Uniwersytet Jagielloński

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

ul. Reymonta 4

30-059 Kraków

tel. 12 663 58 90

fax. 12 633 70 86

e-mail: malgorzata.dobosz-petryk@uj.edu.pl

www.fais.uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Uniwersytet Jagielloński

ul. Reymonta 4

30-059 Kraków

tel. 12 663 58 90

fax. 12 633 70 86

e-mail: malgorzata.dobosz-petryk@uj.edu.pl

www.fais.uj.edu.pl

 • ASTROFIZYKA I KOSMOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Astrofizyka i kosmologia
  Studia drugiego stopnia makrokierunku astrofizyka i kosmologia w Uniwersytecie Jagiellońskim, oferują szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i astrofizyki oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Studia przygotowują do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych. Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze.
  Absolwent jest dobrze przygotowany do samodzielnego poszerzania swoich kwalifikacji. Umie nawiązywać współpracę z ośrodkami naukowymi za granicą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach oświatowych oraz do współpracy z mediami. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie. Absolwent może kontynuować studia na studiach trzeciego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astrofizyka i kosmologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Astronomia
  Studia I stopnia na kierunku astronomia obejmują następujące grupy przed­miotów:
  • przed­mioty podstawowe (matematyczne, fizyczne i astronomiczne). Wśród przed­miotów matematycznych są kursy analizy matematycznej i algebry. Przedmioty fizyczne to między innymi: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii oraz I pracownia fizyczna. Z przed­miotów astronomicznych jest między innymi kurs astronomii ogólnej i sferycznej;
  • grupa przed­miotów kierunkowych obejmuje: elektrodynamikę, fizykę kwantową, laboratorium fizyczne, obserwacje astronomiczne, mechanikę klasyczną i relatywistyczną oraz fizykę układów planetarnych;
  • przed­mioty ogólne (język angielski, wybrany przed­miot humanistyczny i wychowanie fizyczne);
  • program studiów przewiduje też grupę przed­miotów informatycznych.
  Praktyka zawodowa odbywająca się poza uczelnią stanowi nieodłączny element studiów I stopnia. Studenci mogą włączyć się w działalność naukową prowadzoną przez zespoły badawcze Zakładów: Radioastronomii, Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej, Astrofizyki Wysokich Energii oraz Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Obserwatorium Astronomicznego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu astronomii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie on i umie opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent zna przynajmniej jeden z języków europejskich. Jest on przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia astronomii, fizyki lub niektórych kierunków technicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astromia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, fizyka z astronomią, chemia, geografia, informatyka, matematyka (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biofizyka
  Podział na specjalności następuje przy wpisie na studia na podstawie deklaracji kandydata.
  Postępujący szybko rozwój nauk i technologii biologicznych, far­ma­ceutycznych i medycznych powoduje wzrastające zapotrzebowanie na biofizyków kształconych w nowej interdyscyplinarnej formie studiów. Już na poziomie pierwszego stopnia studia biofizyki zostały podzielone na dwie specjalności: biofizykę molekularną oraz fizykę medyczną.
  Studiowanie biofizyki molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także procesów zachodzących na poziomie molekularnym w układach biologicznych.
  Zastosowanie nowych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach zaowocowało ogromnym postępem w medycynie. Proces ten ciągle się rozwija i jest wynikiem współdziałania fizyków i lekarzy. Owocna symbioza jest szansą dla ludzi posiadających dogłębną wiedzę fizyczną a jednocześnie otwartych na zagadnienia związane z ochroną zdrowia. Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest na kierunku biofizyka, w specjalności fizyka medyczna.
  Studia pierwszego stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki. Program studiów pierwszego stopnia pozwala studentowi na indywidualizację toku nauczania już od pierwszego roku studiów. Otóż dla obu specjalności, oprócz przed­miotów obowiązkowych do zaliczenia, wszystkie pozostałe przed­mioty zostały zgrupowane w trzy bloki przed­miotów kierunkowych: blok przed­miotów fizycznych, umożliwiających pogłębienie wiedzy fizycznej dla studentów chcących w przyszłości zajmować się biofizyką teoretyczną czy analizą statystyczną w medycynie, blok przed­miotów medycznych oraz blok przed­miotów biologicznych. W ramach każdego z bloków student realizuje minimum punktowe, natomiast stosownie do swoich indywidualnych zainteresowań naukowych zwiększa liczbę przed­miotów z odpowiedniego bloku przed­miotów, dla uzupełnienia pełnej kwoty punktów niezbędnych do zaliczenia. Pierwszy stopień studiów pozwoli studentom przyswoić podstawowe wiadomości z nauk ścisłych, w tym matematyki, fizyki, chemii, informatyki i biologii molekularnej. Absolwent z tytułem licencjata będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu współczesnych metod biofizycznych i bioinformatycznych służących do badania i modelowania bioukładów, znajomość zasad funkcjonowania i obsługi współczesnej aparatury medycznej oraz fizycznego planowania terapii medycznych. Wiedza taka umożliwia absolwentowi podejmowanie zadań o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza nauk fizycznych, biologicznych i medycznych.
  Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do:
  • pracy w wyspecjalizowanych jednostkach służby zdrowia;
  • pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych i rozwojowych m. in. w firmach farmaceutycznych, firmach produkujących sprzęt i aparaturę nowych technologii;
  • dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, fizyka z astronomią, chemia, geografia, informatyka, matematyka (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka
  Fizyka doświadczalna. Studenci specjalności fizyka doświadczalna zapoznają się z nowoczesną techniką pomiarową i otrzymują gruntowne wykształcenie z fizyki teoretycznej i matematyki. Równocześnie istnieją warunki do osiągania przez nich zaawansowanych umiejętności w praktycznych zastosowaniach technik komputerowych, które obecnie stały się nieodłączną częścią procedury eksperymentalnej i badań teoretycznych.
  Fizyka teoretyczna. Absolwenci fizyki teoretycznej uzyskują biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi oraz zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania w poznaniu układów złożonych również poza fizyką: w biologii, genetyce, medycynie, ekonomii, ekologii czy socjologii.
  Uniwersalność metod fizyki teoretycznej powoduje, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywane przez absolwentów w rozmaitych dziedzinach, także odległych od samej fizyki.
  Fizyka stosowana. Absolwent specjalności Fizyka Stosowana posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, potrafi zdobywać, systematyzować i przetwarzać informacje. Potrafi zaplanować i wykonać pomiar, przeprowadzić analizę statystyczną wyników oraz podać ich interpretację wykorzystując zarówno standardowe pakiety programistyczne, jak i własne procedury. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, a nabyte umiejętności wykorzystać może nie tylko w naukach ścisłych i technicznych, ale także ekonomicznych i społecznych. Student specjalności Fizyka Stosowana ma również możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień w zakresie nauczania przyrody i/lub fizyki. Studia fizyki stosowanej są adresowane również do kandydatów, którzy w szkole ponadgimnazjalnej nie realizowali rozszerzonego programu fizyki, a więc mają niewielkie przygotowanie w zakresie podstaw fizyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, fizyka z astronomią, chemia, geografia, informatyka, matematyka (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
  Dwa pierwsze lata obejmują:
  • przed­mioty ogólne (język angielski, wychowanie fizyczne),
  • przed­mioty podstawowe: matematyczne, ścisłe(fizyczne i pokrewne) i techniczne (elektronika) oraz
  • przed­mioty kierunkowe (informatyczne).
  Na trzecim roku studenci zobowiązani są do zaliczania kursów z zakresu podstaw transmisji danych, Języka Java, prawa Internetu, przetwarzania dokumentów XML, innych zaawansowanych technik WWW, telekomunikacji. Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka uzyska podstawową wiedzę w zakresie informatyki umożliwiającą: algorytmizację problemów informatycznych, projektowanie i implementację złożonych systemów informatycznych oraz posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Przyswojona w ramach nauczania wiedza pozwoli absolwentowi tych studiów na poszukiwanie zatrudnienia na rynku pracy związanego bezpośrednio z zastosowanymi narzędziami informatycznymi w przemyśle i produkcji. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w ramach studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, fizyka z astronomią, chemia, geografia, informatyka, matematyka (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI FIZYCZNE - Astronomia Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki fizyczne - Astronomia
  Czteroletnie międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu astronomii są prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakres tematów naukowych możliwych do realizacji na studiach obejmuje szeroki zakres specjalności naukowych kadry Obserwatorium, zarówno obserwacyjnych, z zakresu modelowania numerycznego, jak i czysto teoretyczne. Główne realizowane tu zadania badawcze obejmują przykładowo zagadnienia radioastronomii (badania galaktyk i potężnych radioźródeł pozagalaktycznych), astrofizyki wysokich energii (obserwacje i modelowanie teoretyczne w zakresie rentgenowskim i gamma), astrofizyki obserwacyjnej w zakresie optycznym (układy podwójne gwiazd, dyski akrecyjne), kosmologii teoretycznej i obserwacyjnej, zagadnienia aktywności Słońca i pogody kosmicznej, a w końcu modelowanie numeryczne procesów generacji pól magnetycznych i innych procesów astrofizycznych. Prace badawcze prowadzone są z wykorzystaniem światowej klasy projektów obserwacyjnych, w których
  1. Obserwatorium ma bezpośrednie udziały, takich jak olbrzymi teleskop optyczny SALT, czołowe obserwatorium astronomii gamma H.E.S.S. i nowo powstające obserwatorium radiowe niskich częstości LOFAR (a w przyszłości budowane obecnie obserwatorium astronomii gamma CTA),
  2. nasi pracownicy realizują propozale obserwacyjne, takich jak satelitarne obserwatoria rentgenowskie Chandra i XMM, podczerwone Herschel, czy optyczne Hubble, w końcu czołowe obserwatoria radioastronomiczne w Effelsbergu w Niemczech i VLA w USA,
  3. a prace modelowe realizowane są w najpotężniejszych centrach obliczeniowych Polski i Europy.
  Prace naukowe prowadzone są często we współpracy międzynarodowej, a bardzo dobrzy absolwenci studiów doktoranckich uzyskują zwykle staże "post-doc" w renomowanych instytucjach astronomicznych na świecie. Na studia przyjmowani są bardzo dobrzy absolwenci astronomii i fizyki, a w wyjątkowych przypadkach także z kierunków pokrewnych. Program studiów skoncentrowany jest na pracy naukowej, z ograniczoną ilością wykładów, seminariów i prowadzonych przez doktorantów zajęć dydaktycznych. W trakcie studiów doktoranci otrzymują stypendium pokrywające koszty utrzymania w Krakowie
  Doktorant wykształcony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego to solidnie wyszkolony w wybranym zakresie astronomii/astrofizyki pracownik naukowy, posiadający publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i doświadczenia z zagranicznych staży naukowych i/lub międzynarodowych konferencji. Uzyskany w trakcie studiów doktoranckich dorobek zwykle daje możliwość kontynuacji kariery naukowej w ośrodkach astronomicznych na całym świecie. W niektórych specjalnościach uzyskuje się tu także szeroką znajomość metod numerycznych i informatycznych, umożliwiających znalezienie ciekawej pracy poza badaniami naukowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki fizyczne - astronomia jest posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego na kierunkach z obszaru nauk ścisłych lub nauk technicznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI FIZYCZNE - Biofizyka Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki fizyczne - Biofizyka
  W trakcie 1 i 2 roku studiów doktorant/ka jest zobowiązany/a uczęszczać na i zaliczyć pozytywnie zdanym egzaminem wybrany z opiekunem i zatwierdzony przez Kierownika Studiów Doktoranckich wykład (60 godzin rocznie) i ćwiczenia (60 godzin rocznie), lub dwa wykłady specjalistyczne/monograficzne o sumarycznie podobnym obciążeniu godzinowym, z zaawansowanych problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych lub medycznych. Egzamin lub egzaminy te powinny być zaliczone w nieprzekraczalnym terminie końca drugiego roku studiów. W okresie 4 lat studiów doktorant/ka ma ponadto obowiązek uczęszczać na i zaliczyć:
  • Zajęcia z Zarządzania Zasobami Ludzkim, w formie potwierdzonego przez prowadzącego udziału w zajęciach (15h) należących do katalogu zajęć Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
  • Zajęcia z Bioetyki/Filozofii, w formie ustalonej przez egzaminatora, zaliczone pozytywnie zdanym egzaminem komisyjnym.
  • Zajęcia fakultatywne, w formie potwierdzonego przez prowadzącego udziału w zajęciach seminaryjnych przez cały okres studiów doktorackich. Listę seminariów do wyboru ustala Kierownik Studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym doktoranta/ki.
  • Konwersatorium Interdyscyplinarne, w formie potwierdzonego przez prowadzącego udziału w wybranych specjalnych spotkaniach naukowych (seminaria, konferencje lub sympozja) w wymiarze 15h semestralnie, przez cały okres studiów.
  • Lektorat z języka angielskiego w wymiarze 60h na pierwszym roku studiów, obowiązkowo zaliczone pozytywnie zdanym egzaminem komisyjnym.
  Doktorant/ka ma równiez obowiązek uczestniczyć w praktykach dydaktycznych w wymiarze: 30h rocznie w ciągu pierwszych trzech lat studiów; doktoranci/tki pobierający stypendium uczelniane dodatkowo sumarycznie 180h ciągu pierwszych trzech lat studiów i do 15h na IV roku. Doktoranci wszystkich lat studiów zobowiązani są prowadzić badania naukowe w wymiarze godzinowym zaakceptowanym przez opiekuna naukowego. Przewód doktorski powinien być otwarty przed początkiem IV roku studiów. Warunkiem koniecznym otwarcia przewodu jest posiadanie w dorobku naukowym kandydata conajmniej jednej publikacji w czasopiśmie z tzw. Listy Filadelfijskiej. Do obrony pracy doktorskiej zostanie dopuszczony doktorant/ka, który/a ma:
  • napisaną pracę doktorską i większość pozytywnych recenzji z pracy
  • zaliczony egzamin komisyjny do wyboru z fizyki stosowanej/biofizyki/ fizyki medycznej/biochemii
  • zaliczony egzamin komisyjny z j. angielskiego
  • zaliczony egzamin komisyjny z bioetyki lub ekonomii
  Studia doktoranckie z biofizyki na Wydziale FAIS UJ przygotują doktoranta/tkę do prowadzenia w przyszłości samodzielnej pracy badawczej lub twórczej zarówno w sektorze akademickim jak i w wyspecjalizowanych gałęziach przemysłu (farmaceutycznego i medycznego) i rolnictwa. Absolwent/ka będzie posiadał/a:
  • przygotowanie do pracy twórczej w zakresie biofizyki i dziedzin pokrewnych;
  • umiejętność komunikowania się ze specjalistami z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • elastyczność naukową (zdolność do zmiany tematyki) i umiejętność ustawicznego samokształcenia;
  • umiejętność popularyzacji osiągnięć swojej dziedziny nauki (wykłady i artykuły popularno-naukowe);
  • znajomość i umiejętność przestrzegania standardów bioetycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki fizyczne - Biofizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i średnia ocen uzyskana na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI FIZYCZNE - Fizyka Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki fizyczne - Fizyka
  Program 4-letnich studiów doktoranckich z Nauk Fizycznych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
  Uczestnik studiów doktoranckich obowiązany jest uczestniczyć:
  • Doktorant fizyki – w wykładzie (60 godzin rocznie) i ćwiczeniach (60 godzin rocznie) z zaawansowanej mechaniki kwantowej na pierwszym lub drugim roku studiów przez okres jednego roku. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Wykład kończy się egzaminem, który należy zdać nie później niż do końca drugiego roku studiów.
  • w seminarium doktoranckim przez cały czas trwania studiów w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie. Seminarium lub listę seminariów do wyboru wskazuje kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem doktoranta. Seminarium zaliczane jest na ocenę przez osobę prowadzącą. Okresem zaliczeniowym jest rok studiów.
  • w lektoracie języka angielskiego prowadzonym na pierwszym roku studiów w wymiarze 60 godzin rocznie. Lektorat zaliczany jest na ocenę. Okresem zaliczeniowym jest rok studiów.
  • w Krakowskim Konwersatorium Fizycznym.
  • w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez okres trzech lat, w wymiarze do 90 godzin rocznie (doktorant otrzymujący stypendium) lub do 30 godzin rocznie (doktorant nie otrzymujący stypendium). Doktoranci czwartego roku studiów otrzymujący stypendium obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie większym niż 15 godzin w skali roku.
  • w dwu wykładach specjalistycznych wybieranych przez doktoranta po konsultacji z opiekunem naukowym spośród wykładów specjalistycznych z dziedziny nauk fizycznych prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Oba wykłady trwają przynajmniej 15 godzin i kończą się egzaminem. Wykład specjalistyczny I w piątym semestrze studiów a Wykład specjalistyczny II w szóstym semestrze studiów.
  Przed obroną pracy doktorskiej doktorant powinien:
  • zdać egzamin z języka angielskiego,
  • zdać egzamin z przed­miotu dodatkowego: filozofii lub ekonomii,
  • zdać egzamin z fizyki.
  Przewód doktorski należy otworzyć nie później niż do końca trzeciego roku.
  Absolwent studiów doktoranckich posiada specjalistyczną wiedzę pozwalającą na:
  • analizę, ocenę i syntezę nowych idei naukowych
  • prowadzenie samodzielnej pracy badawczej
  • efektywne posługiwanie się nowoczesnymi środkami informatycznymi do planowania i przeprowadzania doświadczeń naukowych oraz do teoretycznej analizy wyników doświadczeń,
  Absolwent umie efektywnie korzystać z fachowej literatury naukowej opublikowanej zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych i zwykle część swojej aktywności naukowej realizuje w ramach takich zespołów. Absolwent posiada praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Zdobyte umiejętności zawodowe umożliwiają pracę w instytutach badawczych specjalizujących się w badaniach podstawowych jak też w zakresie różnorodnych zastosowań np. w pracach informatycznych czy też w laboratoriach przemysłowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki fizyczne - Fizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zaawansowane materiały i nanotechnologia
  Studia Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia są studiami międzykierunkowymi, prowadzonymi wspólnie przez Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ na podstawie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie unikatowego kierunku studiów. Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych nowymi materiałami i technologiami, zafascynowanych postępem technicznym, pragnących w pełni rozumieć działanie otaczających nas nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju. Blok przedmiotów podstawowych obejmuje matematykę, fizykę, chemię, informatykę i elektronikę. Przedmioty wchodzące w skład bloku kierunkowego obejmują podstawy wiedzy o materiałach (metale, materiały ceramiczne, materiały polimerowe, nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, materiały dla elektroniki), metody badania i projektowania materiałów oraz zajęcia laboratoryjne. W trzecim ostatnim roku studiów I stopnia, w trakcie realizacji pracy licencjackiej, wprowadzony jest indywidualny tryb studiowania, który pozwala na rozwinięcie samodzielności i na bliższy kontakt z wybranymi dziedzinami nauki o materiałach lub nanotechnologii. Przyszłe zaawansowane materiały oraz urządzenia będą coraz bardziej złożone, a ich funkcjonalność w coraz większym stopniu będzie opierać się na subtelnych efektach kwantowych, rozmiarowych, emergentnych, etc. Dlatego program studiów kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia łączy wiedzę na zaawansowanym poziomie z zakresu dziedzin podstawowych, z praktyczną wiedzą o materiałach. Dzięki temu absolwent studiów będzie w stanie rozumieć problemy związane z projektowaniem, syntezą i funkcjonalnością nowych materiałów, nanomateriałów i nanourządzeń oraz będzie w stanie, po nabyciu stosownej praktyki, problemy te rozwiązywać. Studia prowadzone są zgodnie z systemem ECTS (European Credit Transfer System).
  Absolwent studiów licencjackich Zaawansowane materiały i nanotechnologia posiada szeroką wiedzę z zakresu fizyki, chemii oraz nauki o zaawansowanych materiałach i podstaw nanotechnologii. Posługuje się umiejętnością interdyscyplinarnej analizy typowych problemów dotyczących struktury, właściwości i syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów. W szczególności dotyczy to zrozumienia struktury i funkcji zaawansowanych materiałów na poziomie mikroskopowym i molekularno-kwantowym oraz przewidywania ich właściwości w kontekście zastosowań. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych. Posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto, absolwent umie rozwiązywać standardowe problemy zawodowe, wykorzystywać i przetwarzać informacje naukowe, a także posiada umiejętność pracy w zespole. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii. Jest przygotowany do podjęcia pracy w zapleczu badawczo-rozwojowym i diagnostycznym przemysłu, laboratoriach kontroli jakości, jednostkach doradczych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym, optoelektronicznym, tworzyw sztucznych oraz innych, opartych na zaawansowanych materiałach. Jest przygotowany do podjęcia studiów Zaawansowane materiały i nanotechnologia II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, matematyka (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)