ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

tel.0 22 234 75 07, 0 22 234 57 58

fax. 0 22 628 27 41

http://www.ch.pw.edu.pl

ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

tel.0 22 234 75 07, 0 22 234 57 58

fax. 0 22 628 27 41

http://www.ch.pw.edu.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biotechnologia
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:  biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii; matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska; informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska; ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa.
  Absolwent potrafi:
  • Posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu biologii, biochemii i chemii oraz technikami analitycznymi oraz wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii
  • Formułować, rozwiązywać proste zadania inżynierskie oraz dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, formułować specyfikację w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury
  • Posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii
  • Korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz
  Perspektywy zawodowe:
  • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych
  • Jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych
  • Laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
  • Jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą biotechnologiczną
  • Instytucje związane zporadnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i biotechnologii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Technologia chemiczna
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska, elektrotechniki, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska,inżynieria produkcji, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii i nauki o zarządzaniu.
  Absolwent potrafi:
  • Posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w syntezie, wydzielaniu, oczyszczaniu i analizie związków chemicznych, wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii chemicznej
  • Projektować proste procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji chemicznej, wykorzystać techniki komputerowe wspomagające projektowanie, współpracować z zespołem projektantów. stosować prawo pracy, zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi i obowiązujących normach technicznych oraz obowiązujące przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska
  • Korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz
  • Dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych
  Perspektywy zawodowe:
  • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
  • Jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
  • Laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
  • Jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą chemiczną
  • Instytucje związane zporadnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry