• INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Inżynieria procesowa to rozszerzona inżynieria chemiczna. To dyscyplina techniczna zajmująca się procesami przemysłowymi. Stanowi ona wstęp do świata najbardziej zaawansowanych technologii i innowacji. Przedstawimy ci świat instalacji przemysłowych i wiedzy o ich projektowaniu, eksploatacji, nadzorze technicznym, technologicznym i operacyjnym. Opowiemy i pokażemy w praktyce wszelkie możliwe zagadnienia nowoczesnej produkcji, informatyki procesowej, energii odnawialnej - ponadto nauczymy Cię jak to wszystko wygląda z perspektywy przepisów oraz twardych praw ekonomii, gdybyś zdecydował(a) się na kierowanie własnym przedsiębiorstwem.
   Dlaczego inżynieria procesowa to kierunek przyszłości?
   Wraz z wejściem do Unii Europejskiej - Polska wkroczyła w okres intensywnego rozwoju, a polski przemysł przechodzi od fazy produktów nisko przetworzonych do fazy przemysłu zawansowanych technologii. Powstają firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, wytwarzające nowe zaawansowane materiały. Wzrasta znaczenie firm nanotechnologicznych i biomedycznych. Wszystkie nowe technologie potrzebują i będą potrzebować inżynierów procesowych.
   Jakie są perspektywy dla absolwenta kierunku?
   Absolwent kierunku inżynieria procesowa może kontynuować studia na stopniu drugim (studia magisterskie) i trzecim (studia doktoranckie) - na naszym lub innych wydziałach PŁ. Może też rozpocząć pracę zawodową w przemyśle lub biurze projektowym. Na absolwentów inżynierii procesowej czeka zarówno wielki przemysł chemiczny rozmieszczony w całym kraju, jak i przemysł regionu łódzkiego. Nasi absolwenci pracują m. in. w Zakładach Azotowych „Puławy”, fabryce farmaceutycznej Teva w Kutnie, Elektrowni „Bełchatów”, firmach AGD „Indesit” i „BSH” w Łodzi, fabryce kosmetyków Procter & Gamble
   w Aleksandrowie Łódzkim, Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Łodzi.
   Niektórzy prowadzą własne firmy projektowe. Praktycznie w każdej większej miejscowości można znaleźć firmę, która potrzebuje inżynierów naszej specjalności.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria środowiska
   Inżynieria środowiska – to miejsce dla ludzi znających wagę problemu ochrony środowiska, zdobędziecie tu wszechstronną wiedzę z zakresu proekologicznych technologii, procesów mikrobiologicznych, systemów monitoringu środowiska i projektowania systemów sprzyjających jego ochronie, „zielonych” technologii budowlanych i energetycznych wzbogaconą wiedzą prawną i ekonomiczną.
   Na tym kierunku:
   • możesz zrobić pierwszy krok do ubiegania się o uprawnienia budowlane* (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) stanowiące podstawę prawną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   • uzyskasz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska
   • poznasz zasady i metody badań i oceny stanu środowiska wraz z metodyką planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych,
   • uzyskasz wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termo-modernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także prowadzenia nadzoru technicznego, technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji ochrony środowiska oraz oceny ekologicznej stosowanych technologii,
   • zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska,
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Inżynieria bezpieczeństwa pracy - to kierunek wart co najmniej milion, takiego przynajmniej zdania jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało dotację w tej wysokości w niezwykle prestiżowym konkursie – doceń go i Ty! Zwłaszcza jeśli zależy Ci na tym, by tam gdzie pracujemy było bezpiecznie, a ludzie wykonujący prace obarczone dużym ryzykiem mogli być pewni, że jest ktoś kto ryzyko to zminimalizuje, a choroby zawodowe, katastrofy spowodowane przez przemysł i wypadki przy pracy - były tylko niechlubną przeszłością.
   Program kształcenia na tym kierunku służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy. Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:
   • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
   • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
   • Organizacji i Zarządzania,
   • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
   W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp.
   Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami.
   Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
   • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
   • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
   • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
   • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
   • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
   • prowadzenie szkoleń i dokumentacji BHP.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biochemiczna
   Inżynieria biochemiczna - Są to studia przeznaczone dla osób, które oprócz pasji inżyniera posiadają żyłkę biologa i chemika zarazem. Na tym kierunku studenci uczą się stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii do prowadzenia procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi.
   Początkowo studenci zapoznają się z podstawami biologii, chemii, fizyki i matematyki, niezbędnymi do dalszego studiowania bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu inżynierii biochemicznej i chemicznej. Program wyższych semestrów studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych oraz informatyka i automatyka.
   …po czym bądź gotów(owa) na zastosowanie ich w praktyce:
   • rozwijaj metody przenoszenia procesów biotechnologicznych ze skali laboratoryjnej do produkcyjnej;
   • współpracuj z chemikami i biologami w celu tworzenia lub oceny nowych technologii produkcji, wyodrębniania i oczyszczania substancji pochodzenia biologicznego stosowanych jako leki, kosmetyki, środki spożywcze, biopaliwa;
   • podejmuj wyzwania dot. pracy przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek
   • i produktów spożywczych dla zwierząt i ludzi, a w toku produkcji dbaj razem z nami
   • o bezpieczeństwo zakładów przemysłowych oraz bezpieczeństwo produktów.
   Kto zatrudnia?
   W tej innowacyjnej branży o niezwykle dynamicznym potencjale dla naszego regionu działa wiele firm (Adamed, Polfa, Mabion, BTL, Proteon Pharmaceuticals, Teva), klastrów (Bioenergia dla Regionu, BioTechMed, Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu) oraz powiązane z samorządem sektory gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę, oczyszczające ścieki itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biochemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia doktoranckie na kierunku Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska
   Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska prowadzi na studiach doktoranckich kierunek "Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska". Stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie przeznaczone są dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania badawcze i pasję naukową.
   Odnajdą się tu ludzie którzy widzieli by się w przyszłości jako współtwórcy nowoczesnej nauki lub też inicjatorzy własnej działalności biznesowej typu spin off/ out, opartej o innowacyjne dokonania.
   Doświadczenia gospodarek liderów innowacji, do których poziomu aspirujemy podpowiadają nam, że osoby ze stopniem doktora nauk technicznych są nie tylko uzdolnionymi naukowcami, ale także stanowią najcenniejsze i najbardziej kreatywne zaplecze jako kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla w przemyśle i biznesie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia doktoranckie
    
   Wszystkie informacje odnośnie programu i rekrutacji na studia doktoranckie na kierunku Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska znajdują się na stronie rekrutacji.
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA PROCESOWA 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA 
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA PROCESOWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Inżynieria produktu
 • Paliwa i energia
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Paliwa i energia
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Paliwa i energia
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
INŻYNIERIA CHEMICZNA - KLUCZ DO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI