Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

11.07.2022

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2022

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pedagogika w WSB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4900 zł

studia niestacjonarne: od 4500 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności, które razem stanowią przygotowanie do pracy w edukacji formalnej i pozaformalnej. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania, metodami badań pedagogicznych, socjologią wychowania, współczesnymi koncepcjami i systemami edukacyjnymi, a także psychologią rozwojową i psychologią osobowości. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy szczegółowej i specjalistycznej w zakresie logopedii, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i socjoterapii, resocjalizacji i pedagogiki penitencjarnej.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się obszerną wiedzą i licznymi umiejętnościami oraz kompetencjami pedagogicznymi i wychowawczymi. To wszystko stanowi solidną podstawę do poruszania się po różnych obszarach działań edukacyjnych, zarówno w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • historia myśli pedagogicznej
 • metody badań pedagogicznych
 • pedagogika społeczna
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • profilaktyka i terapia uzależnień

 

Nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, że pedagogika należy do grona dziedzin najważniejszych, ponieważ w centrum jej zainteresowań znajduje się człowiek. Pomimo tego, że człowiekiem oraz jego wychowaniem i edukacją zajmowano się od wieków, to pedagogika jako odrębna dyscyplina narodziła się w XIX stuleciu. Wraz z jej rozwojem powstawały subdyscypliny, nowe zagadnienia i obszary tematyczne, stąd dzisiaj możemy określić ją mianem jednej z najszerszych dziedzin nauki. Co ważne, pedagogika wymaga nie tylko samego zainteresowania człowiekiem, lecz także pewnych cech osobowości i konkretnych kompetencji, bez których zrozumienie i wsparcie drugiej osoby wydaje się niemożliwe, bądź bardzo trudne. Miejscem, w którym można nabyć zarówno szczegółową wiedzę, jak i określone umiejętności i kompetencje jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, w której kierunek Pedagogika prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika oferowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu skierowany jest do osób zainteresowanych mechanizmami, jakie rządzą kształceniem i wychowaniem, a także społeczno- kulturowymi uwarunkowaniami współczesnej edukacji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, niezbędnej do rozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, jak również posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, historia myśli pedagogicznej, metody badań pedagogicznych, pedagogika społeczna, pojęcia i systemy pedagogiczne, profilaktyka i terapia uzależnień, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, współczesne koncepcje i systemy edukacyjne, socjologia ogólna, diagnozowanie dziecka i jego potrzeb, komunikacja w sytuacji pomagania i opieki, pedagogika rodziny z gerontologią, terapia zajęciowa osób dorosłych, teoria resocjalizacji.

Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem, który odpowiada na potrzeby współczesności. Innowacyjnie przygotowany program kształcenia wychodzi naprzeciw takim wyzwaniom jak: metropolizacja świata, kryzys tożsamości społecznych, globalizacja, czy potrzeba budowania nowej edukacji, w której nacisk kładziony jest na kreatywne łączenie osiągnięć przeszłości z przyszłością i budowanie podstaw bezpiecznego życia, zarówno w jego aspekcie personalnym, społecznym, narodowym, jak i ogólnoświatowym. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowo- wychowawczych, instytucjach oświatowych, instytucjach kulturalnych, fundacjach i stowarzyszeniach, zakładach poprawczych, zakładach karnych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wczesnej interwencji.

 

Opinie

Poznań jak na stolicę województwa przystało posiada wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów na studia obiera stolicę Wielkopolski jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu opinie? Patrycja, studentka Pedagogiki mówi:

„Wybrałam studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, ponieważ wiedza tutaj zdobywana jest nowoczesna, odpowiada wymaganiom współczesnego świata, a także stanowi przygotowanie do realizacji zadań, jakie stoją przed współczesnymi pedagogami.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Poznań

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • koncepcji człowieka i metodologii badań psychologicznych,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • analizowania i interpretowania zjawisk społecznych,
 • samodzielnego wiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi i edukacyjnymi,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka,
 • planowania różnych rodzajów aktywności kulturowych człowieka,
 • projektowania i realizowania procesu coachingu, mentoringu i tutoringu,
 • organizowania zajęć aktywizujących osoby starsze,
 • programowania działań resocjalizujących.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • instytucjach oświatowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • sanatoriach i uzdrowiskach,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)