ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 422 37 42

fax. 12 423 11 21

e-mail: prawo@adm.uj.edu.pl

www.wpia.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 422 37 42

fax. 12 423 11 21

e-mail: prawo@adm.uj.edu.pl

www.wpia.uj.edu.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Administracja
  Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, posiada odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej oraz interdyscyplinarnej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępujących procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest lista rankingowa utworzona na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES Stopień: II REKRUTACJA

  Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w Internecie z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej. Studia wykorzystują nowoczesne metody kształcenia i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie-learningu, drugi - oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską). Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, ekspertów z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy oraz praktyków z branży nowych technologii. Jako drugi tego typu program w Europie, studia „Intellectual Property and New Technologies” są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

 • PRAWO Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Prawo
  Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów i kończą się złożeniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu magisterskiego. W ofercie programowej Wydziału znajdują się zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, warsztatów, seminariów oraz lektoratów z języków obcych. Program studiów opracowany jest w systemie ECTS co oznacza przypisanie każdemu z przed­miotów kursowych określonej liczby punktów. Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie 300 punktów ECTS, natomiast w roku co najmniej 60 punktów ECTS. Student ma możliwość profilowania swoich studiów. Istnieje bowiem obowiązek zaliczenia przez studenta 11 przed­miotów obowiązkowych, 11 przed­miotów podstawowych, natomiast wyboru przed­miotów specjalizacyjnych (spośród ponad 100 oferowanych) dokonuje osobiście w zależności od swoich zainteresowań. W trakcie studiów student ma możliwość poznania nie tylko prawa polskiego, lecz także niektórych praw obcych, w ramach szkół prawa amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego i austriackiego. Praktyczną umiejętność stosowania prawa można doskonalić w ramach Poradni Prawnej. Program przewiduje także odbywanie praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.
  Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu różnych dyscyplin prawa. Posiada umiejętność zarówno interpretowania jak i stosowania przepisów prawnych. Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach wymagających wiedzy prawniczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
  Stale rosnąca rola praw własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego) oraz prawa nowych technologii oraz znaczenie nowoczesnych mediów w innowacyjnej gospodarce i społeczeństwie opartym na wiedzy generuje popyt na pracowników z odpowiednią wiedzą i wykształceniem w zakresie zarządzania wiedzą i dobrami niematerialnymi oraz zgodnego z prawem korzystania z nowych środków przekazu, w tym w szczególności Internetu.
  W ramach pierwszego w Polsce i unikatowego na skalę europejską kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” stanowiącego odpowiedź oferty dydaktycznej UJ na wskazane wyżej potrzeby rynku, potrzeby studenci uzyskają:
  • podstawową wiedzę z wielu dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, unijnego, międzynarodowego, a z ekonomii, marketingu i zarządzania,
  • specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania własnością intelektualną w tym, interpretowania, stosowania, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej, transferu technologii,
  • pecjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa mediów, marketingu i reklamy, w szczególności w kontekście funkcjonowania Internetu.
  Dzięki unikalnemu praktycznemu profilowi studiów absolwent będzie potrafił:
  • właściwie identyfikować obszary działań biznesowych, które podlegają lub mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa mediów
  • stosować profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji (w szczególności bazy patentowe, bazy ofert innowacji),
  • formułować strategie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej
  • stosować właściwe przepisy i narzędzia prawne na każdym etapie procesu zarządzania zasobami intelektualnymi – od identyfikacji takich zasobów, poprzez zabezpieczenie ich ochrony, wybór narzędzi komercjalizacji oraz zintegrowania takich strategii ze strategią biznesową przedsiębiorstwa
  • stosować właściwe przepisy w zakresie legalnego korzystania ze środków masowego przekazu (mediów, Internetu) w działalności gospodarczej, marketingu i reklamie.
  Dzięki wskazanej wiedzy i umiejętnościom, absolwent kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty lub konsultanta: działach prawnych, działach ds. marketingu i reklamy w przedsiębiorstwach; działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, jednostek naukowych; administracji państwowej i samorządowej (w szczególności takich jak: Urząd Patentowy RP, regionalne ośrodki informacji patentowej, urzędy miasta), firmach konsultingowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej (jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kultury, promocji); instytucjach pozarządowych, otoczenia biznesu działających na rzecz innowacyjności, wspierających przedsiębiorstwa (izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego itp.).
  Kształcenie na poziome studiów licencjackich w obszarze prawa, ekonomii i zarządzania pozwoli też absolwentowi w sposób szeroki i elastyczny kształtować dalszą ścieżkę kariery, w szczególności poprzez kontynuowanie nauki w ramach studiów II stopnia w zakresie prawa, administracji, zarządzania oraz wielu innych.
  Studia przygotowywać będą do następujących zawodów (zajmowania następujących stanowisk):
  • koordynator/konsultant ds. transferu technologii,
  • koordynator/konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną,
  • specjalista w dziale marketingu i reklamy,
  • pracownik PR,
  • pracownik działu prawnego,
  • pracownik działów B+R, działów ds. innowacyjności,
  • urzędnik niższego stopnia administracji publicznej: państwowej i samorządowej (szczególności instytucjach związanych ze stosowaniem prawa własności intelektualnej i prawa mediów).
  Potencjalne obszary zatrudnienia absolwenta to:
  • administracja państwowa i samorządowa (w szczególności Urząd Patentowy RP, regionalne ośrodki informacji patentowej, urzędy miasta),
  • firmy konsultingowe,
  • przedsiębiorstwa internetowe,
  • agencje reklamowe, domy medialne, działy marketingowe działy zajmujące się zarządzaniem biznesowym,
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej: szczególnie jednostki organizacyjne właściwe w sprawach kultury, promocji,
  • instytucje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz innowacyjności, wspierające przedsiębiorstwa (izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego,
  • działy B+R przedsiębiorstw, instytuty badawcze, uczelnie wyższe (centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, uczelniane spółki celowe),
  • publicystyka prawnicza, wydawnictwa,
  • działy prawne przedsiębiorstw, urzędów administracji,
  • instytucje kultury,
  • organizacje zbiorowego zarządzania.
  • organizacje pozarządowe (fundacje, organizacje, stowarzyszenia działające na rzecz wspierania innowacyjności, wspierające działalność badawczo-rozwojową).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

jagiellończyk Ocena

jak na jagiellonkę przysało bardzo wysoki poziom