Ogólne zasady rekrutacji na UE 2020/2021

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR R.0000.57.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów na poziomie pierwszego (licencjackich i inżynierskich) i drugiego (magisterskich) stopnia oraz studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 1

 1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów:

stacjonarnych:

 • na poziomie pierwszego stopnia,

 • na poziomie drugiego stopnia niestacjonarnych:

 • na poziomie pierwszego stopnia,

 • na poziomie drugiego stopnia,

 • Executive MBA,

odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków lub limitów dla studiów wspólnych (międzyuczelnianych).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów dostępnej na stronie www.ue.wroc.pl. Rejestracja obejmuje :

 • założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego

 • wybór kierunku, poziomu (stopnia) oraz formy studiów,

 • wypełnienie ankiety zawierającej dane osobowe kandydata, w tym adres e-mailowy,

 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer wygenerowany został przez system internetowej rejestracji kandydata

 • załączenie pliku JPG z kolorową fotografią (format taki, jak do dowodu osobistego).

 

§ 2

 

Warunki rekrutacji na I rok studiów na poziomie pierwszego stopnia

 

 1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

Dla kandydatów, którzy:

 1. zdawali przedmioty kwalifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego (matura od 2005 roku), podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:

 • dla kandydatów na studia w języku polskim, którzy zdali maturę od 2005 roku każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym równy jest 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu;

 • w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego       i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.

 • dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język angielski i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).

 1. zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym przed 2005 rokiem (podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

celująca 

bardzo

dobra dobra

dostateczna

dopuszczająca

100

80

55

30

12

 

 1. nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura od 2005 roku) lub świadectwa dojrzałości (matura przed rokiem 2005), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3,

 2. zdawali „maturę międzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na „maturze międzynarodowej”).

 

Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 - Excellent 6 - Very good 5 - Good

4 - Satisfactory

3 - Medicore

2 – Poor(minimum)

40

35

30

24

18

12

100

85

70

55

40

30

 

2.Na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Uczelnię w procesie rekrutacji brane są pod uwagę te same przedmioty kwalifikacyjne:

 • język obcy nowożytny,

 • matematyka,

 • oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza  o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

W przypadku ubiegania się o przyjęcia na kierunki anglojęzyczne, język obcy nowożytny brany pod uwagę w rekrutacji musi być językiem angielskim wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Pozostałe wymagania pozostają identyczne, jak w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim.

 1. Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1,5.

 2. Pełne sieroty i osoby z niepełnosprawnością, decyzją właściwej Komisji Rekrutacyjnej mogą, na swój pisemny wniosek złożony do tej komisji Rekrutacyjnej w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych uprawniających kandydatów do złożenia dokumentów, otrzymać dodatkowe punkty – nie więcej niż 40 pkt. Szczegółowe zasady postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia określa uchwała nr R.0000.37.2019 Senatu  Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

 3. Podstawą przyjęcia kandydatów na I  rok  studiów  jest  ranking  według  punktów  uzyskanych    w procesie rekrutacji. W razie braku możliwości ustalenia według tego rankingu listy przyjętych odpowiadającej limitowi przyjęć, jako kryterium dodatkowe – wyłącznie w stosunku do kandydatów  o identycznej liczbie punktów, na granicy zaliczenia do przyjętych – właściwa Komisja Rekrutacyjna może zastosować średnią ocen ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów, których listę ustali Rektor. Lista ta powinna obejmować przedmioty powtarzające się na wszystkich świadectwach (z różnych szkół).

 4. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia na poziomie pierwszego stopnia na danym kierunku, i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony na skutek odwołania złożonego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej składają w we właściwej Komisji Rekrutacyjnej odpowiednie zaświadczenie, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli uzyskana przez nich liczba punktów rekrutacyjnych zakwalifikuje ich do przyjęcia na dany kierunek studiów otrzymają kwalifikację uprawniającą do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na Uczelni. Złożenie kompletu dokumentów, w wymaganym w harmonogramie terminie będzie równoznaczne z przyjęciem na studia na dany kierunek.

 

§ 3

 

Warunki rekrutacji na I rok studiów na poziomie drugiego stopnia (z wyjątkiem studiów Executive Master of Business Administration)

 

 1. O przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku angielskim, oprócz kierunku Master Studies in Finance, mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

O przyjęcie na kierunek Master Studies in Finance prowadzony w języku angielskim mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Ekonomia, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Analityka Gospodarcza, Informatyka w biznesie.

 1. Zasadniczymi kryteriami naboru na kierunek studiów stacjonarnych na poziomie drugiego stopnia są średnia ocen ze studiów na poziomie pierwszego stopnia oraz test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na tym samym kierunku, a w szczególności:

  1. dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, (według średniej ocen z semestrów 1-5, a na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – z semestrów 1-6) kierunku prowadzonego w tym samym języku, w jakim zamierzają oni studiować II stopień, Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.

  2. na pozostałe miejsca kwalifikuje się na podstawie: testu lub rozmowy kwalifikacyjnej (w zależności od liczby kandydatów na danym kierunku)

 2. Kandydatów na kierunki prowadzone w języku angielskim, których średnia ocen nie kwalifikuje do przyjęcia na zasadach opisanych w ust. 2 pkt. a) obowiązuje:

 1. test  prowadzony  w   języku   angielskim,   obejmujący  zakres   treści   programowych   związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia  na tym samym kierunku.

 2.  test weryfikujący poziom znajomości języka angielskiego. Z testu mogą być zwolnione osoby posiadające certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego  co najmniej na poziomie  B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) –Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)” lub certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego lub osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii angielskiej bądź dyplomem lub świadectwem innej szkoły, przynajmniej średniej, w której językiem wykładowym był język angielski.

 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, dla kandydatów z zagranicy możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu nie później niż 30 września 2020 roku.

 2. Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc, właściwa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o nieprzeprowadzaniu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na danym kierunku.

 3. Na studia niestacjonarne nabór jest wolny z zastrzeżeniem punktu 1. Wyjątek stanowią studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim, na które kandydatów dodatkowo obowiązuje spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, pkt. b) niniejszego paragrafu

 4. Rekrutacja na studia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się na zasadach wynikających z regulaminu projektu.

 

§4

 

Warunki rekrutacji na studia Executive Master of Business Administration (EMBA)

 

 1. O przyjęcie na I rok studiów EMBA mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej na poziomie pierwszego stopnia oraz posiadające minimum trzyletnie doświadczenie typu menedżerskiego (np. pełnienie różnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza).

 2. Zasadniczym elementem postępowania jest wywiad kwalifikacyjny.

 3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na opcję międzynarodową programu Executive MBA dodatkowo wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

§ 5

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Komisja Rekrutacyjna we Wrocławiu (kierunki we Wrocławiu), Komisja Rekrutacyjna w Filii w Jeleniej Górze (kierunki w Jeleniej Górze) oraz Komisja Rekrutacyjna EMBA.

 2. Przewodniczącym każdej z dwóch pierwszych Komisji Rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 1, jest nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, a przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej EMBA – Dyrektor EMBA

 3. Do zadań wymienionych w ust. 1 Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:

  • kompletowanie dokumentów kandydatów,

  • stawianie wniosków, na podstawie dokumentów, o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

  • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

  • zawiadamianie kandydatów o wynikach tego postępowania,

  • zawiadamianie kandydatów o terminach obowiązujących podczas rekrutacji,

  • powiadamianie kandydatów w formie decyzji o nieprzyjęciu na studia,

  • odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia,

  • przekazanie teczek wraz z kompletem dokumentów kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów do odpowiedniego dziekanatu.

 4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Rektora.

 5. Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor.

 1. Harmonogram rekrutacji na studia ustala Rektor.

 

§ 6

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania. Niezbędne jest potwierdzenie legalności świadectwa, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja świadectwa, o ile dane świadectwo nie jest uznane z mocy prawa. Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw z danego państwa. Powyższe nie dotyczy świadectwa dojrzałości „matury międzynarodowej”. Ponadto obowiązuje ich złożenie dokumentów wymienionych w niniejszej uchwale.

 2. Gdy świadectwo, o którym mowa w punkcie 1, nie może być dostarczone w wymaganym terminie ze względu na odmienną organizację roku szkolnego lub z podobnych przyczyn, właściwa Komisja Rekrutacyjna może pozwolić na warunkowe przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. W takim wypadku złożenie świadectwa musi nastąpić do 15 września 2020 roku, a nostryfikacja do końca pierwszego semestru studiów, co stanowi warunek ważności postępowania kwalifikacyjnego. Przed terminem postępowania kwalifikacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

 3. Kandydatów na studia, wymienionych w § 6 ust. 1, obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale. O zasadzie przeliczania wyników na punkty kwalifikacyjne, w tym o ewentualnym zastosowaniu jednej z wersji przeliczania podanych w § 2 ust. 1, decyduje właściwa Komisja Rekrutacyjna.

 4. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” mają obowiązek dostarczyć świadectwo dojrzałości do 15 września 2020 roku, a przed terminem postępowania kwalifikacyjnego zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

 

§ 7

 1. Obywatele polscy, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia za granicą oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na poziomie drugiego stopnia, jeżeli posiadany przez nich dyplom upoważnia do podjęcia studiów wyższych każdego typu w kraju wydania. Niezbędne jest potwierdzenie legalności dyplomu, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja dyplomu (w odniesieniu do kandydatów, których dyplom wymaga nostryfikacji). Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji dyplomów z danego państwa. Ponadto obowiązuje ich postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale oraz złożenie dokumentów wymienionych w niniejszej uchwale.

 2. Jeżeli dyplom, o którym mowa w punkcie 1, nie może być dostarczony w wymaganym terminie ze względu na odmienną organizację roku akademickiego w kraju, w którym został uzyskany, kandydat może wziąć udział w rekrutacji na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu, ale jest zobowiązany dostarczyć do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dyplom i pozostałe, wymagane zgodnie z przepisami dokumenty nie później niż 30 września 2020 roku.

 

§ 8

 1. Cudzoziemcy inni niż wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, o ile posiadają świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej uprawniający ich do podjęcia studiów wyższych.

 2. Cudzoziemcy inni niż wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, o ile posiadają dyplom ukończenia studiów w polskiej uczelni lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 są kwalifikowani w ramach wolnego naboru, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w niniejszej uchwale i ponoszą odpłatność za naukę.

 

§ 9

 1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów na poziomach pierwszego i drugiego stopnia przebiega w dwóch etapach:

 2. ETAP - przed postępowaniem kwalifikacyjnym kandydat dokonuje rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów; podaje dane osobowe wraz z adresem e-mailowym, wybiera kierunek i formę studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną oraz załącza plik JPG z kolorową fotografią (format taki, jak do dowodu osobistego), co umożliwia kwalifikację kandydata do złożenia dokumentów w celu przyjęcia na studia,

 3. ETAP – po weryfikacji zgłoszeń i ustaleniu progów punktowych kwalifikujących kandydatów do przyjęcia na pierwszy rok studiów, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na danym kierunku. Osoby, które otrzymały status „zakwalifikowany” składają w terminie wyznaczonym przez właściwą Komisję Rekrutacyjną komplet dokumentów wymienionych w następnych punktach uchwały; złożenie tych dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia.

 4. Od kandydatów na I rok studiów na poziomie pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 5. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,

 6. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,

 7. świadectwo dojrzałości w oryginale (do wglądu) i jego kserokopia,

 8. orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku*(wyłącznie kandydaci na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji),

 9. jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),

 10. dowód osobisty do wglądu,

 

 1. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Od kandydatów na I rok studiów na poziomie drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,

 2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,

 3. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B,) oraz jego kserokopia

 4. jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),

 5. dowód osobisty do wglądu

 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Od kandydatów na I rok studiów Executive MBA wymagane są następujące dokumenty:

 1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,

 2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,

 3. wypełniony formularz aplikacyjny dedykowany studiom EMBA,

 4. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B)oraz jego kserokopia,

 5. jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),

 6. dowód osobisty do wglądu

 7. dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie menedżerskie,

 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć, w wyznaczonym przez Dyrektora EMBA terminie, który może poprzedzać wywiad  kwalifikacyjny.   W   uzasadnionych   wypadkach   Dyrektor   EMBA   może   postanowić   o przesunięciu terminu złożenia niektórych dokumentów.

 

5.Od cudzoziemców, kandydatów na I rok studiów na poziomie pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. kopia dokumentu tożsamości,

 2. dokument, na podstawie którego kandydat może podjąć studia na zasadach określonych w art.324 ust.1 oraz ust.2 pkt.1-7 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.poz.1668),

 3. oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 4. suplement bądź inny oficjalny dokument, zalegalizowany lub opatrzony apostille, zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach, jeżeli nie są wskazane w świadectwie, wraz z uzyskanymi w procesie kształcenia ocenami,

 5. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat,

 

 1. zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo szkoły średniej kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

 2. nostryfikacja świadectwa szkoły średniej wydana przez kuratora oświaty (dotyczy świadectw nieuznanych z mocy prawa),

 3. certyfikat znajomości języka, w którym będą prowadzone studia na poziomie co najmniej B2. Dokument nie jest wymagany od osoby legitymującej się świadectwem ukończenia szkoły  średniej, w której zajęcia prowadzone były w języku, w którym kandydat podejmuje studia,

 4. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku w roku rekrutacji,

 5. podpisane oświadczenie o posiadaniu środków utrzymania oraz o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania studiów,

 6. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu paszportów,.

 7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 8. tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów wymienionych w punktach 3,4,5,6,9.

 

6.Od cudzoziemców, kandydatów na I rok studiów na poziomie drugiego stopnia, w tym studia EMBA, wymagane są następujące dokumenty:

 1. kopia dokumentu tożsamości,

 2. dokument, na podstawie którego kandydat może podjąć studia na zasadach określonych w art.324 ust.1 oraz ust.2 pkt.1-7 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.poz.1668),

 3. oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

 4. suplement bądź inny oficjalny dokument zalegalizowany lub opatrzony apostille obejmujący przedmioty zaliczone przez kandydata w ramach odbytych dotychczas studiów wraz z uzyskanymi ocenami,

 5. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania (o ile taka informacja nie jest zawarta w suplemencie),

 6. certyfikat znajomości języka, w którym będą prowadzone studia na poziomie co najmniej B2. Dokument ten nie jest wymagany od kandydata, który ukończył studia co najmniej pierwszego stopnia, jeśli studia prowadzone były w języku, w którym kandydat podejmuje studia,

 7. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku w roku rekrutacji,

 8. podpisane oświadczenie o posiadaniu środków na utrzymanie oraz o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania studiów,

 9. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu paszportów.

 10. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 11. tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów wymienionych w punktach 3,4,5,7.

 

Warunki rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się

 

 1. Limity miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się ustala odpowiednia Uchwała Senatu, uwzględniająca  ograniczenia zawarte w  art. 71. ustawy z dnia 20 lipca 2018  roku  – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Procedurę potwierdzanie efektów uczenia określa Regulamin potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych   i nieformalnych.

 3. Właściwa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje ranking ocen uzyskanych podczas weryfikacji efektów uczenia się, który jest podstawą do wyłaniania Kandydatów przyjętych na studia. Do rankingu kwalifikowany jest każdy kandydat, który przeszedł pomyślnie weryfikację w przypadku co najmniej jednego przedmiotu.

 4. W przypadku kandydatów, którzy przeszli pomyślnie weryfikację efektów uczenia się dla kilku przedmiotów do rankingu brana jest pod uwagę ocena średnia.

 5. Jeżeli weryfikacja efektów uczenia się przebiegła pomyślnie i kandydat znalazł się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, Kierunkowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się przekazuje wyniki weryfikacji wraz ze związaną z nią dokumentacją do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, a kandydat uzupełnia złożone dokumenty tak, aby spełnione zostały wymagania przedstawione w § 8.

 6. Kandydaci, u których weryfikacja efektów uczenia się zakończyła się wynikiem negatywnym dla wszystkich przedmiotów, o uznanie których zabiegali, bądź też nie znaleźli się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia (uiszczając opłatę rekrutacyjną) w innym trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, stosownie do wymagań formalnych jakie spełnia kandydat.

 7. Nie prowadzi się rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się na studia Executive MBA.

 

§ 11

 1. Kandydat, który został przyjęty na studia niestacjonarne, zostanie dopuszczony do ich podjęcia po uiszczeniu w wyznaczonym terminie wymaganej opłaty za zajęcia dydaktyczne. Nieuiszczenie opłaty w terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. Szczegółowe warunki odpłatności za studia reguluje umowa podpisywana pomiędzy studentem i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

§ 12

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się 30 kwietnia 2020 roku i kończy się 30 września 2020 roku.

 2. Rekrutacja na semestr letni  rozpoczyna  się  04  stycznia  2021  i  kończy się  05  marca  2021  roku w przypadku studiów stacjonarnych oraz 15 marca 2021 roku w przypadku studiów niestacjonarnych.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

 

* Orzeczenie lekarskie określone w Rozporządzeniu MZiOS z 15.09.1997 r. w sprawie. badań lekarskich kandydatów (wg wzoru z załącznika 3 do tego Rozporządzenia). Skierowania na badania będą dostępne we właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze (0)