• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Zarządzanie
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiądzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Posiądzie umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Będzie przygotowany do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyska kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o zatrudnienie między innymi w: biurach podróży, wybranych jednostkach infrastruktury noclegowej (hotele, motele, pensjonaty itp.) i innych podmiotach w obszarze turystyki, instytucjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie sportu, turystyki i ochrony zdrowia, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu i rekreacji, szpitalach, poradniach i placówkach rehabilitacyjnych, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, zespołach reagowania kryzysowego, zespołach doradczych zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracyjnych, firmach zajmujących się bezpieczeństwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty najlepiej zdane przez kandydata
  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap to przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest złożenie dokumentów i odbiór decyzji, dotyczącej przyjęcia na studia. Niedopełnienie powyższych formalności skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej.
   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: