Rekrutacja na PW 2021/2022

Artykuł archiwalny

 

Politechnika Warszawska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 5 l 8/XL1X/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz formy tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 69, art. 70 ust. 1 -4. art. 72 list. 1 i art. 323 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85. z późn. zm.), uchwala się. co następuje:

 

§ 1

 

1. Rekrutacja kandydatów będzie przeprowadzana na:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym na studia w języku angielskim;
2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia umożliwiając uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym na studia zaoczne na odległość (przez Internet):
3) studia stacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym na studia w języku angielskim:
4) studia niestacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym na studia zaoczne na odległość (przez Intcrnct):
5) jednolite studia magisterskie na Wydziale Architektury umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta.


2. Wykaz kierunków studiów i poziomów kształcenia, profili oraz form studiów prowadzonych przez poszczególne wydziały oraz kolegium wraz zawiera załącznik nr l do uchwały.


3. Procedury rekrutacji kandydatów na studia będą przeprowadzane przez komisje rekrutacyjne. powołane przez Rektora na wniosek dziekanów wydziałów i dyrektora kolegium.


4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia wymienione nr ust. 1 pkt 1. prowadzą odpowiednio:
1) Komisja rekrutacyjna ds. studiów stacjonarnych pierwszego  stopnia na Wydziale Architektury.
2) Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  dla        pozostałych   kierunków studiów prowadzonych w Warszawie.
1) Komisja   Rekrutacyjna  Filii ds. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku.


5. Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3. 4 prowadzą komisje rekrutacyjne poszczególnych wydziałów oraz kolegium.


6. Liczbę miejsc. na które mogą zostać przyjęci kandydaci na studia o określonym kierunku oraz poziomie, profilu i formie kształcenia, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. określi Rektor.


7. Proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego REKRUTACJA opracowanego przez Centrum informatyzacji PW. System ten zakłada każdemu zarejestrowanemu kandydatowi Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR).

8. Kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia. profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia nie może zostać przyjęty na te studia. Kandydat który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku. stopnia i profilu studiów nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.


9. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. I pkt 1, jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTAC.IA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz udostępnienie uczelni wyników ze świadectwa dojrzałości i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia kandydata do przyjęcia go na studia.


10. Po potwierdzeniu dokonania opłaty rekrutacyjnej, rejestracja kandydata jest traktowana jako złożenie podania o przyjęcie na studia zgodnego z danymi prowadzonym i przez kandydata do systemu REKRUTACJA.


11. Przyjęcia na studia wymienione w ust. I pkt 1, są zorganizowane w formie czterech konkursów różniących się procedurami kwalifikacyjnymi i harmonogramem działań:
1 ) na kierunek Architektura prowadzony w języku polskim.
2) na kierunek Architektura prowadzony w języku angielskim.
3) na pozostałe kierunki prowadzone w Warszawie.
4) na kierunki prowadzone w PW Filii w Płocku.


12. Do każdego z tych konkursów kandydat może się zarejestrować tylko jeden raz. W przypadku kilku rejestracji rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie. na które opłata rejestracyjna wpłynie najwcześniej. Szczegółowe zasady przyjąć na studia wymienione ii ust. 1 pkt 1, podane są w załączniku nr 2 do uchwały.


13. Osoby zakwalifikowane na studia są obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów i wydziale, na które kandydat został zakwalifikowany.


14. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA. terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe zasad y przyjąć na studia wymienione w ust. I pkt 2 podane są w załączniku nr 2 do uchwały.


15. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione ust. 1 pkt 3 i ust. I pkt 4 jest   internetowe    zarejestrowanie   się   kandydata    w   systemie    REKRUTACJA w wyznaczonym terminie. Terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz terminowe złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe zasady przyjąć na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ustala pkt 4 zawarty w załączniku nr 3 do uchwały.


16. O przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 mogą także ubiegać się kandydaci. którzy spełnili warunki wymienione w uchwale nr 302/XI.V 111/20 l5 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się, i którym kandydatom zgodnie z procedurami przewidzianymi w tej uchwale uznano, że efekty uczenia się uzupełniają kompetencje formalne w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na danym stopniu i kierunku.


17. O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać kandydaci posiadając certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. osoby posiadające maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, osoby posiadające maturę EB lub IB oraz osoby których wynik egzaminy maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynosi co najmniej 80%.


18. Zasady wymienione w ust. 1 -17 dotyczą obywateli polskich.

19. Zasady przyjęć na studia cudzoziemców, podane są w załączniku nr 4 do uchwały.


20. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podane są w załączniku nr 5 do uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)