• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Chemia
  Kierunek studiów Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako jedyny w Polsce kierunek studiów chemicznych otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto studia chemiczne posiadają akredytację Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej oraz międzynarodową akredytację European Chemistry Thematic Network Association, która upoważnia Wydział Chemii UJ do przyznawania absolwentom europejskich dyplomów Eurobachelor, Euromaster oraz, jako jedyny w naszym kraju, Chemistry Doctorate. Studia na Wydziale Chemii UJ na kierunku Chemia mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii w bardzo szerokim aspekcie tej nauki. Jednak główny nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia, a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy. Studia mają na celu zdobycie wiedzy chemicznej w szerokim zakresie. Pięć pierwszych semestrów studiów I stopnia przypada na obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, biochemia i biologia, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej, krystalografia), bloku przedmiotów kierunkowych (technologia chemiczna, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami) i bloku przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne). Ma on na celu zbudowanie solidnych podstaw z czterech zasadniczych szeroko rozumianych dziedzin chemii (analitycznej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej) uzupełnionych o wiadomości z matematyki, fizyki i biologii niezbędnymi dla właściwego zrozumienia przedmiotów chemicznych. Piąty i szósty semestr przeznaczone są na zajęcia do wyboru w ramach czterech modułów ukierunkowujących (chemia analityczna i stosowana, chemia fizyczna i teoretyczna) lub ścieżek specjalizacyjnych (chemia komputerowa) oraz na licencjat obejmujący przygotowanie projektu licencjackiego i egzamin licencjacki (rigorosum).
  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien być przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Biologia lub fizyka (i astroomia) lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz wynik egzaminu EChemTest w j. angielskim z 1 dziedziny chemii spośród – chemii fizycznej, chemii analitycznej, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, w skali 0-100%, w przypadku gdy kandydat posiada wynik takiego testu.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Chemia medyczna
  Kierunek studiów Chemia medyczna bazuje na solidnych podstawach z zakresu chemii oraz dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalających poznać i zrozumieć podstawowe aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością.
  Podczas pięciu pierwszych semestrów studiów I stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego) uzupełniony o kursy z zakresu nauk biologicznych (biologia komórki, mikrobiologia, biofizyka, bioanaliza, fizjologia, analiza strukturalna biocząsteczek, biospektroskopia) i medycznych (podstawy farmakologii, toksykologia, biochemia medyczna, chemia leków, podstawy chemii medycznej, zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym). Ponadto w programie studiów został uwzględniony blok przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne i społeczne, wychowanie fizyczne). Począwszy od IV semestru znaczna część programu realizowana jest w formie zajęć fakultatywnych, w ramach których studenci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych – Zaawansowana chemia organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków (Moduł A) oraz Wybrane aspekty bioanalizy (Moduł B). Szósty semestr przeznaczony jest na licencjat obejmujący przygotowanie projektu licencjackiego i egzamin licencjacki
  Absolwenci kierunku studiów Chemia medyczna I stopnia będą posiadać interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych i będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych. Dzięki znacznemu udziałowi w programie studiów zajęć laboratoriach absolwenci są doskonale przygotowania do pracy w różnego typu laboratoriach. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych oraz w zakładach przemysłowych o profilu chemicznym. Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.
  Program studiów, bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryfikacji ich aktywności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Biologia lub matematyka lub fizyka (i astronomia)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia medyczna jest średnia ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI CHEMICZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki chemiczne
  Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie: chemii teoretycznej, fizykochemii powierzchni i układów zdyspergowanych, katalizy, fizykochemii ciała stałego, fizykochemii polimerów, elektrochemii, krystalochemii, syntezy organicznej, chemii koordynacyjnej, chemii analitycznej, chemii bionieorganicznej, biochemii. Program studiów jest realizowany według indywidualnego toku uzgodnionego przez opiekuna naukowego z doktorantem. W skład takiego programu wchodzi kilka cykli wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych ośrodków, w tym zagranicznych oraz własna praca badawcza prowadzona przez doktoranta pod kierunkiem jego opiekuna naukowego. Wyniki badań, z reguły publikowane w prestiżowych czasopismach między­narodowych, zostają zebrane w opracowywanej przez doktoranta dysertacji. Doktoranci prowadzą też (w niewielkim wymiarze) zajęcia dydaktyczne ze studentami, dla zdobycia praktyki w tym zakresie.
  W biegu studiów szczególny nacisk kładziony jest tak na ogólne opanowanie metodologii pracy intelektualnej, jak i konkretnych jej narzędzi (między innymi komputerowo-informatycznych). W zależności od zapotrzebowania, niektóre zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Absolwent studiów doktoranckich z chemii realizowanych na Wydziale Chemii UJ jest ekspertem w ramach tych aspektów, które mieszczą się w dziedzinie nauk chemicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki chemiczne jest średnia ocen ze studiów, wynik egzaminu pisemnego z przedmiotu głównego oraz wynik egzaminu z języka angielskiego.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
  Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym i metodach jego ochrony. Studia obejmują zagadnienia z zakresu chemii i biologii oraz elementy fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny, inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury. Kierunek studiów Ochrona środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim został oceniony jako najlepszy w Polsce w grupie studiów z zakresu ochrony środowiska w rankingu Perspektyw w roku 2014.
  Studia licencjackie obejmują podstawy chemii oraz problematykę chemiczną związaną z ochroną środowiska. W zakresie biologii i nauk o ziemi program przewiduje biologię i ekologię. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) – to nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (19 kierunków do wyboru: astronomia, astrofizyka i kosmologia, biofizyka, biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, fizyka, geologia, geografia, informatyka: ogólna, analityczna, matematyka, matematyka komputerowa, neurobiologia, ochrona środowiska oraz zaawansowane materiały i nanotechnologie).

  Studia SMP prowadzone są wspólnie przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii; Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki.

  W ramach studiów SMP studenci realizują rozszerzone minimum programowe jednego z kierunków studiów prowadzonych na partycypujących Wydziałach, wybierając kursy (przedmioty) z całej puli przez nie oferowanej oraz zaliczają obowiązkowo pewną (niewielką) ilość kursów wspólnych. W ramach określonych przepisami SMP, studenci mogą rozbudowywać swój program studiów, podejmując i zaliczając zajęcia także z innych niż wybrany kierunków.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia Matematyczno - przyrodnicze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Studia matematyczno - przyrodnicze jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: studia interdyscyplinarne o charakterze matematyczno-przyrodniczym

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)