Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2020/21

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR  28/200/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym    i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie wyłącznie w ramach limitu przyjęć.

 2. Rekrutacja na studia będzie odbywać się w dwóch trybach:

  1. tryb podstawowy – przeznaczony dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

  2. tryb ponownej rekrutacji – przeznaczony dla kandydatów, którzy przerwali studia w UMFC na określonym kierunku i ubiegają się o przyjęcie na studia w tej samej formie na tym samym kierunku i specjalności na rok wyższy niż pierwszy.

 

§ 2.

1. W roku akademickim 2020/2021 rekrutacja na studia w UMFC w Warszawie odbywać się będzie na następujących kierunkach:

 1. kompozycja i teoria muzyki,

 2. dyrygentura,

 3. instrumentalistyka,
 4. jazz i muzyka estradowa,

 5. wokalistyka,
 6. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

 7. muzyka kościelna,
 8. taniec,

 9. reżyseria dźwięku.

 

2. W roku akademickim 2020/2021 rekrutacja na studia w Filii UMFC w Białymstoku odbywać się będzie na następujących kierunkach:

 1. instrumentalistyka,
 2. wokalistyka,

 3. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

§3.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.

 

§4.

Postępowanie rekrutacyjne – tryb podstawowy

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów.

 2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 3. Wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, z zastrzeżeniem ust 4.

 4. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Reżyseria Dźwięku wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 85,3 % łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, zaś wyniki z egzaminu maturalnego zdanego po 2005 roku lub egzaminu dojrzałości z przedmiotu matematyka albo fizyka stanowią 14,7 % łącznego wyniku możliwego do uzyskania w toku rekrutacji, przy czym UMFC uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, których wynik egzaminu maturalnego z matematyki albo fizyki został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 5. Na  poszczególne   kierunki   i   specjalności   przyjmowani   są   kolejno   kandydaci  z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla kierunków oraz specjalności, przy czym limity dla kierunków i specjalności prowadzonych w Filii UMFC w Białymstoku ustalane są odrębnie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o ustaleniu limitu dla specjalności w ramach kierunku, na którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, przy czym wpis cudzoziemca na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, zaś od decyzji Rektora w sprawie odmowy przyjęcia na studia cudzoziemca przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§5.

Postępowanie rekrutacyjne – tryb ponownej rekrutacji

 1. Warunkiem przystąpienia do ponownej rekrutacji jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w UMFC na kierunku, na który kandydat chciałby ponownie aplikować, potwierdzone zaświadczeniem z uczelni oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów (karta przebiegu studiów, wykaz ocen).

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

 3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 4. Wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 5. Na  poszczególne   kierunki   i   specjalności   przyjmowani   są   kolejno   kandydaci  z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla kierunków oraz specjalności, przy czym limity dla kierunków i specjalności prowadzonych w Filii UMFC w Białymstoku ustalane są odrębnie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o ustaleniu limitu dla specjalności w ramach danego kierunku, na którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, przy czym wpis cudzoziemca na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, zaś od decyzji Rektora w sprawie odmowy przyjęcia na studia cudzoziemca przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Zgłoszenia kandydatów – rejestracja

 1. Kandydaci  rejestrują  się  w  systemie  internetowej  rejestracji  kandydatów  (IRK)  w terminach, o których mowa w §8 ust. 1 i w § 9 ust. 2.

 2. Wygenerowane z systemu IRK podania wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, o których mowa w §11, będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy w wyniku procesu rekrutacji znajdą się na liście  osób zakwalifikowanych  na studia,  z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. b poniżej.

 3. Kandydaci zobowiązani są złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 w następujących terminach:

  1. do dnia  6  lipca  –  kandydaci  zakwalifikowani  na  studia  pierwszego  stopnia  w trybie podstawowym z wyłączeniem kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku,

  2. do dnia 6 lipca – kandydaci zdający na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym na kierunku reżyseria dźwięku zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości,

  3. do dnia 10 lipca – kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym na kierunku reżyseria dźwięku zobowiązani są złożyć pozostałe dokumenty,

 1. do dnia 10 lipca – kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia w trybie podstawowym.

 2. do dnia 10 września – kandydaci zdający na studia w trybie ponownej rekrutacji.

 1. Niedostarczenie podania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 we wskazanych w ust. 3 terminach, stanowi podstawę odmowy przyjęcia na studia.

 2. W  związku  z  art.  70  ust.  2  Ustawy  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce,    w przypadku kandydatów, którzy zwrócili się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w trybie art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, termin, o którym mowa w ust. 3 pkt a, b i c zostaje przedłużony do dnia 25 września 2020 r.

 

§6.

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, oddzielnej dla każdego kierunku i specjalności, na który zdaje.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia drugiego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku wnoszą jedną opłatę, zobowiązani są natomiast podać preferowaną przez siebie kolejność specjalności,  a  dodatkowo  informację,  czy zamierzają  realizować  studia z poszerzeniem multimedialnym. Mają też prawo zrezygnować ze wskazania określonej  specjalności,  wówczas  nie  będą  kwalifikowani  na  daną  specjalność.   O przyjęciu kandydata na określoną specjalność decyduje liczba punktów uzyskanych z poszczególnych sprawdzianów i limit miejsc przewidziany dla danej specjalności.

 3. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:

  1. wycofania przez kandydata zapisu na studia w systemie IRK przed terminem zakończenia rejestracji lub

  2. nieuruchomienia przez UMFC studiów w danej formie na danej specjalności lub

  3. wniesienia opłaty po terminie lub niezasadnie (np. w przypadku zarejestrowania się przez kandydata na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMFC).

 

§7.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2020 roku do 31 maja 2020 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2020 do 31.08.2020 dla trybu ponownej rekrutacji.

 2. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie podstawowym:

  1. w UMFC w Warszawie 15-20 czerwca 2020 roku, z zastrzeżeniem sprawdzianów umiejętności na specjalności musical na kierunku wokalistyka w dniach 22-27 czerwca 2020 roku,

  2. w Filii UMFC w Białymstoku 22-27 czerwca 2020 roku.

 3. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji:

  1. W UMFC w Warszawie 14-18 września 2020,

  2. W Filii UMFC w Białymstoku 14-18 września 2020.

 4. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać w dziekanatach wydziałów osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

 2. Postępowanie rekrutacyjne dla poszczególnych kierunków i specjalności na studia pierwszego stopnia obejmuje następujące sprawdziany wiedzy i umiejętności niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego ani egzaminu dojrzałości:

 

I.TRYB PODSTAWOWY

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Specjalność: kompozycja (studia stacjonarne)

 1. przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich

 2. kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny

 3. fortepian i czytanie a vista

 

Specjalność: teoria muzyki (studia stacjonarne)

 1. harmonia – sprawdzian ustny

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 3. formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

DYRYGENTURA

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (studia stacjonarne)

 1. dyrygowanie przygotowanym utworem

 2. kształcenie słuchu i podstawy instrumentoznawstwa – sprawdzian pisemny i ustny

 3. fortepian i czytanie a vista

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalności: gra na fortepianie, gra na klawesynie (studia stacjonarne)

 1. instrument

 2. przygotowanie zadanego utworu

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 4. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: gra na fortepianie (studia niestacjonarne)

 1. instrument

 2. przygotowanie zadanego utworu

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 4. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: gra na organach (studia stacjonarne)

 1. instrument

 1. czytanie a vista

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalności: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie,   gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji, gra na akordeonie, gra na harfie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

 1. instrument

 2. czytanie a vista

 3. przygotowanie zadanego utworu

 4. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Specjalność: muzyka dawna – gra na skrzypcach historycznych, muzyka dawna – gra na altówce historycznej, muzyka dawna –gra na wiolonczeli historycznej, muzyka dawna – gra na oboju historycznym, muzyka dawna – gra na flecie traverso, muzyka dawna – gra na violone, muzyka dawna – gra na violi da gamba, muzyka dawna – gra na kontrabasie, muzyka dawna – gra na teorbie, muzyka dawna – gra na trąbce naturalnej (studia stacjonarne):

 1. instrument historyczny

 2. czytanie a vista

 3. przygotowanie zadanego utworu

 4. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Specjalność: jazz i world music (studia stacjonarne)

Przed  przystąpieniem  do  sprawdzianów  wiedzy  i  umiejętności,  przy  rejestracji    w systemie IRK, kandydat określa wybrane, jedno z trzech proponowanych rozszerzeń specjalności:

 1. Jazz – profil wykonawczy

 2. Jazz – profil wykonawczo-autorski III – World Music

 1. instrument

Jazz (rozszerzenie I-II): flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas /gitara basowa.

 • Improwizacja na bazie standardów jazzowych – dwa standardy jazzowe zróżnicowane pod względem stylu, tempa i metrum, wykonane z sekcją rytmiczną (możliwy udział własnej sekcji rytmicznej kandydata).

World Music (rozszerzenie III): skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, akordeon.

 • Improwizacja  zaprezentowana  w  dwóch  zróżnicowanych  pod  względem  stylu  i tempa utworach (możliwe kompozycje własne) wykonane solo lub z własnym, dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół lub podkład muzyczny).

 1. sprawdzian

  • Jazz (rozszerzenie I-II) – przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista

 • World Music (rozszerzenie III) – przygotowanie improwizacji na podany temat muzyczny i czytanie a vista

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy i aktorstwo (studia stacjonarne, czteroletnie)

 1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

 2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Specjalność: śpiew solowy (studia niestacjonarne trzyletnie)

 1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

 2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Specjalność: musical (studia stacjonarne i niestacjonarne, czteroletnie)

 1. trzystopniowy egzamin z predyspozycji wokalnych, aktorskich i ruchowych

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Specjalność: śpiew solowy z językiem wykładowym angielskim (studia stacjonarne – odpłatne i niestacjonarne, trzyletnie)

 1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

 2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny i ustny

 2. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

 3. wybrany instrument (obowiązuje sprawdzian umiejętności gry na fortepianie w przypadku wyboru innego instrumentu)

 

Specjalność: rytmika (studia stacjonarne)

 1. rytmika

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny i ustny

 3. fortepian i improwizacja fortepianowa z elementami harmonii

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

MUZYKA KOŚCIELNA

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

 1. organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzianem predyspozycji

 

w zakresie akompaniamentu liturgicznego

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 2. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

TANIEC

Specjalność: pedagogika baletowa (studia stacjonarne)

sprawdzenie umiejętności praktycznych połączonych z omówieniem poszczególnych zagadnień obejmujących techniki tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego

 

Specjalność: taniec współczesny (studia stacjonarne)*

 1. wskazanie wykształcenia w zakresie sztuki tańca

 2. praktyka – lekcja w technikach tańca współczesnego

  1. prezentacja kompozycji solowej

  2. improwizacja we struktury wylosowanej tematycznie

*jeżeli studia na specjalności zostaną uruchomione w roku akademickim 2020-2021

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

REŻYSERIA DŹWIĘKU (studia stacjonarne)

 1. kształcenie słuchu i harmonia – sprawdziany: pisemne i ustne

 2. gra na instrumencie

 3. wiedza o mediach – sprawdzian pisemny

 4. wiadomości matematyczno-fizyczne – sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów ze świadectwem maturalnym sprzed roku 2006)

 5. sprawdzian kierunkowy ustny

 6. badania audiometryczne (przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani dostarczyć wynik audiometrycznego badania słuchu, przeprowadzonego w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC).

 

Filia UMFC w Białymstoku

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunków:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: pedagogika instrumentalna - gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji, gra na akordeonie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

 1. instrument

 2. czytanie a vista

 3. przygotowanie zadanego utworu

 4. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 2. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

 3. wybrany instrument

 

Specjalność: muzyka szkolna (studia stacjonarne)

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 2. sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych

 3. wybrany instrument

 

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

 1. organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata)

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 3. sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych

 

WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy (studia stacjonarne)

 1. śpiew

 2. sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

 

II.TRYB PONOWNEJ REKRUTACJI

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Specjalność: kompozycja (studia stacjonarne)

przegląd  (w  obecności  kandydata)  minimum  3  prac  kompozytorskich   złożonych  wraz   z podaniem do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną i rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: teoria muzyki (studia stacjonarne)

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z zakresu harmonii, kształcenia słuchu i form muzycznych

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

DYRYGENTURA

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (studia stacjonarne)

dyrygowanie jednym przygotowanym utworem i rozmowa kwalifikacyjna

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: gra na fortepianie (studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

 

wykonanie dowolnego 30-minutowego programu solowego (do wyboru komisji) zawierającego m.in. dużą formę klasyczną lub romantyczną oraz Etiudę F. Chopina

 

Specjalność: gra na organach, gra na klawesynie (studia stacjonarne) wykonanie dowolnego 30-minutowego programu solowego (do wyboru komisji) zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalności: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie

 1. jedna dowolna część utworu na instrument solo z epoki baroku

 2. jeden dowolny kaprys lub etiuda

 3. jedna część dowolnego koncertu

 

Specjalność: gra na akordeonie

minirecital 15-20 minut zawierający jeden utwór skomponowany przed 1750 rokiem oraz co najmniej dwie części oryginalnego cyklu.

 

Specjalności: gra na harfie, gra na gitarze

solowy program zróżnicowany pod względem stylów i form

 

Specjalność: gra na perkusji

 1. utwór solowy na kotły (ew. z akompaniamentem fortepianu),

 2. utwór solowy na zestaw multiperkusyjny lub z zakresu teatru instrumentalnego,

 3. utwór solowy na werbel w technice rudymentarnej bądź klasycznej,

 4. 2 solowe utwory na marimbę lub wibrafon zróżnicowane pod względem stylistyki i formy.

 

Specjalności: gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie

 1. jedna część dowolnego koncertu.

 2. dowolny utwór barokowy (w przypadku klarnetu i saksofonu forma sonatowa).

 3. utwór dowolny (dopuszczamy możliwość prezentacji utworu współczesnego).

 

Specjalności: muzyka dawna – gra na skrzypcach historycznych, muzyka dawna – gra na altówce historycznej, muzyka dawna – gra na wiolonczeli historycznej, muzyka dawna – gra na violi da gamba, muzyka dawna – gra na kontrabasie historycznym, muzyka dawna – gra na trąbce naturalnej, muzyka dawna – gra na flecie traverso, muzyka dawna – gra na oboju historycznym, muzyka dawna – gra na teorbie, muzyka dawna – gra na violone

program dowolny solowy (z towarzyszeniem klawesynu lub bez instrumentu towarzyszącego) do 20 min., zawierający:

 • formę taneczną – cześć suity,

 • formę sonatową – dwie skontrastowane części do wyboru,

 • utwór dowolny XVII-XXI w.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Specjalność: Jazz i World Music

 1. minirecital do 15 minut zawierający dwa kontrastowe utwory od  względem tempa      i rytmu i charakteru kompozycji z uwzględnieniem improwizacji kandydata. Prezentacja   może    zawierać    m.in.    kompozycję    własną.    Recital    wykonany  z akompaniamentem sekcji rytmicznej lub podkładu muzycznego.

 

 1. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy i aktorstwo (studia stacjonarne, czteroletnie)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Specjalność: śpiew solowy (studia niestacjonarne trzyletnie)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Specjalność: musical (studia stacjonarne i niestacjonarne, czteroletnie)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Specjalność: śpiew solowy z językiem wykładowym angielskim (studia stacjonarne – odpłatne i niestacjonarne, trzyletnie)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

 1. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

 2. wybrany instrument

 

Specjalność: rytmika (studia stacjonarne)

 1. rytmika

 2. fortepian i improwizacja fortepianowa z elementami harmonii

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

MUZYKA KOŚCIELNA

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

 1. wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach

 2. zadyrygowanie czterogłosowego utworu chóralnego z zakresu literatury muzyki kościelnej

 3. wykonanie arii lub pieśni kościelnej

 4. akompaniament organowy do wybranej pieśni kościelnej

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

TANIEC

Specjalność: pedagogika baletowa (studia stacjonarne)

Dla  kandydatów   na   II   rok:   egzamin   praktyczno-teoretyczny  obejmujący  zagadnienia  z przedmiotu: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy i taniec charakterystyczny. Dla  kandydatów  na   III   rok:   egzamin   praktyczno-teoretyczny  obejmujący  zagadnienia z przedmiotu: taniec klasyczny z dydaktyką, taniec współczesny z dydaktyką, taniec ludowy  z dydaktyką i taniec charakterystyczny z dydaktyką.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

REŻYSERIA DŹWIĘKU (studia stacjonarne)

rozmowa kwalifikacyjna

 

Filia UMFC w Białymstoku

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunków:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: pedagogika instrumentalna - gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji, gra na akordeonie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

 1. instrument

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 2. dyrygentura

 3. emisja głosu

 4. fortepian

 

Specjalność: muzyka szkolna (studia stacjonarne)

 1. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 2. dyrygowanie

 3. emisja głosu

 4. fortepian

 

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

 1. organy

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 3. dyrygowanie

 4. emisja głosu

 

WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy (studia stacjonarne)

 1. śpiew

 2. sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw gry aktorskiej

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

§8.

 

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata.

 2. Rejestracja kandydatów na studia w systemie  IRK  będzie  dostępna  od  1  maja  2020 roku do 20 czerwca 2020 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2020 do 31.08.2020 dla trybu ponownej rekrutacji

 3. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie podstawowym:

  1. w UMFC w Warszawie 1-7 lipca 2020 roku,

  2. w Filii UMFC w Białymstoku 1-7 lipca 2020 roku.

 4. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji:

  1. w UMFC w Warszawie 14-18 września 2020,

  2. w Filii UMFC w Białymstoku 14-18 września 2020.

 5. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać w dziekanatach wydziałów osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 6. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia obejmuje:

 

I.TRYB PODSTAWOWY

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Specjalność: kompozycja (studia stacjonarne)

przegląd minimum pięciu prac kompozytorskich oraz rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: teoria muzyki (studia stacjonarne)

 1. teoria muzyki – sprawdzian ustny

 2. historia muzyki – sprawdzian ustny

 3. kultura muzyczna – sprawdzian ustny

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

DYRYGENTURA

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (studia stacjonarne)

 1. dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok i czytanie partytur

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalności: gra na fortepianie, gra na klawesynie, gra na organach (studia stacjonarne) sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego  programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalność: gra na fortepianie (studia niestacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalność: gra na fortepianie, język wykładowy angielski (studia stacjonarne – odpłatne) sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalność: gra na fortepianie, język wykładowy angielski (studia niestacjonarne) sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalność: kameralistyka fortepianowa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu kameralnego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (dopuszcza się cykl pieśni) oraz jednej większej formy solowej

 

Specjalność: kameralistyka fortepianowa, język wykładowy angielski (studia stacjonarne – odpłatne i niestacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu kameralnego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (dopuszcza się cykl pieśni) oraz jednej większej formy solowej

 

Specjalności: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na akordeonie, gra na harfie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie – prezentacja

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA*

Specjalność: jazz i world music (studia stacjonarne)

 

Jazz: flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas / gitara basowa

 

 • mini recital składający się ze standardów jazzowych zawierających improwizację kandydata lub swoich  kompozycji  zróżnicowanych  pod  względem  stylu,  tempa i metrum, wykonany z sekcją rytmiczną (możliwy udział własnej sekcji rytmicznej kandydata),

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

World Music: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, perkusja, akordeon.

 

 • mini recital składający się z utworów zróżnicowanych pod względem stylu, tempa (możliwe kompozycje własne) wykonanych solo lub z własnym, dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół lub podkład muzyczny),

 • rozmowa kwalifikacyjna

*jeżeli studia na specjalności zostaną uruchomione w roku akademickim 2020-2021

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka (studia stacjonarne)

 1. śpiew

 2. kształcenie słuchu

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka z językiem wykładowym angielskim (studia stacjonarne – odpłatne)

 1. śpiew

 2. kształcenie słuchu

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka (studia niestacjonarne)

 1. śpiew

 2. kształcenie słuchu

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka z językiem wykładowym angielskim (studia niestacjonarne)

 1. śpiew

 2. kształcenie słuchu

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: dyrygentura chóralna (studia stacjonarne)

 1. dyrygentura chóralna

 2. emisja głosu

 3. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 4. fortepian

 

Specjalność: rytmika (studia stacjonarne)

 1. rytmika

 2. improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: wokalistyka chóralna (studia stacjonarne)

 1. część wokalna:

  • utwór klasyczno-kantylenowy

  • utwór współczesny o rozwiniętej melodyce i rytmice

 2. część ogólna:

  • czytanie partii chóralnej a vista

  • dykcja (wiersz)

  • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 3. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

MUZYKA KOŚCIELNA

Specjalność: organista (studia stacjonarne)

 1. organy ze sprawdzianem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego

 2. dyrygentura chóralna

 3. emisja głosu

 4. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Specjalność: kantor - dyrygent (studia stacjonarne)

 1. organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego

 2. dyrygentura chóralna

 3. emisja głosu

 4. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Specjalność: monodia liturgiczna (studia stacjonarne)

 1. organy

 2. dyrygentura chóralna

 3. emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej

 4. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

TANIEC

Specjalność: pedagogika baletowa (studia stacjonarne)

sprawdzenie umiejętności  praktycznych  (pokaz),  wiedzy teoretycznej  (zasady wykonania)  i metodycznej (dydaktyka przedmiotowa) z tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego; poziom klas I-VI ogólnokształcących szkół baletowych

 

Specjalność: choreografia i teoria tańca (studia stacjonarne)*

 1. przesłanie dokumentu świadczącego o  ukończeniu studiów I st. oraz CV z wyszczególnieniem osiągnięć choreograficznych

 2. praktyka - solo we własnej choreografii i wykonaniu (improwizacja wg wylosowanej struktury)

 3. teoria - odpowiedź na 2 pytania z zakresu kompozycji tańca

 

*jeżeli studia na specjalności zostaną uruchomione w roku akademickim 2020-2021

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

REŻYSERIA DŹWIĘKU

Specjalności: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria dźwięku w multimediach, reżyseria muzyczna (studia stacjonarne)

 1. rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w filmie, reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych oraz reżyserii muzycznej (chyba, że kandydat nie wyrazi chęci aplikowania na którąś ze specjalności)

 2. sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Filia UMFC w Białymstoku

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunków:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: pedagogika instrumentalna - gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji gra na akordeonie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

 

 • instrument: fortepian, organy, klawesyn, instrumenty smyczkowe, gitara, akordeon, perkusja – występ artystyczny z dowolnym programem

 • instrumenty dęte – występ artystyczny, w programie: forma cykliczna i utwór dowolny

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

 1. dyrygentura

 2. emisja głosu

 3. fortepian

 

Specjalność: edukacja artystyczna szkolna (studia stacjonarne)

 1. dyrygowanie

 2. emisja głosu

 3. fortepian

 

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

 1. organy

 2. emisja głosu

 3. dyrygowanie

 

WOKALISTYKA

Specjalność: pedagogika wokalna – śpiew solowy (studia stacjonarne)

 1. śpiew

 2. kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

 3. rozmowa kwalifikacyjna

 

II.TRYB PONOWNEJ REKRUTACJI

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Specjalność: kompozycja (studia stacjonarne)

przegląd (w  obecności  kandydata)  minimum  5  prac  kompozytorskich  przesłanych  wraz  z podaniem, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną i rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: teoria muzyki (studia stacjonarne)

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z zakresu teorii muzyki, historii muzyki, kultury muzycznej

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

DYRYGENTURA

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (studia stacjonarne)

dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok (wskazanym przez komisję egzaminacyjną) i rozmowa kwalifikacyjna

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: gra na fortepianie (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) wykonanie dowolnego 30-minutowego programu solowego (do wyboru komisji) zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalność: gra na organach, gra na klawesynie (studia stacjonarne)

wykonanie  dowolnego 40-minutowego programu solowego (do wyboru komisji) zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności

 

Specjalność: kameralistyka fortepianowa (studia stacjonarne)

wykonanie dowolnego 45-minutowego programu kameralnego (do wyboru komisji) zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności(dopuszcza się cykl pieśni) oraz jednej większej formy solowej

 

Specjalności: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie

 1. jedna dowolna część utworu na instrument solo z epoki baroku

 1. jeden dowolny kaprys lub etiuda

 2. jedna część dowolnego koncertu

 

Specjalność: gra na akordeonie

minirecital 15-20 minut zawierający jeden utwór skomponowany przed 1750 rokiem oraz co najmniej dwie części oryginalnego cyklu.

 

Specjalności: gra na harfie, gra na gitarze

solowy program zróżnicowany pod względem stylów i form

 

Specjalność: gra na perkusji

 1. utwór solowy na kotły (ew. z akompaniamentem fortepianu),

 2. utwór solowy na zestaw multiperkusyjny lub z zakresu teatru instrumentalnego,

 3. utwór solowy na werbel w technice rudymentarnej bądź klasycznej,

 4. 2 solowe utwory na marimbę lub wibrafon zróżnicowane pod względem stylistyki i formy.

 

Specjalności: gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie

 1. Jedna część dowolnego koncertu.

 2. Dowolny utwór barokowy (w przypadku klarnetu i saksofonu forma sonatowa).

 3. Utwór dowolny (dopuszczamy możliwość prezentacji utworu współczesnego).

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka (studia stacjonarne)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka z językiem wykładowym angielskim (studia stacjonarne – odpłatne)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka (studia niestacjonarne) egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

Specjalność: śpiew solowy – opera, muzyka dawna, kameralistyka z językiem wykładowym angielskim (studia niestacjonarne)

egzamin kwalifikacyjny, obejmujący śpiew i rozmowę kwalifikacyjną

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: dyrygentura chóralna (studia stacjonarne)

 1. dyrygentura chóralna

 2. emisja głosu

 3. fortepian

 

Specjalność: rytmika (studia stacjonarne)

 1. rytmika

 2. improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu

 1. rozmowa kwalifikacyjna

 

Specjalność: wokalistyka chóralna (studia stacjonarne)

 1. utwór klasyczno-kantylenowy

 2. utwór współczesny o rozwiniętej melodyce i rytmice

 3. czytanie partii chóralnej a vista

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

MUZYKA KOŚCIELNA

Specjalność: organista (studia stacjonarne)

 1. wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach

 2. improwizacja organowa na zadany temat

 

Specjalność: kantor-dyrygent (studia stacjonarne)

 1. wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach

 2. zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym

 

Specjalność: monodia liturgiczna (studia stacjonarne)

 1. wykonanie wybranej części ordinarium i proprium missae według kryterium semiologii gregoriańskiej (z uwzględnieniem restytucji melodycznej Graduale Novum)

 2. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

TANIEC

Specjalność: pedagogika baletowa (studia stacjonarne)

egzamin praktyczno-teoretyczny obejmujący  zagadnienia  z  przedmiotu:  taniec  klasyczny  z dydaktyką, taniec współczesny z dydaktyką, taniec ludowy z dydaktyką i taniec charakterystyczny z dydaktyką.

 

Specjalność: choreografia i teoria tańca (studia niestacjonarne)*

egzamin praktyczno-teoretyczny obejmujący zagadnienia z przedmiotu choreografia.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunku:

REŻYSERIA DŹWIĘKU

Specjalności: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria dźwięku w multimediach, reżyseria muzyczna (studia stacjonarne)

rozmowa kwalifikacyjna

 

Filia UMFC w Białymstoku

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla kierunków:

INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: pedagogika instrumentalna - gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji gra na akordeonie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

 • instrument: fortepian, organy, klawesyn, instrumenty smyczkowe, gitara, akordeon, perkusja – występ artystyczny z dowolnym programem

 • instrumenty dęte – występ artystyczny, w programie: forma cykliczna i utwór dowolny

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

 1. dyrygentura

 2. fortepian

 

Specjalność: edukacja artystyczna szkolna (studia stacjonarne)

 1. dyrygowanie

 2. fortepian

 

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

 1. organy

 2. emisja głosu

 

WOKALISTYKA

Specjalność: pedagogika wokalna – śpiew solowy (studia stacjonarne)

1. śpiew

 

§9.

 1. Podczas egzaminów wstępnych uwzględniane są szczególne potrzeby kandydatów na studia,   będących    osobami    niepełnosprawnymi    i    posiadających    orzeczenie   o niepełnosprawności.

 2. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do egzaminów wstępnych w terminach i na zasadach jak wszyscy kandydaci oraz według obowiązujących wymagań na danym kierunku studiów oraz na danej formie studiów i poziomie kształcenia.

 3. Szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych uwzględniane są w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych  Uniwersytetu,  w tym  zakresie i w formie dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 4. Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych  do rodzaju i stopnia niepełnoprawności jest złożenie do dnia 31 maja 2020 roku dla rekrutacji w trybie podstawowym oraz do dnia 31.08.2020 r. dla rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji w sekretariacie Prorektora ds. studenckich i dydaktyki wniosku zawierającego wykaz szczególnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

 

§10.

 1. Szczegółowe warunki obowiązujące kandydatów na studia, określone przez rady wydziałów, oraz zakres merytoryczny materiału z poszczególnych sprawdzianów, a także wykaz niezbędnych dokumentów, jakie kandydat ubiegający się o przyjęcie winien dostarczyć, zostanie opublikowany w Informatorze rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/2021.

 2. Informator będzie dostępny na stronie internetowej UMFC www.chopin.edu.pl, nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku.

 

§11.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, w terminach określonych niniejszą uchwałą, pozostaną wolne miejsca na studia, Rektor może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w terminach późniejszych niż wykazane w niniejszej uchwale.

 2. Informacja o dodatkowej rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej UMFC.

 

§12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)