• LEŚNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Leśnictwo
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Uzyskana wiedza i umiejętności na wszystkich specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom m.in. otwieranie firm usługowych, a także podejmowanie pracy w prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa oraz ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku, na który się ubiega lub pokrewnego, oraz średnia uzyskanych ocen.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
   Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w podmiotach gospodarczych na samodzielnych stanowiskach do obsługi inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz do współpracy z odpowiednimi instytucjami państwowymi na stanowiskach związanych z ochroną przyrody i środowiska. Mogą ponadto znaleźć zatrudnienie w Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parkach Narodowych oraz Parkach Krajobrazowych, w działach zajmujących się współpracą lub negocjacjami z podmiotami gospodarczymi, których działalność ingeruje w stan środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku, na który się ubiega lub pokrewnego, oraz średnia uzyskanych ocen.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRZETWÓRSTWO DREWNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Przetwórstwo drewna
   Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych i laboratoryjnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w przedsiębiorstwach przetwórstwa drzewnego, tartakach, firmach rzemiosła drzewnego, zakładach energetycznych zasilanych biomasą drzewną, a także w nadleśnictwach Lasów Państwowych. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i technicznych dotyczącą przetwórstwa drewna, a w szczególności: z zakresu matematyki, statystyki matematycznej, informatyki, fizyki, chemii organicznej i nieorganicznej, niezbędną do opisywania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z przerobem drewna; metrologii ogólnej i stosowanej, mającej zastosowanie w naukach technicznych, metod pomiarowych surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych, a także wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych; dendrologii oraz ekologii roślin drzewiastych – wzrostu i morfologii drzew; wiedzy o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach; biotycznych i abiotycznych czynnikach wpływających na deprecjację drewna, a także sposobach ochrony i konserwacji drewna; obróbki mechanicznej drewna oraz znajomości narzędzi tnących i obrabiarek do drewna; pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach, oraz odpowiednich środków technicznych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu; maszynoznawstwa ogólnego oraz statyki, kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów stosowanych w maszynach do pozyskania i przetwórstwa drewna; powiązań pomiędzy metodami postępowania hodowlanego a jakością surowca drzewnego, w szczególności jego struktury sortymentowej i właściwości technicznych; uciążliwości pracy, zagrożeń i ryzyka wypadkowego przy pracy w przetwórstwie drewna i ich konsekwencji społecznych i gospodarczych, ergonomicznej optymalizacji pracy w przetwórstwie drewna; fizycznych i chemicznych parametrów paliw stałych, cech fizycznych drewna jako surowca do wytwarzania biopaliw i bioenergii; zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności organizowania, nadzorowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć w przemyśle przetwórstwa drewna; wykorzystania drewna, materiałów drewnopochodnych i innych produktów przetwórstwa drewna w praktyce wzornictwa przemysłowego; wiedzy o rodzajach tworzyw drzewnych oraz surowców potrzebnych do ich wytworzenia; prawnych aspektów zagospodarowania odpadami drzewnymi i związanych z nimi technologiami przetwarzania. 

  • UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Użytkowanie Lasu i Transport Leśny
   Studia Podyplomowe Użytkowanie Lasu i Transport Leśny, powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej w kraju transformacji w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Zajęcia na SPULiTL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w Krakowie, UP w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie, a także przez specjalistów DGLP i RDLP, jak również osoby związane tematycznie ze Studiami Podyplomowymi Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Edukacja Przyrodniczo-Leśna
   Mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie edukacji przyrodniczo -leśnej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Program wypełniony przede wszystkim zajęciami praktycznymi ma wyposażyć słuchaczy w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora. W trakcie studiów uczestnicy poznają:
   • problematykę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie,
   • optymalne formy kształcenia i wychowania,
   • możliwości pracy z różnymi grupami odbiorców,
   • wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej,
   • dobre i bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
Specjalności:
 • Gospodarka leśna
 • Ochrona zasobów leśnych
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM
PRZETWÓRSTWO DREWNA
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
Specjalności:
 • Gospodarka leśna
 • Ochrona zasobów leśnych
FORESTRY
Specjalności:
 • Forest husbandry

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
Specjalności:
 • Gospodarka leśna
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
Specjalności:
 • Gospodarka leśna

Podyplomowe

UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY
EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA

Doktoranckie

LEŚNICTWO