Rekrutacja na PW 2016/2017

Artykuł archiwalny

  

 

Politechnika Warszawska rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na PW 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 300/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2016/2017

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala następujące warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017:

§1

1. Rekrutacja studentów będzie przeprowadzana na:

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym studia w języku angielskim,
 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet),
 3. studia stacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym studia w języku angielskim,
 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet).

Wykaz kierunków studiów i poziomów kształcenia, profili oraz form studiów prowadzonych przez poszczególne jednostki zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Rekrutacja będzie przeprowadzana przez wydziały i kolegium, oddzielnie na studia prowadzone na różnych kierunkach studiów i formach studiów, na różnych profilach oraz poziomach kształcenia.

3.  Decyzje w procesie rekrutacji na studia podejmuje właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna albo Komisja Rekrutacyjna Kolegium. Od decyzji tych komisji przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Liczbę miejsc, na które mogą zostać przyjęci kandydaci na studia o określonym kierunku i formie oraz poziomie i profilu kształcenia prowadzone przez poszczególne jednostki, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, określi Senat w oddzielnej uchwale ustalającej liczby tych miejsc.

5. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACJA terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz zależnie od sytuacji i uprawnień kandydata:

 1. zgoda na przekazanie ocen ze świadectwa dojrzałości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Matur albo,
 2. terminowe przekazanie przez kandydata ocen z egzaminu maturalnego poprzez system REKRUTACJA,
 3. terminowe bezpośrednie przekazanie do Biura ds. Przyjęć na Studia ocen z egzaminu dojrzałości czy z egzaminu IB lub EB albo,
 4. terminowe spełnienie wymagań niezbędnych dla przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się albo,
 5. przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego.

Osoby zakwalifikowane na studia są obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów i wydziale, na które kandydat został zakwalifikowany. Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 podane są w załączniku nr 2 do uchwały.

6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata, w wyznaczonym terminie, w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów. Przy przyjęciach obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:

 1. dla kandydatów na studia na kierunku Architektura zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 2; uwzględni ona oceny przedmiotowe i wyniki sprawdzianu oceniającego predyspozycje do studiów architektonicznych, przeprowadzonego wspólnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne,
 2. na pozostałych kierunkach studiów, jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc - przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może jednak ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów.
 3. przy przekroczeniu liczby miejsc zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 2.

7. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA w wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia ocenia stopień przygotowania i predyspozycje kandydatów do podjęcia tych studiów. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne wydziały i prowadzone przez te wydziały kierunki studiów opisuje załącznik nr 3. Zasady te określają kierunki studiów pierwszego stopnia, których ukończenie umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia na danym kierunku oraz określają formę sprawdzania przygotowania do tych studiów. Kandydatowi, którego kompetencje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub uznanych efektów uczenia się, różnią się od kompetencji oczekiwanych od kandydata podejmującego rozpatrywane studia drugiego stopnia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w decyzji o przyjęciu wskazać konieczność uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych przez dziekana, dodatkowych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadających dyplom uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS. W przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, warunkiem przyjęcia może być udokumentowana znajomość tego języka.

8. O przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 mogą także ubiegać się kandydaci, którzy spełnili warunki wymienione w Uchwale Senatu w sprawie potwierdzania efektów uczenia się i którym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w wyżej wymienionej Uchwale uznano, że efekty uczenia się uzupełniają kompetencje formalne w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na danym kierunku.

9. Zasady wymienione w ust. 1-8 dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mających uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Przyjęcia na studia pozostałych cudzoziemców, odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi odbywania studiów przez cudzoziemców.

10. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podane są w załączniku nr 4.

11. Szczegóły organizacyjne przeprowadzenia działań rekrutacyjnych ustali Rektor w dokumencie: „Zasady i organizacja przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do uchwały nr 300/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 20.05.2015

Wykaz kierunków, poziomów i profili kształcenia oraz form studiów, na które będą prowadzone przyjęcia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017

Wydział/Kolegium

Kierunek studiów

profil

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

kształcenia

1 stopnia

II stopnia

1 stopnia

II stopnia

W. Administracji i Nauk Społecznych

Administracja

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Architektury

Architektura

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Budownictwo

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Budownictwa, Mechaniki i

Inżynieria Środowiska

A

TAK

NIE

TAK

NIE

Petrochemii (w Płocku)

Mechanika i Budowa Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Technologia Chemiczna

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Chemiczny

Biotechnologia

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Technologia Chemiczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Elektronika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

W. Elektroniki i Technik

Elektronika i Telekomunikacja

A

NIE

NIE

TAK

TAK

Informacyjnych

Informatyka

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Inżynieria Biomedyczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Telekomunikacja

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

W. Elektryczny

Elektrotechnika

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Informatyka

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Fizyki

Fizyka Techniczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

Fotonika

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Geodezja i Kartografia

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Geodezji i Kartografii

Gospodarka Przestrzenna

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Geoinformatyka

P

TAK

NIE

NIE

NIE

W. Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

A

TAK

TAK

NIE

NIE

W. Inż. Lądowej

Budownictwo

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Inżynierii Materiałowej

Inżynieria Materiałowa

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Mechanika 1 Budowa Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

W. Inżynierii Produkcji

Papiernictwo i Poligrafia

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Biogospodarka

A

TAK

NIE

NIE

NIE

W. Inżynierii Środowiska

Inżynieria Środowiska

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Ochrona Środowiska

A

TAK

TAK

NIE

NIE

W. Matematyki i Nauk

Matematyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Informacyjnych

Informatyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

W. Mechaniczny Energetyki i

Energetyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

Lotnictwa

Lotnictwo i Kosmonautyka

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

Automatyka i Robotyka

A

TAK

TAK

TAK

NIE

 

W. Mechatroniki

Inżynieria Biomedyczna

A

TAK

TAK

NIE

NIE

 

 

Mechatronika

A

TAK

TAK

TAK

NIE

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

W. Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechatronika

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

A

TAK

NIE

NIE

NIE

 

W. Transportu

Transport

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

Zarządzanie

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

W. Zarządzania

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

A

TAK

TAK

TAK

TAK

 

K. Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku)

Ekonomia

A

TAK

NIE

TAK

NIE

 

                           

A - profil ogóinoakademicki 

P - profil praktyczny

załącznik nr 2 do uchwały nr 300XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 20.05.2015

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017

1. Dla kandydatów na kierunek studiów Architektura przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja. Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:

 1. trzech zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej.
 2. dwóch przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem 1 oraz języka obcego ze współczynnikiem 0,25. Punkty podstawowe z tych przedmiotów w skali od 0 do 100 punktów zostaną ustalone zgodnie z zasadami podanymi wpkt5. Łącznie za oceny z przedmiotów maturalnych można uzyskać do 125 punktów.

2. Na pozostałe kierunki studiów obowiązywać będzie jednolita procedura kwalifikacyjna realizowana odrębnie dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawie i dla kierunków prowadzonych w PW Filii w Płocku. Zakwalifikowanie na studia nastąpi w zależności od liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych i wskazanych preferencji kandydata, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3-10.

3. Kandydat w zgłoszeniu na studia wskazuje ośrodek kształcenia (Warszawa lub Płock) i może wskazać do 5 opcji (list rekrutacyjnych). Lista rekrutacyjna dotyczy wydziału, kierunku studiów, języka studiowania oraz ewentualnie semestru rozpoczęcia studiów (październik 2016 r. albo luty 2017 r.). Każdy z ośrodków ma własny zestaw list rekrutacyjnych. Kandydat w zgłoszeniu szereguje wybrane opcje, na których chciałby podjąć studia, według stopnia swoich preferencji. Możliwe jest zgłoszenie się na studia w obu ośrodkach.

4. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat -Wmat + Pwyb'W + Pj0'Wj0

w której:

Pmat - punkty z matematyki,

Pwyb - punkty z przedmiotu do wyboru,

Pjo - punkty z języka obcego,

Wmat - współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,

W - współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu,

Wj0 — współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

5. Punkty za przedmiot P będą ustalane zgodnie z pkt 5. Przedmioty do wyboru i wartości współczynników W podano w tabelach nr 2.1 i 2.2.

Punkty P z każdego z przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy klasyfikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:

 • osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007- 2016:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego;

 • osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wartość równą zero;

 • osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych: punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym;

w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;

 • osobom, które zdały egzamin dojrzałości w starej formule a nie egzamin maturalny (czyli zdały „starą maturę”), przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:

Ocena w skali stopniowej

punkty P

Ocena w skali 4 stopniowej

punkty P

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

mierny lub dopuszczający

30

-

-

jeśli na świadectwie dojrzałości są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych,

 • osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie - zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie średnim Pjo = 100 za język obcy;

 • osoby , które zdały „European Baccalaureate” (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli

P = 10 x ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej Pjo = 100 za język obcy;

 • osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty:

P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru Pj0 = 100 za język obcy;

 •  osobom, mającym uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadającym świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, które w szkole uczyły się języka polskiego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK.

6. Kandydaci, spełniający warunki określone w uchwale nr 174/XLVIII/2014 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2014 r., w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów niektórych olimpiad i konkursów, zostaną przyjęci na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub z jednego odpowiedniego przedmiotu uwzględnianego w tej procedurze zostanie im przyznana liczba punktów P równa 100.

7. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim, posiadający świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia angielskojęzycznej szkoły średniej lub posiadający dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2 - zostaną zakwalifikowani na studia z pominięciem opisanej procedury kwalifikacyjnej.

8. Liczby osób zakwalifikowanych na studia na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej ustalają komisje rekrutacyjne odpowiednich jednostek, uwzględniając ustalone przez Senat liczby miejsc; liczby osób zakwalifikowanych podlegają zatwierdzeniu przez Rektora.

9. Komisja rekrutacyjna jednostki może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.

10. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad:

 1. dla każdego kandydata i każdej zgłoszonej przez niego opcji ustalana jest liczba punktów kwalifikacyjnych PK,
 2. dla każdej listy przyjęć (opcji) komisja rekrutacyjna może ustalić najmniejszą wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych PKmin,
 3. kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia tylko na jedną z list (opcji), najwyższą według jego preferencji i na którą uzyskał wystarczającą liczbę punktów, po czym zostaje wezwany do złożenia dokumentów w określonym terminie,
 4. na listach wymienionych w zgłoszeniu na pozycjach wyższych niż lista, na którą kandydat został zakwalifikowany, pozostaje on w grupie kandydatów rezerwowych, o ile jego wynik punktowy jest wyższy od minimum punktów ustalonego dla tej listy zgodnie z lit b; na listach rezerwowych umieszczani są także kandydaci niezakwalifikowani na żaden z kierunków, a spełniający warunki minimum punktów określone dla wybranych opcji, zgodnie z lit. b,
 5. jeżeli kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie złoży dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych, pozostaje jednak nadal na listach rezerwowych,
 6. powstałe, po wykreśleniach opisanych w lit. e, wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, kandydatami z list rezerwowych, którzy zadeklarowali wolę dalszego uczestnictwa w konkursie, po czym osoby nowo zakwalifikowane będą wezwane do złożenia dokumentów w określonym terminie,
 7. uzupełnianie list i wzywanie nowych osób do złożenia dokumentów może zostać dokonane, co najwyżej 2 razy,
 8. dokumenty osób, które już je złożyły, a zadeklarowały chęć dalszego uczestnictwa w konkursie i w kolejnej turze zostaną zakwalifikowane na listę o wyższej preferencji, zostaną przeniesione do zbioru dokumentów tej listy rekrutacyjnej
 9. jeżeli na liście przyjęć pozostaną wolne miejsca, komisja rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów; na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Warszawskiej.

Tabela nr 2.1. Współczynniki wagowe W stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na kierunki studiów prowadzone przez wydziały Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Przedmioty

 

Przedmiot do wyboru

 

Kierunki

Mate­matyka

Fizy­ka

Che­mia

Infor­matyka

Bio­logia

Geo­grafia

Wiedza o spo­łeczeństwie

Język

polski

His­toria

Język

obcy

Kierunki

inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

Automatyka i Robotyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Biotechnologia

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

Budownictwo

1

1

0,5

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

Elektronika

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Elektrotechnika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Energetyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Fizyka Techniczna

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Fotonika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Geodezja i Kartografia

1

1

0,5

0,75

0,5

0,75

-

-

-

0,25

Geoinformatyka

1

1

0,5

1

0,5

0,75

-

-

-

0,25

Gospodarka

Przestrzenna

1

1

0,75

0,75

0,75

1

1

-

-

0,25

Informatyka

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

Inżynieria

Biomedyczna

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

-

0,25

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

Inżynieria Materiałowa

1

1

1

0,5

0,5

-

-

-

-

0,25

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

1

1

0,5

0,75

0,5

 

 

 

 

0,25

Inżynieria Środowiska

1

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,25

Lotnictwo i Kosmonautyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Mechanika i Budowa Maszyn

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Mechatronika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Ochrona Środowiska

1

1

1

1

1

1

-

"

-

0,25

Papiernictwo i Poligrafia

1

1

1

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

Technologia

Chemiczna

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

Telekomunikacja

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Transport

1

1

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1

1

0,75

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

 

Kierunki

licencjackie

Mate­matyka

Fizy­ka

 

Che­mia

Infor­ma­tyka

Bio­logia

Geo­grafia

Wiedza o społeczeń­stwie

Język

polski

His­toria

Język

obcy

 

Administracja

0,75

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Matematyka

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

 

Zarządzanie

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,5

 

Podane współczynniki dotyczą również odpowiednich kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim.

Tabela nr 2.2. Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku

Przedmioty

 

Przedmiot do wyboru

1

Kierunki

Mate­matyka

Fizy­ka

Che­mia

Infomatyka

Bio­logia

Geo­grafia

Wiedza o społeczeństwie

Język

polski

Język

obcy

Kierunki

inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

0,25

Inżynieria Środowiska

1

1

1

0,75

1

0,75

-

0,25

0,25

Mechanika i Budowa Maszyn

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

0,25

Technologia

Chemiczna

1

1

1

0,75

1

0,5

-

0,25

0,25

Kierunek

licencjacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

załącznik nr 3 do uchwały Senatu PW nr 300/XLVIII/2015 z dnia 20.05.2015

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

W pierwszym etapie Komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikujący na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów posiada kwalifikacje i kompetencje konieczne do przyjęcia go na postulowane studia.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 1. kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite, na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia na które aplikują,
 2. kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów,
 3. inni kandydaci, których kompetencje, uzyskane w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny, Komisja, uwzględniając organizację i procedury uznawania efektów uczenia się ustalone przez Senat, oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,

Na tym etapie Komisja analizuje złożone dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym, i może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub egzamin.

Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy kandydaci zostaną przyjęci na studia. 

Komisja może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów będzie zbyt mała.

Jeżeli liczba wstępnie zakwalifikowanych osób przekroczy liczbę miejsc, uruchamia się drugi etap kwalifikacji.

Drugi etap kwalifikacji na studia może przebiegać według jednego ze sposobów:

 • według jednolitej procedury,
 • ze zróżnicowaniem procedur dla różnych grup kandydatów.

Zróżnicowanie procedur polega na tym, że pewna liczba miejsc, nie większa niż określona w procentach część liczby miejsc możliwych do obsadzenia jest przeznaczona w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem studiów równym, co najmniej wynikowi określonemu dla danego kierunku studiów na danym wydziale. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje liczbowa ocena ze studiów, wyliczona zgodnie z zasadami regulaminu studiów PW.

Następnie odbywają się przyjęcia na pozostałe wolne miejsca. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani, lecz dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone, dla których zabrakło tych miejsc.

Sposoby klasyfikacji kandydatów w procedurze jednolitej i w końcowej części procedury zróżnicowanej są podobne i mogą obejmować:

 • analizę dokumentów, w tym analizę dotychczasowych formalnych i nieformalnych osiągnięć kandydata,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • egzamin pisemny.

Szczegółowy sposób klasyfikacji kandydatów podano w tabeli 3.1, będącej integralną częścią niniejszego załącznika. Kolumny tej tabeli oznaczone cyframi 1-5 zawierają odpowiednio:

 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym, których absolwenci będą mogli podjąć studia z ewentualnym warunkiem uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty; miejsce oznaczone X informuje o możliwości przyjęcia wyłącznie absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku,
 2. Wskazanie, czy będzie stosowana jednolita czy zróżnicowana procedura kwalifikacyjna,
 3. Wymagany minimalny wynik studiów pierwszego stopnia wyrażony w skali od dostatecznego (dst.) do celującego (cel.), upoważniający absolwentów podejmujących studia bez zmiany wydziału i kierunku studiów, do kwalifikacji w pierwszej kolejności,
 4. Procentowy udział miejsc przeznaczonych w pierwszej kolejności dla absolwentów podejmujących studia bez zmiany wydziału i kierunku studiów,
 5. Wskazanie sposobu kwalifikacji kandydatów; ukośnik wskazuje na możliwość stosowania różnych sposobów.

Fakt uznania przez komisję konieczności uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty będzie zaznaczony w decyzji o przyjęciu na studia.

Wykaz wymaganych dodatkowych przedmiotów uzupełniających dziekan przekaże każdemu studentowi przed początkiem zajęć.

Dodatkowe informacje dotyczące elementów uwzględnianych przy analizie dokumentów oraz zakresy ewentualnych egzaminów zostaną podane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na ich stronach internetowych z wyprzedzeniem, co najmniej dwumiesięcznym, w stosunku do początku zapisów internetowych na dane studia.

tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia

Numer parametru procedury

1

2

3

4

5

KIERUNEK

WYDZIAŁ

Kierunki o zbliżonym profilu programowym

Procedura

kwalifikacyjna

Min. ocena dla

uzyskania

preferencji

miejsc preferen­cyjnych

Sposób

kwalifikacji

kandydatów

Administracja

Administracji i Nauk

Społecznych

Budownictwo, Ekonomia, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inż. Środowiska, Ochrona Dóbr Kultury, Ochrona Środowiska, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Politologia, Prawo

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Aerospace

Engineering

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka,

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

jednolita

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

Architecture

Architektury

Architecture and Urban Planning

jednolita

 

 

analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna

Architektura

Architektury

Architektura i Urbanistyka

zróżnicowana

bdb

80

analiza dokumentów oraz egzamin

Automatyka i Robotyka

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Elektryczny

Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

 

Inżynierii

Produkcji

Mechanika i Budowa Maszyn

zróżnicowana

db

60

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

zróżnicowana

db

80

analiza dokumentów oraz egzamin

 

Mechatroniki

Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

zróżnicowana

db

60

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Biotechnologia

Chemiczny

Inż. Chemiczna i Procesowa, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Technologia Chemiczna

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Biotechnology

Chemiczny

Inż. Chemiczna i Procesowa, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Technologia Chemiczna

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Inżynierii

Lądowej

X

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Budownictwo

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ( PW Filia w Płocku)

Architektura, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria środowiska

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

Civil

Engineering

Inżynierii

Lądowej

X

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Computer

Science

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Matematyki i Nauk

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka, Telekomunikacja

zróżnicowana

db

80

egzamin

Electrical

Engineering

Elektryczny

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Energetyka, Informatyka, Mechatronika

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Elektronika

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Elektrotechni­

ka

Elektryczny

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Energetyka, Informatyka, Mechatronika

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Energetyka

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka,

Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka,

Inż. Chemiczna i Procesowa,

Inż. Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

zróżnicowana

db

80

analiza dokumentów oraz egzamin

Energetyka - specjalność Energetyka Jądrowa

 

Automatyka i Robotyka,

Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Informatyka, Inż. Chemiczna i Procesowa, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

zróżnicowana

db

80

analiza dokumentów oraz egzamin

Environmental

Engineering

Inżynierii

Środowiska

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Środowiska

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Fizyka

Techniczna

Fizyki

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Inż. Materiałowa, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechatronika, Technologia Chemiczna, Technologia Nanostruktur, Teleinformatyka

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Geodezja i Kartografia

Geodezji i Kartografii

X

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/egzamin

Global

Production

Engineering

and

Management

Inżynierii

Produkcji

Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Gospodarka

Przestrzenna

Geodezji i Kartografii

Administracja, Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Geodezja i Kartografia, Zarządzanie

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Informatyka

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Elektryczny

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Matematyki i Nauk

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka, Telekomunikacja

zróżnicowana

db

80

egzamin

Inżynieria

Biomedyczna

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Mechatroniki

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

60

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Biotechnologia, Inż. Materiałowa, Inżynieria Biomedyczna, Technologia Chemiczna, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Inżynieria

Materiałowa

Inżynierii

Materiałowej

Energetyka, Fizyka Techniczna, Inżynieria Biomedyczna, Inż. Chemiczna i Procesowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Technologia Chemiczna

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Inżynieria

Środowiska

Inżynierii

Środowiska

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Środowiska

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Lotnictwo i Kosmonautyka

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka,

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

zróżnicowana

db

80

analiza dokumentów oraz egzamin

Management

Zarządzania

Administracja, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Matematyka

Matematyki i Nauk

Informacyjnych

Fizyka, Informatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Mechanika i Budowa Maszyn

Inżynierii

Produkcji

Automatyka i Robotyka, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka,

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Inż. Biomedyczna, Inż. Materiałowa, Inż. Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechatronika, Transport

zróżnicowana

db

60

analiza dokumentów oraz egzamin

 

Samochodów i

Maszyn

Roboczych

Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Transport

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ( PW Filia w Płocku)

Mechatronika, Automatyka i Robotyka

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

Mechatronics

Mechatroniki

Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Mechatronika

Mechatroniki

Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn

zróżnicowana

db

60

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Samochodów i

Maszyn

Roboczych

Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Ochrona

Środowiska

Inżynierii

Środowiska

Biotechnologia, Inżynieria Środowiska

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Papiernictwo i Poligrafia

Inżynierii

Produkcji

X

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Photonics

Fizyki

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Materiałowa, Mechatronika, Teleinformatyka

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Power

Engineering

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport

jednolita

 

 

analiza dokumentów oraz egzamin

Technologia

Chemiczna

Chemiczny

Biotechnologia, Chemia, Inż. Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ( PW filia w Płocku)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

jednolita

 

 

analiza

dokumentów

Telecommuni­

cations

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Telekomunika­

cja

Elektroniki i

Technik

Informacyjnych

Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inż. Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Transport

Transportu

Wszystkie kierunki techniczne

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

Zarządzanie

Zarządzania

Administracja, Bezpieczeństwo Publiczne Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

 

 

 

 

 

 

/rozmowa

kwalifikacyjna

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynierii

Produkcji

Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie

zróżnicowana

db

60

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

Zarządzania

Wszystkie kierunki techniczne, Zarządzanie

zróżnicowana

db

80

analiza

dokumentów

/rozmowa

kwalifikacyjna

 

załącznik nr 4 do uchwały Senatu PW nr 300/XLVIII/2015 z dnia 20.05.2015

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Terminy podane w poniższych tabelach są terminami podstawowymi. W szczególnych przypadkach na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przedłużyć okres rekrutacji dla danego kierunku, stopnia, formy i profilu studiów.

Tabela 4.1 Studia stacjonarne, rekrutacja na semestr zimowy 2016/2017

Kierunki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Architektura

4.05.2016

23.05.2016

2.08.2016

29.08.2016

Architecture

nd

nd

1.04.2016

30.06.2016

Kierunki prowadzone w PW w Warszawie oprócz prowadzonych przez wydział Architektury,

20.05.2016

2.07.2016

2.08.2016

29.08.2016

Kierunki prowadzone w PW filii w Płocku

20.05.2016

13.07.2016

2.08.2016

29.08.2016

Osoby aplikujące na polskojęzyczne studia I stopnia i posiadający zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły średniej, są zobowiązani do zdawania egzaminów przedmiotowych i rejestrują się jako kandydaci, do dnia 23.05 2016 r.

Tabela 4.2 Studia stacjonarne, rekrutacja na semestr letni 2016/2017

Kierunki

Studia I stopnia

 

Studia II stopnia

 

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Kierunki, prowadzone w PW w Warszawie,

9.12.2016

2.01.2017

10.01.2017

6.02.2017

Kierunki prowadzone w PW filii w Płocku

nd

nd

10.01.2017

6.02.2017

Tabela 4.3 Studia niestacjonarne, rekrutacja na semestr zimowy 2016/2017

Kierunki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Architektura

4.05.2016

23.05.2026

2.08.2016

29.08.2016

Kierunki oprócz Architektury, prowadzone w PW w Warszawie

2.08.2016

29.08.2016

2.08.2016

29.08.2016

Kierunki prowadzone w PW filii w Płocku

2.08.2016

29.08.2016

2.08.2016

29.08.2016

Studia administrowane przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość

1.06.2016

16.09.2016

1.06.2016

16.09.2016

Tabela 4.4 Studia niestacjonarne, rekrutacja na semestr letni 2016/2017

Kierunki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Początek

rejestracji

kandydatów

Zakończenie

rejestracji

kandydatów

Kierunki prowadzone w PW w Warszawie

10.01.2017

6.02.2017

10.01.2017

6.02.2017

Kierunki prowadzone w PW filii w Płocku

nd

nd

10.01.2017

6.02.2017

Studia administrowane przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość

9.12.2016

8.02.2017

9.12.2016

8.02.2017

 

  

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)