• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Zarządzanie
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiądzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Posiądzie umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Będzie przygotowany do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyska kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o zatrudnienie między innymi w: biurach podróży, wybranych jednostkach infrastruktury noclegowej (hotele, motele, pensjonaty itp.) i innych podmiotach w obszarze turystyki, instytucjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie sportu, turystyki i ochrony zdrowia, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu i rekreacji, szpitalach, poradniach i placówkach rehabilitacyjnych, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, zespołach reagowania kryzysowego, zespołach doradczych zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracyjnych, firmach zajmujących się bezpieczeństwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów rankingowych maturalnych, uzyskanych przez kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie ma charakter konkursowy i uwzględnia wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: