Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Inżynieria środowiska – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Inżynieria środowiska jest dyscypliną nauki i techniki obejmującą zespół przedsięwzięć inżynierskich zmierzających do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy, a w przypadkach zdarzających się różnego rodzaju dewastacji środowiska, do jego rekultywacji. W taki sposób encyklopedyczna definicja tłumaczy jedną z najczęściej wybieranych dyscyplin kształcenia. Można się tylko cieszyć, że coraz więcej młodych ludzi planuje wykorzystać swoje umiejętności do pracy na rzecz środowiska. A jakie studia oni obierają? Jeśli wybierają studia w Kielcach, to kierują się ku Politechnice Świętokrzyskiej. W tej właśnie szkole wyższej oferowany jest kierunek Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy dającej przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków, ochrony środowiska przed degradacją, czy projektowania instalacji wodno- kanalizacyjnych. Studenci nabywają umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, organizowania i kierowana pracą zespołową. Inżynieria środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biologia i ekologia, ochrona środowiska, meteorologia, klimatologia i ochrona powietrza, inżynieria elektryczna, mechanika płynów, administrowanie zasobami środowiska, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, energetyka odnawialna, mechanika gruntów, termodynamika techniczna, wodociągi, hydrologia, oczyszczanie wody, instalacje sanitarne, inżynieria wodna, remediacja środowiska gruntowo- wodnego, systemy kanalizacyjne.

Inżynieria środowiska to kierunek kształcenia, który skierowany jest do osób, które czują wagę problemu ochrony środowiska naturalnego, jak również odpowiedzialności za działalność człowieka. Kończąc naukę osoby te posiadają wiedzę z obszaru inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, wentylacji, ogrzewnictwa, klimatyzacji, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony środowiska. Solidny bagaż wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwenci Inżynierii środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych i konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjno- wykonawczych, instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, laboratoriach analitycznych.

Inżynieria środowiska jest kierunkiem, który bardzo często występuje w ofertach edukacyjnych polskich uczelni i fakt ten powinien wywoływać wyłącznie pozytywne wrażenia. Taki stan wpływa także na konkurencyjność szkół wyższych i realizowanych programów nauczania.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Patrycja, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Politechnika Świętokrzyska to miejsce, w którym każdy nastawiony na wiedzę i umiejętności otrzyma wszystkie narzędzia, aby je zdobyć i rozwijać. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w przyrodzie,
 • procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych,
 • powiązań między zjawiskami globalnymi a antropopresją,
 • zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • technologii wody i ścieków,
 • projektowania i stosowania instalacji sanitarnych i gazowych,
 • zasad gospodarki odpadami,
 • procesów zachodzących w systemach ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • gleboznawstwa i rekultywacji,
 • systemów informacji przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjno- wykonawczych,
 • instytucjach badawczych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery,
 • laboratoriach analitycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jestprzeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Komentarze (0)