• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
   Program kształcenia przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki.
   Absolwent potrafi:
   • Posługiwać się procedurami numerycznymi na potrzeby rozwiązywania problemów inżynierskich; ma umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego; potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne; potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych
   • Zbadać i ocenić stabilność układów automatyki, projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi, dobrać nastawy regulatora PID oraz projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów, projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem
   • Zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki, umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu
   • Przy formułowaniu i realizacji zadań inżynierskich w obszarze urządzeń automatyki i robotyki zwracać uwagę na aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne; potrafi wykonać podstawową analizę ekonomiczną przedsięwzięcia inżynierskiego
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa przemysłowe np: huty, elektrownie i elektrociepłownie, itp
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy
   • Przedsiębiorstwa z branży IT i innych wysoko rozwiniętych technologii
   • Jednostki związane z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
   Absolwent potrafi:
   • Wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej
   • Posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej.
   • Sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system; Potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego
   • Dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych
   Perspektywy zawodowe:
   • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną
   • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne
   • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną
   • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONICS Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Mechatronics
   Program studiów przygotowuje do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.
   Absolwent potrafi:
   • Zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (pomiary i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych; Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
   • Zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
   • Opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji; potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego; potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
   • Dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe; potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze; potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
   Perspektywy zawodowe:
   • Działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
   • Działy kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych
   • Biura konstrukcyjno-projektowe
   • Przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronics jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Mechatronika
   Program studiów przygotowuje do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.
   Absolwent potrafi:
   • Zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (pomiary i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych; Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
   • Zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
   • Opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji; potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego; potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
   • Dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe; potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze; potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
   Perspektywy zawodowe:
   • Działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
   • Działy kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
   • Biura konstrukcyjno-projektowe.
   • Przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Informatyka Przemysłowa
 • Robotyka
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Inżynieria fotoniczna
 • Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
 • Inżynieria wytwarzania wyrobów mechanicznych
 • Mikromechanika
 • Elektroniczne systemy pomiarowe
 • Techniki multimedialne
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Informatyka Przemysłowa
 • Robotyka
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Inżynieria fotoniczna
 • Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
 • Inżynieria wytwarzania wyrobów mechanicznych
 • Mikromechanika
 • Elektroniczne systemy pomiarowe
 • Techniki multimedialne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
Specjalności:
 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Inżynieria informatyczna
 • Inżynieria jakości 
 • Inżynieria precyzyjna
 
Studia II stopnia:
Specjalności:
 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Inżynieria informatyczna
 • Inżynieria jakości 
 • Inżynieria precyzyjna

Podyplomowe

AUTOMATYKA
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
MECHATRONIKA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Doktoranckie

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN