• INŻYNIERIA PROCESOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria procesowa
   Celem studiów jest kształcenie specjalistów w dyscyplinie technicznej zajmującej się procesami przemysłowymi, w których przetwarzane są dowolne substancje na skalę produkcyjną. Tacy specjaliści to inżynierowie procesowi - znają się oni na aparaturze do prowadzenia procesów chemicznych i na samych procesach, zwłaszcza tych przeprowadzanych na dużą skalę. Potrafią je projektować, automatyzować i sterować nimi - niezależnie od tego, jak złożonej instalacji to dotyczy. Przygotowywani są zatem także do pracy w biurach projektów. W toku kształcenia przyszły inżynier procesu pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzy na temat rozdzielania substancji. Wiedza ta oraz kształtowane tu kompetencje inżynierskie wzmacniane są w toku studiów, zarówno podczas zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych jak i projektowych przy komputerze. Ważnym elementem są tu także ciekawe praktyki przemysłowe.
   Absolwent:
   Na tym kierunku (i po ukończeniu nauki) znakomicie odnajdą się osoby dociekliwe i zorganizowane, lubiące przedmioty ścisłe oraz osoby twórcze, pragnące uczestniczyć w przyszłości w procesach produkcyjnych. Miejscem pracy inżyniera procesowego jest głównie przemysł chemiczny, ale także wszystkie przemysły pokrewne jak farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Pełnią tam oni rolę inżynierów produkcji i technologów. Większość nowych technologii związanych z sektorami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, środowiskowymi, nanotechnologicznymi, biomedycznymi oraz wytwarzającymi innowacyjne materiały, będzie potrzebować do rozwoju absolwentów tego kierunku – dlatego kierunek ten jest zaliczany do elitarnej grupy kierunków strategicznych dla krajowej gospodarki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria procesowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria środowiska
   To kierunek dla osób czujących wagę problemu ochrony środowiska. Kształtowane są tu kompetencje inżynierskie, które mają na celu zachowanie środowiska naturalnego w stanie równowagi. W ramach wykładanych przedmiotów (dotyczących m.in. ochrony powietrza, gospodarki odpadami, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i ochrony wód, biologii z ekologią, chemii, fizyki środowiska, analiz środowiskowych, mechaniki i wytrzymałości materiałów, meteorologii, geologii, hydrologii itp.) studenci przygotowywani są do sprostania wyzwaniom związanym z zastosowaniem technologii, stosowanych w ochronie środowiska, a także w obszarach projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska. Technologie energetyczne, eksploatacja urządzeń energetycznych, systemy dystrybucji ciepła, energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych, ogrzewnictwo, materiały konstrukcyjne i korozja, akwizycja i sterowanie – to tylko niektóre z propozycji jakie przewidziano w ramach autorskiego programu studiów i praktyk w ścisłej współpracy z Veolia Energia Łódź S.A. będącej częścią globalnego potentata sektora energetycznego i komunalnego.
   Absolwent:
   Inżynieria środowiska to znakomity pomysł dla ubiegających się o uprawnienia budowlane (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Absolwenci z powodzeniem odnajdą się w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, różnego rodzaju podmiotach gospodarczych w tym z także branży energetyczno-ciepłowniczej, chemicznej czy komunalnej, laboratoriach analitycznych, biurach projektowych i instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, oczyszczaniem gazów i ścieków, uzdatnianiem wody, zagospodarowaniem odpadów itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Program kształcenia na tym kierunku służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy, ze względu na unikalne walory wynikające ze współpracy czterech wydziałów PŁ: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Organizacji i Zarządzania; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp. Zajęcia prowadzone przez przyjazną i wykwalifikowaną kadrę naukową, ale także specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy) oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy). Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami.
   Absolwent:
   Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
   • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
   • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
   • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
   • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
   • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
   • prowadzenie szkoleń BHP;
   • prowadzenie dokumentacji BHP.
   Może on znaleźć zatrudnienie w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biochemiczna
   Są to studia przeznaczone dla osób, które oprócz pasji inżyniera posiadają żyłkę biologa i chemika zarazem. Na tym kierunku studenci uczą się stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii do prowadzenia procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi. Kształcenie na tym kierunku przygotowuje m.in. do prowadzenia procesów z udziałem komórek żywych organizmów oraz procesów oczyszczania wytwarzanych przez nie produktów, szczególnie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineriach.    Początkowo studenci zapoznają się z podstawami biologii, chemii, fizyki i matematyki, niezbędnymi do dalszego studiowania bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu inżynierii biochemicznej i chemicznej. Program wyższych semestrów studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych oraz informatyka i automatyka.
   Absolwent:
   Studia przeznaczone są dla pasjonatów, których szczególnie interesuje fenomen mikroorganizmów mogących służyć człowiekowi od skali mikro i nano (laboratoria) po skalę makro w zakładach farmaceutycznych, przy odnawialnych źródłach energii, oczyszczalniach ścieków, instalacjach biotechnologicznych. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w przemyśle spożywczym oraz w ochronie i oczyszczaniu środowiska oraz przetwórstwie biomasy, jako jednego z odnawialnych źródeł energii. Jako specjaliści inżynierii biochemicznej będą mogli uczestniczyć w zespołowej pracy wraz z biologami, biochemikami i chemikami w celu przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej. Warto pamiętać, że branże biotechnologiczne zaliczane są obecnie do najbardziej innowacyjnych i rozwojowych dziedzin nauki i (bio)ekonomii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biochemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA PROCESOWA 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA 
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA PROCESOWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Inżynieria produktu
 • Paliwa i energia
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Paliwa i energia
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Paliwa i energia
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
INŻYNIERIA CHEMICZNA - KLUCZ DO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI