• LEŚNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Leśnictwo
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Uzyskana wiedza i umiejętności na wszystkich specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom m.in. otwieranie firm usługowych, a także podejmowanie pracy w prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa oraz ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku, na który się ubiega lub pokrewnego, oraz średnia uzyskanych ocen.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
  Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w podmiotach gospodarczych na samodzielnych stanowiskach do obsługi inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz do współpracy z odpowiednimi instytucjami państwowymi na stanowiskach związanych z ochroną przyrody i środowiska. Mogą ponadto znaleźć zatrudnienie w Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parkach Narodowych oraz Parkach Krajobrazowych, w działach zajmujących się współpracą lub negocjacjami z podmiotami gospodarczymi, których działalność ingeruje w stan środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku, na który się ubiega lub pokrewnego, oraz średnia uzyskanych ocen.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRZETWÓRSTWO DREWNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Przetwórstwo drewna
  Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych i laboratoryjnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w przedsiębiorstwach przetwórstwa drzewnego, tartakach, firmach rzemiosła drzewnego, zakładach energetycznych zasilanych biomasą drzewną, a także w nadleśnictwach Lasów Państwowych. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i technicznych dotyczącą przetwórstwa drewna, a w szczególności: z zakresu matematyki, statystyki matematycznej, informatyki, fizyki, chemii organicznej i nieorganicznej, niezbędną do opisywania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z przerobem drewna; metrologii ogólnej i stosowanej, mającej zastosowanie w naukach technicznych, metod pomiarowych surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych, a także wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych; dendrologii oraz ekologii roślin drzewiastych – wzrostu i morfologii drzew; wiedzy o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach; biotycznych i abiotycznych czynnikach wpływających na deprecjację drewna, a także sposobach ochrony i konserwacji drewna; obróbki mechanicznej drewna oraz znajomości narzędzi tnących i obrabiarek do drewna; pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach, oraz odpowiednich środków technicznych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu; maszynoznawstwa ogólnego oraz statyki, kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów stosowanych w maszynach do pozyskania i przetwórstwa drewna; powiązań pomiędzy metodami postępowania hodowlanego a jakością surowca drzewnego, w szczególności jego struktury sortymentowej i właściwości technicznych; uciążliwości pracy, zagrożeń i ryzyka wypadkowego przy pracy w przetwórstwie drewna i ich konsekwencji społecznych i gospodarczych, ergonomicznej optymalizacji pracy w przetwórstwie drewna; fizycznych i chemicznych parametrów paliw stałych, cech fizycznych drewna jako surowca do wytwarzania biopaliw i bioenergii; zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności organizowania, nadzorowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć w przemyśle przetwórstwa drewna; wykorzystania drewna, materiałów drewnopochodnych i innych produktów przetwórstwa drewna w praktyce wzornictwa przemysłowego; wiedzy o rodzajach tworzyw drzewnych oraz surowców potrzebnych do ich wytworzenia; prawnych aspektów zagospodarowania odpadami drzewnymi i związanych z nimi technologiami przetwarzania. 

Opinie (1)

FiLiPo Ocena

Najlepsza edukacja leśna w Polsce. Uczestniczę więc wiem co piszę. Wielokrotnie nagradzany. Nietuzinkowe zajęcia.