Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/22

Politechnika Gdańska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

Na podstawie art. 70 ustęp 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Senat Politechniki Gdańskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

§1

Warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  kandydatów  na  stacjonarne  i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 stanowią załącznik do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r.

 

Warunki,   tryb   oraz    termin   rozpoczęcia   i   zakończenia    rekrutacji   kandydatów    na   stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

§1

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub  inny dokument  uznany w  Rzeczpospolitej  Polskiej  za dokument  uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić  w wyniku  potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone  w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.

 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia  i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 

 1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2021 r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 6 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 2. dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone do  31  sierpnia  2021 r.  Szczegółowy  terminarz  rekrutacji  ustala  rektor  do  końca  marca  2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym,  na  który  kwalifikuje  się  z  osiągniętymi  przez  siebie  wynikami  w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

§2

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego.  Szczegółowe   kryteria   kwalifikacyjne    na    poszczególne    kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 2. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego, języka zdawanego jako język narodowy oraz języka obcego nowożytnego.   Szczegółowe   kryteria   kwalifikacyjne    na    poszczególne    kierunki    przedstawiono w załączniku 3.

 2. Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa lub na podstawie ocen ze świadectwa z przedmiotów: matematyka, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka obcego nowożytnego.   Szczegółowe   kryteria    kwalifikacyjne    na    poszczególne    kierunki    przedstawiono w załączniku 3.

 3. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 

 1. etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

 2. etap drugi – konkurs punktów kandydata obliczanych na podstawie załącznika nr 3.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.   W szczególności pomoc w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 

§3

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia obywateli polskich prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców – komisja ds. rekrutacji cudzoziemców. Prace komisji koordynuje rektor.

 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

 3. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl.   Niedostarczenie   dokumentów    oraz    nie    wniesienie    opłaty    rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości lub od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

  1. świadectwo lub certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania wraz z wykazem ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji i oficjalną skala ocen,

 5. legalizacja świadectwa w formie apostille, gdy dokument został  wydany przez instytucję  działającą w kraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz.938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach,

 6. potwierdzenie uprawnień wydane przez  szkołę/władze  oświatowe  do  podjęcia  studiów  I  stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia),

 1. tłumaczenie    świadectwa,    wykazu    ocen,     potwierdzenia     uprawnień,     apostille/legalizacji, na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej.

 2. jeżeli w państwie, w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem zalegalizowanym w polskiej placówce dyplomatycznej

 3. jeśli świadectwo nie podlega  uznaniu  z mocy prawa  lub na podstawie  umów międzynarodowych  za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych wymagane jest zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych  w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty.

 

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu  Kształcenia  Językowego   lub   zaświadczenie  o   języku   polskim  jako   wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wg listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie przez Politechnikę Gdańską znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski.

 

W przypadku cudzoziemców akceptowane będą dokumenty jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 1. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w zarządzeniu Rektora.

 2. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

§4

Szczegółowe  zasady  przyjmowania  na  studia  w  uczelni  publicznej  laureatów  oraz  finalistów  olimpiad   i konkursów stopnia centralnego, które odbyły się w Polsce określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.

 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcy otrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.

 3. Kandydaci będący cudzoziemcami, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego komisji ds. rekrutacji cudzoziemców.

 

§6

 1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który była przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 2. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców.

 3. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

§7

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

§8

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Załącznik nr 1 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów   na   stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzone do uruchomienia w semestrze zimowym 2021/2022

 

 

Kierunek

 

Wydział

 

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Analityka gospodarcza

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

licencjat

 

polskim

Architektura

 

Architektury

 

stacjonarne

 

inżynier architekt

polskim i angielskim

Automatyka, robotyka

i systemy sterowania

 

Elektrotechniki i Automatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Automatyka, cybernetyka

i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Biotechnologia

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Budownictwo

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Chemia

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Chemia budowlana

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Ekonomia

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

 

licencjat

 

polskim

Elektronika

i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Elektrotechnika

 

Elektrotechniki i Automatyki

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki;

Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

stacjonarne

 

 

inżynier

polskim i angielskim

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Geodezja i kartografia

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Gospodarka przestrzenna

 

Architektury

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Zarządzania

i Ekonomii

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

angielskim

 

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria mechaniczno-

medyczna

 

Mechaniczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria środowiska

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

stacjonarne

 

 

licencjat

 

polskim

Mechanika i budowa

maszyn

 

Mechaniczny

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

polskim

i angielskim (tylko stacjonarne)

 

Mechatronika

 

Mechaniczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Technologia chemiczna

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Transport

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Transport i logistyka

Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Zarządzanie

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

 

licencjat

 

angielskim

Zarządzanie i inżynieria

produkcji

 

Mechaniczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Zarządzanie inżynierskie

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Zielone technologie

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

polskim i angielskim

 

 

Załącznik nr 2 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów   na   stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

Rekrutacja

 

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

 3. Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,

 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

 4. podać wymagane informacje m.in. o ukończonej szkole, numerze świadectwa dojrzałości itp.,

 5. podać wyniki z egzaminu maturalnego (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności od typu zdawanej matury),

 6. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

  1. wybrać nabór na studia,

  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, który jest najbardziej zainteresowany,

  3. wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

  4. załączyć wymagane skany dokumentów.

 7. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku Architektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat. Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia,

 8. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemców według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.

 2. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

 3. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji,   a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

 5. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

 6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim.

 

Załącznik nr 3 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów   na   stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 • matematyki,

 • przedmiotu dodatkowego,

 • języka polskiego,

 • języka obcego nowożytnego.

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

 

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p

 

gdzie:

W

liczba punktów kandydata

matematyka

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

j obcy

liczba     punktów     odpowiadająca      procentowemu     wynikowi     pisemnego              egzaminu

maturalnego z języka obcego

p

zmienna zależna od rodzaju i poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

 

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

 

WA  = S + W

 

gdzie:

WA

suma punktów kandydata na kierunek architektura

S

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał

minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

W

liczba punktów kandydata

 

1.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin maturalny z wynikami określonymi wartościami procentowymi („nowa matura”)

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego

z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba  punktów  równa  procentowemu   wynikowi   pisemnego   egzaminu  maturalnego  z przedmiotu dodatkowego; jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie

maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

j polski

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego

z języka polskiego

j obcy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego

z języka obcego

p = 0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat

zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

 

2.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

 

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005) ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5) lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6), przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie  to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka) według reguły:

 

 

Ocena

celujący (6)

bardzo dobry (5)

dobry (4)

dostateczny (3)

mierny lub dopuszczający

(2)

Przypisane punkty

100

80

60

40

20

 

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (wynik

z części pisemnej egzaminu)

j obcy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego

p = 1,0

dla ocen z egzaminu dojrzałości

p = 0,25

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

3.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

 

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 

Ocena

Liczba punktów

Poziom SL

Poziom HL

excellent (7)

80

100

very good (6)

70

95

good (5)

60

90

satisfactory (4)

50

80

mediocre (3)

40

60

poor (2)

30

40

very poor (1)

0

0

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z grupy języków narodowych

j obcy

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego

p

= 1,0

 

4.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

 

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

 

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka).

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu

dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu

dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu

dodatkowego

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

p = 0,5

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

5.Dla kandydatów, będących cudzoziemcami

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

 

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

 

Dla kandydatów cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy  (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu

dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu

dodatkowego

p = 0,6

p = 0,5

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

6.Przedmiot dodatkowy

 

Kierunek

Przedmioty dodatkowe

Analityka gospodarcza

fizyka albo geografia

 

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

historia sztuki albo informatyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

fizyka albo informatyka

Biotechnologia

fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

fizyka albo informatyka

Chemia

fizyka albo chemia

Chemia budowlana

fizyka albo chemia

Ekonomia

geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

fizyka

Energetyka

fizyka

Fizyka techniczna

fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

geografia

Informatyka

fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka

Inżynieria danych

fizyka albo informatyka

Matematyka

fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

fizyka

Mechatronika

fizyka

Nanotechnologia

fizyka albo chemia

Oceanotechnika

fizyka

Technologia chemiczna

fizyka albo chemia

Transport

fizyka albo informatyka

Transport i logistyka

fizyka albo informatyka

Zarządzanie

fizyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

Zielone technologie

fizyka albo chemia

 

 

Uchwała Senatu PG nr 482/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

Na podstawie art. 70 ustęp 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Senat Politechniki Gdańskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

§1 

Warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  kandydatów  na  stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 stanowią załącznik do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 482/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r.

 

Warunki,   tryb   oraz   termin   rozpoczęcia   i   zakończenia    rekrutacji   kandydatów    na   stacjonarne  i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

§1

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązuje posiadanie dyplomu ukończenia studiów.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.

 3. Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje  w ramach tego samego stopnia   i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 

 1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się od 6 lipca 2021 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 11 stycznia 2022 r., a wyniki zostaną opublikowane do 22 lutego 2022 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2021 r.

 2. dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się od 11 maja 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2021 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 1 listopada 2021 r., a wyniki zostaną opublikowane do 22 lutego 2022 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca października 2021 r.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym  koncie  rekrutacyjnym,  na  który  kwalifikuje  się  z  osiągniętymi  przez  siebie  wynikami  w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

§2

 1. Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów drugiego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Studia  drugiego stopnia są prowadzone  na  kierunkach  kształcenia  wymienionych  w załączniku  nr  1   i trwają trzy lub cztery semestry. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności    od kierunku uprawnia tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz spełnienie warunków rekrutacji ustalonych przez uczelnię – co określa załącznik nr 3.

 1. Kandydaci na studia powinni posiadać określony tytuł zawodowy jak również być absolwentami danego kierunku zgodnie z załącznikiem 3. Dodatkowo kandydaci na kierunek architektura powinni złożyć portfolio oraz posiadać dyplom z uczelni, które uzyskały międzynarodową uznawalność kwalifikacji zawodowych potwierdzoną wpisem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Aneks V.7 L 255/129 - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub legitymują się dyplomem: Bachelor Diploma, Bachelor’s Degree Certificate Majoring in Architecture wraz z potwierdzeniem przebiegu studiów.

 2. Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie:

 

 1. dla obywateli polskich - ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie, a w przypadku kierunku  Architektura dodatkowo  w oparciu o portfolio.

 2. dla cudzoziemców – ukończonego kierunku studiów, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów na dany kierunek bądź wątpliwości, komisja może przeprowadzić dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną.

 

§3

 1. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje rektor.

 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną wartość średniej ważonej i ocenę na dyplomie ze studiów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

 3. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości/od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

 

 • potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze szkolnictwa wyższego do podjęcia studiów II stopnia w kraju, w którym wydano dyplom ukończenia studiów I stopnia

 • wykaz ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia

 • oficjalna skala ocen

 • apostille lub legalizacja uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia

 

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu  Kształcenia  Językowego   lub   zaświadczenie  o   języku   polskim  jako   wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie przez Politechnikę Gdańską, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

 

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego według listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie przez Politechnikę Gdańską znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski

 

Dodatkowo w przypadku kandydatów spoza UE komisja może wymagać:

 • przetransponowania ocen z uczelni macierzystej na oceny obowiązujące w UE.

 

Ww. dokumenty akceptowane będą jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 1. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w zarządzeniu Rektora.

 2. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

§4

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem, że:

 

 1. ich dyplomy uprawniają do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym zostały uzyskane,

 2. ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,

 3. ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez jednostkę uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.

 

Podlegają oni pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

 

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów.

 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji

 3. Kandydaci będący cudzoziemcami, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia na podstawie decyzji administracyjnej Rektora, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji.

 

§6

 1. Od negatywnej decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 3. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

§7

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

§8

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych lub dotyczących ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej bądź oceny na dyplomie, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Załącznik nr 1 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów   na   stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

Kierunki studiów drugiego stopnia zatwierdzone do uruchomienia

 

Kierunek

Wydział

Stacjonarne

Niestacjonarne

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

Z 2)

Z

Architektura

Architektury

L 2)

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z C)

L 2)

Biotechnologia

Chemiczny

L

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z 1)

L 2)

Z

Chemia

Chemiczny

L

Chemia budowlana

Chemiczny

L

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z C)

L2)

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa

L

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

L

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

L

Gospodarka przestrzenna

Architektury

L

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z C)

L 2)

Z

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki

Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny

L

Inżynieria i technologie nośników energii

Chemiczny

L P)

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny

L

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

L

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa

L

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z 1)

L 2)

Z

Korozja

Chemiczny

L

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

L 2)

Z

L

Mechatronika

Mechaniczny

L

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z 1)

L

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Z 1)

L 2)

L

Technologia chemiczna

Chemiczny

L

Technologie kosmiczne i satelitarne

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Mechaniczny

L

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska

L

Transport i logistyka

Oceanotechniki i Okrętownictwa

L

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

Z 2)

L

Z

L

Zielone technologie

Chemiczny

Z 2)

L 2)

 

 

L – studia rozpoczynają się od semestru letniego Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego

P) profil praktyczny

 

C) nabór wyłącznie dla cudzoziemców, program studiów tylko w języku angielskim

 

 1. program studiów tylko w języku angielskim

 2. program studiów w języku polskim i angielskim

 

Załącznik nr 2 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów   na   stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

Rekrutacja

 

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

 3. Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,

 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

 4. podać wymagane informacje o wykształceniu m.in. ukończona szkoła wyższa, ukończony kierunek studiów, specjalność oraz ocena na dyplomie, średnia ważona ze studiów, itp.

 5. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

  1. wybrać nabór na studia,

  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,

  3. wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

  4. załączyć skany dokumentów.

 6. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat. Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia.

 7. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.

 2. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

 3. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji,   a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

 5. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

 6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

Załącznik nr 3 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów   na   stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

 

 1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji  na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są    w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 12, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 12 najmniej.

 2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Na studiach stacjonarnych uczestniczenie w zajęciach uzupełniających różnice programowe jest bezpłatne.

 3. W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera i trwać minimum 7 semestrów. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.

 4. W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

 

Tabela 1

Kierunek/stopień

Ukończone kierunki

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

1

analityka gospodarcza (lic.)

2

ekonomia (lic.)

3

zarządzanie (lic.)

4

informatyka i ekonometria (lic.)

5

rachunkowość i finanse (lic.)

6

bankowość (lic.)

7

międzynarodowe stosunki gospodarcze (lic.)

8

stosunki gospodarcze* (lic.)

9

inne kierunki nauk technicznych; ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

10

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

Architektura

1

tylko kierunki, po których ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł inż. ach., Bachelor Diploma lub Bachelor’s Degree Certificate Majoring in Architecture po porównaniu programu studiów

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

1

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka

2

mechatronika; elektrotechnika; elektronika i telekomunikacja; informatyka; energetyka

3

inne kierunki pokrewne*

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

1

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka

2

elektronika i telekomunikacja; informatyka; inżynieria biomedyczna; elektrotechnika; fizyka

techniczna; mechatronika

3

inne kierunki*

 

 

 

 

 

Biotechnologia

1

biotechnologia

2

chemia; inżynieria biomedyczna; technologia żywności i żywienie człowieka. Absolwenci

studiów licencjackich: biotechnologia

 

3

technologia chemiczna; technologie ochrony środowiska; ochrona środowiska w języku

angielskim; inżynieria materiałowa; konserwacja i degradacja materiałów; korozja. Absolwenci studiów licencjackich: chemia; inżynieria biomedyczna; technologia żywności i żywienie człowieka

4

chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna; ochrona

środowiska; inżynieria materiałowa

5

inne kierunki* pokrewne

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

Budownictwo

1

budownictwo (profil ogólnoakademicki)

2

budownictwo* (profil praktyczny)

3

inne kierunki pokrewne z kierunkiem budownictwo*

 

 

Kierunek/stopień

Ukończone kierunki

 

 

 

 

Chemia

1

chemia

 

2

biotechnologia; technologia chemiczna; technologie ochrony środowiska; ochrona środowiska w języku angielskim; inżynieria materiałowa; konserwacja i degradacja materiałów; korozja; chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: chemia

3

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia; technologia chemiczna; technologie

ochrony środowiska; inżynieria materiałowa

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

 

Chemia budowlana

1

chemia budowlana

2

chemia; inżynieria materiałowa; technologia chemiczna; konserwacja i degradacja

materiałów; korozja

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia; inżynieria materiałowa; technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

Elektronika i telekomunikacja

1

elektronika i telekomunikacja

2

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka; informatyka; inżynieria biomedyczna; elektrotechnika; fizyka techniczna; mechatronika

3

inne kierunki*

 

 

Elektrotechnika

1

elektrotechnika

2

energetyka; automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania;

automatyka,   cybernetyka   i   robotyka;   mechatronika;   fizyka   techniczna;   elektronika    i telekomunikacja

3

inne kierunki pokrewne*

 

 

Energetyka

WEIA, WOIO, WM

1

energetyka

 

2

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; inżynieria środowiska; fizyka techniczna; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; oceanotechnika; zielone technologie i monitoring

3

inne kierunki pokrewne*

Fizyka techniczna

1

fizyka techniczna; nanotechnologia; inżynieria materiałowa

2

inne kierunki*

 

Geodezja i kartografia

1

geodezja i kartografia

2

inne kierunki pokrewne (minimum 30% treści z zakresu dyscypliny geodezja i kartografia)

 

 

Gospodarka przestrzenna

1

gospodarka przestrzenna

2

Architektura; architektura i urbanistyka - inż. arch.

3

budownictwo; ekonomia; zarządzanie; ochrona środowiska; transport; transport i logistyka;

geodezja i kartografia

4

inne kierunki*

 

 

 

Informatyka

1

Informatyka; inżynieria danych

2

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; fizyka techniczna; inżynieria biomedyczna; mechatronika

3

inne kierunki*/ w przypadku studiów niestacjonarnych możliwość aplikowania na studia po kierunku ‘innym’ po pozytywnym zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez WKR

 

Inżynieria biomedyczna

WCH, WETI, WFTIMS

1

inżynieria biomedyczna

2

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka; informatyka; elektronika i telekomunikacja; inżynieria materiałowa; elektrotechnika; fizyka techniczna; mechatronika

3

inne kierunki*

 

 

Kierunek/stopień

Ukończone kierunki

 

 

 

Inżynieria i technologie nośników energii

1

chemia; inżynieria materiałowa; technologia chemiczna; technologie ochrony środowiska; ochrona środowiska w języku angielskim; inżynieria środowiska; energetyka

2

biotechnologia; chemia budowlana; konserwacja i degradacja materiałów; korozja

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia; inżynieria materiałowa; technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

Inżynieria materiałowa

WCH, WM, WFTIMS

1

inżynieria materiałowa; nanotechnologia; fizyka techniczna; chemia; technologia chemiczna

2

Inne kierunki*

3

Inne kierunki licencjackie* tylko w przypadku Wydziału Chemicznego

 

Inżynieria mech med.

1

inżynieria mechaniczno-medyczna

2

inżynieria biomedyczna; mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

 

 

Inżynieria morska i brzegowa

1

budownictwo; oceanotechnika

2

inżynieria środowiska*; technologie ochrony środowiska; geodezja i kartografia; transport;

transport i logistyka; mechanika i budowa maszyn, energetyka*

3

inżynieria bezpieczeństwa; chemia budowlana; gospodarka przestrzenna*

4

inne kierunki*

 

 

Inżynieria środowiska

1

inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki)

2

inżynieria środowiska* (profil praktyczny)

3

ochrona środowiska*

4

inne kierunki pokrewne*

 

 

Korozja

1

konserwacja i degradacja materiałów; korozja

2

chemia; inżynieria materiałowa; technologia chemiczna

3

chemia budowlana; biotechnologia; technologie ochrony środowiska;  ochrona środowiska w języku angielskim

4

inne kierunki* pokrewne

Matematyka

1

matematyka (lic.)

2

inne kierunki (lic.)*

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

1

mechanika i budowa maszyn; zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

2

automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka,

cybernetyka i robotyka; budownictwo; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; energetyka; fizyka techniczna; inżynieria bezpieczeństwa; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczno- medyczna; inżynieria środowiska; lotnictwo i kosmonautyka; mechatronika; metalurgia; oceanotechnika; ochrona środowiska; technika rolnicza i leśna; technologia drewna; transport; transport i logistyka; włókiennictwo oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

 

 

Mechatronika

1

mechatronika

 

2

automatyka   i   robotyka;    automatyka,    robotyka   i   systemy   sterowania;   automatyka,

cybernetyka i robotyka; elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; lotnictwo i kosmonautyka; transport; transport i logistyka; włókiennictwo; mechanika i budowa maszyn oraz kierunki

pokrewne

3

inne kierunki

 

Nanotechnologia

1

nanotechnologia; inżynieria materiałowa; fizyka techniczna

2

inne kierunki*

 

 

Oceanotechnika

1

oceanotechnika

2

mechanika; mechanika i budowa maszyn*; energetyka*; budownictwo*; automatyka

i robotyka; automatyka, robotyka i systemy sterowania; automatyka, cybernetyka i robotyka; mechatronika*; elektrotechnika*; fizyka techniczna*

3

inne kierunki*

 

 

Kierunek/stopień

Ukończone kierunki

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

1

technologia chemiczna

 

2

biotechnologia; chemia; inżynieria materiałowa; technologie ochrony środowiska; ochrona środowiska w języku angielskim; konserwacja i degradacja materiałów; korozja; inżynieria chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna

3

technologia żywności i żywienie człowieka

4

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia; chemia; inżynieria materiałowa;

technologie ochrony środowiska; inżynieria chemiczna i procesowa; technologia żywności    i żywienie człowieka

5

inne kierunki* pokrewne

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

Technologie kosmiczne i satelitarne WM WETI

 

1

informatyka; elektronika i telekomunikacja; automatyka i robotyka; automatyka, robotyka i

systemy sterowania; automatyka, cybernetyka i robotyka; inżynieria biomedyczna; inżynieria kosmiczna i satelitarna; mechatronika; mechanika budowa i maszyn

2

elektrotechnika; fizyka techniczna; geodezja i kartografia

3

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

Transport

1

transport; transport i logistyka (profil ogólnoakademicki)

2

transport*; transport i logistyka* (profil praktyczny)

3

logistyka*

4

gospodarka przestrzenna*

5

mechanika i budowa maszyn*

6

oceanotechnika*

7

budownictwo*

8

inżynieria środowiska*

9

elektrotechnika*

10

automatyka i robotyka*; automatyka, robotyka i systemy sterowania*; automatyka,

cybernetyka i robotyka*

11

geodezja i kartografia*

12

inżynieria bezpieczeństwa*

 

 

Transport i logistyka

1

transport; transport i logistyka

2

oceanotechnika; energetyka; mechanika; mechanika i budowa maszyn; ochrona

środowiska*;   geodezja    i    kartografia*;    budownictwo*;    elektrotechnika*;    elektronika i telekomunikacja*

3

inne kierunki*

 

 

 

 

Zarządzanie i

1

zarządzanie inżynierskie; inżynieria danych

2

zarządzanie (lic.); analityka gospodarcza (lic.); ekonomia (lic.)

3

informatyka i ekonometria (lic.)

4

rachunkowość i finanse (lic.)

5

bankowość (lic.)

6

europeistyka (lic.)

7

inne kierunki nauk technicznych; ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

8

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

 

 

 

 

 

Zielone technologie

1

technologie ochrony środowiska; ochrona środowiska w języku angielskim

2

ochrona środowiska; inżynieria środowiska

 

3

biotechnologia; chemia; inżynieria materiałowa; technologia chemiczna; konserwacja i degradacja materiałów; korozja; inżynieria chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: ochrona środowiska; inżynieria środowiska

4

geologia

5

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia; chemia; inżynieria materiałowa;

technologia chemiczna; inżynieria chemiczna i procesowa; geologia

6

inne kierunki* pokrewne

7

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

i dotyczy naboru na studia 4 semestralne. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 3 semestralne, kandydat powinien być absolwentem studiów I stopnia kierunku zarządzanie inżynierskie lub inżynieria danych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)