kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz udostępnienie Uczelni wyników ze świadectwa dojrzałości i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia kandydata do przyjęcia go na studia.
 3. Po potwierdzeniu dokonania opłaty rekrutacyjnej, rejestracja kandydata jest traktowana jako złożenie podania o przyjęcie na studia zgodnego z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu REKRUTACJA.

Przyjęcia na studia wymienione w ust. 1 pkt 1, są zorganizowane w formie czterech konkursów, różniących się procedurami kwalifikacyjnymi i harmonogramem działań:

 1. na kierunek Architektura prowadzony w języku polskim;
 2. na kierunek Architektura prowadzony w języku angielskim;
 3. na pozostałe kierunki prowadzone w Warszawie;
 4. na kierunki prowadzone w PW Filii w Płocku.
 5. Do każdego z konkursów, o których mowa w ust. 11, kandydat może się zarejestrować tylko jeden raz. W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie, na które opłata rejestracyjna wpłynie najwcześniej. Szczegółowe zasady przyjąć na studia wymienione w ust. 1 pkt 1, podane są w załączniku nr 2 do uchwały.
 6. Osoby zakwalifikowane na studia są obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezło2enie  dokumentów  w terminie  jest  jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów i wydziale, na które kandydat został zakwalifikowany.
 7. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe  zasady  przyjęć  na   studia   wymienione   w  ust.   1   pkt  2,   podane są w załączniku nr 2 do uchwały.
 8. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i pkt 4 jest internetowe    zarejestrowanie    się    kandydata     w     systemie     REKRUTACJA w wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe zasady przyjąć na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i pkt 4 zawarto w załącmiku nr 3 do uchwały.
 9. O przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 mogą także ubiegać się kandydaci, którzy spełnili warunki wymienione w uchwale nr 302/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2015  r. w sprawie potwierdzania  efektów uczenia się,  i którym kandydatom, zgodnie z procedurami przewidzianymi w tej uchwale uznano, że efekty uczenia się uzupełniają kompetencje formalne w stopniu  wystarczającym do podjęcia studiów na danym stopniu i kierunku.
 10. O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać kandydaci posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, osoby  które  uzyskały  maturę  lub   dyplom   wydany   w   szkole   anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, osoby posiadające maturę lub IB oraz osoby których wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynosi co najmniej 80%.
 1. Zasady wymienione w ust. 1-17 dotyczą obywateli polskich.
 2. Zasady przyjąć na studia cudzoziemców, podane są w załączniku nr 4 do uchwały.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podane są w załączniku nr 5 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 386/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 370/XLIX/2019 Senatu PW w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i  drugiego  stopnia,  profili  kształcenia  oraz  form  tych  studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademiekim 2020/2021

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (Dz.  U.  poz. 1668, z późn.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 370/XLIX/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w § 1 uchyla się ust. 16.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 370/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 

W  poniższych  tabelach  podane  są  terminy  podstawowe.  W  szczególnych   przypadkach, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Rektor może przedłużyć okres rejestracji kandydatów dla danego kierunku, stopnia, formy i profilu studiów.

 

Tabela 4.1 Studia stacjonarne, rekrutacja letnia na semestr zimowy 2020/2021

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek rejestracji

kandydatów

Zakończenie rejestracji

kandydatów

Zakończenie rekrutacji

Początek rejestracji

kandydatów

Zakończenie rejestracji

kandydatów

Zakończenie rekrutacji

Architektura

06.05.2020

25.05.2020

30.07.2020

03.08.2020

28.08.2020

25.09.2020

Architecture

06.05.2020

25.05.2020

30.07.2020

03.08.2020

28.08.2020

25.09.2020

Pozostałe kierunki prowadzące

rekrutację letnią w Warszawie

 

 

01.06.2020

 

 

09.07.2020

 

 

30.07.2020

 

 

03.08.2020

 

 

28.08.2020

 

 

11.09.2020

Kierunki prowadzące rekrutację letnią w PW Filii

w Płocku

 

 

01.06.2020

 

 

17.07.2020

 

 

30.07.2020

 

 

03.08.2020

 

 

11.09.2020

 

 

25.09.2020

 

Tabela 4.2 Studia stacjonarne, rekrutacja zimowa na semestr letni 2020/2021

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie rejestracji kandydatów

Zakończenie rekrutacji

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie rejestracji kandydatów

Zakończenie rekrutacji

Wszystkie kierunki, prowadzące rekrutację

zimową

 

 

03.12.2020

 

 

05.01.2021

 

 

18.02.2021

 

 

11.01.2021

 

 

03.02.2021

 

 

18.02.2021

 

Tabela 4.3 Studia niestacjonarne, rekrutacja letnia na semestr zimowy 2020/2021

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek

rejestracji kandydatów

Zakończenie

rejestracji kandydatów

Zakończenie rekrutacji

Początek

rejestracji kandydatów

Zakończenie

rejestracji kandydatów

Zakończenie rekrutacji

Architektura

(wspólnie ze studiami stacjonarnymi)

 

06.05.2020

 

17.07.2020

 

30.07.2020

03.08.2020

28.08.2020

25.09.2020

Pozostałe kierunki prowadzące

rekrutację letnią

 

03.08.2020

 

11.09.2020

 

15.10.2020

 

03.08.2020

 

11.09.2020

 

15.10.2020 `

 

Tabela 4.4 Studia niestacjonarne, rekrutacja zimowa na semestr letni 2020/2021

 

 

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie rejestracji kandydatów

 

Zakończenie rekrutacji

Początek rejestracji kandydatów

Zakończenie rejestracji kandydatów

 

Zakończenie rekrutacji

Wszystkie kierunki, prowadzące rekrutację zimową

w Warszawie

 

 

11.01.2021

 

 

03.02.2021

 

 

12.02.2021

 

 

11.01.2021

 

 

03.02.2021

 

 

06.03.2021

Wszystkie kierunki, prowadzące rekrutację zimową w Filii

PW w Płocku

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2021

 

 

10.02.2021

 

 

06.03.2021

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)