biotechnologia studia

Biotechnologia studia - kierunek studiów

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, integrującą biochemię, mikrobiologię, biologię molekularną, chemię i genetykę w celu praktycznego (użytkowego) stosowania kultur mikroorganizmów, zwierząt i roślin oraz tkanek i elementów ich struktur. Pojęcie to jest obecnie rozszerzone o uzyskane, za pomocą powyższych technik, efekty ekologiczne. Biotechnologia została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku BIOTECHNOLOGIA umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Studia licencjackie na kierunku BIOTECHNOLOGIA są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności, z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia – magisterskich. Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biotechnologię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
  • procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
  • umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
  • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
  • podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biotechnologia


Absolwent kierunku biotechnologia znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
  • zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
  • ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych,
  • kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne.
  • Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

Biotechnologia - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biotechnologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Biologii UAM

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Wydział Lekarski

Gdański Uniwersytet Medyczny - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

Politechnika Białostocka - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

Politechnika Częstochowska - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Rozwiń

Politechnika Łódzka - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

Politechnika Łódzka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Chemiczny

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Chemiczny PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

Politechnika Warszawska - Wydział Chemiczny PW

Politechnika Wrocławska - Wydział Chemiczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Uniwersytet Gdański - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Lekarski w Bydgoszczy

Uniwersytet Opolski - Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Nauk o Żywności

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski - Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Biologii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii UW

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Biotechnologii UWr

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Nauk Biologicznych UZ

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE