Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

 

Wymagane kroki w procesie związanym z przyjęciem na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie
 

1.    Zarejestruj się w Systemie IRK - [link]

2.    Potwierdź rejestrację wnosząc opłatę rekrutacyjną

3.    Po otrzymaniu wyników matury wprowadź je poprawnie do Systemu IRK

4.    Dostarcz w formie elektronicznej, przez System IRK, dokumnety (o ile posiadasz):

 • zaświadczenie o klasie sportowej (kierunki: Wychowanie Fizyczne, Sport i Taniec w Kulturze Fizycznej)

 • zaświadczenie wystawione przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowychl, jeżeli jesteś laureatem i finalistą olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego

 • zagraniczne świadectwo dojrzałości wraz z apostille oraz tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeżeli kończyłeś zagraniczną szkołę średnią 

5.           Sprawdź wynik rekrutacji w Systemie IRK w wyznaczonym terminie

6.          Dokonaj wpisu na studia i prześlij skan wymaganych dokumentów poprzez System IRK w wyznaczonym terminie (skan świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy)

7.          Po przyjęciu na studia dostarcz osobiście komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej

Studia na pierwszym stopniu prowadzone będą w roku akademickim 2021/2022 tylko w trybie stacjonarnym.

 

Terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostaną podane na przełomie marca/kwietnia 2021r.
 

Data

Czynność

 

rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK

 

 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK

 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne

 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych

 • ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń o posiadanej klasie sportowej

 • ostateczny termin dostarczenia kserokopii matur zagranicznych + apostille z tłumaczniami (oryginał do wglądu)

 

egzamin sprawnościowy z pływania  i taneczny

 

udostępnienie list rankingowych na wszystkich kierunkach

 

termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w formie elektronicznej przez System IRK (skan swiadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy)

 

publikacja list osób przyjętych na studia

 

dostarczenie, przez osoby przyjęte na studia, kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej


 


 

Niedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.

 

 

Zasady rekrutacji na kierunku:

 • Wychowanie Fizyczne

 • Sport

 • Taniec w Kulturze Fizycznej 

 • Turystyka i Rekreacja

 • Fizjoterapia

 • Dietetyka

Na każdym kierunku jest wymagana umiejętność pływania.
Wszystkie kierunki są prowadzone tylko w trybie stacjonarnym.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kryteria obowiązkowe
 

 • Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części
  pisemnej z:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

 • Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania uwzgledniajacy:

o   czas przepłyniętego dystansu - ocena od 1 do 5 pkt.
Brak uzyskania przynajmniej 1 punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata z udziału w dalszym procesie rkerutacyjnym

o   technikę stylu pływackiego (dopuszcza się dwa style, każdy po 25 metrów) - ocena od 0 do 10 pkt.


Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 50pkt
• I klasa sportowa – 30 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów

 

SPORT

Kryteria obowiązkowe

Konkurs świadectw:

 • Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części
  pisemnej z:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

 • Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania uwzgledniajacy:

o   czas przepłyniętego dystansu - ocena od 1 do 5 pkt.
Brak uzyskania przynajmniej 1 punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata z udziału w dalszym procesie rkerutacyjnym

o   technikę stylu pływackiego (dopuszcza się dwa style, każdy po 25 metrów) - ocena od 0 do 10 pkt.

Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 50pkt
• I klasa sportowa – 30 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów

 

TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ


Kryteria obowiązkowe
 

Konkurs świadectw:

 • Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części
  pisemnej z:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

 • Egzamin artystyczny z tańca, który obejmuje:

o   etap I - lekcja tańca z naciskiem na ruch, a nie na technikę - ocena od 1 do 50 pkt.

o   Etap II - 1,5 minuty tańca solo bez muzyki - ocena od 1 do 50 pkt.

Kryteria uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

TURYSTYKA I REKREACJA


Kryteria obowiązkowe
 

Konkurs świadectw:

 • Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części
  pisemnej z:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

 • Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania uwzgledniajacy:

o   czas przepłyniętego dystansu - ocena od 1 do 10 pkt.

 

FIZJOTERAPIA


Kryteria obowiązkowe
 

Konkurs świadectw:

 • Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części
  pisemnej z:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

 • Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania uwzgledniajacy:

o   czas przepłyniętego dystansu - ocena od 1 do 10 pkt.

 

DIETETYKA


Kryteria obowiązkowe
 

Konkurs świadectw:

 • Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części
  pisemnej z:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

 

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

„Nowa matura”
Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego:

 • na poziomie podstawowym – z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt);

 • na poziomie rozszerzonym – z przelicznikiem razy 1,5 (1%=1,5 pkt).

 

„Stara matura”
  Tabela nr 1.

4-stopniowa skala ocen

6-stopniowa skala ocena

Ocena

Punkty

Ocena

Punkty

5

100

6

100

4

75

5

75

3

50

4

60

 

3

45

2

30

 


 „Matura międzynarodowa”
Tabela nr 2.

Matura międzynarodowa - punkty

Nowa matura - punkty

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

 

Z języka obcego kandydat ma liczone punkty razy 2
 

„Matura dwujęzyczna”

Przyznanie punktów za przedmiot brany pod uwagę na danym kierunku zdawany w języku obcym na egzaminie maturalnym - 1% razy 1,5 pkt

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym

1.    Podanie z systemu IRK podpisane przez kandydata.

2.    Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu.

3.    Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy.

4.    Dowód osobisty do wglądu.

5.    Kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy (Dietetyka  w ciągu miesiąca od zakwalifikowania się na studia).

6.    Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.

7.    Kandydaci z zagranicznym świadectwem dojrzałości powinni dołączyć Apostille. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie ma informacji o tym, że wymieniony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na wybrany przez siebie kierunek, to prosimy o dostarczenie potwierdzenia o ww. uprawnieniach, przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.
Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

8.    Kandydaci posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I klasę sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy (tylko Sport i Wychowanie Fizyczne).

9.    Kandydaci posiadający klasy sportowe wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, zobowiązani są dostarczyć, w wyznaczonym terminie, zaświadczenie o posiadanej klasie (tylko Taniec w Kulturze Fizycznej).


Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej
musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.


Jak złożyć dokumenty?

Dokumenty należy zlożyć w wyznaczonym dla danego kierunku terminie.

Dokumnety może złożyć osoba upowazniona (pełnomocnictwo). Osoba upoważniona powinna wraz z kompletem dokumentów oraz pełnomocnictwem okazać swój dowód osobisty oraz dowód osobisty kandydata lub kserokopię dowodu.

 

Niekompletna teczka nie będzie przyjęta.

 

Badanie lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy.

Na badania bezpłatne zapraszamy do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu (WCMP), ul. Poznańska 55 A Poznań 

Jeżeli kandydat nie pochodzi z w/w miast, może zrobić badania u lekarza medycyny pracy odpłatnie w swoim miejscu zamieszkania.

Badania w WCMP są przeprowadzane od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00
Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w przychodni najpóźniej do godziny 09:00.

Do badań należy przygotować:
1. Dokument tożsamości
2. Skierowanie na badanie profilaktyczne wystawione przez Uczelnię
3. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli kandydat leczy się (leczył się)
4. Dodatkowe wyniki badań (jeżeli kandydat posiada)
5. Okulary korygujące wzrok (jeżeli kandydat posiada)

Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.

Skierowania:

Fizjoterapia

Dietetyka

Pozostałe kierunki

 

Liczba miejsc na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2021/2022 dla obywateli polskich zostaną podane w kwietniu 2021r.

 

WYDZIAŁY

KIERUNKI

I stopień

Jednolite

magisterskie

WYDZIAŁ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

Wychowanie Fizyczne

 

x

Sport

 

x

Taniec w Kulturze

 

x

Turystyka i Rekreacja

 

x

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Fizjoterapia

x

 

Dietetyka

 

x

Neurobiologia

x

x

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

Wychowanie Fizyczne

   

x

Fizjoterapia

x

 

Dietetyka

 

x

 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opat zostanie podana na przełomie marca/kwietnia 2021r.


Po wybraniu kierunku w Systemie IRK, kandydat otrzyma informację zwrotną o wysokości opłaty, nr konta oraz tytuł przelewu.

Prosimy o dokładne wpisanie wymaganego tytułu przelewu, ponieważ tylko tak możemy zidentyfikować kandydata w Systemie do zaksięgowania opłaty. System rejestracyjny nie jest połączony z systemem bankowym, opłaty są księgowane z opóźnieniem, po otrzymaniu wyciągów z kwestury Uczelni.

 

WYDZIAŁY

KIERUNKI

I stopień

Jednolite

magisterskie

WYDZIAŁ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

Wychowanie Fizyczne

 zł

x

Sport

 zł

x

Taniec w Kulturze

 zł

x

Turystyka i Rekreacja

 zł

x

Animacja Osób 50+

 zł

x

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Fizjoterapia

x

 zł

Dietetyka

 zł

x

Neurobiologia

x

x

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

Wychowanie Fizyczne

     zł

x

Fizjoterapia

x

 zł

Dietetyka

 zł

x

 

Prosimy o dokładne wpisanie wymaganego tytułu przelewu, ponieważ tylko tak możemy zidentyfikować kandydata w Systemie do zaksięgowania opłaty. System rejestracyjny nie jest połączony z systemem bankowym, opłaty są księgowane z opóźnieniem, po otrzymaniu wyciągów z kwestury Uczelni.

Bez zaksięgowanej opłaty kandydat nie może brać udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.
 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadkach: 

 • nieuruchomienia kierunku studiów; 

 • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku;

 • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek realizowany na określonym poziomie i formie studiów;

 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 • wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną;

 • wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przez lekarza medycyny pracy.

Zwrot opłaty następuje na pisemną prośbę kandydata wysłaną tradycyjną pocztą z własnoręcznym podpisem kandydata, na konto wskazane przez kandydata.

Prośby o zwrot opłaty należy składać w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w systemie IRK.

Niepełnosprawni kandydaci na studia oraz wychowankowie domów dziecka są zwolnieni
z opłaty za postępowanie rekrutacyjne po wcześniejszym poinformowaniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Komentarze (0)