ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

tel.0 22 234 75 07, 0 22 234 57 58

fax. 0 22 628 27 41

http://www.ch.pw.edu.pl

ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

tel.0 22 234 75 07, 0 22 234 57 58

fax. 0 22 628 27 41

http://www.ch.pw.edu.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biotechnologia
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:  biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii; matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska; informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska; ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa.
  Absolwent potrafi:
  • Posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu biologii, biochemii i chemii oraz technikami analitycznymi oraz wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii
  • Formułować, rozwiązywać proste zadania inżynierskie oraz dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, formułować specyfikację w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury
  • Posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii
  • Korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz
  Perspektywy zawodowe:
  • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych
  • Jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych
  • Laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
  • Jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą biotechnologiczną
  • Instytucje związane zporadnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i biotechnologii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Technologia chemiczna
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska, elektrotechniki, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska,inżynieria produkcji, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii i nauki o zarządzaniu.
  Absolwent potrafi:
  • Posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w syntezie, wydzielaniu, oczyszczaniu i analizie związków chemicznych, wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii chemicznej
  • Projektować proste procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji chemicznej, wykorzystać techniki komputerowe wspomagające projektowanie, współpracować z zespołem projektantów. stosować prawo pracy, zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi i obowiązujących normach technicznych oraz obowiązujące przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska
  • Korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz
  • Dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych
  Perspektywy zawodowe:
  • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
  • Jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
  • Laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
  • Jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą chemiczną
  • Instytucje związane zporadnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)