Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Prawo kanoniczne – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo kanoniczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawoznawstwo
 • prawo rzymskie
 • historia powszechnego prawa kanonicznego
 • historia źródeł kościelnego prawa polskiego
 • logika prawnicza
 • wybrane zagadnienia z teologii moralnej
 • podstawy światopoglądu katolickiego

 

Prawo kanoniczne to obowiązujące w Kościołach zbiory ujętych w kanony norm postępowania, jak również nauka o tych normach. W Kościele katolickim prawa ustanawiają papieże i sobory powszechne dla całego Kościoła, biskupi dla diecezji, wyżsi przełożeni zakonni dla swoich zakonów. Prawo kanoniczne rozwijało się od starożytności na podstawie tzw. ksiąg świętych i ustawodawstwa papieskiego oraz soborowego. Z kolei stosunki prawa kanonicznego do prawa państwowego normują zasady prawa wyznaniowego. Czym zatem jest prawo wyznaniowe? Jest ogółem norm prawnych wydawanych lub uznawanych przez państwo, określających uprawnienia obywateli wynikające z wolności sumienia i wyznania, a także regulujących stosunek państwa do związków wyznaniowych i kościołów. Czy Kościół mógłby obyć się bez zasad i reguł prawa kanonicznego? Chociaż głosy są podzielone, to jednak zrozumiałym jest, że kodeks reguluje całokształt życia kościelnego i umożliwia realizację zbawczej misji Kościoła. Chcąc dokładnie poznać treść zasad i norm należy wybrać się na odpowiednie studia. W Lublinie czeka na chętnych kierunek Prawo kanoniczne, proponowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawa kanoniczne prowadzony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Absolwenci kierunku powinni wykazywać się gruntowną wiedzą prawno- kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych. Studia stanowią przygotowanie do aktywności jako pracownik administracji kościelnej oraz działalności w sądownictwie kościelnym jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego oraz w poradnictwie prawnym. Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: prawoznawstwo, prawo rzymskie, historia powszechnego prawa kanonicznego, historia źródeł kościelnego prawa polskiego, logika prawnicza, wybrane zagadnienia z teologii moralnej, podstawy światopoglądu katolickiego, język łaciński, normy generalne, teoria i filozofia prawa, teologia prawa kanonicznego, zadanie nauczania Kościoła, metodologia prawa kanonicznego, normy o chrześcijanach, prawo o sakramentach świętych, prawo wyznaniowe, informatyka prawnicza, kościelne prawo małżeńskie, kościelne prawo karne materialne, ustrój hierarchiczny Kościoła, łacina prawnicza, kościelny proces karny, kościelny proces administracyjny.

Studia na kierunku Prawo kanoniczne dostarczają różnorodnych umiejętności i kompetencji, które można podzielić na kilka grup. Są to kompetencje: specjalistyczne, komunikacyjne i analityczne, językowe oraz informatyczne. Umacnianiu i rozwijaniu ich służą obowiązkowe praktyki, które studenci odbywają w kancelarii parafialnej, prawnej lub kanonicznej, kurii diecezjalnej, bądź sądzie kościelnym. Dzięki temu wyróżniają się umiejętnościami przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji, przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków. A gdzie mogą pracować absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jan Pawła II będą mogły pracować w administracji kościelnej, kancelariach prawnych i kanonicznych, czy sądownictwie kościelnym. W gronie zawodów, jakie można wyróżnić w tej przestrzeni zawodowej znajdują się między innymi: sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Od początków istnienia zadaniem uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae, zatem kierunek Prawo kanoniczne stanowi jeden z najważniejszych elementów oferty dydaktycznej. A jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Łukasz, student Prawa kanonicznego mówi:

„Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to jedyna uczelnia w Polsce o takim charakterze, wartościach i prestiżu. To uczelnia, z której każdy student jest dumny.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego analizowania tekstów prawnych i ich interpretacji w szerszym kontekście prawnym,
 • identyfikowania dylematów etycznych związanych ze stosowaniem prawa,
 • historii powszechnego prawa kanonicznego,
 • historii kościelnego prawa polskiego,
 • zadań normy kanonicznej,
 • prawa o sakramentach,
 • prawa małżeńskiego i rodzinnego,
 • wzajemnych związków przyczynowych między przestępstwem a karą kościelną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo kanoniczne:

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji kościelnej,
 • kancelariach prawnych i kanonicznych,
 • sądownictwie kościelnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo kanoniczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Komentarze (0)